Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : L’Espoir De Te Revoir

Poème Amour
Publié le 22/08/2004 00:00

L'écrit contient 301 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sandy_Des_Iles

L’Espoir De Te Revoir

Andy, toi l’homme de ma vie, j’aimerais que tu saches que tu comptes Enormément pour moi…
Tu n’es plus à mes côtés mais te reverrais-je un jour ?
Cela j’en doute…
Chaque nuit, je rêve de toi,
De ta présence dans mon lit,
Sous mes draps qui ne désirent que la chaleur de ton corps…
Je me fais certainement des illusions…
Tu t’es éloigné de moi et peut être à jamais…
Moi qui ai cru qu’amour rimait avec toujours
Et que toi avec moi,
Je ne peux penser que notre amour c’est du passé…
Je ne me vois guère aller dans les bras d’un autre pour t’oublier mais Pourtant…
Mon ange, si tu savais à quel point je t’aime…
Lorsque je repense à notre premier baiser, le seul et l’unique…
Chéri, tes lèvres si douces et sucrées n’ont touché les miennes qu’un jour
Mais aurais-je la chance de les effleurer encore une fois ?
Ce simple rapprochement de nos lèvres qui fut un moment intense
Et magique est gravé dans mon cœur pour le reste de mes jours…
Mon cœur inondé d’amour n’espère que ton retour…
Je n’ai qu’une envie celle d’entendre à nouveau le son de ta voix,
Que tu me serres encore contre ton corps qui savait si bien me réchauffer, Que tes douces mains au contact de mon corps me mettent en extase,
Que je me perde dans ton regard charmeur,
Dans tes yeux remplis de douceur et de tendresse…
Tous mes désirs deviendront-ils un jour réalité mon amour ?
Tu disais m’aimer alors reviens-moi !
Comme le plus fébrile oiseau attendant le lever du jour pour lui redonner vie, J’espère ton retour, toi mon rayon de soleil. *
 • Pieds Hyphénique: L’Espoir De Te Revoir

  an=dy=toi=lhomme=de=ma=vie=jai=me=rais=que=tu=sa=ches=que=tu=comp=tes=e=nor=mé=ment=pour=moi 24
  tu=nes=plus=à=mes=cô=tés=mais=te=re=ver=rais=jeun=jour 14
  ce=la=jen=dou=te 5
  cha=que=nuit=je=rê=ve=de=toi 8
  de=ta=pré=sen=ce=dans=mon=lit 8
  sous=mes=draps=qui=ne=dé=sirent=que=la=cha=leur=de=ton=corps 14
  je=me=fais=cer=tai=ne=ment=des=il=lu=si=ons 12
  tu=tes=é=loi=gné=de=moi=et=peut=ê=tre=à=ja=mais 14
  moi=qui=ai=cru=qua=mour=ri=mait=a=vec=tou=jours 12
  et=que=toi=a=vec=moi 6
  je=ne=peux=pen=ser=que=no=tre=a=mour=cest=du=pas=sé 14
  je=ne=me=vois=guèreal=ler=dans=les=bras=dun=au=tre=pour=tou=blier=mais=pour=tant 18
  mon=an=ge=si=tu=sa=vais=à=quel=point=je=tai=me 13
  lors=que=je=re=penseà=no=tre=pre=mier=bai=ser=le=seul=et=lu=ni=que 17
  ché=ri=tes=lèvres=si=dou=ces=et=su=crées=nont=tou=ché=les=mien=nes=quun=jour 18
  mais=au=rais=je=la=chance=de=les=ef=fleu=rer=en=co=reu=ne=fois 16
  ce=simple=rap=pro=che=ment=de=nos=lè=vres=qui=fut=un=mo=ment=in=tense 17
  et=ma=gi=queest=gra=vé=dans=mon=cœur=pour=le=res=te=de=mes=jours 16
  mon=cœur=i=non=dé=da=mour=nes=pè=re=que=ton=re=tour 14
  je=nai=quuneen=vie=cel=le=den=ten=dre=à=nou=veau=le=son=de=ta=voix 17
  que=tu=me=serres=en=co=re=con=tre=ton=corps=qui=sa=vait=si=bien=me=ré=chauf=fer=que=tes=dou=ces=mains=au=con=tact=de=mon=corps=me=met=tent=en=ex=tase 37
  que=je=me=per=de=dans=ton=re=gard=char=meur 11
  dans=tes=y=eux=rem=plis=de=dou=ceur=et=de=ten=dres=se 14
  tous=mes=dé=sirs=de=vien=dront=tils=un=jour=ré=a=li=té=mon=a=mour 17
  tu=di=sais=mai=mer=a=lors=re=viens=moi 10
  comme=le=plus=fé=bri=leoi=seau=at=ten=dant=le=le=ver=du=jour=pour=lui=re=don=ner=vie=jes=pè=re=ton=re=tour=toi=mon=rayon=de=so=leil=as=té=risque 36
 • Phonétique : L’Espoir De Te Revoir

  ɑ̃di, twa lɔmə də ma vi, ʒεməʁε kə ty saʃə kə ty kɔ̃təz- ɑ̃nɔʁmemɑ̃ puʁ mwa…
  ty nε plysz- a mε kote mε tə ʁəveʁε ʒə œ̃ ʒuʁ ?
  səla ʒɑ̃ dutə…
  ʃakə nɥi, ʒə ʁεvə də twa,
  də ta pʁezɑ̃sə dɑ̃ mɔ̃ li,
  su mε dʁa ki nə deziʁe kə la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔʁ…
  ʒə mə fε sεʁtεnəmɑ̃ dεz- ilyzjɔ̃…
  ty tε elwaɲe də mwa e pø εtʁə a ʒamε…
  mwa ki ε kʁy kamuʁ ʁimε avεk tuʒuʁ
  e kə twa avεk mwa,
  ʒə nə pø pɑ̃se kə nɔtʁə amuʁ sε dy pase…
  ʒə nə mə vwa ɡεʁə ale dɑ̃ lε bʁa dœ̃n- otʁə puʁ tublje mε puʁtɑ̃…
  mɔ̃n- ɑ̃ʒə, si ty savεz- a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə…
  lɔʁskə ʒə ʁəpɑ̃sə a nɔtʁə pʁəmje bεze, lə səl e lynikə…
  ʃeʁi, tε lεvʁə- si dusəz- e sykʁe nɔ̃ tuʃe lε mjεnə kœ̃ ʒuʁ
  mεz- oʁε ʒə la ʃɑ̃sə də lεz- efləʁe ɑ̃kɔʁə ynə fwa ?
  sə sɛ̃plə ʁapʁoʃəmɑ̃ də no lεvʁə- ki fy œ̃ mɔmɑ̃ ɛ̃tɑ̃sə
  e maʒikə ε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ puʁ lə ʁεstə də mε ʒuʁ…
  mɔ̃ kœʁ inɔ̃de damuʁ nεspεʁə kə tɔ̃ ʁətuʁ…
  ʒə nε kynə ɑ̃vi sεllə dɑ̃tɑ̃dʁə a nuvo lə sɔ̃ də ta vwa,
  kə ty mə seʁəz- ɑ̃kɔʁə kɔ̃tʁə tɔ̃ kɔʁ ki savε si bjɛ̃ mə ʁeʃofe, kə tε dusə mɛ̃z- o kɔ̃takt də mɔ̃ kɔʁ mə mεte ɑ̃n- εkstazə,
  kə ʒə mə pεʁdə dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ ʃaʁmœʁ,
  dɑ̃ tεz- iø ʁɑ̃pli də dusœʁ e də tɑ̃dʁεsə…
  tus mε deziʁ dəvjɛ̃dʁɔ̃ tilz- œ̃ ʒuʁ ʁealite mɔ̃n- amuʁ ?
  ty dizε mεme alɔʁ ʁəvjɛ̃ mwa !
  kɔmə lə plys febʁilə wazo atɑ̃dɑ̃ lə ləve dy ʒuʁ puʁ lɥi ʁədɔne vi, ʒεspεʁə tɔ̃ ʁətuʁ, twa mɔ̃ ʁεjɔ̃ də sɔlεj. asteʁiskə
 • Pieds Phonétique : L’Espoir De Te Revoir

  ɑ̃=di=twa=lɔmə=də=ma=vi=ʒε=mə=ʁε=kə=ty=sa=ʃə=kə=ty=kɔ̃=tə=zɑ̃=nɔʁ=me=mɑ̃=puʁ=mwa 24
  ty=nε=plys=za=mε=ko=te=mεtə=ʁə=ve=ʁε=ʒə=œ̃=ʒuʁ 14
  sə=la=ʒɑ̃=du=tə 5
  ʃa=kə=nɥi=ʒə=ʁε=və=də=twa 8
  də=ta=pʁe=zɑ̃=sə=dɑ̃=mɔ̃=li 8
  su=mε=dʁa=kinə=de=zi=ʁe=kə=la=ʃa=lœʁ=də=tɔ̃=kɔʁ 14
  ʒə=mə=fε=sεʁ=tε=nə=mɑ̃=dε=zi=ly=zj=ɔ̃ 12
  ty=tε=e=lwa=ɲe=də=mwa=e=pø=ε=tʁə=a=ʒa=mε 14
  mwa=ki=ε=kʁy=ka=muʁ=ʁi=mε=a=vεk=tu=ʒuʁ 12
  e=kə=twa=a=vεk=mwa 6
  ʒə=nə=pø=pɑ̃=se=kə=nɔ=tʁə=a=muʁ=sε=dy=pa=se 14
  ʒə=nə=mə=vwa=ɡεʁəa=le=dɑ̃=lε=bʁa=dœ̃=no=tʁə=puʁ=tu=blje=mε=puʁ=tɑ̃ 18
  mɔ̃=nɑ̃=ʒə=si=ty=sa=vε=za=kεl=pwɛ̃=ʒə=tε=mə 13
  lɔʁskə=ʒə=ʁə=pɑ̃=səa=nɔ=tʁə=pʁə=mje=bε=ze=lə=səl=e=ly=nikə 16
  ʃe=ʁi=tε=lεvʁə=si=du=sə=ze=sy=kʁe=nɔ̃=tu=ʃe=lε=mjε=nə=kœ̃=ʒuʁ 18
  mε=zo=ʁεʒə=la=ʃɑ̃=sə=də=lε=ze=flə=ʁe=ɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=fwa 16
  sə=sɛ̃plə=ʁa=pʁo=ʃə=mɑ̃=də=no=lε=vʁə=ki=fy=œ̃=mɔ=mɑ̃=ɛ̃=tɑ̃sə 17
  e=ma=ʒikəε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=puʁ=lə=ʁεs=tə=də=mε=ʒuʁ 15
  mɔ̃=kœʁ=i=nɔ̃=de=da=muʁ=nεs=pε=ʁə=kə=tɔ̃=ʁə=tuʁ 14
  ʒə=nε=kynəɑ̃=vi=sεllə=dɑ̃=tɑ̃=dʁə=a=nu=vo=lə=sɔ̃=də=ta=vwa 16
  kə=tymə=se=ʁə=zɑ̃=kɔ=ʁə=kɔ̃=tʁə=tɔ̃=kɔʁ=ki=sa=vε=si=bjɛ̃=mə=ʁe=ʃo=fe=kə=tε=du=sə=mɛ̃=zo=kɔ̃=takt=də=mɔ̃=kɔʁ=mə=mε=te=ɑ̃=nεk=stazə 37
  kə=ʒə=mə=pεʁ=də=dɑ̃=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ʃaʁ=mœ=ʁə 12
  dɑ̃=tε=zi=ø=ʁɑ̃=pli=də=du=sœʁ=e=də=tɑ̃=dʁεs=ə 14
  tus=mε=de=ziʁ=də=vjɛ̃=dʁɔ̃=til=zœ̃=ʒuʁ=ʁe=a=li=te=mɔ̃=na=muʁ 17
  ty=di=zε=mε=me=a=lɔʁ=ʁə=vj=ɛ̃=mwa 11
  kɔmə=lə=plys=fe=bʁi=lə=wa=zo=a=tɑ̃=dɑ̃=lə=lə=ve=dy=ʒuʁ=puʁ=lɥi=ʁə=dɔ=ne=vi=ʒεs=pε=ʁə=tɔ̃=ʁə=tuʁ=twa=mɔ̃=ʁε=jɔ̃=də=sɔ=lεj=as=te=ʁiskə 38

PostScriptum

Je t’ai perdu mon ange mais je ne t’oublierai jamais. . . Ce poème est pour toi. . . Kiss

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/02/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.