Poeme-France : Lecture Écrit Violence

Poeme : Coups Et Blessures

Poème Violence
Publié le 21/05/2019 20:35

L'écrit contient 185 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Larmes De Sang

Coups Et Blessures

Brisée, roulée en boule sur le sol,
Priant pour que tous ces coups enfin s’arrêtent,
Tel un pantin désarticulé et sans colle.
Un cri strident semblable à celui d’une bête
S’échappe de mes lèvres
Je hurle à en perdre haleine, j’ai trop mal.
Lui, il me pousse du pied, telle une balle,
Un caillou dans lequel on shoote pour s’amuser
Un coup plus fort et mieux ajusté
Et je sombre, je le vois, mais ne peux réagir
Il crie, sa main s’apprête à partir
Je tire le rideau, noir, le spectacle est fini.

Brisée, roulée en boule sur le sol,
Les yeux hagards, on me prendrait pour folle
Des mains providentielles qui mont tirées en arrière
Je me souviens. Crise de nerfs.
Je tremble encore et encore
Je hurle de nouveau, beaucoup trop fort
Je ne suis plus que souffrance et douleur,
Plus que larmes et peur.

Mais merde !
Laissez moi vivre pour une fois,
Laissez moi me sentir légère,
Oubliez ces coups, et vous, et toi
Vivre pour de bon, juste un instant,
Un moment hors du temps.
 • Pieds Hyphénique: Coups Et Blessures

  bri=sée=rou=lée=en=bou=le=sur=le=sol 10
  priant=pour=que=tous=ces=coups=en=fin=sar=rêtent 10
  tel=un=pan=tin=dé=sar=ti=cu=lé=et=sans=colle 12
  un=cri=strident=sem=blableà=ce=lui=du=ne=bête 10
  sé=chap=pe=de=mes=lè=vres 7
  je=hur=leà=en=perdre=ha=leine=jai=trop=mal 10
  lui=il=me=pous=se=du=pied=tel=leune=bal=le 11
  un=caillou=dans=le=quel=on=shoote=pour=sa=mu=ser 11
  un=coup=plus=fort=et=mieux=a=jus=té 9
  et=je=sombre=je=le=vois=mais=ne=peux=ré=a=gir 12
  il=crie=sa=main=sap=prê=te=à=par=tir 10
  je=tire=le=ri=deau=noir=le=s=pec=ta=cleest=fi=ni 13

  bri=sée=rou=lée=en=bou=le=sur=le=sol 10
  les=yeux=ha=gards=on=me=pren=drait=pour=folle 10
  des=mains=pro=viden=tiel=les=qui=mont=ti=rées=en=ar=rière 13
  je=me=sou=viens=cri=se=de=nerf=s 9
  je=trem=ble=en=co=re=et=en=co=re 10
  je=hur=le=de=nou=veau=beau=coup=trop=fort 10
  je=ne=suis=plus=que=souf=france=et=dou=leur 10
  plus=que=lar=mes=et=peur 6

  mais=mer=de 3
  lais=sez=moi=vi=vre=pour=u=ne=fois 9
  lais=sez=moi=me=sen=tir=lé=gè=re 9
  ou=bliez=ces=coups=et=vous=et=toi 8
  vi=vre=pour=de=bon=jus=te=un=ins=tant 10
  un=mo=ment=hors=du=temps 6
 • Phonétique : Coups Et Blessures

  bʁize, ʁule ɑ̃ bulə syʁ lə sɔl,
  pʁjɑ̃ puʁ kə tus sε kuz- ɑ̃fɛ̃ saʁεte,
  tεl œ̃ pɑ̃tɛ̃ dezaʁtikyle e sɑ̃ kɔlə.
  œ̃ kʁi stʁide sɑ̃blablə a səlɥi dynə bεtə
  seʃapə də mε lεvʁə
  ʒə yʁlə a ɑ̃ pεʁdʁə-alεnə, ʒε tʁo mal.
  lɥi, il mə pusə dy pje, tεllə ynə balə,
  œ̃ kaju dɑ̃ ləkεl ɔ̃ ʃutə puʁ samyze
  œ̃ ku plys fɔʁ e mjøz- aʒyste
  e ʒə sɔ̃bʁə, ʒə lə vwa, mε nə pø ʁeaʒiʁ
  il kʁi, sa mɛ̃ sapʁεtə a paʁtiʁ
  ʒə tiʁə lə ʁido, nwaʁ, lə spεktaklə ε fini.

  bʁize, ʁule ɑ̃ bulə syʁ lə sɔl,
  lεz- iø-aɡaʁd, ɔ̃ mə pʁɑ̃dʁε puʁ fɔlə
  dε mɛ̃ pʁɔvidɑ̃sjεllə ki mɔ̃ tiʁez- ɑ̃n- aʁjεʁə
  ʒə mə suvjɛ̃. kʁizə də nεʁf.
  ʒə tʁɑ̃blə ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
  ʒə yʁlə də nuvo, boku tʁo fɔʁ
  ʒə nə sɥi plys kə sufʁɑ̃sə e dulœʁ,
  plys kə laʁməz- e pœʁ.

  mε mεʁdə !
  lεse mwa vivʁə puʁ ynə fwa,
  lεse mwa mə sɑ̃tiʁ leʒεʁə,
  ublje sε ku, e vu, e twa
  vivʁə puʁ də bɔ̃, ʒystə œ̃n- ɛ̃stɑ̃,
  œ̃ mɔmɑ̃ ɔʁ dy tɑ̃.
 • Pieds Phonétique : Coups Et Blessures

  bʁi=ze=ʁu=le=ɑ̃=bu=lə=syʁ=lə=sɔl 10
  pʁjɑ̃=puʁkə=tus=sε=ku=zɑ̃=fɛ̃=sa=ʁε=te 10
  tεl=œ̃=pɑ̃=tɛ̃=de=zaʁ=ti=ky=le=e=sɑ̃kɔlə 11
  œ̃=kʁi=stʁi=de=sɑ̃blabləa=səl=ɥi=dy=nə=bεtə 10
  se=ʃa=pə=də=mε=lε=vʁə 7
  ʒəyʁ=lə=a=ɑ̃=pεʁ=dʁə-alεnə=ʒε=tʁo=mal 10
  lɥi=il=mə=pusə=dy=pje=tεl=ləy=nə=balə 10
  œ̃=ka=judɑ̃lə=kεl=ɔ̃=ʃutə=puʁ=sa=my=ze 10
  œ̃=ku=plys=fɔʁ=e=mj=ø=za=ʒys=te 10
  e=ʒə=sɔ̃bʁə=ʒə=lə=vwa=mεnə=pø=ʁe=a=ʒiʁ 11
  il=kʁi=sa=mɛ̃=sa=pʁε=tə=a=paʁ=tiʁ 10
  ʒə=tiʁə=lə=ʁi=do=nwaʁ=lə=spεk=ta=kləε=fi=ni 12

  bʁi=ze=ʁu=le=ɑ̃=bu=lə=syʁ=lə=sɔl 10
  lε=zi=ø-a=ɡaʁd=ɔ̃mə=pʁɑ̃=dʁε=puʁ=fɔlə 10
  dε=mɛ̃=pʁɔ=vi=dɑ̃=sjεllə=ki=mɔ̃=ti=ʁe=zɑ̃=na=ʁjεʁə 13
  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃=kʁi=zə=də=nεʁf 9
  ʒə=tʁɑ̃=blə=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə 10
  ʒə=yʁ=lə=də=nu=vo=bo=ku=tʁo=fɔʁ 10
  ʒə=nə=sɥi=plys=kə=su=fʁɑ̃sə=e=du=lœʁ 10
  plys=kə=laʁ=mə=ze=pœ=ʁə 7

  mε=mεʁ=də 3
  lε=se=mwa=vi=vʁə=puʁ=y=nə=fwa 9
  lε=se=mwa=mə=sɑ̃=tiʁ=le=ʒεʁ=ə 9
  u=blj=e=sε=ku=e=vu=e=twa 9
  vi=vʁə=puʁ=də=bɔ̃=ʒys=tə=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 10
  œ̃=mɔ=mɑ̃=ɔʁ=dy=tɑ̃ 6

Récompense

1
2
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/05/2019 01:02Nadja Dream

J’ai beaucoup aimé cette interprétation de la violence...