Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je T’Aime Doum ! !

Poème Amour
Publié le 22/12/2004 02:47

L'écrit contient 392 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Sany

Je T’Aime Doum ! !

Je T’aime Doum !
Je T’aime Doum ! Je vais toujours t’aimer Sans jamais arreter !
J’ai pas encore trouvée les mots pour dire comment gros je t’aime !
Est-ce posible de trouver ses mots qui pouraient un jour te dire exactement ce que je resents pour toi ?
Même le mot énormément n’est pas assé gros !
J’ai cherchée pendant longtemps le prince charmant !
Sans jamais vraiment le savoir, tu étais là, devant moi !
Je suis si bien quand tu me tiens dans tes bras ou bien lorsque je sans tes doux baiser dans mon coup, puis sur mes lèvres…
Qu’est-ce que je ne donnerais pas pour toujours être avec toi ? !
Mon cœur appartient juste à toi j’ai déja aimée mais j’ai jamais aimér quelqu’un autant que je t’aime toi !
Tu es tout selon j’ai besoin pour vivre !
Jamais quelqu’un poura te remplacer J’aime tout de toi !
Tu es parfait à mes yeux !
Tu es le gars dont j’ai revée depuis longtemps et maintenant que je t’ai, je ne te laisserai jamais me quitter !
Je suis la fille la plus heureuse !
Je ne demande pas plus que d’être avec toi pour toujours !
Ma vie n’est rien sans ton Amour !
Sans toi je n’est pas le goût de continuer même que sans toi, je ne serais incapable Je me sens si bien lorsque tu me dis « je t’aime » lorsque nous sommes ensemble,
J’aimerais tellement arreter le temps !
Je voudrais que sa dur éternelement mais ça passe si vite que déja tu dois partir…
Tu peux remarquer une larme couler sur ma joue…
Tu n’es même pas encore parti, que je pense déja à la prochaine fois ! c’est si dur de devoir se quitter, puis se demander quand va-t’on se revoir encore ! chaque moment de ta présence compte dans mon cœur chaque moment reste gravé dans ma mémoire !
Je t’aime je t’aime de tout mon cœur !
Je t’aime plus que tu pourais un jour te l’imaginer je vais jamais arreter de t’aimer tu as mon Amour et tu l’auras pour toujours !
Mon cœur t’appartient prends en soin ! …
Je t’aime Doum…
Et se pour toujours ! ! ! ! ! !

Sandra qui es follement amoureuse de toi n’amour ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Je T’Aime Doum ! !

  je=tai=me=doum 4
  je=taime=doum=je=vais=tou=jours=tai=mer=sans=ja=mais=ar=re=ter 15
  jai=pas=en=core=trou=vée=les=mots=pour=di=re=com=ment=gros=je=taime 16
  est=ce=po=sible=de=trou=ver=ses=mots=qui=pou=raient=un=jour=te=di=re=exac=te=ment=ce=que=je=re=sents=pour=toi 27
  même=le=mot=é=nor=mé=ment=nest=pas=as=sé=gros 12
  jai=cher=chée=pen=dant=long=temps=le=prince=char=mant 11
  sans=ja=mais=vraiment=le=sa=voir=tu=é=tais=là=de=vant=moi 14
  je=suis=si=bien=quand=tu=me=tiens=dans=tes=bras=ou=bien=lors=que=je=sans=tes=doux=bai=ser=dans=mon=coup=puis=sur=mes=lèvres 28
  quest=ce=que=je=ne=donne=rais=pas=pour=tou=jours=ê=tre=a=vec=toi 16
  mon=cœur=ap=par=tient=jus=teà=toi=jai=dé=ja=ai=mée=mais=jai=ja=mais=ai=mér=quel=quun=au=tant=que=je=taime=toi 27
  tu=es=tout=se=lon=jai=be=soin=pour=vi=vre 11
  ja=mais=quel=quun=pou=ra=te=rem=pla=cer=jai=me=tout=de=toi 15
  tu=es=par=fait=à=mes=y=eux 8
  tu=es=le=gars=dont=jai=re=vée=de=puis=long=temps=et=mainte=nant=que=je=tai=je=ne=te=lais=se=rai=ja=mais=me=quit=ter 29
  je=suis=la=fille=la=plus=heu=reuse 8
  je=ne=de=mande=pas=plus=que=dê=trea=vec=toi=pour=tou=jours 14
  ma=vie=nest=rien=sans=ton=a=mour 8
  sans=toi=je=nest=pas=le=goût=de=con=ti=nuer=même=que=sans=toi=je=ne=se=rais=in=ca=pa=ble=je=me=sens=si=bien=lors=que=tu=me=dis=je=tai=me=lors=que=nous=som=mes=en=sem=ble 44
  jaime=rais=tel=le=ment=ar=re=ter=le=temps 10
  je=vou=drais=que=sa=dur=é=terne=le=ment=mais=ça=pas=se=si=vi=te=que=dé=ja=tu=dois=par=tir 24
  tu=peux=re=mar=quer=une=lar=me=cou=ler=sur=ma=joue 13
  tu=nes=même=pas=en=co=re=par=ti=que=je=pen=se=dé=ja=à=la=pro=chai=ne=fois=cest=si=dur=de=de=voir=se=quit=ter=puis=se=de=man=der=quand=va=ton=se=re=voir=en=co=re=cha=que=mo=ment=de=ta=pré=sen=ce=comp=te=dans=mon=cœur=cha=que=mo=ment=res=te=gra=vé=dans=ma=mé=moire 70
  je=taime=je=tai=me=de=tout=mon=cœur 9
  je=taime=plus=que=tu=pou=rais=un=jour=te=li=ma=gi=ner=je=vais=ja=mais=ar=re=ter=de=tai=mer=tu=as=mon=a=mour=et=tu=lau=ras=pour=tou=jours 36
  mon=cœur=tap=par=tient=prends=en=soin 8
  je=tai=me=doum 4
  et=se=pour=tou=jours 5

  san=dra=qui=es=fol=le=ment=a=mou=reuse=de=toi=na=mour 14
 • Phonétique : Je T’Aime Doum ! !

  ʒə tεmə dum !
  ʒə tεmə dum ! ʒə vε tuʒuʁ tεme sɑ̃ ʒamεz- aʁəte !
  ʒε pa ɑ̃kɔʁə tʁuve lε mo puʁ diʁə kɔmɑ̃ ɡʁo ʒə tεmə !
  ε sə poziblə də tʁuve sε mo ki puʁε œ̃ ʒuʁ tə diʁə εɡzaktəmɑ̃ sə kə ʒə ʁəsɑ̃ puʁ twa ?
  mεmə lə mo enɔʁmemɑ̃ nε pa ase ɡʁo !
  ʒε ʃεʁʃe pɑ̃dɑ̃ lɔ̃tɑ̃ lə pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃ !
  sɑ̃ ʒamε vʁεmɑ̃ lə savwaʁ, ty etε la, dəvɑ̃ mwa !
  ʒə sɥi si bjɛ̃ kɑ̃ ty mə tjɛ̃ dɑ̃ tε bʁaz- u bjɛ̃ lɔʁskə ʒə sɑ̃ tε du bεze dɑ̃ mɔ̃ ku, pɥi syʁ mε lεvʁə…
  kε sə kə ʒə nə dɔnəʁε pa puʁ tuʒuʁz- εtʁə avεk twa ? !
  mɔ̃ kœʁ apaʁtjɛ̃ ʒystə a twa ʒε deʒa εme mε ʒε ʒamεz- εmeʁ kεlkœ̃ otɑ̃ kə ʒə tεmə twa !
  ty ε tu səlɔ̃ ʒε bəzwɛ̃ puʁ vivʁə !
  ʒamε kεlkœ̃ puʁa tə ʁɑ̃plase ʒεmə tu də twa !
  ty ε paʁfε a mεz- iø !
  ty ε lə ɡaʁ dɔ̃ ʒε ʁəve dəpɥi lɔ̃tɑ̃z- e mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tε, ʒə nə tə lεsəʁε ʒamε mə kite !
  ʒə sɥi la fijə la plysz- œʁøzə !
  ʒə nə dəmɑ̃də pa plys kə dεtʁə avεk twa puʁ tuʒuʁ !
  ma vi nε ʁjɛ̃ sɑ̃ tɔ̃n- amuʁ !
  sɑ̃ twa ʒə nε pa lə ɡu də kɔ̃tinɥe mεmə kə sɑ̃ twa, ʒə nə səʁεz- ɛ̃kapablə ʒə mə sɑ̃s si bjɛ̃ lɔʁskə ty mə dis « ʒə tεmə » lɔʁskə nu sɔməz- ɑ̃sɑ̃blə,
  ʒεməʁε tεllmɑ̃ aʁəte lə tɑ̃ !
  ʒə vudʁε kə sa dyʁ etεʁnələmɑ̃ mε sa pasə si vitə kə deʒa ty dwa paʁtiʁ…
  ty pø ʁəmaʁke ynə laʁmə kule syʁ ma ʒu…
  ty nε mεmə pa ɑ̃kɔʁə paʁti, kə ʒə pɑ̃sə deʒa a la pʁoʃεnə fwa ! sε si dyʁ də dəvwaʁ sə kite, pɥi sə dəmɑ̃de kɑ̃ va tɔ̃ sə ʁəvwaʁ ɑ̃kɔʁə ! ʃakə mɔmɑ̃ də ta pʁezɑ̃sə kɔ̃tə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ʃakə mɔmɑ̃ ʁεstə ɡʁave dɑ̃ ma memwaʁə !
  ʒə tεmə ʒə tεmə də tu mɔ̃ kœʁ !
  ʒə tεmə plys kə ty puʁεz- œ̃ ʒuʁ tə limaʒine ʒə vε ʒamεz- aʁəte də tεme ty a mɔ̃n- amuʁ e ty loʁa puʁ tuʒuʁ !
  mɔ̃ kœʁ tapaʁtjɛ̃ pʁɑ̃z- ɑ̃ swɛ̃ ! …
  ʒə tεmə dum…
  e sə puʁ tuʒuʁ ! ! !

  sɑ̃dʁa ki ε fɔlmɑ̃ amuʁøzə də twa namuʁ ! ! !
 • Pieds Phonétique : Je T’Aime Doum ! !

  ʒə=tε=mə=dum 4
  ʒə=tεmə=dum=ʒə=vε=tu=ʒuʁ=tε=me=sɑ̃=ʒa=mε=za=ʁə=te 15
  ʒε=pa=ɑ̃=kɔʁə=tʁu=ve=lε=mo=puʁ=di=ʁə=kɔ=mɑ̃=ɡʁo=ʒə=tεmə 16
  εsə=po=zi=blə=də=tʁu=ve=sε=mo=ki=pu=ʁε=œ̃=ʒuʁ=tə=di=ʁəεɡ=zak=tə=mɑ̃=sə=kə=ʒə=ʁə=sɑ̃=puʁ=twa 27
  mεmə=lə=mo=e=nɔʁ=me=mɑ̃=nε=pa=a=se=ɡʁo 12
  ʒε=ʃεʁ=ʃe=pɑ̃=dɑ̃=lɔ̃=tɑ̃lə=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 11
  sɑ̃=ʒa=mε=vʁε=mɑ̃lə=sa=vwaʁ=ty=e=tε=la=də=vɑ̃=mwa 14
  ʒə=sɥi=si=bjɛ̃=kɑ̃=tymə=tjɛ̃=dɑ̃=tε=bʁa=zu=bjɛ̃=lɔʁ=skə=ʒə=sɑ̃=tε=du=bε=ze=dɑ̃=mɔ̃=ku=pɥi=syʁ=mε=lεvʁə 27
  kεsə=kə=ʒə=nə=dɔ=nə=ʁε=pa=puʁ=tu=ʒuʁ=zε=tʁə=a=vεk=twa 16
  mɔ̃=kœʁ=a=paʁ=tjɛ̃=ʒys=təa=twa=ʒε=de=ʒa=ε=me=mε=ʒε=ʒa=mε=zε=meʁ=kεl=kœ̃=o=tɑ̃kə=ʒə=tε=mə=twa 27
  ty=ε=tu=sə=lɔ̃=ʒε=bə=zwɛ̃=puʁ=vivʁə 10
  ʒa=mε=kεl=kœ̃=pu=ʁatə=ʁɑ̃=pla=se=ʒε=mə=tu=də=twa 14
  ty=ε=paʁ=fε=a=mε=zi=ø 8
  ty=εlə=ɡaʁ=dɔ̃=ʒε=ʁə=ve=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃=ze=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒə=tε=ʒə=nə=tə=lε=sə=ʁε=ʒa=mε=mə=ki=te 29
  ʒə=sɥi=la=fijə=la=plys=zœ=ʁøzə 8
  ʒə=nə=də=mɑ̃də=pa=plys=kə=dε=tʁəa=vεk=twa=puʁ=tu=ʒuʁ 14
  ma=vi=nε=ʁj=ɛ̃=sɑ̃=tɔ̃=na=muʁ 9
  sɑ̃=twaʒə=nε=pa=lə=ɡu=də=kɔ̃=tin=ɥe=mε=mə=kə=sɑ̃=twa=ʒə=nə=sə=ʁε=zɛ̃=ka=pa=blə=ʒə=mə=sɑ̃s=si=bjɛ̃=lɔʁ=skə=ty=mə=dis=ʒə=tε=mə=lɔʁ=skə=nu=sɔ=mə=zɑ̃=sɑ̃blə 43
  ʒε=mə=ʁε=tεl=lmɑ̃=a=ʁə=te=lə=tɑ̃ 10
  ʒə=vu=dʁεkə=sa=dyʁ=e=tεʁ=nə=lə=mɑ̃=mε=sa=pa=sə=si=vi=tə=kə=de=ʒa=ty=dwa=paʁ=tiʁ 24
  ty=pø=ʁə=maʁ=ke=y=nə=laʁ=mə=ku=le=syʁ=ma=ʒu 14
  ty=nε=mεmə=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=paʁ=ti=kə=ʒə=pɑ̃=sə=de=ʒa=a=la=pʁo=ʃε=nə=fwa=sε=si=dyʁ=də=də=vwaʁ=sə=ki=te=pɥi=sə=də=mɑ̃=de=kɑ̃=va=tɔ̃=sə=ʁə=vwaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʃa=kə=mɔ=mɑ̃=də=ta=pʁe=zɑ̃=sə=kɔ̃=tə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ʃa=kə=mɔ=mɑ̃=ʁεs=tə=ɡʁa=ve=dɑ̃=ma=me=mwaʁə 70
  ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə=də=tu=mɔ̃=kœ=ʁə 11
  ʒə=tεmə=plys=kə=ty=pu=ʁε=zœ̃=ʒuʁ=tə=li=ma=ʒi=ne=ʒə=vε=ʒa=mε=za=ʁə=te=də=tε=me=ty=a=mɔ̃=na=muʁ=e=ty=lo=ʁa=puʁ=tu=ʒuʁ 36
  mɔ̃=kœ=ʁə=ta=paʁ=tj=ɛ̃=pʁɑ̃=zɑ̃=swɛ̃ 10
  ʒə=tε=mə=dum 4
  e=sə=puʁ=tu=ʒuʁ 5

  sɑ̃=dʁa=ki=ε=fɔl=mɑ̃=a=mu=ʁø=zə=də=twa=na=muʁ 14

PostScriptum

jai écrie ce poème en l’hommage de mon amour Douminique ! ! car grace a cette
homme merveilleux jai su enfin s’était quoi être amoureuse et etre aimer en retour !
Et sa je lui doit je t’aime mon amour ! ! ce poème et seulement pour toi ! ! xxXxxX

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/08/2005 20:31(F)Fleurlune Mimi(F)

magnifique poème d’amour c splendide ta facon de nous embarquer dedans
continu t sur la bonne voix (k)

amitié...mimi
kiss(k)