Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : La. . St… Valentin…

Poème Amour
Publié le 12/02/2005 05:38

L'écrit contient 348 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : …sara «

La. . St… Valentin…

Chaque année c’est le même refrain
Avec les cœurs et les couples amoureux
Chaque année c’est la même chose
Avec les cupidons de papiers et les chocolats gluants
Chaque année c’est la même histoire
Avec les cartes idiotes et les douzaines de roses

Mais chaque année c’est le même refrain
Tout compte fait, ceux qui sont seuls ne recoivent rien
Éssayer de se trouver un amoureux avant le jour J,
Se morfondre comme une fontaine
Ou tout simplement regarder les autres tout faire pour cette stupide fête

Chaque St Valentin est la même
Nulle, nulle, nulle
Idiote, idiote, idiote
Bonbons, marketing, cartes
Pas besoin de faire un dessin
St Valentin = Amour + Cash

« Je t’aime » tiennent des petits ours en peluche
« Je m’en fou » a goût de crier mon cœur
« Tu es le meilleur au monde » est il écrit dans des cartes
« Connard » est le seul mot qui me fait penser à toi
St valentin, … laissez moi rire

Laissez moi rire de tout les bonheur superficiel
Laissez moi rire de toutes ces personnes qui se trouvent un amoureux JUSTE pour la (foutue) St valentin
Laissez moi rire de tout ce faux amour en boîte
Et laissez moi rire de nous, pauvres humains, qui continuons de fêter ceci

Le trésor de l’un est inconsidérablement le déchet de l’autre
Pour moi la st valentin est un déchet
Mais je dois la fêter pareille
Pourquoi ?
« Je t’aime » « Je t’aime » « Je t’aime » PARTOUT !

Chaque année,
Chaque 14 Février,
Vos p’tits cœurs en canelle,
J’ai juste le gout de les lancer par terre
Et les p’tites cartes,
Les découper en 100 morceaux

Laissez moi dormir ! Laissez moi dormir !
Et reveillez moi le lendemain
Reveillez moi quand les cœurs ne seront plus en vedette
En attendant,
Laissez moi dormir, laissez moi mourrir

Les rêves de roméo et juliette
Les amours parfaits sans fin
Sont surement tous faux
Mais une foi,
Une foi,
Une seule foi,
J’aimerais ne pas être le vilain petit canard qui suis à l’arrière des autres…
 • Pieds Hyphénique: La. . St… Valentin…

  cha=quean=née=cest=le=mê=me=re=frain 9
  a=vec=les=cœurs=et=les=cou=ples=a=mou=reux 11
  cha=quean=née=cest=la=mê=me=chose 8
  a=vec=les=cu=pi=dons=de=pa=piers=et=les=cho=co=lats=gluants 15
  cha=quean=née=cest=la=mê=me=his=toire 9
  a=vec=les=car=tes=i=dio=tes=et=les=dou=zai=nes=de=roses 15

  mais=cha=quean=née=cest=le=mê=me=re=frain 10
  tout=comp=te=fait=ceux=qui=sont=seuls=ne=re=coi=vent=rien 13
  és=sayer=de=se=trou=ver=un=a=mou=reux=a=vant=le=jour=j 15
  se=mor=fon=dre=com=meu=ne=fon=taine 9
  ou=tout=sim=ple=ment=re=gar=der=les=au=tres=tout=fai=re=pour=cet=te=s=tu=pi=de=fête 22

  cha=que=s=t=va=len=tin=est=la=même 10
  nul=le=nul=le=nulle 5
  idiote=i=diote=i=diote 5
  bon=bons=mar=ke=ting=cartes 6
  pas=be=soin=de=fai=reun=des=sin 8
  s=t=va=len=tin=é=gal=a=mour=pluss=cash 11

  je=taime=tien=nent=des=pe=tits=ours=en=pe=luche 11
  je=men=fou=a=goût=de=crier=mon=cœur 9
  tu=es=le=meilleur=au=monde=est=il=é=crit=dans=des=cartes 13
  con=nard=est=le=seul=mot=qui=me=fait=pen=ser=à=toi 13
  s=t=va=len=tin=lais=sez=moi=rire 9

  lais=sez=moi=ri=re=de=tout=les=bon=heur=su=per=fi=ciel 14
  lais=sez=moi=ri=re=de=tou=tes=ces=per=son=nes=qui=se=trou=vent=un=a=mou=reux=jus=te=pour=la=ou=vre=pa=ren=thè=se=fou=tue=fer=me=pa=ren=thè=se=s=t=va=len=tin 43
  lais=sez=moi=ri=re=de=tout=ce=faux=a=mour=en=boîte 13
  et=lais=sez=moi=ri=re=de=nous=pau=vres=hu=mains=qui=con=ti=nuons=de=fê=ter=ce=ci 21

  le=tré=sor=de=lun=est=in=con=si=dé=ra=ble=ment=le=dé=chet=de=lautre 18
  pour=moi=la=s=t=va=len=tin=est=un=dé=chet 12
  mais=je=dois=la=fê=ter=pa=reille 8
  pour=quoi 2
  je=taime=je=taime=je=taime=par=tout 8

  cha=queannée 2
  cha=que=qua=tor=ze=fé=vrier 7
  vos=p=tits=cœurs=en=ca=nel=le 8
  jai=jus=te=le=gout=de=les=lan=cer=par=terre 11
  et=les=p=ti=tes=car=tes 7
  les=dé=cou=per=en=cent=mor=ceaux 8

  lais=sez=moi=dor=mir=lais=sez=moi=dor=mir 10
  et=re=veillez=moi=le=len=de=main 8
  re=veillez=moi=quand=les=cœurs=ne=se=ront=plus=en=ve=dette 13
  en=at=ten=dant 4
  lais=sez=moi=dor=mir=lais=sez=moi=mour=rir 10

  les=rê=ves=de=ro=méo=et=ju=liette 9
  les=a=mours=par=faits=sans=fin 7
  sont=su=re=ment=tous=faux 6
  mais=u=ne=foi 4
  u=ne=foi 3
  u=ne=seu=le=foi 5
  jai=me=rais=ne=pas=ê=tre=le=vi=lain=pe=tit=ca=nard=qui=suis=à=lar=riè=re=des=autres 22
 • Phonétique : La. . St… Valentin…

  ʃakə ane sε lə mεmə ʁəfʁɛ̃
  avεk lε kœʁz- e lε kupləz- amuʁø
  ʃakə ane sε la mεmə ʃozə
  avεk lε kypidɔ̃ də papjez- e lε ʃɔkɔla ɡlɥɑ̃
  ʃakə ane sε la mεmə istwaʁə
  avεk lε kaʁtəz- idjɔtəz- e lε duzεnə də ʁozə

  mε ʃakə ane sε lə mεmə ʁəfʁɛ̃
  tu kɔ̃tə fε, sø ki sɔ̃ səl nə ʁəkwave ʁjɛ̃
  esεje də sə tʁuve œ̃n- amuʁøz- avɑ̃ lə ʒuʁ ʒi,
  sə mɔʁfɔ̃dʁə kɔmə ynə fɔ̃tεnə
  u tu sɛ̃pləmɑ̃ ʁəɡaʁde lεz- otʁə- tu fεʁə puʁ sεtə stypidə fεtə

  ʃakə εs te valɑ̃tɛ̃ ε la mεmə
  nylə, nylə, nylə
  idjɔtə, idjɔtə, idjɔtə
  bɔ̃bɔ̃, maʁkətiŋ, kaʁtə
  pa bəzwɛ̃ də fεʁə œ̃ desɛ̃
  εs te valɑ̃tɛ̃ eɡal amuʁ plys kaʃ

  « ʒə tεmə » tjεne dε pətiz- uʁz- ɑ̃ pəlyʃə
  « ʒə mɑ̃ fu » a ɡu də kʁje mɔ̃ kœʁ
  « ty ε lə mεjœʁ o mɔ̃də » εst il ekʁi dɑ̃ dε kaʁtə
  « kɔnaʁd » εst lə səl mo ki mə fε pɑ̃se a twa
  εs te valɑ̃tɛ̃, … lεse mwa ʁiʁə

  lεse mwa ʁiʁə də tu lε bɔnœʁ sypεʁfisjεl
  lεse mwa ʁiʁə də tutə sε pεʁsɔnə ki sə tʁuve œ̃n- amuʁø ʒystə puʁ la uvʁə paʁɑ̃tεzə futɥ fεʁmə paʁɑ̃tεzə εs te valɑ̃tɛ̃
  lεse mwa ʁiʁə də tu sə foz- amuʁ ɑ̃ bwatə
  e lεse mwa ʁiʁə də nu, povʁə- ymɛ̃, ki kɔ̃tinyɔ̃ də fεte səsi

  lə tʁezɔʁ də lœ̃n- εt- ɛ̃kɔ̃sideʁabləmɑ̃ lə deʃε də lotʁə
  puʁ mwa la εs te valɑ̃tɛ̃ εt- œ̃ deʃε
  mε ʒə dwa la fεte paʁεjə
  puʁkwa ?
  « ʒə tεmə » « ʒə tεmə » « ʒə tεmə » paʁtu !

  ʃakə ane,
  ʃakə katɔʁzə fevʁje,
  vo ptit kœʁz- ɑ̃ kanεllə,
  ʒε ʒystə lə ɡu də lε lɑ̃se paʁ teʁə
  e lε ptitə kaʁtə,
  lε dekupe ɑ̃ sɑ̃ mɔʁso

  lεse mwa dɔʁmiʁ ! lεse mwa dɔʁmiʁ !
  e ʁəvεje mwa lə lɑ̃dəmɛ̃
  ʁəvεje mwa kɑ̃ lε kœʁ nə səʁɔ̃ plysz- ɑ̃ vədεtə
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃,
  lεse mwa dɔʁmiʁ, lεse mwa muʁʁiʁ

  lε ʁεvə də ʁɔmeo e ʒyljεtə
  lεz- amuʁ paʁfε sɑ̃ fɛ̃
  sɔ̃ syʁəmɑ̃ tus fo
  mεz- ynə fwa,
  ynə fwa,
  ynə sələ fwa,
  ʒεməʁε nə pa εtʁə lə vilɛ̃ pəti kanaʁ ki sɥiz- a laʁjεʁə dεz- otʁə…
 • Pieds Phonétique : La. . St… Valentin…

  ʃa=kəa=ne=sε=lə=mε=mə=ʁə=fʁɛ̃ 9
  a=vεk=lε=kœʁ=ze=lε=ku=plə=za=mu=ʁø 11
  ʃa=kəa=ne=sε=la=mε=mə=ʃozə 8
  a=vεk=lε=ky=pi=dɔ̃=də=pa=pj=e=ze=lε=ʃɔ=kɔ=la=ɡlɥɑ̃ 16
  ʃa=kəa=ne=sε=la=mε=mə=is=twaʁə 9
  a=vεk=lε=kaʁ=tə=zi=djɔ=tə=ze=lε=du=zε=nə=də=ʁozə 15

  mε=ʃa=kəa=ne=sε=lə=mε=mə=ʁə=fʁɛ̃ 10
  tu=kɔ̃=tə=fε=sø=ki=sɔ̃=səl=nə=ʁə=kwa=ve=ʁjɛ̃ 13
  e=sε=j=e=də=sə=tʁu=ve=œ̃=na=mu=ʁø=za=vɑ̃=lə=ʒuʁ=ʒi 17
  sə=mɔʁ=fɔ̃=dʁə=kɔ=məy=nə=fɔ̃=tεnə 9
  u=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=ʁə=ɡaʁ=de=lε=zo=tʁə=tu=fε=ʁə=puʁ=sε=tə=sty=pi=də=fεtə 21

  ʃa=kəε=sə=te=va=lɑ̃=tɛ̃=ε=la=mεmə 10
  nylə=nylə=nylə 3
  i=djɔtə=i=djɔtə=i=djɔtə 6
  bɔ̃=bɔ̃=maʁ=kə=tiŋ=kaʁ=tə 7
  pa=bə=zwɛ̃=də=fε=ʁəœ̃=de=sɛ̃ 8
  ε=sə=te=va=lɑ̃=tɛ̃=e=ɡal=a=muʁ=plys=kaʃ 12

  ʒə=tεmə=tjε=ne=dε=pə=ti=zuʁ=zɑ̃=pə=lyʃə 11
  ʒə=mɑ̃=fu=a=ɡu=də=kʁj=e=mɔ̃=kœʁ 10
  ty=ε=lə=mε=jœʁ=o=mɔ̃də=εst=il=e=kʁi=dɑ̃=dε=kaʁ=tə 15
  kɔ=naʁd=εst=lə=səl=mo=ki=mə=fε=pɑ̃=se=a=twa 13
  ε=sə=te=va=lɑ̃=tɛ̃=lε=se=mwa=ʁiʁə 10

  lε=se=mwa=ʁi=ʁə=də=tu=lε=bɔ=nœʁ=sy=pεʁ=fi=sjεl 14
  lε=se=mwa=ʁi=ʁə=də=tu=tə=sε=pεʁ=sɔ=nə=ki=sə=tʁu=ve=œ̃=na=mu=ʁø=ʒys=tə=puʁ=la=u=vʁə=pa=ʁɑ̃=tε=zə=futɥ=fεʁ=mə=pa=ʁɑ̃=tε=zəε=sə=te=va=lɑ̃=tɛ̃ 42
  lε=se=mwa=ʁi=ʁə=də=tu=sə=fo=za=muʁ=ɑ̃=bwatə 13
  e=lε=se=mwa=ʁi=ʁə=də=nu=po=vʁə=y=mɛ̃=ki=kɔ̃=ti=ny=ɔ̃=də=fε=te=sə=si 22

  lə=tʁe=zɔʁ=də=lœ̃=nε=tɛ̃=kɔ̃=si=de=ʁa=blə=mɑ̃=lə=de=ʃε=də=lotʁə 18
  puʁ=mwa=la=ε=sə=te=va=lɑ̃=tɛ̃=ε=tœ̃=de=ʃε 13
  mε=ʒə=dwa=la=fε=te=pa=ʁεjə 8
  puʁ=kwa 2
  ʒə=tεmə=ʒə=tεmə=ʒə=tεmə=paʁ=tu 8

  ʃa=kəa=ne 3
  ʃa=kə=ka=tɔʁ=zə=fe=vʁj=e 8
  vo=ptit=kœʁ=zɑ̃=ka=nεl=lə 7
  ʒε=ʒys=tə=lə=ɡu=də=lε=lɑ̃=se=paʁ=te=ʁə 12
  e=lε=pti=tə=kaʁ=tə 6
  lε=de=ku=pe=ɑ̃=sɑ̃=mɔʁ=so 8

  lε=se=mwa=dɔʁ=miʁ=lε=se=mwa=dɔʁ=miʁ 10
  e=ʁə=vε=j=e=mwa=lə=lɑ̃=də=mɛ̃ 10
  ʁə=vε=j=e=mwa=kɑ̃=lε=kœʁ=nə=sə=ʁɔ̃=plys=zɑ̃=və=dεtə 15
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃ 4
  lε=se=mwa=dɔʁ=miʁ=lε=se=mwa=muʁ=ʁiʁ 10

  lε=ʁε=və=də=ʁɔ=me=o=e=ʒy=ljεtə 10
  lε=za=muʁ=paʁ=fε=sɑ̃=fɛ̃ 7
  sɔ̃=sy=ʁə=mɑ̃=tus=fo 6
  mε=zy=nə=fwa 4
  y=nə=fwa 3
  y=nə=sə=lə=fwa 5
  ʒε=mə=ʁε=nə=pa=ε=tʁə=lə=vi=lɛ̃=pə=ti=ka=naʁ=ki=sɥi=za=la=ʁjε=ʁə=dε=zotʁə 22

PostScriptum

Je la haie ! Je la haie ! Je la haie !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/02/2005 00:00La Petite Puce

Je te comprend, moi non plus je n’aime pas la st valentin quand je suis toute seule, mais tu verras que le jour où tu auras un petit ami, tu seras très heureuse de la fêter!
Gros bisous
La p’tite puce

Auteur de Poésie
12/02/2005 00:0069tigrou

chacun ses opinion mes moi je suis contre TOUT se ke tu di. . . .
pour mi c’est la premiére annes ke g un copin en ce jour. . . . Mais toute les annes précédante jété heureuse de voir on entourage entrin de roucouler le jour de la saint valetin et cette années moi jen feré parti en + le jour de mon anniv. . .
perrine