Poeme : Fredo

Fredo

Serais-tu ce merveilleux prince charmant,
Que depuis 18 années j’attends ?
Serais-tu celui dont je rêve toutes les nuits ?
Ou es-tu juste un ami ?

On s’est rencontrés par hasard,
Au milieu de nulle part.
On s’est très vite rapprochés,
Et à toi je me suis énormément attachée.

Tu as réussi à me faire oublier le passé
C’est avec toi que je veux avancer.
Tu comptes vraiment beaucoup pour moi
Tous les jours je pense à toi.

Ce que je ressens pour toi est vraiment très fort…
Je t’embrasse très très fort…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Fredo

  se=rais=tu=ce=mer=veilleux=prince=char=mant 9
  que=de=puis=dix=hu=it=an=nées=jat=tends 10
  se=rais=tu=ce=lui=dont=je=rêve=tou=tes=les=nuits 12
  ou=es=tu=jus=te=un=a=mi 8

  on=sest=ren=con=trés=par=ha=sard 8
  au=mi=lieu=de=nul=le=part 7
  on=sest=très=vi=te=rap=pro=chés 8
  et=à=toi=je=me=suis=é=nor=mément=at=ta=chée 12

  tu=as=réus=si=à=me=faire=ou=blier=le=pas=sé 12
  cest=a=vec=toi=que=je=veux=a=van=cer 10
  tu=comp=tes=vrai=ment=beau=coup=pour=moi 9
  tous=les=jours=je=pen=se=à=toi 8

  ce=que=je=res=sens=pour=toi=est=vrai=ment=très=fort 12
  je=tem=bras=se=très=très=fort 7
 • Phonétique : Fredo

  səʁε ty sə mεʁvεjø pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃,
  kə dəpɥi diz- ɥit ane ʒatɑ̃ ?
  səʁε ty səlɥi dɔ̃ ʒə ʁεvə tutə lε nɥi ?
  u ε ty ʒystə œ̃n- ami ?

  ɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁe paʁ-azaʁ,
  o miljø də nylə paʁ.
  ɔ̃ sε tʁε vitə ʁapʁoʃe,
  e a twa ʒə mə sɥiz- enɔʁmemɑ̃ ataʃe.

  ty a ʁeysi a mə fεʁə ublje lə pase
  sεt- avεk twa kə ʒə vøz- avɑ̃se.
  ty kɔ̃tə vʁεmɑ̃ boku puʁ mwa
  tus lε ʒuʁ ʒə pɑ̃sə a twa.

  sə kə ʒə ʁəsɛ̃ puʁ twa ε vʁεmɑ̃ tʁε fɔʁ…
  ʒə tɑ̃bʁasə tʁε tʁε fɔʁ…
 • Syllabes Phonétique : Fredo

  sə=ʁε=tysə=mεʁ=vε=jø=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 10
  kə=dəp=ɥi=diz=ɥ=it=a=ne=ʒa=tɑ̃ 10
  sə=ʁε=ty=səl=ɥidɔ̃ʒə=ʁε=və=tu=tə=lε=nɥi 11
  u=ε=ty=ʒys=tə=œ̃=na=mi 8

  ɔ̃=sε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=paʁ-a=zaʁ 8
  o=mi=lj=ø=də=ny=lə=paʁ 8
  ɔ̃=sε=tʁε=vi=tə=ʁa=pʁo=ʃe 8
  e=a=twaʒə=mə=sɥi=ze=nɔʁ=me=mɑ̃=a=ta=ʃe 12

  ty=a=ʁe=y=si=amə=fε=ʁəu=blje=lə=pase 11
  sε=ta=vεk=twakə=ʒə=vø=za=vɑ̃se 8
  ty=kɔ̃tə=vʁε=mɑ̃=bo=ku=puʁ=mwa 8
  tus=lε=ʒuʁ=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 8

  sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=puʁ=twa=ε=vʁε=mɑ̃=tʁε=fɔʁ 12
  ʒə=tɑ̃=bʁa=sə=tʁε=tʁε=fɔʁ 7

PostScriptum

J’ai ecri ce poeme il y’a environ 6 mois, et depuis je vis un merveilleuse histoire d’amours avec Fredo. . .

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/10/2004 00:00La Ptite Savoyarde

Waou!

Poème Amour
Publié le 29/06/2004 00:00

L'écrit contient 98 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Sarah_13322

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs