Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Comme Je T’Aime

Poème Amour
Publié le 20/11/2008 19:34

L'écrit contient 146 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sarah B509

Comme Je T’Aime

On as tous souvent eu des problèmes
On as souvent cacher notre peine
On as tous une fois pleuré des jours
Juste pour essayer d’oublier un amour
On as tous un jour, voulut mourir
Mais ce n’était pas encore notre heure pour partir
On as tous crus aux anges étant enfant
Mais on a vite oublier en grandissant
On as tous crus a un moment a une autre vie
Car étant petit on nous l’avait souvent dit
On as tous aimer nos parent
Meme en vieillissant
On as tous un jour eu peur
Et on as tous fait des erreures
On meurt tous a un moment
Car souvent la mort nous prends en passant
On as tous fais les memes rèves étant petit
Aimer les memes choses toutes notre vie
Mais une chose est certaine
Personne ne t’aimeras comme je t’aime.
 • Pieds Hyphénique: Comme Je T’Aime

  on=as=tous=sou=vent=eu=des=pro=blè=mes 10
  on=as=sou=vent=ca=cher=no=tre=pei=ne 10
  on=as=tous=u=ne=fois=pleu=ré=des=jours 10
  jus=te=pour=es=sayer=dou=blier=un=a=mour 10
  on=as=tous=un=jour=vou=lut=mou=rir 9
  mais=ce=né=tait=pas=en=core=notre=heu=re=pour=par=tir 13
  on=as=tous=crus=aux=anges=é=tant=en=fant 10
  mais=on=a=vite=ou=blier=en=gran=dis=sant 10
  on=as=tous=crus=a=un=moment=a=u=neau=tre=vie 12
  car=é=tant=pe=tit=on=nous=la=vait=souvent=dit 11
  on=as=tous=ai=mer=nos=parent 7
  me=me=en=vieil=lis=sant 6
  on=as=tous=un=jour=eu=peur 7
  et=on=as=tous=fait=des=er=reu=res 9
  on=meurt=tous=a=un=mo=ment 7
  car=sou=vent=la=mort=nous=prends=en=pas=sant 10
  on=as=tous=fais=les=me=mes=rèves=é=tant=pe=tit 12
  ai=mer=les=me=mes=choses=tou=tes=no=tre=vie 11
  mais=u=ne=cho=se=est=cer=tai=ne 9
  per=sonne=ne=tai=me=ras=com=me=je=taime 10
 • Phonétique : Comme Je T’Aime

  ɔ̃n- a tus suvɑ̃ y dε pʁɔblεmə
  ɔ̃n- a suvɑ̃ kaʃe nɔtʁə pεnə
  ɔ̃n- a tusz- ynə fwa pləʁe dε ʒuʁ
  ʒystə puʁ esεje dublje œ̃n- amuʁ
  ɔ̃n- a tusz- œ̃ ʒuʁ, vuly muʁiʁ
  mε sə netε pa ɑ̃kɔʁə nɔtʁə œʁ puʁ paʁtiʁ
  ɔ̃n- a tus kʁysz- oz- ɑ̃ʒəz- etɑ̃ ɑ̃fɑ̃
  mεz- ɔ̃n- a vitə ublje ɑ̃ ɡʁɑ̃disɑ̃
  ɔ̃n- a tus kʁysz- a œ̃ mɔmɑ̃ a ynə otʁə vi
  kaʁ etɑ̃ pəti ɔ̃ nu lavε suvɑ̃ di
  ɔ̃n- a tusz- εme no paʁɑ̃
  məmə ɑ̃ vjεjisɑ̃
  ɔ̃n- a tusz- œ̃ ʒuʁ y pœʁ
  e ɔ̃n- a tus fε dεz- eʁəʁə
  ɔ̃ məʁ tusz- a œ̃ mɔmɑ̃
  kaʁ suvɑ̃ la mɔʁ nu pʁɑ̃z- ɑ̃ pasɑ̃
  ɔ̃n- a tus fε lε məmə ʁεvəz- etɑ̃ pəti
  εme lε məmə ʃozə tutə nɔtʁə vi
  mεz- ynə ʃozə ε sεʁtεnə
  pεʁsɔnə nə tεməʁa kɔmə ʒə tεmə.
 • Pieds Phonétique : Comme Je T’Aime

  ɔ̃=na=tus=su=vɑ̃=y=dε=pʁɔ=blε=mə 10
  ɔ̃=na=su=vɑ̃=ka=ʃe=nɔ=tʁə=pε=nə 10
  ɔ̃=na=tus=zy=nə=fwa=plə=ʁe=dε=ʒuʁ 10
  ʒys=tə=puʁ=e=sε=je=du=blje=œ̃=na=muʁ 11
  ɔ̃=na=tus=zœ̃=ʒuʁ=vu=ly=mu=ʁiʁ 9
  mεsə=ne=tε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=nɔ=tʁə=œʁ=puʁ=paʁ=tiʁ 13
  ɔ̃=na=tus=kʁys=zo=zɑ̃ʒə=ze=tɑ̃=ɑ̃=fɑ̃ 10
  mε=zɔ̃=na=vitə=u=blje=ɑ̃=ɡʁɑ̃=di=sɑ̃ 10
  ɔ̃=na=tus=kʁys=za=œ̃=mɔ=mɑ̃=a=ynəo=tʁə=vi 12
  kaʁ=e=tɑ̃pə=ti=ɔ̃=nu=la=vε=su=vɑ̃=di 11
  ɔ̃=na=tus=zε=me=no=pa=ʁɑ̃ 8
  mə=mə=ɑ̃=vj=ε=ji=sɑ̃ 7
  ɔ̃=na=tus=zœ̃=ʒuʁ=y=pœ=ʁə 8
  e=ɔ̃=na=tus=fε=dε=ze=ʁə=ʁə 9
  ɔ̃=məʁ=tus=za=œ̃=mɔ=mɑ̃ 7
  kaʁ=su=vɑ̃=la=mɔʁ=nu=pʁɑ̃=zɑ̃=pa=sɑ̃ 10
  ɔ̃=na=tus=fε=lεmə=mə=ʁε=və=ze=tɑ̃=pə=ti 12
  ε=me=lεmə=mə=ʃo=zə=tu=tə=nɔ=tʁə=vi 11
  mε=zy=nə=ʃo=zə=ε=sεʁ=tε=nə 9
  pεʁ=sɔ=nə=nə=tεmə=ʁa=kɔ=mə=ʒə=tεmə 10

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/11/2008 03:38Pétunya

WOW! C’est juste trop joli, j’en reviens jsute pas WOW! Continu ton bon travail, t’es très douée