Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Des Petits Riens De Tout

Poème Amour
Publié le 19/03/2018 14:26

L'écrit contient 368 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Scribouillard

Des Petits Riens De Tout

Comme le vent léger d’un soir de fin d’été
Comme l’éclat flottant d’une bougie de veille
Comme l’eau s’insinue sous les herbes du pré
Comme le bruit des mots murmurés à l’oreille

Comme le craquement de la feuille d’automne
Comme les pas perdus de l’enfant buissonnier
Comme le froissement d’un vieux papier carbone
Comme l’odeur passée d’une encre de cahier

Comme la lune brille au bout de la nuit sombre
Comme le point du jour au fond de la vallée
Comme le chiffre clé camouflé dans le nombre
Comme le rouge ardent d’un feu de cheminée

Comme le fier beffroi d’un village oublié
Comme une balançoire au milieu de la place
Comme une cour d’école en plein mois de juillet
Comme un jouet fatigué qu’on jette ou qu’on remplace

Comme le sel discret sur une joue ridée
Comme un miroir poli sous le poids des regards
Comme un chemin de croix caché sous les ronciers
Comme un refrain de train dans une entrée de gare

Comme le grain poreux d’une carte postale
Comme l’oeil d’une mère au-dessus du berceau
Comme l’air du matin près d’un champ de pétales
Comme une main tendue par-dessous le manteau

Comme une longue attente à l’ombre d’un hiver
Comme un cadeau posé entre crèche et sapin
Comme le fil tiré d’un ancien pull-over
Comme le goût moelleux de la mie dans le pain

Comme un nom griffonné tout en bas d’une page
Comme le ton douillet de la voix d’un parent
Comme le son du fer là-haut dans les alpages
Comme l’écho lointain du rire des enfants

Comme toi près de moi malgré le temps qui meurt
Tu es tout à la fois mon dehors mon dedans
L’horizon de mes yeux la forêt de mon coeur
Où l’oiseau chante encore un éternel printemps

Ton étoile bergère anime un carrousel
Où chacun des chevaux est fait d’un bois précieux
Et où mon étendard taillé d’un coin de ciel
A fait sienne la loi d’un amour sans adieu
 • Pieds Hyphénique: Des Petits Riens De Tout

  com=me=le=vent=lé=ger=dun=soir=de=fin=dé=té 12
  com=me=lé=clat=flot=tant=du=ne=bou=gie=de=veille 12
  com=me=leau=sin=si=nue=sous=les=her=bes=du=pré 12
  com=me=le=bruit=des=mots=mur=mu=rés=à=lo=reille 12

  com=me=le=cra=que=ment=de=la=feu=ille=dau=tomne 12
  com=me=les=pas=per=dus=de=len=fant=buis=son=nier 12
  com=me=le=frois=se=ment=dun=vieux=pa=pier=car=bone 12
  comme=lo=deur=pas=sée=du=ne=en=cre=de=ca=hier 12

  com=me=la=lu=ne=brille=au=bout=de=la=nuit=sombre 12
  com=me=le=point=du=jour=au=fond=de=la=val=lée 12
  com=me=le=chif=fre=clé=ca=mou=flé=dans=le=nombre 12
  comme=le=rou=ge=ar=dent=dun=feu=de=che=mi=née 12

  comme=le=fier=bef=froi=dun=vil=la=ge=ou=bli=é 12
  commeu=ne=ba=lan=çoi=re=au=mi=lieu=de=la=place 12
  comme=u=ne=cour=dé=co=le=en=plein=mois=de=juillet 12
  commeun=jouet=fa=ti=gué=quon=jet=te=ou=quon=rem=place 12

  com=me=le=sel=dis=cret=sur=u=ne=joue=ri=dée 12
  comme=un=mi=roir=po=li=sous=le=poids=des=re=gards 12
  comme=un=che=min=de=croix=ca=ché=sous=les=ron=ciers 12
  commeun=re=frain=de=train=dans=u=ne=en=trée=de=gare 12

  com=me=le=grain=po=reux=du=ne=car=te=pos=tale 12
  com=me=loeil=du=ne=mère=au=des=sus=du=ber=ceau 12
  com=me=lair=du=ma=tin=près=dun=champ=de=pé=tales 12
  comme=u=ne=main=ten=due=par=des=sous=le=man=teau 12

  commeu=ne=lon=gue=at=ten=te=à=lom=bre=dun=hi=ver 13
  commeun=ca=deau=po=sé=en=tre=crè=che=et=sa=pin 12
  comme=le=fil=ti=ré=dun=an=ci=en=pull=o=ver 12
  com=me=le=goût=moel=leux=de=la=mie=dans=le=pain 12

  comme=un=nom=grif=fon=né=tout=en=bas=du=ne=page 12
  com=me=le=ton=douil=let=de=la=voix=dun=parent 11
  com=me=le=son=du=fer=là=haut=dans=les=al=pages 12
  com=me=lé=cho=loin=tain=du=ri=re=des=en=fants 12

  com=me=toi=près=de=moi=mal=gré=le=temps=qui=meurt 12
  tu=es=tout=à=la=fois=mon=de=hors=mon=de=dans 12
  lho=ri=zon=de=mes=yeux=la=fo=rêt=de=mon=coeur 12
  où=loi=seau=chanteen=co=re=un=é=ter=nel=prin=temps 12

  ton=é=toile=ber=gè=rea=ni=me=un=car=rou=sel 12
  où=cha=cun=des=che=vaux=est=fait=dun=bois=pré=cieux 12
  et=où=mon=é=ten=dard=tail=lé=dun=coin=de=ciel 12
  a=fait=sien=ne=la=loi=dun=a=mour=sans=a=dieu 12
 • Phonétique : Des Petits Riens De Tout

  kɔmə lə vɑ̃ leʒe dœ̃ swaʁ də fɛ̃ dete
  kɔmə lekla flɔtɑ̃ dynə buʒi də vεjə
  kɔmə lo sɛ̃sinɥ su lεz- εʁbə- dy pʁe
  kɔmə lə bʁɥi dε mo myʁmyʁez- a lɔʁεjə

  kɔmə lə kʁakəmɑ̃ də la fœjə dotɔmnə
  kɔmə lε pa pεʁdys də lɑ̃fɑ̃ bɥisɔnje
  kɔmə lə fʁwasəmɑ̃ dœ̃ vjø papje kaʁbɔnə
  kɔmə lɔdœʁ pase dynə ɑ̃kʁə də kaje

  kɔmə la lynə bʁijə o bu də la nɥi sɔ̃bʁə
  kɔmə lə pwɛ̃ dy ʒuʁ o fɔ̃ də la vale
  kɔmə lə ʃifʁə kle kamufle dɑ̃ lə nɔ̃bʁə
  kɔmə lə ʁuʒə aʁde dœ̃ fø də ʃəmine

  kɔmə lə fje befʁwa dœ̃ vilaʒə ublje
  kɔmə ynə balɑ̃swaʁə o miljø də la plasə
  kɔmə ynə kuʁ dekɔlə ɑ̃ plɛ̃ mwa də ʒɥjε
  kɔmə œ̃ ʒuε fatiɡe kɔ̃ ʒεtə u kɔ̃ ʁɑ̃plasə

  kɔmə lə sεl diskʁε syʁ ynə ʒu ʁide
  kɔmə œ̃ miʁwaʁ pɔli su lə pwa dε ʁəɡaʁd
  kɔmə œ̃ ʃəmɛ̃ də kʁwa kaʃe su lε ʁɔ̃sje
  kɔmə œ̃ ʁəfʁɛ̃ də tʁɛ̃ dɑ̃z- ynə ɑ̃tʁe də ɡaʁə

  kɔmə lə ɡʁɛ̃ pɔʁø dynə kaʁtə pɔstalə
  kɔmə lɔεj dynə mεʁə o dəsy dy bεʁso
  kɔmə lεʁ dy matɛ̃ pʁε dœ̃ ʃɑ̃ də petalə
  kɔmə ynə mɛ̃ tɑ̃dɥ paʁ dəsu lə mɑ̃to

  kɔmə ynə lɔ̃ɡ atɑ̃tə a lɔ̃bʁə dœ̃n- ivεʁ
  kɔmə œ̃ kado poze ɑ̃tʁə kʁεʃə e sapɛ̃
  kɔmə lə fil tiʁe dœ̃n- ɑ̃sjɛ̃ pyl ɔve
  kɔmə lə ɡu mwalø də la mi dɑ̃ lə pɛ̃

  kɔmə œ̃ nɔ̃ ɡʁifɔne tut- ɑ̃ ba dynə paʒə
  kɔmə lə tɔ̃ dujε də la vwa dœ̃ paʁɑ̃
  kɔmə lə sɔ̃ dy fεʁ la-o dɑ̃ lεz- alpaʒə
  kɔmə leʃo lwɛ̃tɛ̃ dy ʁiʁə dεz- ɑ̃fɑ̃

  kɔmə twa pʁε də mwa malɡʁe lə tɑ̃ ki məʁ
  ty ε tut- a la fwa mɔ̃ dəɔʁ mɔ̃ dədɑ̃
  lɔʁizɔ̃ də mεz- iø la fɔʁε də mɔ̃ kœʁ
  u lwazo ʃɑ̃tə ɑ̃kɔʁə œ̃n- etεʁnεl pʁɛ̃tɑ̃

  tɔ̃n- etwalə bεʁʒεʁə animə œ̃ kaʁuzεl
  u ʃakœ̃ dε ʃəvoz- ε fε dœ̃ bwa pʁesjø
  e u mɔ̃n- etɑ̃daʁ taje dœ̃ kwɛ̃ də sjεl
  a fε sjεnə la lwa dœ̃n- amuʁ sɑ̃z- adjø
 • Pieds Phonétique : Des Petits Riens De Tout

  kɔ=mə=lə=vɑ̃=le=ʒe=dœ̃=swaʁ=də=fɛ̃=de=te 12
  kɔ=mə=le=kla=flɔ=tɑ̃=dy=nə=bu=ʒi=də=vεjə 12
  kɔ=mə=lo=sɛ̃=sinɥ=su=lε=zεʁ=bə=dy=pʁe 11
  kɔ=mə=lə=bʁɥi=dε=mo=myʁ=my=ʁe=za=lɔ=ʁεjə 12

  kɔ=mə=lə=kʁa=kə=mɑ̃=də=la=fœ=jə=do=tɔmnə 12
  kɔ=mə=lε=pa=pεʁ=dys=də=lɑ̃=fɑ̃=bɥi=sɔ=nje 12
  kɔ=mə=lə=fʁwa=sə=mɑ̃=dœ̃=vjø=pa=pje=kaʁ=bɔnə 12
  kɔmə=lɔ=dœʁ=pa=se=dy=nə=ɑ̃=kʁə=də=ka=je 12

  kɔ=mə=la=ly=nə=bʁi=jə=o=bu=də=la=nɥisɔ̃bʁə 12
  kɔ=mə=lə=pwɛ̃=dy=ʒuʁ=o=fɔ̃=də=la=va=le 12
  kɔ=mə=lə=ʃi=fʁə=kle=ka=mu=fle=dɑ̃=lə=nɔ̃bʁə 12
  kɔmə=lə=ʁu=ʒə=aʁ=de=dœ̃=fø=də=ʃə=mi=ne 12

  kɔ=mə=lə=fje=be=fʁwa=dœ̃=vi=la=ʒə=u=blje 12
  kɔmə=y=nə=ba=lɑ̃=swa=ʁə=o=mi=ljø=də=laplasə 12
  kɔmə=y=nə=kuʁ=de=kɔ=lə=ɑ̃=plɛ̃=mwa=də=ʒɥjε 12
  kɔməœ̃=ʒu=ε=fa=ti=ɡe=kɔ̃=ʒε=tə=u=kɔ̃=ʁɑ̃=plasə 13

  kɔ=mə=lə=sεl=dis=kʁε=syʁ=y=nə=ʒu=ʁi=de 12
  kɔmə=œ̃=mi=ʁwaʁ=pɔ=li=su=lə=pwa=dε=ʁə=ɡaʁd 12
  kɔmə=œ̃=ʃə=mɛ̃=də=kʁwa=ka=ʃe=su=lε=ʁɔ̃=sje 12
  kɔməœ̃=ʁə=fʁɛ̃=də=tʁɛ̃=dɑ̃=zy=nə=ɑ̃=tʁe=də=ɡaʁə 12

  kɔ=mə=lə=ɡʁɛ̃=pɔ=ʁø=dy=nə=kaʁ=tə=pɔs=talə 12
  kɔmə=lɔ=εj=dy=nə=mε=ʁəo=də=sy=dy=bεʁ=so 12
  kɔ=mə=lεʁ=dy=ma=tɛ̃=pʁε=dœ̃=ʃɑ̃=də=pe=talə 12
  kɔ=mə=y=nə=mɛ̃=tɑ̃dɥ=paʁ=də=su=lə=mɑ̃=to 12

  kɔməy=nə=lɔ̃ɡ=a=tɑ̃=tə=a=lɔ̃=bʁə=dœ̃=ni=vεʁ 12
  kɔməœ̃=ka=do=po=ze=ɑ̃=tʁə=kʁε=ʃə=e=sa=pɛ̃ 12
  kɔmə=lə=fil=ti=ʁe=dœ̃=nɑ̃=sj=ɛ̃=pyl=ɔ=ve 12
  kɔ=mə=lə=ɡu=mwa=lø=də=la=mi=dɑ̃=lə=pɛ̃ 12

  kɔmə=œ̃=nɔ̃=ɡʁi=fɔ=ne=tu=tɑ̃=ba=dy=nə=paʒə 12
  kɔ=mə=lə=tɔ̃=du=jε=də=la=vwa=dœ̃=pa=ʁɑ̃ 12
  kɔ=mə=lə=sɔ̃=dy=fεʁ=la-o=dɑ̃=lε=zal=paʒə 12
  kɔ=mə=le=ʃo=lwɛ̃=tɛ̃=dy=ʁi=ʁə=dε=zɑ̃=fɑ̃ 12

  kɔ=mə=twa=pʁε=də=mwa=mal=ɡʁe=lə=tɑ̃=ki=məʁ 12
  ty=ε=tu=ta=la=fwa=mɔ̃=də=ɔʁ=mɔ̃=də=dɑ̃ 12
  lɔ=ʁi=zɔ̃də=mε=zi=ø=la=fɔ=ʁε=də=mɔ̃=kœʁ 12
  u=lwa=zo=ʃɑ̃təɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=ne=tεʁ=nεl=pʁɛ̃=tɑ̃ 12

  tɔ̃=ne=twalə=bεʁ=ʒε=ʁəa=ni=mə=œ̃=ka=ʁu=zεl 12
  u=ʃa=kœ̃=dε=ʃə=vo=zε=fε=dœ̃=bwa=pʁe=sjø 12
  e=u=mɔ̃=ne=tɑ̃=daʁ=ta=je=dœ̃=kwɛ̃=də=sjεl 12
  a=fε=sjε=nə=la=lwa=dœ̃=na=muʁ=sɑ̃=za=djø 12

Récompense

0
2
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/03/2018 15:12Sandipoete

10 quatrains aux alexandrins d’une belle facture. J’aime !
Comme le chant d’aède aux reflets de mon rêve… Bravo