Poeme-France : Lecture Écrit Changement

Poeme : Je Te Deteste

Poème Changement
Publié le 03/02/2005 21:52

L'écrit contient 357 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sexygirl

Je Te Deteste

Je te deteste pour :
Ta facon de me traitée,
Ta facon de me parlé,
De te sentir superieur,
De te sentir + malin,
J avoue avoir ete aveugle,
Je t imaginais différament,
Mon imagination me joue parfois des tours,
Tout simplement parce que j éprouvais des sentiments pr toi,
Mais tu veux savoir pourquoi je t aimais ? ?
Je t aimais parce que je n arrivais pas a t’ obtenir,
Parce que tu t’ etais eloigné de moi,
Parce que tu fessais +attention a moi,
Aujourd hui je regrette de t avoir connu ! !
C est toi qui est venu chez moi,
Qui a voulu me connaitre,
Je ne t avais rien demander moi ! ! !
Je te connaissais pas moi,
Je t aimais pas,
Mais ta voulu jouer,
Faire le boys ou je ne sais quoi ! ! !
Mais sa ne marche plus,
J en n ai trop vue,
Trop entendue,
Tu ne me merite pas,
Je ne te merite pas,
Je suis tres rencuniére,
Et un jour je te referai le mal que tu as pu me faire,
Je me rencontre que tu n as aucune importance dans ma vie,
Tu ne joue aucun role,
Moi j ai voulu te rendre,
Beau,
Gentil,
Charmant…
Mais helas pour toi
Toute ses qualités ne te vont pas ! !
Tu es trop méchant,
Trop hypocrite,
Trop egoiste,
Tu ne pense cas toi,
Les autres tu t’ en fiche ! ! !
Mais tu verras tu as peut- etre des petites copines aujourd hui,
Tu es peut etre heureux,
Mais il viendra ! !
Oui il viendra se jour,
Ou tu sera seul,
A regretter toute tes erreurs,
Mais sa sera trop tard,
C est triste pour toi en tt cas ! !
Je suis decu
Pas de toi mais de moi
Comment j ai pu te rendre,
Parfait en moi,
Comment j ai pu faire sa ? ?
J ai faillis te donner mon amour,
Ma confiance ! ! !
Heureusement que j ouvre les yeux,
Que je vois enfin ta facon de traitée les gens ! !
Je ne peux pas le supporter,
Je ne peux plus te supporter,
J ai fait trop d’ effort,
Alors mnt c est moi qui te dis VAS TE FAIRE FOUTRE ! ! !
Pfff… pfff
 • Pieds Hyphénique: Je Te Deteste

  je=te=de=tes=te=pour 6
  ta=fa=con=de=me=trai=tée 7
  ta=fa=con=de=me=par=lé 7
  de=te=sen=tir=su=per=ieur 7
  de=te=sen=tir=pluss=ma=lin 7
  j=a=vouea=voir=e=te=a=veugle 8
  je=t=i=ma=gi=nais=dif=fé=rament 9
  mon=i=ma=gi=na=tion=me=joue=par=fois=des=tours 12
  tout=simple=ment=par=ce=que=j=é=prou=vais=des=sen=ti=ments=p=r=toi 17
  mais=tu=veux=sa=voir=pour=quoi=je=t=ai=mais 11
  je=t=ai=mais=par=ce=que=je=n=ar=ri=vais=pas=a=tob=te=nir 17
  par=ce=que=tu=te=tais=e=loi=gné=de=moi 11
  par=ce=que=tu=fes=sais=pluss=at=ten=tion=a=moi 12
  au=jourd=hui=je=re=grette=de=t=a=voir=con=nu 12
  c=est=toi=qui=est=ve=nu=chez=moi 9
  qui=a=vou=lu=me=con=nai=tre 8
  je=ne=t=a=vais=rien=de=man=der=moi 10
  je=te=con=nais=sais=pas=moi 7
  je=t=ai=mais=pas 5
  mais=ta=vou=lu=jou=er 6
  faire=le=boys=ou=je=ne=sais=quoi 8
  mais=sa=ne=mar=che=plus 6
  j=en=n=ai=trop=vue 6
  trop=en=ten=due 4
  tu=ne=me=me=ri=te=pas 7
  je=ne=te=me=ri=te=pas 7
  je=suis=tres=ren=cu=ni=é=re 8
  et=un=jour=je=te=re=fe=rai=le=mal=que=tu=as=pu=me=faire 16
  je=me=ren=contre=que=tu=n=as=au=cu=neim=por=tan=ce=dans=ma=vie 17
  tu=ne=joue=au=cun=ro=le 7
  moi=j=ai=vou=lu=te=ren=dre 8
  beau 1
  gen=til 2
  char=mant 2
  mais=he=las=pour=toi 5
  toute=ses=qua=li=tés=ne=te=vont=pas 9
  tu=es=trop=mé=chant 5
  trop=hy=po=cri=te 5
  trop=e=gois=te 4
  tu=ne=pen=se=cas=toi 6
  les=au=tres=tu=ten=fi=che 7
  mais=tu=ver=ras=tu=as=peut=e=tre=des=pe=tites=co=pi=nes=au=jourd=hui 18
  tu=es=peut=e=tre=heu=reux 7
  mais=il=vien=dra 4
  oui=il=vien=dra=se=jour 6
  ou=tu=se=ra=seul 5
  a=re=gret=ter=toute=tes=er=reurs 8
  mais=sa=se=ra=trop=tard 6
  c=est=triste=pour=toi=en=t=t=cas 9
  je=suis=de=cu 4
  pas=de=toi=mais=de=moi 6
  com=ment=j=ai=pu=te=ren=dre 8
  par=fait=en=moi 4
  com=ment=j=ai=pu=fai=re=sa 8
  j=ai=faillis=te=don=ner=mon=a=mour 9
  ma=con=fi=an=ce 5
  heu=reuse=ment=que=j=ouvre=les=yeux 8
  que=je=vois=en=fin=ta=fa=con=de=trai=tée=les=gens 13
  je=ne=peux=pas=le=sup=por=ter 8
  je=ne=peux=plus=te=sup=por=ter 8
  j=ai=fait=trop=def=fort 6
  a=lors=m=n=t=c=est=moi=qui=te=dis=vas=te=faire=fou=tre 16
  p=f=f=f=p=f=f=f 8
 • Phonétique : Je Te Deteste

  ʒə tə dətεstə puʁ :
  ta fakɔ̃ də mə tʁεte,
  ta fakɔ̃ də mə paʁle,
  də tə sɑ̃tiʁ sypəʁjœʁ,
  də tə sɑ̃tiʁ plys malɛ̃,
  ʒi avu avwaʁ ətə avøɡlə,
  ʒə te imaʒinε difeʁame,
  mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃ mə ʒu paʁfwa dε tuʁ,
  tu sɛ̃pləmɑ̃ paʁsə kə ʒi epʁuvε dε sɑ̃timɑ̃ pe εʁ twa,
  mε ty vø savwaʁ puʁkwa ʒə te εmε ? ?
  ʒə te εmε paʁsə kə ʒə εn aʁivε pa a tɔptəniʁ,
  paʁsə kə ty tətεz- əlwaɲe də mwa,
  paʁsə kə ty fesε plysz- atɑ̃sjɔ̃ a mwa,
  oʒuʁ ɥi ʒə ʁəɡʁεtə də te avwaʁ kɔny ! !
  se ε twa ki ε vəny ʃe mwa,
  ki a vuly mə kɔnεtʁə,
  ʒə nə te avε ʁjɛ̃ dəmɑ̃de mwa ! ! !
  ʒə tə kɔnεsε pa mwa,
  ʒə te εmε pa,
  mε ta vuly ʒue,
  fεʁə lə bwaz- u ʒə nə sε kwa ! ! !
  mε sa nə maʁʃə plys,
  ʒi ɑ̃ εn ε tʁo vɥ,
  tʁo ɑ̃tɑ̃dɥ,
  ty nə mə məʁitə pa,
  ʒə nə tə məʁitə pa,
  ʒə sɥi tʁə- ʁɑ̃kynjeʁə,
  e œ̃ ʒuʁ ʒə tə ʁəfəʁε lə mal kə ty a py mə fεʁə,
  ʒə mə ʁɑ̃kɔ̃tʁə kə ty εn a okynə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə dɑ̃ ma vi,
  ty nə ʒu okœ̃ ʁɔlə,
  mwa ʒi ε vuly tə ʁɑ̃dʁə,
  bo,
  ʒɑ̃til,
  ʃaʁmɑ̃…
  mεz- əla puʁ twa
  tutə sε kalite nə tə vɔ̃ pa ! !
  ty ε tʁo meʃɑ̃,
  tʁo ipɔkʁitə,
  tʁo əɡwastə,
  ty nə pɑ̃sə ka twa,
  lεz- otʁə- ty tɑ̃ fiʃə ! ! !
  mε ty veʁa ty a pø εtʁə dε pətitə kɔpinəz- oʒuʁ ɥi,
  ty ε pø εtʁə œʁø,
  mεz- il vjɛ̃dʁa ! !
  ui il vjɛ̃dʁa sə ʒuʁ,
  u ty səʁa səl,
  a ʁəɡʁεte tutə tεz- eʁœʁ,
  mε sa səʁa tʁo taʁ,
  se ε tʁistə puʁ twa ɑ̃ te te ka ! !
  ʒə sɥi dəky
  pa də twa mε də mwa
  kɔmɑ̃ ʒi ε py tə ʁɑ̃dʁə,
  paʁfε ɑ̃ mwa,
  kɔmɑ̃ ʒi ε py fεʁə sa ? ?
  ʒi ε faji tə dɔne mɔ̃n- amuʁ,
  ma kɔ̃fjɑ̃sə ! ! !
  œʁøzəmɑ̃ kə ʒi uvʁə lεz- iø,
  kə ʒə vwaz- ɑ̃fɛ̃ ta fakɔ̃ də tʁεte lε ʒɑ̃ ! !
  ʒə nə pø pa lə sypɔʁte,
  ʒə nə pø plys tə sypɔʁte,
  ʒi ε fε tʁo defɔʁ,
  alɔʁ εm εn te se ε mwa ki tə di va tə fεʁə futʁə ! ! !
  pe εf εf εf… pe εf εf εf
 • Pieds Phonétique : Je Te Deteste

  ʒə=tə=də=tεs=tə=puʁ 6
  ta=fa=kɔ̃də=mə=tʁε=te 6
  ta=fa=kɔ̃də=mə=paʁ=le 6
  də=tə=sɑ̃=tiʁ=sypə=ʁjœʁ 6
  də=tə=sɑ̃=tiʁ=plys=ma=lɛ̃ 7
  ʒi=a=vu=a=vwaʁə=təa=vøɡlə 7
  ʒə=te=i=ma=ʒi=nε=di=fe=ʁa=me 10
  mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃mə=ʒu=paʁ=fwa=dε=tuʁ 11
  tu=sɛ̃plə=mɑ̃=paʁ=sə=kə=ʒi=e=pʁu=vε=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=pe=εʁ=twa 17
  mε=ty=vø=sa=vwaʁ=puʁ=kwaʒə=te=ε=mε 10
  ʒə=te=ε=mε=paʁsə=kə=ʒəεn=a=ʁi=vε=pa=a=tɔp=tə=niʁ 15
  paʁsə=kə=tytə=tε=zə=lwa=ɲe=də=mwa 9
  paʁsə=kə=ty=fe=sε=plys=za=tɑ̃=sjɔ̃=a=mwa 11
  o=ʒuʁ=ɥiʒə=ʁə=ɡʁε=tə=də=te=a=vwaʁ=kɔ=ny 12
  se=ε=twa=ki=εvə=ny=ʃe=mwa 8
  ki=a=vu=lymə=kɔ=nεtʁə 6
  ʒə=nə=te=a=vε=ʁjɛ̃də=mɑ̃=de=mwa 9
  ʒə=tə=kɔ=nε=sε=pa=mwa 7
  ʒə=te=ε=mε=pa 5
  mε=ta=vu=ly=ʒu=e 6
  fεʁə=lə=bwa=zu=ʒə=nə=sε=kwa 8
  mε=sa=nə=maʁ=ʃə=plys 6
  ʒi=ɑ̃=εn=ε=tʁo=vɥ 6
  tʁo=ɑ̃=tɑ̃dɥ 3
  tynə=mə=mə=ʁi=tə=pa 6
  ʒə=nə=tə=mə=ʁitə=pa 6
  ʒə=sɥitʁə=ʁɑ̃=ky=nje=ʁə 6
  e=œ̃=ʒuʁʒə=tə=ʁə=fə=ʁε=lə=mal=kə=ty=a=py=mə=fεʁə 15
  ʒə=mə=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=kə=ty=εn=a=o=ky=nəɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=dɑ̃=ma=vi 17
  ty=nə=ʒu=o=kœ̃=ʁɔlə 6
  mwa=ʒi=ε=vu=lytə=ʁɑ̃dʁə 6
  bo 1
  ʒɑ̃=til 2
  ʃaʁ=mɑ̃ 2
  mε=zə=la=puʁ=twa 5
  tutə=sε=ka=li=te=nə=tə=vɔ̃=pa 9
  ty=ε=tʁo=me=ʃɑ̃ 5
  tʁo=i=pɔ=kʁi=tə 5
  tʁo=ə=ɡwas=tə 4
  ty=nə=pɑ̃=sə=ka=twa 6
  lε=zotʁə=ty=tɑ̃=fi=ʃə 6
  mε=ty=ve=ʁa=ty=a=pø=εtʁə=dε=pə=ti=tə=kɔ=pi=nə=zo=ʒuʁ=ɥi 18
  ty=ε=pø=εtʁə=œ=ʁø 6
  mε=zil=vj=ɛ̃=dʁa 5
  u=i=il=vjɛ̃=dʁasə=ʒuʁ 6
  u=ty=sə=ʁa=səl 5
  aʁə=ɡʁε=te=tu=tə=tε=ze=ʁœʁ 8
  mε=sa=sə=ʁa=tʁo=taʁ 6
  se=ε=tʁistə=puʁ=twa=ɑ̃=te=te=ka 9
  ʒə=sɥi=də=ky 4
  pa=də=twa=mε=də=mwa 6
  kɔ=mɑ̃=ʒi=ε=pytə=ʁɑ̃dʁə 6
  paʁ=fε=ɑ̃=mwa 4
  kɔ=mɑ̃=ʒi=ε=py=fεʁə=sa 7
  ʒi=ε=fa=jitə=dɔ=ne=mɔ̃=na=muʁ 9
  ma=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 5
  œ=ʁøzə=mɑ̃kə=ʒi=u=vʁə=lε=ziø 8
  kə=ʒə=vwa=zɑ̃=fɛ̃=ta=fa=kɔ̃də=tʁε=te=lε=ʒɑ̃ 12
  ʒə=nə=pø=palə=sy=pɔʁ=te 7
  ʒə=nə=pø=plys=tə=sy=pɔʁ=te 8
  ʒi=ε=fε=tʁo=de=fɔʁ 6
  a=lɔʁ=εm=εn=te=se=ε=mwa=kitə=di=va=tə=fε=ʁə=fu=tʁə 16
  pe=εf=εf=εf=pe=εf=εf=εf 8

Récompense

0
2
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/09/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.