Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Confidence Sur L’Oreiller…

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/02/2007 22:45

L'écrit contient 206 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Shalimar

Confidence Sur L’Oreiller…

Je suis allongée sur mon lit, songeant,
À mon ange à qui j’ai pensé toute la journée durant,
C’est dur d’être séparés tout ce temps,
Je prend mon mal en patience en l’attendant…

Ce soir je me coucherais il ne sera pas là,
Je lui souhaiterais « bonne nuit mon amour » comme chaque fois,
Comme si je pouvais le prendre et le serrer contre moi,
Il me tarde tellement que l’on se revoit…

Une boule au ventre et le cœur serré, je le sens,
C’est l’amour qui veut ça apparement,
Alors je doit être atteinte très sérieusement,
Ça doit être très fort ce que je ressens…

Chaque minute qui passe je pense à lui un peu plus,
Chaque heure qui passe il me manque encore plus,
Chaque jour qui passe je l’aime plus fort
Ce sera un bonheur de le retrouver « me amor »…

Je ne sais pas ce qu’il pense de moi réellement,
Je ne connais pas vraiment ses sentiments,
J’ose croire être différente de celle qu’il à connu avant,
J’ose croire être unique à ses yeux maintenant…

J’espère qu’il est heureux avec moi, sincèrement,
J’espère qu’il m’aime tout simplement…
 • Pieds Hyphénique: Confidence Sur L’Oreiller…

  je=suis=al=lon=gée=sur=mon=lit=son=geant 10
  à=mon=angeà=qui=jai=pen=sé=tou=te=la=jour=née=du=rant 14
  cest=dur=dê=tre=sé=pa=rés=tout=ce=temps 10
  je=prend=mon=mal=en=pa=tienceen=lat=ten=dant 10

  ce=soir=je=me=couche=rais=il=ne=se=ra=pas=là 12
  je=lui=sou=haite=rais=bon=ne=nuit=mon=a=mour=com=me=cha=que=fois 16
  comme=si=je=pou=vais=le=pren=dreet=le=ser=rer=con=tre=moi 14
  il=me=tar=de=tel=le=ment=que=lon=se=re=voit 12

  une=bou=le=au=ven=tre=et=le=cœur=ser=ré=je=le=sens 14
  cest=la=mour=qui=veut=ça=ap=pa=re=ment 10
  a=lors=je=doit=ê=tre=at=tein=te=très=sé=rieu=se=ment 14
  ça=doit=ê=tre=très=fort=ce=que=je=res=sens 11

  cha=que=mi=nute=qui=pas=se=je=pen=seà=lui=un=peu=plus 14
  cha=que=heure=qui=pas=se=il=me=man=que=en=co=re=plus 14
  cha=que=jour=qui=pas=se=je=lai=me=plus=fort 11
  ce=se=ra=un=bon=heur=de=le=re=trou=ver=me=a=mor 14

  je=ne=sais=pas=ce=quil=pen=se=de=moi=réel=le=ment 13
  je=ne=con=nais=pas=vrai=ment=ses=sen=ti=ments 11
  jose=croi=re=ê=tre=dif=fé=ren=te=de=cel=le=quil=à=con=nu=a=vant 18
  jose=croi=re=ê=tre=u=ni=que=à=ses=yeux=main=te=nant 14

  jes=pè=re=quil=est=heu=reux=a=vec=moi=sin=cè=re=ment 14
  jes=pè=re=quil=mai=me=tout=sim=ple=ment 10
 • Phonétique : Confidence Sur L’Oreiller…

  ʒə sɥiz- alɔ̃ʒe syʁ mɔ̃ li, sɔ̃ʒɑ̃,
  a mɔ̃n- ɑ̃ʒə a ki ʒε pɑ̃se tutə la ʒuʁne dyʁɑ̃,
  sε dyʁ dεtʁə sepaʁe tu sə tɑ̃,
  ʒə pʁɑ̃ mɔ̃ mal ɑ̃ pasjɑ̃sə ɑ̃ latɑ̃dɑ̃…

  sə swaʁ ʒə mə kuʃəʁεz- il nə səʁa pa la,
  ʒə lɥi suεtəʁεs « bɔnə nɥi mɔ̃n- amuʁ » kɔmə ʃakə fwa,
  kɔmə si ʒə puvε lə pʁɑ̃dʁə e lə seʁe kɔ̃tʁə mwa,
  il mə taʁdə tεllmɑ̃ kə lɔ̃ sə ʁəvwa…

  ynə bulə o vɑ̃tʁə e lə kœʁ seʁe, ʒə lə sɑ̃s,
  sε lamuʁ ki vø sa apaʁəmɑ̃,
  alɔʁ ʒə dwa εtʁə atɛ̃tə tʁε seʁjøzəmɑ̃,
  sa dwa εtʁə tʁε fɔʁ sə kə ʒə ʁəsɛ̃…

  ʃakə minytə ki pasə ʒə pɑ̃sə a lɥi œ̃ pø plys,
  ʃakə œʁ ki pasə il mə mɑ̃kə ɑ̃kɔʁə plys,
  ʃakə ʒuʁ ki pasə ʒə lεmə plys fɔʁ
  sə səʁa œ̃ bɔnœʁ də lə ʁətʁuvəʁ « mə amɔʁ »…

  ʒə nə sε pa sə kil pɑ̃sə də mwa ʁeεllmɑ̃,
  ʒə nə kɔnε pa vʁεmɑ̃ sε sɑ̃timɑ̃,
  ʒozə kʁwaʁə εtʁə difeʁɑ̃tə də sεllə kil a kɔny avɑ̃,
  ʒozə kʁwaʁə εtʁə ynikə a sεz- iø mɛ̃tənɑ̃…

  ʒεspεʁə kil ε œʁøz- avεk mwa, sɛ̃sεʁəmɑ̃,
  ʒεspεʁə kil mεmə tu sɛ̃pləmɑ̃…
 • Pieds Phonétique : Confidence Sur L’Oreiller…

  ʒə=sɥi=za=lɔ̃=ʒe=syʁ=mɔ̃=li=sɔ̃=ʒɑ̃ 10
  a=mɔ̃=nɑ̃ʒəa=ki=ʒε=pɑ̃=se=tu=tə=la=ʒuʁ=ne=dy=ʁɑ̃ 14
  sε=dyʁ=dε=tʁə=se=pa=ʁe=tu=sə=tɑ̃ 10
  ʒə=pʁɑ̃=mɔ̃=mal=ɑ̃=pa=sj=ɑ̃=sə=ɑ̃=la=tɑ̃=dɑ̃ 13

  sə=swaʁ=ʒə=mə=ku=ʃə=ʁε=zil=nə=sə=ʁa=pa=la 13
  ʒə=lɥi=su=εtə=ʁεs=bɔ=nə=nɥi=mɔ̃=na=muʁ=kɔ=mə=ʃa=kə=fwa 16
  kɔmə=si=ʒə=pu=vε=lə=pʁɑ̃=dʁəe=lə=se=ʁe=kɔ̃=tʁə=mwa 14
  il=mə=taʁ=də=tεl=lmɑ̃kə=lɔ̃=sə=ʁə=vwa 10

  ynə=bu=lə=o=vɑ̃=tʁə=e=lə=kœʁ=se=ʁe=ʒə=lə=sɑ̃s 14
  sε=la=muʁ=ki=vø=sa=a=pa=ʁə=mɑ̃ 10
  a=lɔʁ=ʒə=dwa=ε=tʁə=a=tɛ̃=tə=tʁε=se=ʁjø=zə=mɑ̃ 14
  sa=dwa=ε=tʁə=tʁε=fɔʁsə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 10

  ʃakə=mi=ny=tə=ki=pa=sə=ʒə=pɑ̃=səa=lɥi=œ̃=pø=plys 14
  ʃakə=œʁ=ki=pa=sə=il=mə=mɑ̃=kəɑ̃=kɔ=ʁə=plys 12
  ʃa=kə=ʒuʁ=ki=pasə=ʒə=lε=mə=plys=fɔʁ 10
  sə=sə=ʁa=œ̃=bɔ=nœʁ=də=lə=ʁə=tʁu=vəʁ=məa=mɔʁ 13

  ʒə=nə=sε=pasə=kil=pɑ̃=sə=də=mwa=ʁe=εl=lmɑ̃ 12
  ʒə=nə=kɔ=nε=pa=vʁε=mɑ̃=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 11
  ʒozə=kʁwa=ʁəε=tʁə=di=fe=ʁɑ̃=tə=də=sεllə=kil=a=kɔ=ny=a=vɑ̃ 16
  ʒozə=kʁwa=ʁəε=tʁə=y=ni=kə=a=sε=ziø=mɛ̃=tə=nɑ̃ 13

  ʒεs=pεʁə=kil=ε=œ=ʁø=za=vεk=mwa=sɛ̃=sε=ʁə=mɑ̃ 13
  ʒεs=pε=ʁə=kil=mε=mə=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/02/2007 23:00Géraldine

très joli ^^
mes amitiés (F)(K)