Poeme : Toi Mon Amour

Toi Mon Amour

Parle moi encore car j’ai besoin d’entendre ta voix douce à mon oreille t’aimer et être près de toi me rend heureuse si un jour je serais capable de reparer tout ses erreur non réfléchis mon choix est fais et c’est de t’aimer jusqu’a la fin de ma vie, de mourir à tes cotés meme quand je ferme les yeux je te voi encore un peu et je nous imagine encore heureux tout les deux et si je pense a toi trop fort un simple soupir et je men dors, moi je taime mon amour pour toujours quand la vie nous separe il nest jamais trop tard pour moi ce n’est pas le destin qui choisi notre vie mais nous qui la contrôlon a notre facon je n’est pas su réfléchir je n’ai pas su me metre a ta place c’est lorsque le pire cauchemard de notre vie se réalise que nous y réfléchison. . ton silence est pour moi trop lourd parle moi encore fais de moi ta princesse et toi de mon prince notre amour aurais pu se finir en conte de fée un reve pour toi et moi un jour nous sommes pres de quelqu’un et une seconde plus tard vous ne reverrai jamais plus cette personne… l’amour c’est pire que l’enfer pres de toi ma vie avais du sens tu ma beaucoup appris laisse moi encore la chance de me ratrapper…

Syllabation De L'Écrit

  • Syllabes Hyphénique: Toi Mon Amour

    par=le=moi=en=co=re=car=jai=be=soin=den=ten=dre=ta=voix=dou=ce=à=mon=o=rei=lle=tai=mer=et=ê=tre=près=de=toi=me=rend=heu=reu=se=si=un=jour=je=se=rais=ca=pa=ble=de=re=pa=rer=tout=ses=er=reur=non=ré=flé=chis=mon=choix=est=fais=et=cest=de=tai=mer=jus=qua=la=fin=de=ma=vie=de=mou=rir=à=tes=co=tés=me=me=quand=je=fer=me=les=y=eux=je=te=voi=en=co=re=un=peu=et=je=nous=i=ma=gi=ne=en=co=re=heu=reux=tout=les=deux=et=si=je=pen=se=a=toi=trop=fort=un=sim=ple=sou=pir=et=je=men=dors=moi=je=tai=me=mon=a=mour=pour=tou=jours=quand=la=vie=nous=se=pa=re=il=nest=ja=mais=trop=tard=pour=moi=ce=nest=pas=le=des=tin=qui=choi=si=no=tre=vie=mais=nous=qui=la=con=trô=lon=a=no=tre=fa=con=je=nest=pas=su=ré=flé=chir=je=nai=pas=su=me=me=tre=a=ta=pla=ce=cest=lors=que=le=pi=re=cau=che=mard=de=no=tre=vie=se=ré=a=li=se=que=nous=y=ré=flé=chi=son=ton=si=len=ce=est=pour=moi=trop=lourd=par=le=moi=en=co=re=fais=de=moi=ta=prin=ces=se=et=toi=de=mon=prin=ce=no=tre=a=mour=au=rais=pu=se=fi=nir=en=con=te=de=fée=un=re=ve=pour=toi=et=moi=un=jour=nous=som=mes=pres=de=quel=quun=et=u=ne=se=con=de=plus=tard=vous=ne=re=ver=rai=ja=mais=plus=cet=te=per=son=ne=la=mour=cest=pi=re=que=len=fer=pres=de=toi=ma=vie=a=vais=du=sens=tu=ma=beau=coup=ap=pris=lais=se=moi=en=co=re=la=chan=ce=de=me=ra=trap=per 338
  • Phonétique : Toi Mon Amour

    paʁlə mwa ɑ̃kɔʁə kaʁ ʒε bəzwɛ̃ dɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa dusə a mɔ̃n- ɔʁεjə tεme e εtʁə pʁε də twa mə ʁɑ̃t- œʁøzə si œ̃ ʒuʁ ʒə səʁε kapablə də ʁəpaʁe tu sεz- eʁœʁ nɔ̃ ʁefleʃi mɔ̃ ʃwa ε fεz- e sε də tεme ʒyska la fɛ̃ də ma vi, də muʁiʁ a tε kɔte məmə kɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iø ʒə tə vwa ɑ̃kɔʁə œ̃ pø e ʒə nuz- imaʒinə ɑ̃kɔʁə œʁø tu lε døz- e si ʒə pɑ̃sə a twa tʁo fɔʁ œ̃ sɛ̃plə supiʁ e ʒə mεn dɔʁ, mwa ʒə tεmə mɔ̃n- amuʁ puʁ tuʒuʁ kɑ̃ la vi nu səpaʁə il nεst ʒamε tʁo taʁ puʁ mwa sə nε pa lə dεstɛ̃ ki ʃwazi nɔtʁə vi mε nu ki la kɔ̃tʁolɔ̃ a nɔtʁə fakɔ̃ ʒə nε pa sy ʁefleʃiʁ ʒə nε pa sy mə mεtʁə a ta plasə sε lɔʁskə lə piʁə koʃəmaʁ də nɔtʁə vi sə ʁealizə kə nuz- i ʁefleʃizɔ̃. tɔ̃ silɑ̃sə ε puʁ mwa tʁo luʁ paʁlə mwa ɑ̃kɔʁə fε də mwa ta pʁɛ̃sεsə e twa də mɔ̃ pʁɛ̃sə nɔtʁə amuʁ oʁε py sə finiʁ ɑ̃ kɔ̃tə də fe œ̃ ʁəvə puʁ twa e mwa œ̃ ʒuʁ nu sɔmə pʁə- də kεlkœ̃ e ynə səɡɔ̃də plys taʁ vu nə ʁəveʁε ʒamε plys sεtə pεʁsɔnə… lamuʁ sε piʁə kə lɑ̃fe pʁə- də twa ma vi avε dy sɑ̃s ty ma boku apʁi lεsə mwa ɑ̃kɔʁə la ʃɑ̃sə də mə ʁatʁape…
  • Syllabes Phonétique : Toi Mon Amour

    paʁ=lə=mwa=ɑ̃=kɔ=ʁə=kaʁ=ʒε=bə=zwɛ̃=dɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=vwa=du=sə=a=mɔ̃=nɔ=ʁε=jə=tε=me=e=ε=tʁə=pʁε=də=twa=mə=ʁɑ̃=tœ=ʁø=zə=si=œ̃=ʒuʁ=ʒə=sə=ʁε=ka=pa=blə=də=ʁə=pa=ʁe=tu=sε=ze=ʁœʁ=nɔ̃=ʁe=fle=ʃi=mɔ̃=ʃwa=ε=fε=ze=sε=də=tε=me=ʒys=ka=la=fɛ̃=də=ma=vi=də=mu=ʁiʁ=a=tε=kɔ=te=mə=mə=kɑ̃=ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø=ʒə=tə=vwa=ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=pø=e=ʒə=nu=zi=ma=ʒi=nə=ɑ̃=kɔ=ʁə=œ=ʁø=tu=lε=dø=ze=si=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=tʁo=fɔʁ=œ̃=sɛ̃=plə=su=piʁ=e=ʒə=mεn=dɔʁ=mwa=ʒə=tε=mə=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=tu=ʒuʁ=kɑ̃=la=vi=nu=sə=pa=ʁə=il=nεst=ʒa=mε=tʁo=taʁ=puʁ=mwa=sə=nε=pa=lə=dεs=tɛ̃=ki=ʃwa=zi=nɔ=tʁə=vi=mε=nu=ki=la=kɔ̃=tʁo=lɔ̃=a=nɔ=tʁə=fa=kɔ̃=ʒə=nε=pa=sy=ʁe=fle=ʃiʁ=ʒə=nε=pa=sy=mə=mε=tʁə=a=ta=pla=sə=sε=lɔʁ=skə=lə=pi=ʁə=ko=ʃə=maʁ=də=nɔ=tʁə=vi=sə=ʁe=a=li=zə=kə=nu=zi=ʁe=fle=ʃi=zɔ̃=tɔ̃=si=lɑ̃=sə=ε=puʁ=mwa=tʁo=luʁ=paʁ=lə=mwa=ɑ̃=kɔ=ʁə=fε=də=mwa=ta=pʁɛ̃=sε=sə=e=twa=də=mɔ̃=pʁɛ̃=sə=nɔ=tʁə=a=muʁ=o=ʁε=py=sə=fi=niʁ=ɑ̃=kɔ̃=tə=də=fe=œ̃=ʁə=və=puʁ=twa=e=mwa=œ̃=ʒuʁ=nu=sɔ=mə=pʁə=də=kεl=kœ̃=e=y=nə=sə=ɡɔ̃=də=plys=taʁ=vu=nə=ʁə=ve=ʁε=ʒa=mε=plys=sε=tə=pεʁ=sɔ=nə=la=muʁ=sε=pi=ʁə=kə=lɑ̃=fe=pʁə=də=twa=ma=vi=a=vε=dy=sɑ̃s=ty=ma=bo=ku=a=pʁi=lε=sə=mwa=ɑ̃=kɔ=ʁə=la=ʃɑ̃=sə=də=mə=ʁa=tʁa=pe 338

PostScriptum

j’aime vraiment cette personne mais cette amour est telement compliquer j’ai penser m’exprimer en ecrivant cette petite penser pour lui… enfin qu’il sache que je l’adore plus que tout ! ! celle qui on déja une rupture save peut-etre ce que je vis en se mome

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour-Amitié
Publié le 07/09/2005 00:31

L'écrit contient 248 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Shanelle

Récompense

0
0
0