Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : L’Adieu, La Rambarde Et La Mort…

Poème Amour
Publié le 27/06/2004 00:00

L'écrit contient 388 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Sheris

L’Adieu, La Rambarde Et La Mort…

Toi, si volage
J’étais ta meilleure amie
Je t’aimais, je te l’ai dit
Mais n’attendais rien en retour
A ma demande, une nuit
Tu m’as fait connaître l’amour
Depuis, le temps est passé
Nous faisions comme si de rien n’était
Je savais que tu ne m’aimerais jamais
Autrement que par amitié
Nous sommes devenus si proches
Je ne te fais aucun reproches
Tu étais mon âme sœur
Moi, malgré cette souffrance, ancrée
Je n’ai voulu que ton bonheur

Cette passerelle au-dessus de l’eau
Tu m’y emmenais souvent le soir
Nous regardions les étoiles, toi, si beau
Puis nous nous disions au-revoir

Tu allais, de droite à gauche
Avec celle-ci, puis celle-là
Avec les filles, tu n’as jamais été gauche
Mais toujours très sur de toi
Je savais que ça ne pouvait durer
Et je t’ai aidé à la trouver
Je n’ai toujours voulu que ton bonheur
Et celle-là, elle était faite pour toi
Je n’avais que des histoires
Finies, dès le premier soir
Et toi, tu me disais tout bas
Un jour, tu le trouveras

Je ne voulais personne d’autre
C’était toi ma vie, tu étais mon autre
Et ce soir, je porte
Ma robe rouge, celle que tu préfères
J’étais venue te revoir, une dernière fois
Je m’étais faite la plus belle, pour toi
Mais malheureusement, cette fois
Tu l’aimes et je vous entend
Alors vite, j’écris ce mot, le glisse sous ta porte
Je voudrais tant me dire, attends
Attends ne serait-ce qu’une nuit, qu’un jour
Que je puisse te revoir
Mais, parée de mes plus beaux atours
Je ne serais plus là demain soir
Mon choix est fait, je n’y reviendrais pas
Je m’en vais, adieu, ne me pleures pas

Cette passerelle au dessus de l’eau
J’en enjambe la rambarde
Mon cœur explose, j’ai si mal
Des larmes coulent le long de mes joues
Les flots m’attirent, et vers les étoiles
Mon regard se lève, des bijoux

L’ombre d’un instant, un doute
Vite oublié, je n’ai pas peur
Je tombe, adieu
Ne me pleure pas
Je ne voulais que ton bonheur
Je t’aime, ta meilleure amie
 • Pieds Hyphénique: L’Adieu, La Rambarde Et La Mort…

  toi=si=vo=la=ge 5
  jé=tais=ta=meil=leu=re=a=mie 8
  je=tai=mais=je=te=lai=dit 7
  mais=nat=ten=dais=rien=en=re=tour 8
  a=ma=de=man=de=u=ne=nuit 8
  tu=mas=fait=con=naî=tre=la=mour 8
  de=puis=le=temps=est=pas=sé 7
  nous=fai=sions=comme=si=de=rien=né=tait 9
  je=sa=vais=que=tu=ne=maime=rais=ja=mais 10
  autre=ment=que=par=a=mi=ti=é 8
  nous=som=mes=de=ve=nus=si=proches 8
  je=ne=te=fais=au=cun=re=proches 8
  tu=é=tais=mon=â=me=sœur 7
  moi=mal=gré=cette=souf=fran=ce=an=crée 9
  je=nai=vou=lu=que=ton=bon=heur 8

  cette=pas=se=rel=leau=des=sus=de=leau 9
  tu=my=em=me=nais=souvent=le=soir 8
  nous=re=gar=dions=les=é=toiles=toi=si=beau 10
  puis=nous=nous=di=sions=au=re=voir 8

  tu=al=lais=de=droi=te=à=gauche 8
  a=vec=cel=le=ci=puis=cel=le=là 9
  a=vec=les=filles=tu=nas=ja=mais=é=té=gauche 11
  mais=tou=jours=très=sur=de=toi 7
  je=sa=vais=que=ça=ne=pou=vait=du=rer 10
  et=je=tai=ai=dé=à=la=trou=ver 9
  je=nai=tou=jours=vou=lu=que=ton=bon=heur 10
  et=cel=le=là=el=leé=tait=faite=pour=toi 10
  je=na=vais=que=des=his=toi=res 8
  fi=nies=dès=le=pre=mi=er=soir 8
  et=toi=tu=me=di=sais=tout=bas 8
  un=jour=tu=le=trou=ve=ras 7

  je=ne=vou=lais=per=son=ne=dautre 8
  cé=tait=toi=ma=vie=tu=é=tais=mon=autre 10
  et=ce=soir=je=por=te 6
  ma=robe=rouge=cel=le=que=tu=pré=fères 9
  jé=tais=ve=nue=te=re=voir=une=der=niè=re=fois 12
  je=mé=tais=faite=la=plus=bel=le=pour=toi 10
  mais=mal=heu=reuse=ment=cet=te=fois 8
  tu=lai=mes=et=je=vous=en=tend 8
  a=lors=vite=jé=cris=ce=mot=le=glis=se=sous=ta=porte 13
  je=vou=drais=tant=me=dire=at=tends 8
  at=tends=ne=se=rait=ce=quune=nuit=quun=jour 10
  que=je=puis=se=te=re=voir 7
  mais=pa=rée=de=mes=plus=beaux=a=tours 9
  je=ne=se=rais=plus=là=de=main=soir 9
  mon=choix=est=fait=je=ny=re=vien=drais=pas 10
  je=men=vais=a=dieu=ne=me=pleures=pas 9

  cette=pas=se=rel=leau=des=sus=de=leau 9
  jen=en=jam=be=la=ram=ba=rde 8
  mon=cœur=ex=plo=se=jai=si=mal 8
  des=lar=mes=coulent=le=long=de=mes=joues 9
  les=flots=mat=tirent=et=vers=les=é=toiles 9
  mon=re=gard=se=lève=des=bi=joux 8

  lom=bre=dun=ins=tant=un=dou=te 8
  vite=ou=bli=é=je=nai=pas=peur 8
  je=tom=be=a=dieu 5
  ne=me=pleu=re=pas 5
  je=ne=vou=lais=que=ton=bon=heur 8
  je=tai=me=ta=meilleu=re=a=mie 8
 • Phonétique : L’Adieu, La Rambarde Et La Mort…

  twa, si vɔlaʒə
  ʒetε ta mεjəʁə ami
  ʒə tεmε, ʒə tə lε di
  mε natɑ̃dε ʁjɛ̃ ɑ̃ ʁətuʁ
  a ma dəmɑ̃də, ynə nɥi
  ty ma fε kɔnεtʁə lamuʁ
  dəpɥi, lə tɑ̃z- ε pase
  nu fəzjɔ̃ kɔmə si də ʁjɛ̃ netε
  ʒə savε kə ty nə mεməʁε ʒamε
  otʁəmɑ̃ kə paʁ amitje
  nu sɔmə dəvənys si pʁoʃə
  ʒə nə tə fεz- okœ̃ ʁəpʁoʃə
  ty etε mɔ̃n- amə sœʁ
  mwa, malɡʁe sεtə sufʁɑ̃sə, ɑ̃kʁe
  ʒə nε vuly kə tɔ̃ bɔnœʁ

  sεtə pasəʁεllə o dəsy də lo
  ty mi amənε suvɑ̃ lə swaʁ
  nu ʁəɡaʁdjɔ̃ lεz- etwalə, twa, si bo
  pɥi nu nu dizjɔ̃z- o ʁəvwaʁ

  ty alε, də dʁwatə a ɡoʃə
  avεk sεllə si, pɥi sεllə la
  avεk lε fijə, ty na ʒamεz- ete ɡoʃə
  mε tuʒuʁ tʁε syʁ də twa
  ʒə savε kə sa nə puvε dyʁe
  e ʒə tε εde a la tʁuve
  ʒə nε tuʒuʁ vuly kə tɔ̃ bɔnœʁ
  e sεllə la, εllə etε fεtə puʁ twa
  ʒə navε kə dεz- istwaʁə
  fini, dε lə pʁəmje swaʁ
  e twa, ty mə dizε tu ba
  œ̃ ʒuʁ, ty lə tʁuvəʁa

  ʒə nə vulε pεʁsɔnə dotʁə
  setε twa ma vi, ty etε mɔ̃n- otʁə
  e sə swaʁ, ʒə pɔʁtə
  ma ʁɔbə ʁuʒə, sεllə kə ty pʁefεʁə
  ʒetε vənɥ tə ʁəvwaʁ, ynə dεʁnjεʁə fwa
  ʒə metε fεtə la plys bεllə, puʁ twa
  mε maləʁøzəmɑ̃, sεtə fwa
  ty lεməz- e ʒə vuz- ɑ̃tɑ̃
  alɔʁ vitə, ʒekʁi sə mo, lə ɡlisə su ta pɔʁtə
  ʒə vudʁε tɑ̃ mə diʁə, atɑ̃
  atɑ̃ nə səʁε sə kynə nɥi, kœ̃ ʒuʁ
  kə ʒə pɥisə tə ʁəvwaʁ
  mε, paʁe də mε plys boz- atuʁ
  ʒə nə səʁε plys la dəmɛ̃ swaʁ
  mɔ̃ ʃwa ε fε, ʒə ni ʁəvjɛ̃dʁε pa
  ʒə mɑ̃ vε, adjø, nə mə plœʁə pa

  sεtə pasəʁεllə o dəsy də lo
  ʒɑ̃n- ɑ̃ʒɑ̃bə la ʁɑ̃baʁdə
  mɔ̃ kœʁ εksplozə, ʒε si mal
  dε laʁmə- kule lə lɔ̃ də mε ʒu
  lε flo matiʁe, e vεʁ lεz- etwalə
  mɔ̃ ʁəɡaʁ sə lεvə, dε biʒu

  lɔ̃bʁə dœ̃n- ɛ̃stɑ̃, œ̃ dutə
  vitə ublje, ʒə nε pa pœʁ
  ʒə tɔ̃bə, adjø
  nə mə plœʁə pa
  ʒə nə vulε kə tɔ̃ bɔnœʁ
  ʒə tεmə, ta mεjəʁə ami
 • Pieds Phonétique : L’Adieu, La Rambarde Et La Mort…

  twa=si=vɔ=la=ʒə 5
  ʒe=tε=ta=mε=jə=ʁə=a=mi 8
  ʒə=tε=mε=ʒə=tə=lε=di 7
  mε=na=tɑ̃=dε=ʁjɛ̃=ɑ̃=ʁə=tuʁ 8
  a=ma=də=mɑ̃=də=y=nə=nɥi 8
  ty=ma=fε=kɔ=nε=tʁə=la=muʁ 8
  dəp=ɥi=lə=tɑ̃=zε=pa=se 7
  nufə=zjɔ̃=kɔ=mə=si=də=ʁjɛ̃=ne=tε 9
  ʒə=sa=vεkə=tynə=mε=mə=ʁε=ʒa=mε 9
  o=tʁə=mɑ̃=kə=paʁ=a=mi=tje 8
  nu=sɔ=mə=də=və=nys=si=pʁoʃə 8
  ʒə=nə=tə=fε=zo=kœ̃=ʁə=pʁoʃə 8
  ty=e=tε=mɔ̃=na=mə=sœ=ʁə 8
  mwa=mal=ɡʁe=sεtə=su=fʁɑ̃=sə=ɑ̃=kʁe 9
  ʒə=nε=vu=ly=kə=tɔ̃=bɔ=nœʁ 8

  sεtə=pa=sə=ʁεlləo=də=sy=də=lo 8
  ty=mi=amə=nε=su=vɑ̃=lə=swaʁ 8
  nuʁə=ɡaʁ=djɔ̃=lε=ze=twa=lə=twa=si=bo 10
  pɥi=nu=nu=di=zjɔ̃=zo=ʁə=vwaʁ 8

  ty=a=lε=də=dʁwa=tə=a=ɡoʃə 8
  a=vεk=sεllə=si=pɥi=sεl=lə=la 8
  a=vεk=lε=fi=jə=ty=na=ʒa=mε=ze=te=ɡoʃə 12
  mε=tu=ʒuʁ=tʁε=syʁ=də=twa 7
  ʒə=sa=vεkə=sa=nə=pu=vε=dyʁe 8
  e=ʒə=tε=ε=de=a=la=tʁu=ve 9
  ʒə=nε=tu=ʒuʁ=vu=lykə=tɔ̃=bɔ=nœʁ 9
  e=sεllə=la=εl=ləe=tε=fεtə=puʁ=twa 9
  ʒə=na=vε=kə=dε=zis=twa=ʁə 8
  fi=ni=dε=lə=pʁə=mj=e=swaʁ 8
  e=twa=ty=mə=di=zε=tu=ba 8
  œ̃=ʒuʁ=ty=lə=tʁu=və=ʁa 7

  ʒə=nə=vu=lε=pεʁ=sɔ=nə=dotʁə 8
  se=tε=twa=ma=vi=ty=e=tε=mɔ̃notʁə 9
  e=sə=swaʁ=ʒə=pɔʁ=tə 6
  ma=ʁɔbə=ʁu=ʒə=sεl=lə=kə=ty=pʁe=fεʁə 10
  ʒe=tε=vənɥ=tə=ʁə=vwaʁ=ynə=dεʁ=njε=ʁə=fwa 11
  ʒə=me=tεfεtə=la=plys=bεllə=puʁ=twa 8
  mε=ma=lə=ʁøzə=mɑ̃=sε=tə=fwa 8
  ty=lε=mə=ze=ʒə=vu=zɑ̃=tɑ̃ 8
  a=lɔʁ=vitə=ʒe=kʁi=sə=mo=lə=ɡli=sə=su=tapɔʁtə 12
  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃mə=di=ʁə=a=tɑ̃ 8
  a=tɑ̃nə=sə=ʁεsə=ky=nə=nɥi=kœ̃=ʒuʁ 9
  kə=ʒə=pɥi=sə=tə=ʁə=vwaʁ 7
  mε=pa=ʁe=də=mε=plys=bo=za=tuʁ 9
  ʒə=nə=sə=ʁε=plys=ladə=mɛ̃=swaʁ 8
  mɔ̃=ʃwa=ε=fε=ʒə=niʁə=vjɛ̃=dʁε=pa 9
  ʒə=mɑ̃=vε=a=djø=nə=mə=plœ=ʁə=pa 10

  sεtə=pa=sə=ʁεlləo=də=sy=də=lo 8
  ʒɑ̃=nɑ̃=ʒɑ̃=bə=la=ʁɑ̃=baʁ=də 8
  mɔ̃=kœʁ=εk=splo=zə=ʒε=si=mal 8
  dε=laʁmə=ku=le=lə=lɔ̃=də=mε=ʒu 9
  lε=flo=ma=ti=ʁe=e=vεʁ=lε=ze=twalə 10
  mɔ̃ʁə=ɡaʁ=sə=lε=və=dε=bi=ʒu 8

  lɔ̃=bʁə=dœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=œ̃=du=tə 8
  vi=tə=u=blje=ʒə=nε=pa=pœʁ 8
  ʒə=tɔ̃=bə=a=dj=ø 6
  nə=mə=plœ=ʁə=pa 5
  ʒə=nə=vu=lε=kə=tɔ̃=bɔ=nœʁ 8
  ʒə=tεmə=ta=mε=jə=ʁə=a=mi 8

PostScriptum

Dédicacé à Margot, morte pour l’homme qu’elle aimait…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/07/2004 00:00Cindy (Dydy)

c’est une triste histoire. . ton poème est vraiment magnifique. . on ressent vraiment tout cette souffrance, tout ce que peut ressentir une personne dans ces cas là. . vraiment il est magnifique. .
Elle avait quel âge cette fille? C’est vraiment triste, pourtant c’est quelque chose qui arrive encore tellement de fois. . c’est horrible, j’espère que les personnes qui vivent une histoire comme ça pourron lire ton poème et pourront réaliser certaine choses, notamment que ça ne sert à rien de mourir, car l’amour nous revient toujours. .
bisous, encore une fois magnifique poème, vraiment très beau et très touchant. .
j’adore. .
bisou
dydy

Auteur de Poésie
14/07/2004 00:00Un-Ange-Qui-Pleure:(

ses vraiment tres triste jen n’ai des frisson en plus ses super bien écrit vraiment bravo ses vraiment la premier fois que poeme me fait un telle effet encore une fois bravo amitier cindy

Auteur de Poésie
14/07/2004 00:00Triste Inconnu

c’est magnifique mais ou trouvé une magnificense dans une telle tristesse. . .
poM superbe et si douloureux j’arrive a ressentir cette souffrance qui a épris la jeune fille. . .
c’est triste et maleureux. . .
continue l’écriture en tout cas. . .

Auteur de Poésie
14/07/2004 00:00Sheris

Mici ^^je vous remercie de ces comm ça me touche bcp. . . pour repondre a dydy, Margot avait 17 ans et le garçon
qu’elle aimait s’appeait Jules, et avait 18 ans. . .
Bahh si c’est si triste c’est que c’est une histoire reelle qui touche plus qu’une fiction. . . .
BizZZzzzzZzzzZZzZZzzz :o)