Poeme-France : Lecture Écrit Condition

Poeme : Je Veux

Poème Condition
Publié le 24/03/2006 16:13

L'écrit contient 312 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Sid

Je Veux

Je veux VIVRE
Me foutre du regard des autres
Ne plus avoir peur de choquer
Et assumer mes idées

Aimer tout le monde
Pas besoin de connaitre pour admettre
Arrêter les critiques et les préjugés
Laisser les mauvaises langues de côté

On est tous humains
Si proches et si différents
Y’a les raleurs et y’a les chiants
Et y’a ceux qui mordent la vie à pleines dents

Je veux me réveiller chaque matin
En voulant aller toujours plus loin
En étant heureuse de découvrir un autre jour
Avec ses surprises au quotidien

Je veux continuer à tendre la main
Pour aider tous ceux qui en ont besoin
Sans rien n’attendre de leur part
Juste pour les sortir du brouillard

Ne plus faire attention aux jaloux
Et à tous ces gens négatifs
Qui n’ont qu’un seul désir
Voir les autres dépérir

Arrêter de se plaindre pour des futilités
Y’a tellement plus important dans la réalité
Se contenter de ce qu’on a
Pas la peine d’en vouloir toujours au-delà

J’ai envie de sourire à tous ceux que je croise
Dire aux gens que je les aime avant un trop-tard
Laisser toute timidité ou fierté de côté
Ne plus perdre de temps pars anxiété

Je veux garder mon âme d’enfant
Me laisser aller de temps en temps
Pour ne jamais oublier comment c’était avant
Et mieux comprendre mes futurs descendants

Ne plus avoir peur de pleurer quand je suis émue
Ne rien retenir et me laisser aller
Rire aux éclats
Sans raison valable à ça

S’accepter avec ses défauts
Ou tout faire pour les changer
Mais arrêter de se plaindre
Si on reste sans bouger

J’ai envie d’avoir vécu sans rien regretter
De me retourner un jour
Et être fière de ce que j’ai été

Sidney

2005
 • Pieds Hyphénique: Je Veux

  je=veux=vi=vre 4
  me=fou=tre=du=re=gard=des=autres 8
  ne=plus=a=voir=peur=de=cho=quer 8
  et=as=su=mer=mes=i=dées 7

  ai=mer=tout=le=mon=de 6
  pas=be=soin=de=con=naitre=pour=ad=mettre 9
  ar=rê=ter=les=cri=ti=ques=et=les=pré=ju=gés 12
  lais=ser=les=mau=vaises=lan=gues=de=cô=té 10

  on=est=tous=hu=mains 5
  si=pro=ches=et=si=dif=fé=rents 8
  ya=les=ra=leurs=et=ya=les=chiants 8
  et=ya=ceux=qui=mordent=la=vieà=plei=nes=dents 10

  je=veux=me=ré=vei=ller=cha=que=ma=tin 10
  en=vou=lant=al=ler=tou=jours=plus=loin 9
  en=é=tant=heu=reuse=de=dé=cou=vrir=un=au=tre=jour 13
  a=vec=ses=sur=prises=au=quo=ti=dien 9

  je=veux=con=ti=nuer=à=tendre=la=main 9
  pour=ai=der=tous=ceux=qui=en=ont=be=soin 10
  sans=rien=nat=ten=dre=de=leur=part 8
  jus=te=pour=les=sor=tir=du=brouil=lard 9

  ne=plus=faireat=ten=tion=aux=ja=loux 8
  et=à=tous=ces=gens=né=ga=tif=s 9
  qui=nont=quun=seul=dé=sir 6
  voir=les=au=tres=dé=pé=rir 7

  ar=rê=ter=de=se=plaindre=pour=des=fu=ti=li=tés 12
  ya=tel=le=ment=plus=im=por=tant=dans=la=ré=a=li=té 14
  se=con=ten=ter=de=ce=quon=a 8
  pas=la=peine=den=vou=loir=tou=jours=au=de=là 11

  jai=en=vie=de=sou=rireà=tous=ceux=que=je=croise 11
  direaux=gens=que=je=les=ai=me=a=vant=un=trop=tard 12
  lais=ser=toute=ti=mi=di=té=ou=fier=té=de=cô=té 13
  ne=plus=perdre=de=temps=pars=an=xié=té 9

  je=veux=gar=der=mon=â=me=den=fant 9
  me=lais=ser=al=ler=de=temps=en=temps 9
  pour=ne=ja=mais=ou=blier=comment=cé=tait=a=vant 11
  et=mieux=com=prendre=mes=fu=turs=des=cen=dants 10

  ne=plus=a=voir=peur=de=pleu=rer=quand=je=suis=é=mue 13
  ne=rien=re=te=nir=et=me=lais=ser=al=ler 11
  ri=re=aux=é=clats 5
  sans=rai=son=va=la=ble=à=ça 8

  sac=cep=ter=a=vec=ses=dé=fauts 8
  ou=tout=fai=re=pour=les=chan=ger 8
  mais=ar=rê=ter=de=se=plai=ndre 8
  si=on=res=te=sans=bou=ger 7

  jai=en=vie=da=voir=vé=cu=sans=rien=re=gret=ter 12
  de=me=re=tour=ner=un=jour 7
  et=être=fière=de=ce=que=jai=é=té 9

  sid=ney 2

  deux=mil=le=cin=q 5
 • Phonétique : Je Veux

  ʒə vø vivʁə
  mə futʁə dy ʁəɡaʁ dεz- otʁə
  nə plysz- avwaʁ pœʁ də ʃɔke
  e asyme mεz- ide

  εme tu lə mɔ̃də
  pa bəzwɛ̃ də kɔnεtʁə puʁ admεtʁə
  aʁεte lε kʁitikz- e lε pʁeʒyʒe
  lεse lε movεzə lɑ̃ɡ də kote

  ɔ̃n- ε tusz- ymɛ̃
  si pʁoʃəz- e si difeʁɑ̃
  ia lε ʁalœʁz- e ia lε ʃjɑ̃
  e ia sø ki mɔʁde la vi a plεnə dɑ̃

  ʒə vø mə ʁevεje ʃakə matɛ̃
  ɑ̃ vulɑ̃ ale tuʒuʁ plys lwɛ̃
  ɑ̃n- etɑ̃ œʁøzə də dekuvʁiʁ œ̃n- otʁə ʒuʁ
  avεk sε syʁpʁizəz- o kɔtidjɛ̃

  ʒə vø kɔ̃tinɥe a tɑ̃dʁə la mɛ̃
  puʁ εde tus sø ki ɑ̃n- ɔ̃ bəzwɛ̃
  sɑ̃ ʁjɛ̃ natɑ̃dʁə də lœʁ paʁ
  ʒystə puʁ lε sɔʁtiʁ dy bʁujaʁ

  nə plys fεʁə atɑ̃sjɔ̃ o ʒalu
  e a tus sε ʒɑ̃ neɡatif
  ki nɔ̃ kœ̃ səl deziʁ
  vwaʁ lεz- otʁə- depeʁiʁ

  aʁεte də sə plɛ̃dʁə puʁ dε fytilite
  ia tεllmɑ̃ plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃ dɑ̃ la ʁealite
  sə kɔ̃tɑ̃te də sə kɔ̃n- a
  pa la pεnə dɑ̃ vulwaʁ tuʒuʁz- o dəla

  ʒε ɑ̃vi də suʁiʁə a tus sø kə ʒə kʁwazə
  diʁə o ʒɑ̃ kə ʒə lεz- εmə avɑ̃ œ̃ tʁo taʁ
  lεse tutə timidite u fjεʁte də kote
  nə plys pεʁdʁə də tɑ̃ paʁz- ɑ̃ksjete

  ʒə vø ɡaʁde mɔ̃n- amə dɑ̃fɑ̃
  mə lεse ale də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃
  puʁ nə ʒamεz- ublje kɔmɑ̃ setε avɑ̃
  e mjø kɔ̃pʁɑ̃dʁə mε fytyʁ desɑ̃dɑ̃

  nə plysz- avwaʁ pœʁ də pləʁe kɑ̃ ʒə sɥiz- emɥ
  nə ʁjɛ̃ ʁətəniʁ e mə lεse ale
  ʁiʁə oz- ekla
  sɑ̃ ʁεzɔ̃ valablə a sa

  saksεpte avεk sε defo
  u tu fεʁə puʁ lε ʃɑ̃ʒe
  mεz- aʁεte də sə plɛ̃dʁə
  si ɔ̃ ʁεstə sɑ̃ buʒe

  ʒε ɑ̃vi davwaʁ veky sɑ̃ ʁjɛ̃ ʁəɡʁεte
  də mə ʁətuʁne œ̃ ʒuʁ
  e εtʁə fjεʁə də sə kə ʒε ete

  sidne

  dø milə sɛ̃k
 • Pieds Phonétique : Je Veux

  ʒə=vø=vi=vʁə 4
  mə=fu=tʁə=dy=ʁə=ɡaʁ=dε=zotʁə 8
  nə=plys=za=vwaʁ=pœʁ=də=ʃɔ=ke 8
  e=a=sy=me=mε=zi=de 7

  ε=me=tu=lə=mɔ̃=də 6
  pabə=zwɛ̃=də=kɔ=nε=tʁə=puʁ=ad=mεtʁə 9
  a=ʁε=te=lε=kʁi=tik=ze=lε=pʁe=ʒy=ʒe 11
  lεse=lε=mo=vε=zə=lɑ̃ɡ=də=ko=te 9

  ɔ̃=nε=tus=zy=mɛ̃ 5
  si=pʁo=ʃə=ze=si=di=fe=ʁɑ̃ 8
  i=a=lε=ʁa=lœʁ=ze=i=a=lε=ʃjɑ̃ 10
  e=i=a=sø=ki=mɔʁ=de=la=vi=a=plεnə=dɑ̃ 12

  ʒə=vømə=ʁe=vε=je=ʃa=kə=ma=tɛ̃ 9
  ɑ̃=vu=lɑ̃=a=le=tu=ʒuʁ=plys=lwɛ̃ 9
  ɑ̃=ne=tɑ̃=œ=ʁøzə=də=de=ku=vʁiʁ=œ̃=no=tʁə=ʒuʁ 13
  a=vεk=sε=syʁ=pʁizə=zo=kɔ=ti=djɛ̃ 9

  ʒə=vø=kɔ̃=tin=ɥe=a=tɑ̃dʁə=la=mɛ̃ 9
  puʁ=ε=de=tus=sø=ki=ɑ̃=nɔ̃bə=zwɛ̃ 9
  sɑ̃=ʁjɛ̃=na=tɑ̃=dʁə=də=lœʁ=paʁ 8
  ʒys=tə=puʁ=lε=sɔʁ=tiʁ=dy=bʁu=jaʁ 9

  nə=plys=fεʁəa=tɑ̃=sjɔ̃=o=ʒa=lu 8
  e=a=tus=sε=ʒɑ̃=ne=ɡa=tif 8
  ki=nɔ̃=kœ̃=səl=de=ziʁ 6
  vwaʁ=lε=zo=tʁə=de=pe=ʁiʁ 7

  a=ʁε=te=də=sə=plɛ̃dʁə=puʁ=dε=fy=ti=li=te 12
  i=a=tεl=lmɑ̃=plys=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=dɑ̃=la=ʁe=a=li=te 14
  sə=kɔ̃=tɑ̃=te=də=sə=kɔ̃=na 8
  pa=la=pεnə=dɑ̃=vu=lwaʁ=tu=ʒuʁ=zo=də=la 11

  ʒε=ɑ̃=vidə=su=ʁiʁəa=tus=sø=kə=ʒə=kʁwazə 10
  diʁəo=ʒɑ̃=kə=ʒə=lε=zε=mə=a=vɑ̃=œ̃=tʁo=taʁ 12
  lεse=tu=tə=ti=mi=di=te=u=fjεʁ=te=də=ko=te 13
  nə=plys=pεʁdʁə=də=tɑ̃=paʁ=zɑ̃k=sje=te 9

  ʒə=vø=ɡaʁ=de=mɔ̃=namə=dɑ̃=fɑ̃ 8
  mə=lεse=a=le=də=tɑ̃=zɑ̃=tɑ̃ 8
  puʁnə=ʒa=mε=zu=blje=kɔ=mɑ̃=se=tε=a=vɑ̃ 11
  e=mjø=kɔ̃pʁɑ̃dʁə=mε=fy=tyʁ=de=sɑ̃=dɑ̃ 9

  nə=plys=za=vwaʁ=pœʁ=də=plə=ʁe=kɑ̃ʒə=sɥi=zemɥ 11
  nə=ʁjɛ̃ʁə=tə=niʁ=e=mə=lε=se=a=le 10
  ʁi=ʁə=o=ze=kla 5
  sɑ̃=ʁε=zɔ̃=va=la=blə=a=sa 8

  sak=sεp=te=a=vεk=sε=de=fo 8
  u=tu=fε=ʁə=puʁ=lε=ʃɑ̃=ʒe 8
  mε=za=ʁε=te=də=sə=plɛ̃=dʁə 8
  si=ɔ̃=ʁεs=tə=sɑ̃=bu=ʒe 7

  ʒε=ɑ̃=vi=da=vwaʁ=ve=ky=sɑ̃=ʁjɛ̃ʁə=ɡʁε=te 11
  də=mə=ʁə=tuʁ=ne=œ̃=ʒuʁ 7
  e=εtʁə=fjεʁə=də=sə=kə=ʒε=e=te 9

  sid=ne 2

  dø=mi=lə=sɛ̃k 4

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/01/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.