Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Bisexuelle ?

Poème - Sans Thème -
Publié le 02/01/2007 04:03

L'écrit contient 131 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Silently...me

Bisexuelle ?

Aimer les eeux sexes en même temps
Ne pas choisir, juste suivre nos sentiments
Me pas se priver, aimer tout simplement

Je n’ai rien contre sa
C’est juste que ça ne me ressemble âs
Je me dit que sa ne peux pas être moi
Je dois absolument fair eun choix

Pourtant que je n’arrive pas
J’aime les deux je crois
Peut-être que sa va se replacer
Peut-être qu’un jour sa va ce révélé

Peut importe ce que sa sera
Je vais devoir accepter et suivre ma ptite voix
Suivre mon cœur
Pour me guider vers le choix meilleure

Aimer les eeux sexes en même temps
Ne pas choisir, juste suivre nos sentiments
Me pas se priver, aimer tout simplement
Sa pourrait être moi finalement ?
 • Pieds Hyphénique: Bisexuelle ?

  ai=mer=les=eeux=sexes=en=mê=me=temps 9
  ne=pas=choi=sir=jus=te=sui=vre=nos=sen=ti=ments 12
  me=pas=se=pri=ver=ai=mer=tout=sim=ple=ment 11

  je=nai=rien=con=tre=sa 6
  cest=jus=te=que=ça=ne=me=res=sem=ble=âs 11
  je=me=dit=que=sa=ne=peux=pas=ê=tre=moi 11
  je=dois=ab=so=lu=ment=fair=eun=choix 9

  pour=tant=que=je=nar=ri=ve=pas 8
  jai=me=les=deux=je=crois 6
  peut=tê=tre=que=sa=va=se=re=pla=cer 10
  peut=tê=tre=quun=jour=sa=va=ce=ré=vé=lé 11

  peut=im=por=te=ce=que=sa=se=ra 9
  je=vais=de=voir=ac=cep=ter=et=suivre=ma=p=ti=te=voix 14
  sui=vre=mon=cœur 4
  pour=me=gui=der=vers=le=choix=meil=leu=re 10

  ai=mer=les=eeux=sexes=en=mê=me=temps 9
  ne=pas=choi=sir=jus=te=suivre=nos=sen=timents 10
  me=pas=se=pri=ver=ai=mer=tout=simple=ment 10
  sa=pour=rait=ê=tre=moi=fi=na=le=ment 10
 • Phonétique : Bisexuelle ?

  εme lεz- iy sεksəz- ɑ̃ mεmə tɑ̃
  nə pa ʃwaziʁ, ʒystə sɥivʁə no sɑ̃timɑ̃
  mə pa sə pʁive, εme tu sɛ̃pləmɑ̃

  ʒə nε ʁjɛ̃ kɔ̃tʁə sa
  sε ʒystə kə sa nə mə ʁəsɑ̃blə as
  ʒə mə di kə sa nə pø pa εtʁə mwa
  ʒə dwaz- absɔlymɑ̃ fεʁ ən ʃwa

  puʁtɑ̃ kə ʒə naʁivə pa
  ʒεmə lε dø ʒə kʁwa
  pø tεtʁə kə sa va sə ʁəplase
  pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ sa va sə ʁevele

  pø ɛ̃pɔʁtə sə kə sa səʁa
  ʒə vε dəvwaʁ aksεpte e sɥivʁə ma ptitə vwa
  sɥivʁə mɔ̃ kœʁ
  puʁ mə ɡide vεʁ lə ʃwa mεjəʁə

  εme lεz- iy sεksəz- ɑ̃ mεmə tɑ̃
  nə pa ʃwaziʁ, ʒystə sɥivʁə no sɑ̃timɑ̃
  mə pa sə pʁive, εme tu sɛ̃pləmɑ̃
  sa puʁʁε εtʁə mwa finaləmɑ̃ ?
 • Pieds Phonétique : Bisexuelle ?

  ε=me=lε=zi=y=sεk=sə=zɑ̃=mεmə=tɑ̃ 10
  nə=pa=ʃwa=ziʁ=ʒys=tə=sɥivʁə=no=sɑ̃=ti=mɑ̃ 11
  mə=pasə=pʁi=ve=ε=me=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 10

  ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=kɔ̃=tʁə=sa 7
  sε=ʒys=tə=kə=sanə=mə=ʁə=sɑ̃=blə=as 10
  ʒə=mə=di=kə=sanə=pø=pa=ε=tʁə=mwa 10
  ʒə=dwa=zab=sɔ=ly=mɑ̃=fεʁ=ən=ʃwa 9

  puʁ=tɑ̃=kə=ʒə=na=ʁi=və=pa 8
  ʒε=mə=lε=dø=ʒə=kʁwa 6
  pø=tε=tʁə=kə=sa=va=sə=ʁə=pla=se 10
  pø=tεtʁə=kœ̃=ʒuʁ=sa=va=sə=ʁe=ve=le 10

  pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=sə=kə=sa=sə=ʁa 9
  ʒə=vεdə=vwaʁ=ak=sεp=te=e=sɥi=vʁə=ma=pti=tə=vwa 13
  sɥi=vʁə=mɔ̃=kœ=ʁə 5
  puʁ=mə=ɡi=de=vεʁ=lə=ʃwa=mε=jə=ʁə 10

  ε=me=lε=zi=y=sεk=sə=zɑ̃=mεmə=tɑ̃ 10
  nə=pa=ʃwa=ziʁ=ʒys=tə=sɥivʁə=no=sɑ̃=ti=mɑ̃ 11
  mə=pasə=pʁi=ve=ε=me=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 10
  sa=puʁ=ʁε=ε=tʁə=mwa=fi=na=lə=mɑ̃ 10

PostScriptum

Ouin…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/01/2007 10:48Melie-Melo

bo poeme,compréensibl,é si tu é bi,accepte,defoi c mm mieu de sortir ac le mm sex ke soi,parckon a a pe pré lé mm gou,on se ressembl plus,on m lé mm fringu,lé mm sorti......tu vera 🙂
melie_melo17@msn.com

Auteur de Poésie
02/01/2007 12:39Missmymy

Très beau poème, j’adoreuuuh ! 🙂