Poeme : Aventure Literaire

Aventure Literaire

Aventure Litéraire
Aucun prince charmant ne doit pas empêcher
Notre aventure litéraire…
Tous les contactes que j’avais ont perdu le sens d’exister…
Vous avez fait tomber le désir de dialoguer avec les autres…
Je parcours la rivière seul…
Comme quelqu’un qui a la fièvre de l’or
Je vous cherche
Avec les touches de mon ordinateur…
Je ne suis pas alcoolique
Mais vos mots ont l’effet de ce netar
Que j’ai tant envie de consommer sans modération…
Que le nombre de pages
De notre correspondance
Soit tel
Que vous puissez éditer un livre
Et montrer aux autres
Comme deux plume peuvent tomber en amour…
Molière serait content…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Aventure Literaire

  aven=tu=re=li=té=raire 6
  au=cun=prince=char=mant=ne=doit=pas=em=pê=cher 11
  no=tre=a=ven=ture=li=té=raire 8
  tous=les=con=tac=tes=que=ja=vais=ont=per=du=le=sens=dexis=ter 15
  vous=a=vez=fait=tom=ber=le=dé=sir=de=dia=lo=guer=a=vec=les=autres 17
  je=par=cours=la=ri=viè=re=seul 8
  comme=quel=quun=qui=a=la=fiè=vre=de=lor 10
  je=vous=cher=che 4
  a=vec=les=touches=de=mon=or=di=na=teur 10
  je=ne=suis=pas=al=coo=lique 7
  mais=vos=mots=ont=lef=fet=de=ce=ne=tar 10
  que=jai=tant=en=vie=de=con=som=mer=sans=mo=dé=ra=tion 14
  que=le=nom=bre=de=pa=ges 7
  de=no=tre=cor=res=pon=dan=ce 8
  soit=tel 2
  que=vous=puis=sez=é=di=ter=un=livre 9
  et=mon=trer=aux=au=tres 6
  comme=deux=plu=me=peu=vent=tom=ber=en=a=mour 11
  mo=li=è=re=se=rait=con=tent 8
 • Phonétique : Aventure Literaire

  avɑ̃tyʁə liteʁεʁə
  okœ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃ nə dwa pa ɑ̃pεʃe
  nɔtʁə avɑ̃tyʁə liteʁεʁə…
  tus lε kɔ̃taktə kə ʒavεz- ɔ̃ pεʁdy lə sɑ̃s dεɡziste…
  vuz- ave fε tɔ̃be lə deziʁ də djalɔɡe avεk lεz- otʁə…
  ʒə paʁkuʁ la ʁivjεʁə səl…
  kɔmə kεlkœ̃ ki a la fjεvʁə də lɔʁ
  ʒə vu ʃεʁʃə
  avεk lε tuʃə də mɔ̃n- ɔʁdinatœʁ…
  ʒə nə sɥi pa alkɔlikə
  mε vo moz- ɔ̃ lefε də sə nətaʁ
  kə ʒε tɑ̃ ɑ̃vi də kɔ̃sɔme sɑ̃ mɔdeʁasjɔ̃…
  kə lə nɔ̃bʁə də paʒə
  də nɔtʁə kɔʁεspɔ̃dɑ̃sə
  swa tεl
  kə vu pɥisez- edite œ̃ livʁə
  e mɔ̃tʁe oz- otʁə
  kɔmə dø plymə pəve tɔ̃be ɑ̃n- amuʁ…
  mɔljεʁə səʁε kɔ̃tɑ̃…
 • Syllabes Phonétique : Aventure Literaire

  a=vɑ̃=ty=ʁə=li=te=ʁε=ʁə 8
  o=kœ̃=pʁɛ̃sə=ʃaʁ=mɑ̃=nə=dwa=pa=ɑ̃=pε=ʃe 11
  nɔtʁə=a=vɑ̃=ty=ʁə=li=te=ʁεʁə 8
  tus=lε=kɔ̃=tak=tə=kə=ʒa=vε=zɔ̃=pεʁ=dylə=sɑ̃s=dεɡ=zis=te 15
  vu=za=ve=fε=tɔ̃=be=lə=de=ziʁ=də=dja=lɔ=ɡe=a=vεk=lεzotʁə 16
  ʒə=paʁ=kuʁ=la=ʁi=vjε=ʁə=səl 8
  kɔmə=kεl=kœ̃=ki=a=la=fjε=vʁə=də=lɔʁ 10
  ʒə=vu=ʃεʁ=ʃə 4
  a=vεk=lεtuʃə=də=mɔ̃=nɔʁ=di=na=tœʁ 9
  ʒə=nə=sɥi=pa=al=kɔ=li=kə 8
  mε=vo=mo=zɔ̃=le=fεdə=sə=nə=taʁ 9
  kə=ʒε=tɑ̃=ɑ̃=vidə=kɔ̃=sɔ=me=sɑ̃=mɔ=de=ʁa=sjɔ̃ 13
  kə=lə=nɔ̃=bʁə=də=pa=ʒə 7
  də=nɔ=tʁə=kɔ=ʁεs=pɔ̃=dɑ̃=sə 8
  swa=tεl 2
  kə=vu=pɥise=ze=di=te=œ̃=livʁə 8
  e=mɔ̃=tʁe=o=zo=tʁə 6
  kɔmə=dø=ply=mə=pə=ve=tɔ̃=be=ɑ̃=na=muʁ 11
  mɔ=lj=ε=ʁə=sə=ʁε=kɔ̃=tɑ̃ 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
04/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.