Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Chanson : Tu Me Manques

Chanson Amour
Publié le 19/08/2012 18:59

L'écrit contient 396 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Silverfang Wolfchant

Tu Me Manques

Tu Me Manques

Je suis là, seul, face à mon regard,
Je ne vois plus rien se refléter dans le miroir,
Pourtant je voyais ton sourire dedans il y a encore quelques jours,
Et maintenant je le regarde seul en pensant à notre amour,
L’air dans cette pièce vient encore m’étouffer,
Il fait si froid et tes bras ne sont pas là pour me réchauffer,
Dehors la pluie tombe, et l’orage gronde,
Tout passe au ralentit, je me sens seul contre le monde,

REF : J’attends encore ton retour,
Le regard river sur l’horizon,
L’espoir vie en nous pour toujours,
Rien ne saura nous séparer tellement nous nous aimerons,
Les heures sans toi sont éternel,
Et pourtant je sais que tu es quelque part au loin encore,
Dans le ciel noir se forme un arc-en-ciel,
Je sais que notre histoire ne fait que commencer et nous nous aimerons encore plus fort…
Nous nous aimerons toujours plus fort…

Je marche sans savoir où aller,
Mon regard vide renvoi l’image de tout ce que j’ai regardé,
Les photos sous les yeux je me souviens encore de ces jours,
Et tu verras plus tard nous les vivrons toujours,
Je me sens si petit dans ce monde trop grand,
J’aimerais te crier à quelle point tu me manques tant,
Dehors la nuit tombe, et l’orage gronde,
Tout passe au ralentit, nous sommes seuls face au monde,

REF X 1

Je voudrais te crier mon amour,
Mais nous sommes devenus sourd,
Mon cœur est blessé,
Quand tu n’es pas là pour le réconforter,
Je suis enchaîné à moi-même le poignard dans le dos,
J’ai besoin d’entendre tes mots,
Quand tu n’es plus là, Je vois à quelle point je suis seul sans toi,

REF X 1

J’attends toujours ton retour,
Le regard river sur l’horizon,
L’espoir vie en nous depuis toujours,
Rien ne peut nous séparer tellement nous nous aimons,
Les heures sans toi sont éternel,
Et pourtant je sais que tu es quelque part au loin encore,
Dans le ciel noir s’est formé un arc-en-ciel,
Je sais que notre histoire ne fait que commencer et c’est ensemble que nous l’écrirons jusqu’à la mort, Tellement l’on s’est aimer et l’on s’aimera fort.
 • Pieds Hyphénique: Tu Me Manques

  tu=me=manques 3

  je=suis=là=seul=fa=ce=à=mon=re=gard 10
  je=ne=vois=plus=rien=se=re=flé=ter=dans=le=mi=roir 13
  pour=tant=je=vo=yais=ton=sou=rire=de=dans=il=y=a=en=co=re=quel=ques=jours 19
  et=mainte=nant=je=le=re=gar=de=seul=en=pen=sant=à=no=trea=mour 16
  lair=dans=cet=te=pi=è=ce=vient=en=co=re=mé=touf=fer 14
  il=fait=si=froid=et=tes=bras=ne=sont=pas=là=pour=me=ré=chauf=fer 16
  de=hors=la=pluie=tom=be=et=lo=ra=ge=gron=de 12
  tout=pas=se=au=ra=len=tit=je=me=sens=seul=con=tre=le=mon=de 16

  ref=jat=tends=en=co=re=ton=re=tour 9
  le=re=gard=ri=ver=sur=l=ho=ri=zon 10
  les=poir=vie=en=nous=pour=tou=jours 8
  rien=ne=sau=ra=nous=sé=pa=rer=tel=le=ment=nous=nous=ai=me=rons 16
  les=heu=res=sans=toi=sont=é=ter=nel 9
  et=pour=tant=je=sais=que=tu=es=quel=que=part=au=loin=en=co=re 16
  dans=le=ciel=noir=se=for=me=un=arc=en=ciel 11
  je=sais=que=notre=his=toi=re=ne=fait=que=com=men=cer=et=nous=nous=ai=me=rons=en=co=re=plus=fort 24
  nous=nous=ai=me=rons=tou=jours=plus=fort 9

  je=mar=che=sans=sa=voir=où=al=ler 9
  mon=re=gard=vide=ren=voi=li=ma=ge=de=tout=ce=que=jai=re=gar=dé 17
  les=pho=tos=sous=les=y=eux=je=me=sou=viens=en=core=de=ces=jours 16
  et=tu=ver=ras=plus=tard=nous=les=vi=vrons=tou=jours 12
  je=me=sens=si=pe=tit=dans=ce=mon=de=trop=grand 12
  jai=me=rais=te=cri=er=à=quel=le=point=tu=me=man=ques=tant 15
  de=hors=la=nuit=tom=be=et=lo=ra=ge=gron=de 12
  tout=pas=se=au=ra=len=tit=nous=som=mes=seuls=fa=ce=au=mon=de 16

  ref=x=un 3

  je=vou=drais=te=cri=er=mon=a=mour 9
  mais=nous=som=mes=de=ve=nus=sourd 8
  mon=cœur=est=bles=sé 5
  quand=tu=nes=pas=là=pour=le=ré=con=for=ter 11
  je=suis=en=chaî=né=à=moi=mê=me=le=poi=gnard=dans=le=dos 15
  jai=be=soin=den=ten=dre=tes=mots 8
  quand=tu=nes=plus=là=je=vois=à=quel=le=point=je=suis=seul=sans=toi 16

  ref=x=un 3

  jat=tends=tou=jours=ton=re=tour 7
  le=re=gard=ri=ver=sur=l=ho=ri=zon 10
  les=poir=vie=en=nous=de=puis=tou=jours 9
  rien=ne=peut=nous=sé=pa=rer=tel=le=ment=nous=nous=ai=mons 14
  les=heu=res=sans=toi=sont=é=ter=nel 9
  et=pour=tant=je=sais=que=tu=es=quel=que=part=au=loin=en=co=re 16
  dans=le=ciel=noir=sest=for=mé=un=arc=en=ciel 11
  je=sais=que=notre=his=toi=re=ne=fait=que=com=men=cer=et=cest=en=sem=ble=que=nous=lé=cri=rons=jus=quà=la=mort=tel=le=ment=lon=sest=ai=mer=et=lon=sai=me=ra=fort 40
 • Phonétique : Tu Me Manques

  ty mə mɑ̃k

  ʒə sɥi la, səl, fasə a mɔ̃ ʁəɡaʁ,
  ʒə nə vwa plys ʁjɛ̃ sə ʁəflete dɑ̃ lə miʁwaʁ,
  puʁtɑ̃ ʒə vwajε tɔ̃ suʁiʁə dədɑ̃z- il i a ɑ̃kɔʁə kεlk ʒuʁ,
  e mɛ̃tənɑ̃ ʒə lə ʁəɡaʁdə səl ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a nɔtʁə amuʁ,
  lεʁ dɑ̃ sεtə pjεsə vjɛ̃ ɑ̃kɔʁə metufe,
  il fε si fʁwa e tε bʁa nə sɔ̃ pa la puʁ mə ʁeʃofe,
  dəɔʁ la plɥi tɔ̃bə, e lɔʁaʒə ɡʁɔ̃də,
  tu pasə o ʁalɑ̃ti, ʒə mə sɑ̃s səl kɔ̃tʁə lə mɔ̃də,

  ʁεf : ʒatɑ̃z- ɑ̃kɔʁə tɔ̃ ʁətuʁ,
  lə ʁəɡaʁ ʁive syʁ lɔʁizɔ̃,
  lεspwaʁ vi ɑ̃ nu puʁ tuʒuʁ,
  ʁjɛ̃ nə soʁa nu sepaʁe tεllmɑ̃ nu nuz- εməʁɔ̃,
  lεz- œʁ sɑ̃ twa sɔ̃t- etεʁnεl,
  e puʁtɑ̃ ʒə sε kə ty ε kεlkə paʁ o lwɛ̃ ɑ̃kɔʁə,
  dɑ̃ lə sjεl nwaʁ sə fɔʁmə œ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl,
  ʒə sε kə nɔtʁə istwaʁə nə fε kə kɔmɑ̃se e nu nuz- εməʁɔ̃z- ɑ̃kɔʁə plys fɔʁ…
  nu nuz- εməʁɔ̃ tuʒuʁ plys fɔʁ…

  ʒə maʁʃə sɑ̃ savwaʁ u ale,
  mɔ̃ ʁəɡaʁ vidə ʁɑ̃vwa limaʒə də tu sə kə ʒε ʁəɡaʁde,
  lε fɔto su lεz- iø ʒə mə suvjɛ̃z- ɑ̃kɔʁə də sε ʒuʁ,
  e ty veʁa plys taʁ nu lε vivʁɔ̃ tuʒuʁ,
  ʒə mə sɑ̃s si pəti dɑ̃ sə mɔ̃də tʁo ɡʁɑ̃,
  ʒεməʁε tə kʁje a kεllə pwɛ̃ ty mə mɑ̃k tɑ̃,
  dəɔʁ la nɥi tɔ̃bə, e lɔʁaʒə ɡʁɔ̃də,
  tu pasə o ʁalɑ̃ti, nu sɔmə səl fasə o mɔ̃də,

  ʁεf iks œ̃

  ʒə vudʁε tə kʁje mɔ̃n- amuʁ,
  mε nu sɔmə dəvənys suʁ,
  mɔ̃ kœʁ ε blese,
  kɑ̃ ty nε pa la puʁ lə ʁekɔ̃fɔʁte,
  ʒə sɥiz- ɑ̃ʃεne a mwa mεmə lə pwaɲaʁ dɑ̃ lə do,
  ʒε bəzwɛ̃ dɑ̃tɑ̃dʁə tε mo,
  kɑ̃ ty nε plys la, ʒə vwaz- a kεllə pwɛ̃ ʒə sɥi səl sɑ̃ twa,

  ʁεf iks œ̃

  ʒatɑ̃ tuʒuʁ tɔ̃ ʁətuʁ,
  lə ʁəɡaʁ ʁive syʁ lɔʁizɔ̃,
  lεspwaʁ vi ɑ̃ nu dəpɥi tuʒuʁ,
  ʁjɛ̃ nə pø nu sepaʁe tεllmɑ̃ nu nuz- εmɔ̃,
  lεz- œʁ sɑ̃ twa sɔ̃t- etεʁnεl,
  e puʁtɑ̃ ʒə sε kə ty ε kεlkə paʁ o lwɛ̃ ɑ̃kɔʁə,
  dɑ̃ lə sjεl nwaʁ sε fɔʁme œ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl,
  ʒə sε kə nɔtʁə istwaʁə nə fε kə kɔmɑ̃se e sεt- ɑ̃sɑ̃blə kə nu lekʁiʁɔ̃ ʒyska la mɔʁ, tεllmɑ̃ lɔ̃ sεt- εme e lɔ̃ sεməʁa fɔʁ.
 • Pieds Phonétique : Tu Me Manques

  ty=mə=mɑ̃k 3

  ʒə=sɥi=la=səl=fa=sə=a=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ 10
  ʒə=nə=vwa=plys=ʁj=ɛ̃=sə=ʁə=fle=te=dɑ̃=lə=mi=ʁwaʁ 14
  puʁ=tɑ̃ʒə=vwa=jε=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=də=dɑ̃=zil=i=a=ɑ̃=kɔ=ʁə=kεl=kə=ʒuʁ 19
  e=mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=ləʁə=ɡaʁ=də=səl=ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=nɔ=tʁə=a=muʁ 16
  lεʁ=dɑ̃=sε=tə=pj=ε=sə=vjɛ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=me=tu=fe 14
  il=fε=si=fʁwa=e=tε=bʁa=nə=sɔ̃=pa=la=puʁ=mə=ʁe=ʃo=fe 16
  də=ɔʁ=la=plɥi=tɔ̃=bə=e=lɔ=ʁa=ʒə=ɡʁɔ̃=də 12
  tu=pa=sə=o=ʁa=lɑ̃=ti=ʒə=mə=sɑ̃s=səl=kɔ̃=tʁə=lə=mɔ̃=də 16

  ʁεf=ʒa=tɑ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=tɔ̃=ʁə=tuʁ 9
  lə=ʁə=ɡaʁ=ʁi=ve=syʁ=lɔ=ʁi=zɔ̃ 9
  lεs=pwaʁ=vi=ɑ̃=nu=puʁ=tu=ʒuʁ 8
  ʁj=ɛ̃=nə=so=ʁa=nu=se=pa=ʁe=tεl=lmɑ̃=nu=nu=zε=mə=ʁɔ̃ 16
  lε=zœ=ʁə=sɑ̃=twa=sɔ̃=te=tεʁ=nεl 9
  e=puʁ=tɑ̃=ʒə=sε=kə=ty=ε=kεl=kə=paʁ=o=lwɛ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə 16
  dɑ̃=lə=sjεl=nwa=ʁsə=fɔʁ=mə=œ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl 11
  ʒə=sεkə=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=nə=fε=kə=kɔ=mɑ̃=se=e=nu=nu=zε=mə=ʁɔ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=plys=fɔʁ 24
  nu=nu=zε=mə=ʁɔ̃=tu=ʒuʁ=plys=fɔʁ 9

  ʒə=maʁ=ʃə=sɑ̃=sa=vwaʁ=u=a=le 9
  mɔ̃ʁə=ɡaʁ=vi=də=ʁɑ̃=vwa=li=ma=ʒə=də=tu=sə=kə=ʒε=ʁə=ɡaʁ=de 17
  lε=fɔ=to=su=lε=zi=øʒə=mə=su=vjɛ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=də=sε=ʒuʁ 16
  e=ty=ve=ʁa=plys=taʁ=nu=lε=vi=vʁɔ̃=tu=ʒuʁ 12
  ʒə=mə=sɑ̃s=si=pə=ti=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=tʁo=ɡʁɑ̃ 12
  ʒε=mə=ʁε=tə=kʁj=e=a=kεl=lə=pwɛ̃=ty=mə=mɑ̃k=tɑ̃ 14
  də=ɔʁ=la=nɥi=tɔ̃=bə=e=lɔ=ʁa=ʒə=ɡʁɔ̃=də 12
  tu=pa=sə=o=ʁa=lɑ̃=ti=nu=sɔ=mə=səl=fa=sə=o=mɔ̃=də 16

  ʁεf=iks=œ̃ 3

  ʒə=vu=dʁε=tə=kʁj=e=mɔ̃=na=muʁ 9
  mε=nu=sɔ=mə=də=və=nys=suʁ 8
  mɔ̃=kœ=ʁə=ε=ble=se 6
  kɑ̃=ty=nε=pa=la=puʁ=lə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te 11
  ʒə=sɥi=zɑ̃=ʃε=ne=a=mwa=mε=mə=lə=pwa=ɲaʁ=dɑ̃=lə=do 15
  ʒε=bə=zwɛ̃=dɑ̃=tɑ̃=dʁə=tε=mo 8
  kɑ̃=ty=nε=plys=la=ʒə=vwa=za=kεl=lə=pwɛ̃=ʒə=sɥi=səl=sɑ̃=twa 16

  ʁεf=iks=œ̃ 3

  ʒa=tɑ̃=tu=ʒuʁ=tɔ̃=ʁə=tuʁ 7
  lə=ʁə=ɡaʁ=ʁi=ve=syʁ=lɔ=ʁi=zɔ̃ 9
  lεs=pwaʁ=vi=ɑ̃=nu=dəp=ɥi=tu=ʒuʁ 9
  ʁj=ɛ̃=nə=pø=nu=se=pa=ʁe=tεl=lmɑ̃=nu=nu=zε=mɔ̃ 14
  lε=zœ=ʁə=sɑ̃=twa=sɔ̃=te=tεʁ=nεl 9
  e=puʁ=tɑ̃=ʒə=sε=kə=ty=ε=kεl=kə=paʁ=o=lwɛ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə 16
  dɑ̃=lə=sjεl=nwaʁ=sε=fɔʁ=me=œ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl 11
  ʒə=sεkə=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=nə=fε=kə=kɔ=mɑ̃=se=e=sε=tɑ̃=sɑ̃=blə=kə=nu=le=kʁi=ʁɔ̃=ʒys=ka=la=mɔʁ=tεl=lmɑ̃=lɔ̃=sε=tε=me=e=lɔ̃=sε=mə=ʁa=fɔʁ 39

PostScriptum

La chanson en Musique : http : //www. youtube. com/watch ? v=mWyXEqCNBGQ
Enjoy’ : ) .
AVIS AUXALLERGIQUES AUX FAUTES :
« Certaines fautes corrigé dans le texte si-dessus ne le sont pas dans la vidéo. »

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/08/2012 19:33Daniel

J’aime bien tes chansons.....mais j’aime pas ton AVATAR....
Amitié......Daniel......