Poeme-France : Lecture Écrit Changement

Chanson : Peurs

Chanson Changement
Publié le 21/09/2015 09:45

L'écrit contient 267 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Silverwolf

Peurs

Je me sens si seul sous cette nuit étoilée
J’aimerais tellement pouvoir te serrer
Dans mes bras
Ce nouvel amour est parfois trop puissant
Difficile d’expliquer le mal que je ressens
Tu n’es pas là
Je suis si heureux quand je te retrouve
Je n’ai pas de doutes sur ce que j’éprouve
Avec toi
Alors d’où viennent ces peurs qui se glissent
Et doucement dans mon cœur s’immiscent
Peur de quoi ?
Peur de tous ces fantômes
Que je vais réveiller
Ces souvenirs, ces paroles
Que je dois affronter
Peur peut-être de trop t’aimer
Peur de nouvelles blessures
Peur de tout recommencer
De ne plus voir de murs
Toutes ces peurs qui me rongent
Dans un combat sans fin
Jusqu’au plus profond de mes songes
Je les affronte pour que demain
Elles prennent fin
Toutes ces ombres qui dansent
N’osent plus contrer la puissance
De tes bras
Le ciel bleu et au milieu le soleil
Se levant sur la nature en éveil
Devant moi
Semblent vouloir me représenter
Ce sentiment si profond que j’ai
Envers toi
Pour apaiser de toute leur douceur
Mon cœur parfois tremblant de peur
Peur de quoi ?
Peur de tous ces fantômes
Que je vais réveiller
Ces souvenirs, ces paroles
Que je dois affronter
Peur peut-être de trop t’aimer
Peur de nouvelles blessures
Peur de tout recommencer
De ne plus voir de murs
Toutes ces peurs qui me rongent
Dans un combat sans fin
Jusqu’au plus profond de mes songes
Je les affronte pour que demain
Elles prennent fin
 • Pieds Hyphénique: Peurs

  je=me=sens=si=seul=sous=cette=nuit=é=toi=lée 11
  jaime=rais=tel=le=ment=pou=voir=te=ser=rer 10
  dans=mes=bras 3
  ce=nou=vel=a=mour=est=par=fois=trop=puis=sant 11
  dif=fi=cile=dex=pli=quer=le=mal=que=je=res=sens 12
  tu=nes=pas=là 4
  je=suis=si=heu=reux=quand=je=te=re=trouve 10
  je=nai=pas=de=doutes=sur=ce=que=jé=prouve 10
  a=vec=toi 3
  a=lors=doù=viennent=ces=peurs=qui=se=glissent 9
  et=douce=ment=dans=mon=cœur=sim=miscent 8
  peur=de=quoi 3
  peur=de=tous=ces=fan=tômes 6
  que=je=vais=ré=vei=ller 6
  ces=souve=nirs=ces=pa=roles 6
  que=je=dois=af=fron=ter 6
  peur=peut=têtre=de=trop=tai=mer 7
  peur=de=nou=vel=les=bles=sures 7
  peur=de=tout=re=commen=cer 6
  de=ne=plus=voir=de=murs 6
  toutes=ces=peurs=qui=me=rongent 6
  dans=un=com=bat=sans=fin 6
  jus=quau=plus=pro=fond=de=mes=songes 8
  je=les=af=fronte=pour=que=de=main 8
  el=les=pren=nent=fin 5
  toutes=ces=om=bres=qui=dansent 6
  nosent=plus=con=trer=la=puis=sance 7
  de=tes=bras 3
  le=ciel=bleu=et=au=mi=lieu=le=so=leil 10
  se=le=vant=sur=la=na=tureen=é=veil 9
  de=vant=moi 3
  sem=blent=vou=loir=me=re=présen=ter 8
  ce=sen=timent=si=pro=fond=que=jai 8
  en=vers=toi 3
  pour=a=pai=ser=de=toute=leur=dou=ceur 9
  mon=cœur=par=fois=trem=blant=de=peur 8
  peur=de=quoi 3
  peur=de=tous=ces=fan=tômes 6
  que=je=vais=ré=vei=ller 6
  ces=souve=nirs=ces=pa=roles 6
  que=je=dois=af=fron=ter 6
  peur=peut=têtre=de=trop=tai=mer 7
  peur=de=nou=vel=les=bles=sures 7
  peur=de=tout=re=commen=cer 6
  de=ne=plus=voir=de=murs 6
  toutes=ces=peurs=qui=me=rongent 6
  dans=un=com=bat=sans=fin 6
  jus=quau=plus=pro=fond=de=mes=songes 8
  je=les=af=fronte=pour=que=de=main 8
  el=les=pren=nent=fin 5
 • Phonétique : Peurs

  ʒə mə sɑ̃s si səl su sεtə nɥi etwale
  ʒεməʁε tεllmɑ̃ puvwaʁ tə seʁe
  dɑ̃ mε bʁa
  sə nuvεl amuʁ ε paʁfwa tʁo pɥisɑ̃
  difisilə dεksplike lə mal kə ʒə ʁəsɛ̃
  ty nε pa la
  ʒə sɥi si œʁø kɑ̃ ʒə tə ʁətʁuvə
  ʒə nε pa də dutə syʁ sə kə ʒepʁuvə
  avεk twa
  alɔʁ du vjεne sε pœʁ ki sə ɡlise
  e dusəmɑ̃ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ simise
  pœʁ də kwa ?
  pœʁ də tus sε fɑ̃tomə
  kə ʒə vε ʁevεje
  sε suvəniʁ, sε paʁɔlə
  kə ʒə dwaz- afʁɔ̃te
  pœʁ pø tεtʁə də tʁo tεme
  pœʁ də nuvεllə blesyʁə
  pœʁ də tu ʁəkɔmɑ̃se
  də nə plys vwaʁ də myʁ
  tutə sε pœʁ ki mə ʁɔ̃ʒe
  dɑ̃z- œ̃ kɔ̃ba sɑ̃ fɛ̃
  ʒysko plys pʁɔfɔ̃ də mε sɔ̃ʒə
  ʒə lεz- afʁɔ̃tə puʁ kə dəmɛ̃
  εllə pʁεne fɛ̃
  tutə sεz- ɔ̃bʁə- ki dɑ̃se
  noze plys kɔ̃tʁe la pɥisɑ̃sə
  də tε bʁa
  lə sjεl blø e o miljø lə sɔlεj
  sə ləvɑ̃ syʁ la natyʁə ɑ̃n- evεj
  dəvɑ̃ mwa
  sɑ̃ble vulwaʁ mə ʁəpʁezɑ̃te
  sə sɑ̃timɑ̃ si pʁɔfɔ̃ kə ʒε
  ɑ̃vεʁ twa
  puʁ apεze də tutə lœʁ dusœʁ
  mɔ̃ kœʁ paʁfwa tʁɑ̃blɑ̃ də pœʁ
  pœʁ də kwa ?
  pœʁ də tus sε fɑ̃tomə
  kə ʒə vε ʁevεje
  sε suvəniʁ, sε paʁɔlə
  kə ʒə dwaz- afʁɔ̃te
  pœʁ pø tεtʁə də tʁo tεme
  pœʁ də nuvεllə blesyʁə
  pœʁ də tu ʁəkɔmɑ̃se
  də nə plys vwaʁ də myʁ
  tutə sε pœʁ ki mə ʁɔ̃ʒe
  dɑ̃z- œ̃ kɔ̃ba sɑ̃ fɛ̃
  ʒysko plys pʁɔfɔ̃ də mε sɔ̃ʒə
  ʒə lεz- afʁɔ̃tə puʁ kə dəmɛ̃
  εllə pʁεne fɛ̃
 • Pieds Phonétique : Peurs

  ʒə=mə=sɑ̃s=si=səl=su=sεtə=nɥi=e=twa=le 11
  ʒεmə=ʁε=tεl=lmɑ̃=pu=vwaʁ=tə=se=ʁe 9
  dɑ̃=mε=bʁa 3
  sə=nu=vεl=a=muʁ=ε=paʁ=fwa=tʁo=pɥi=sɑ̃ 11
  di=fi=silə=dεk=spli=ke=lə=mal=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 12
  ty=nε=pa=la 4
  ʒə=sɥi=si=œ=ʁø=kɑ̃ʒə=təʁə=tʁuvə 8
  ʒə=nε=padə=dutə=syʁ=sə=kə=ʒe=pʁuvə 9
  a=vεk=twa 3
  a=lɔʁ=du=vjε=ne=sε=pœʁ=kisə=ɡlise 9
  e=dusə=mɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=si=mise 8
  pœ=ʁə=də=kwa 4
  pœ=ʁə=də=tus=sε=fɑ̃=to=mə 8
  kə=ʒə=vε=ʁe=vε=j=e 7
  sε=su=və=niʁ=sε=pa=ʁɔ=lə 8
  kə=ʒə=dwa=za=fʁɔ̃=te 6
  pœʁ=pø=tε=tʁə=də=tʁo=tε=me 8
  pœʁ=də=nu=vεl=lə=ble=sy=ʁə 8
  pœ=ʁə=də=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 8
  də=nə=plys=vwaʁ=də=myʁ 6
  tu=tə=sε=pœʁ=ki=mə=ʁɔ̃=ʒe 8
  dɑ̃=zœ̃=kɔ̃=ba=sɑ̃=fɛ̃ 6
  ʒys=ko=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mε=sɔ̃ʒə 8
  ʒə=lε=za=fʁɔ̃tə=puʁ=kə=də=mɛ̃ 8
  εl=lə=pʁε=ne=fɛ̃ 5
  tu=tə=sε=zɔ̃=bʁə=ki=dɑ̃=se 8
  no=ze=plys=kɔ̃=tʁe=la=pɥi=sɑ̃sə 8
  də=tε=bʁa 3
  lə=sjεl=blø=e=o=mi=ljølə=sɔ=lεj 9
  sə=lə=vɑ̃=syʁ=la=na=tyʁəɑ̃=ne=vεj 9
  də=vɑ̃=mwa 3
  sɑ̃=ble=vu=lwaʁmə=ʁə=pʁe=zɑ̃=te 8
  sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=si=pʁɔ=fɔ̃kə=ʒε 8
  ɑ̃=vεʁ=twa 3
  puʁ=a=pε=ze=də=tutə=lœʁ=du=sœʁ 9
  mɔ̃=kœʁ=paʁ=fwa=tʁɑ̃=blɑ̃=də=pœʁ 8
  pœ=ʁə=də=kwa 4
  pœ=ʁə=də=tus=sε=fɑ̃=to=mə 8
  kə=ʒə=vε=ʁe=vε=j=e 7
  sε=su=və=niʁ=sε=pa=ʁɔ=lə 8
  kə=ʒə=dwa=za=fʁɔ̃=te 6
  pœʁ=pø=tε=tʁə=də=tʁo=tε=me 8
  pœʁ=də=nu=vεl=lə=ble=sy=ʁə 8
  pœ=ʁə=də=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 8
  də=nə=plys=vwaʁ=də=myʁ 6
  tu=tə=sε=pœʁ=ki=mə=ʁɔ̃=ʒe 8
  dɑ̃=zœ̃=kɔ̃=ba=sɑ̃=fɛ̃ 6
  ʒys=ko=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mε=sɔ̃ʒə 8
  ʒə=lε=za=fʁɔ̃tə=puʁ=kə=də=mɛ̃ 8
  εl=lə=pʁε=ne=fɛ̃ 5

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/09/2015 09:56Willy25

beaucoup de peur et peu d’espérance
aucun rêve d’avenir qui danse
et les remettre au lendemain
pour reprendre son destin en main.
Willy

Auteur de Poésie
05/04/2018 19:35Ricardo57

Il est trop bien ton texte.