Poeme-France : Lecture Écrit Magie

Chanson : J’Entends Sa Voix

Chanson Magie
Publié le 23/03/2017 10:54

L'écrit contient 377 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Silverwolf

J’Entends Sa Voix

Sous le ciel étoilé, par une douce nuit d’été
Là dans l’herbe allongé, mon coeur peut s’envoler
Partir vers l’Astre blanc, rejoindre mon coeur d’enfant
Ce visage rassurant à qui je parle souvent

Alors j’entends sa voix
Comme un souffle, un écho
Je la sens près de moi
Comme un frisson dans l’dos
Cette blessure fait ma force
Son amour reste en moi
Chaque jour il me porte
Qu’importe ce qui arrivera
J’entends toujours sa voix

Devant cette plaque gravée où je viens lui parler
De mes joies, mes secrets, du futur, du passé
Une larme roule parfois car c’est le seul endroit
Où je pleure quelquefois son absence ici bas

Alors j’entends sa voix
Comme un souffle, un écho
Je la sens près de moi
Comme un frisson dans l’dos
Elle me console encore
Me conforte dans mes choix
Me rappelle d’être fort
Me dit « Fais le pour moi »
J’entends toujours sa voix

Quand mes doigts glissent, troublé, le coeur un peu serré
Sur son image figée, je la sens s’éloigner
Pourtant dans un sourire, je ferme juste les yeux
Je revis nos souvenirs, me rappelle de nous deux

Alors j’entends sa voix
Comme un souffle, un écho
Je la sens près de moi
Comme un frisson dans l’dos
C’est un feu intérieur
Une lumière, un éclat
Qui me réchauffe le coeur
Et n’appartient qu’à moi
J’entends toujours sa voix

Quand je vis ces moments où la vie me surprend
Heureux intensément, le regard vers l’avant
Je partage avec elle par une simple pensée
Qui s’envole vers le ciel, comme pour la rassurer

Alors j’entends sa voix
Comme un souffle, un écho
Je la sens près de moi
Comme un frisson dans l’dos
Elle sourit de mes joies
Me pardonne mes erreurs
Elle est heureuse pour moi
Je le sais dans mon coeur
J’entends toujours sa voix

Est-ce réel ou pas ? Au fond quelle importance
Elle est là avec moi à chaque fois que j’y pense
C’est peut être juste moi dont le coeur ne veux pas
Oublier ce qu’était le doux son de sa voix…
 • Pieds Hyphénique: J’Entends Sa Voix

  sous=le=ciel=é=toi=lé=par=une=dou=ce=nuit=dé=té 13
  là=dans=lherbeal=lon=gé=mon=coeur=peut=sen=vo=ler 11
  par=tir=vers=lastre=blanc=re=join=dre=mon=coeur=den=fant 12
  ce=vi=sage=ras=su=rant=à=qui=je=par=le=souvent 12

  a=lors=jen=tends=sa=voix 6
  commeun=souf=fle=un=é=cho 6
  je=la=sens=près=de=moi 6
  commeun=fris=son=dans=l=dos 6
  cette=bles=su=re=fait=ma=force 7
  son=a=mour=res=teen=moi 6
  cha=que=jour=il=me=porte 6
  quim=porte=ce=qui=ar=ri=ve=ra 8
  jen=tends=tou=jours=sa=voix 6

  de=vant=cette=pla=que=gra=vée=où=je=viens=lui=par=ler 13
  de=mes=joies=mes=se=crets=du=fu=tur=du=pas=sé 12
  une=lar=me=rou=le=par=fois=car=cest=le=seul=en=droit 13
  où=je=pleure=quel=que=fois=son=ab=sen=ce=i=ci=bas 13

  a=lors=jen=tends=sa=voix 6
  commeun=souf=fle=un=é=cho 6
  je=la=sens=près=de=moi 6
  commeun=fris=son=dans=l=dos 6
  elle=me=con=sole=en=core 6
  me=con=forte=dans=mes=choix 6
  me=rap=pel=le=dêtre=fort 6
  me=dit=fais=le=pour=moi 6
  jen=tends=tou=jours=sa=voix 6

  quand=mes=doigts=glissent=trou=blé=le=coeur=un=peu=ser=ré 12
  sur=son=i=mage=fi=gée=je=la=sens=sé=loi=gner 12
  pour=tant=dans=un=sou=rire=je=fer=me=jus=te=les=yeux 13
  je=re=vis=nos=souve=nirs=me=rap=pel=le=de=nous=deux 13

  a=lors=jen=tends=sa=voix 6
  commeun=souf=fle=un=é=cho 6
  je=la=sens=près=de=moi 6
  commeun=fris=son=dans=l=dos 6
  cest=un=feu=in=té=rieur 6
  une=lu=miè=re=un=é=clat 7
  qui=me=ré=chauf=fe=le=coeur 7
  et=nap=par=tient=quà=moi 6
  jen=tends=tou=jours=sa=voix 6

  quand=je=vis=ces=moments=où=la=vie=me=sur=prend 11
  heu=reux=inten=sé=ment=le=re=gard=vers=la=vant 11
  je=par=tagea=vec=elle=par=u=ne=sim=ple=pen=sée 12
  qui=sen=vole=vers=le=ciel=com=me=pour=la=ras=su=rer 13

  a=lors=jen=tends=sa=voix 6
  commeun=souf=fle=un=é=cho 6
  je=la=sens=près=de=moi 6
  commeun=fris=son=dans=l=dos 6
  elle=sou=rit=de=mes=joies 6
  me=par=donne=mes=er=reurs 6
  elle=est=heu=reuse=pour=moi 6
  je=le=sais=dans=mon=coeur 6
  jen=tends=tou=jours=sa=voix 6

  est=ce=réel=ou=pas=au=fond=quel=leim=por=tance 11
  elleest=là=a=vec=moi=à=cha=que=fois=que=jy=pense 12
  cest=peut=être=jus=te=moi=dont=le=coeur=ne=veux=pas 12
  ou=blier=ce=qué=tait=le=doux=son=de=sa=voix 11
 • Phonétique : J’Entends Sa Voix

  su lə sjεl etwale, paʁ ynə dusə nɥi dete
  la dɑ̃ lεʁbə alɔ̃ʒe, mɔ̃ kœʁ pø sɑ̃vɔle
  paʁtiʁ vεʁ lastʁə blɑ̃, ʁəʒwɛ̃dʁə mɔ̃ kœʁ dɑ̃fɑ̃
  sə vizaʒə ʁasyʁɑ̃ a ki ʒə paʁlə suvɑ̃

  alɔʁ ʒɑ̃tɑ̃ sa vwa
  kɔmə œ̃ suflə, œ̃n- eʃo
  ʒə la sɑ̃s pʁε də mwa
  kɔmə œ̃ fʁisɔ̃ dɑ̃ ldo
  sεtə blesyʁə fε ma fɔʁsə
  sɔ̃n- amuʁ ʁεstə ɑ̃ mwa
  ʃakə ʒuʁ il mə pɔʁtə
  kɛ̃pɔʁtə sə ki aʁivəʁa
  ʒɑ̃tɑ̃ tuʒuʁ sa vwa

  dəvɑ̃ sεtə plakə ɡʁave u ʒə vjɛ̃ lɥi paʁle
  də mε ʒwa, mε sεkʁε, dy fytyʁ, dy pase
  ynə laʁmə ʁulə paʁfwa kaʁ sε lə səl ɑ̃dʁwa
  u ʒə plœʁə kεlkəfwa sɔ̃n- absɑ̃sə isi ba

  alɔʁ ʒɑ̃tɑ̃ sa vwa
  kɔmə œ̃ suflə, œ̃n- eʃo
  ʒə la sɑ̃s pʁε də mwa
  kɔmə œ̃ fʁisɔ̃ dɑ̃ ldo
  εllə mə kɔ̃sɔlə ɑ̃kɔʁə
  mə kɔ̃fɔʁtə dɑ̃ mε ʃwa
  mə ʁapεllə dεtʁə fɔʁ
  mə dit « fε lə puʁ mwa »
  ʒɑ̃tɑ̃ tuʒuʁ sa vwa

  kɑ̃ mε dwa ɡlise, tʁuble, lə kœʁ œ̃ pø seʁe
  syʁ sɔ̃n- imaʒə fiʒe, ʒə la sɑ̃s selwaɲe
  puʁtɑ̃ dɑ̃z- œ̃ suʁiʁə, ʒə fεʁmə ʒystə lεz- iø
  ʒə ʁəvi no suvəniʁ, mə ʁapεllə də nu dø

  alɔʁ ʒɑ̃tɑ̃ sa vwa
  kɔmə œ̃ suflə, œ̃n- eʃo
  ʒə la sɑ̃s pʁε də mwa
  kɔmə œ̃ fʁisɔ̃ dɑ̃ ldo
  sεt- œ̃ fø ɛ̃teʁjœʁ
  ynə lymjεʁə, œ̃n- ekla
  ki mə ʁeʃofə lə kœʁ
  e napaʁtjɛ̃ ka mwa
  ʒɑ̃tɑ̃ tuʒuʁ sa vwa

  kɑ̃ ʒə vis sε mɔmɑ̃z- u la vi mə syʁpʁɑ̃
  œʁøz- ɛ̃tɑ̃semɑ̃, lə ʁəɡaʁ vεʁ lavɑ̃
  ʒə paʁtaʒə avεk εllə paʁ ynə sɛ̃plə pɑ̃se
  ki sɑ̃vɔlə vεʁ lə sjεl, kɔmə puʁ la ʁasyʁe

  alɔʁ ʒɑ̃tɑ̃ sa vwa
  kɔmə œ̃ suflə, œ̃n- eʃo
  ʒə la sɑ̃s pʁε də mwa
  kɔmə œ̃ fʁisɔ̃ dɑ̃ ldo
  εllə suʁi də mε ʒwa
  mə paʁdɔnə mεz- eʁœʁ
  εllə ε œʁøzə puʁ mwa
  ʒə lə sε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ʒɑ̃tɑ̃ tuʒuʁ sa vwa

  ε sə ʁeεl u pa ? o fɔ̃ kεllə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə
  εllə ε la avεk mwa a ʃakə fwa kə ʒi pɑ̃sə
  sε pø εtʁə ʒystə mwa dɔ̃ lə kœʁ nə vø pa
  ublje sə ketε lə du sɔ̃ də sa vwa…
 • Pieds Phonétique : J’Entends Sa Voix

  sulə=sjεl=e=twa=le=paʁ=y=nə=du=sə=nɥi=de=te 13
  la=dɑ̃=lεʁbəa=lɔ̃=ʒe=mɔ̃=kœʁ=pø=sɑ̃=vɔ=le 11
  paʁ=tiʁ=vεʁ=las=tʁə=blɑ̃ʁə=ʒwɛ̃dʁə=mɔ̃=kœʁ=dɑ̃=fɑ̃ 11
  sə=vi=zaʒə=ʁa=sy=ʁɑ̃=a=ki=ʒə=paʁ=lə=su=vɑ̃ 13

  a=lɔʁ=ʒɑ̃=tɑ̃=sa=vwa 6
  kɔməœ̃=su=flə=œ̃=ne=ʃo 6
  ʒə=la=sɑ̃s=pʁε=də=mwa 6
  kɔmə=œ̃=fʁi=sɔ̃=dɑ̃=ldo 6
  sεtə=ble=sy=ʁə=fε=mafɔʁsə 6
  sɔ̃=na=muʁ=ʁεstə=ɑ̃=mwa 6
  ʃa=kə=ʒuʁ=il=mə=pɔʁtə 6
  kɛ̃=pɔʁtə=sə=ki=a=ʁi=və=ʁa 8
  ʒɑ̃=tɑ̃=tu=ʒuʁ=sa=vwa 6

  də=vɑ̃=sεtə=pla=kə=ɡʁa=ve=u=ʒə=vjɛ̃=lɥi=paʁ=le 13
  də=mε=ʒwa=mε=sε=kʁε=dy=fy=tyʁ=dy=pase 11
  ynə=laʁ=mə=ʁu=lə=paʁ=fwa=kaʁ=sε=lə=səl=ɑ̃=dʁwa 13
  uʒə=plœ=ʁə=kεl=kə=fwa=sɔ̃=nab=sɑ̃=sə=i=si=ba 13

  a=lɔʁ=ʒɑ̃=tɑ̃=sa=vwa 6
  kɔməœ̃=su=flə=œ̃=ne=ʃo 6
  ʒə=la=sɑ̃s=pʁε=də=mwa 6
  kɔmə=œ̃=fʁi=sɔ̃=dɑ̃=ldo 6
  εl=lə=mə=kɔ̃=sɔlə=ɑ̃kɔʁə 6
  mə=kɔ̃=fɔʁtə=dɑ̃=mε=ʃwa 6
  mə=ʁa=pεl=lə=dεtʁə=fɔʁ 6
  mə=dit=fε=lə=puʁ=mwa 6
  ʒɑ̃=tɑ̃=tu=ʒuʁ=sa=vwa 6

  kɑ̃=mε=dwa=ɡlise=tʁu=ble=lə=kœʁ=œ̃=pø=se=ʁe 12
  syʁ=sɔ̃=ni=maʒə=fi=ʒe=ʒə=la=sɑ̃s=se=lwa=ɲe 12
  puʁ=tɑ̃=dɑ̃=zœ̃=su=ʁiʁə=ʒə=fεʁ=mə=ʒys=tə=lε=ziø 13
  ʒə=ʁə=vi=no=suvə=niʁ=mə=ʁa=pεllə=də=nu=dø 12

  a=lɔʁ=ʒɑ̃=tɑ̃=sa=vwa 6
  kɔməœ̃=su=flə=œ̃=ne=ʃo 6
  ʒə=la=sɑ̃s=pʁε=də=mwa 6
  kɔmə=œ̃=fʁi=sɔ̃=dɑ̃=ldo 6
  sε=tœ̃=fø=ɛ̃=te=ʁjœʁ 6
  ynə=ly=mjε=ʁə=œ̃=ne=kla 7
  kimə=ʁe=ʃo=fə=lə=kœʁ 6
  e=na=paʁ=tjɛ̃=ka=mwa 6
  ʒɑ̃=tɑ̃=tu=ʒuʁ=sa=vwa 6

  kɑ̃ʒə=vis=sε=mɔ=mɑ̃=zu=la=vi=mə=syʁ=pʁɑ̃ 11
  œ=ʁø=zɛ̃=tɑ̃se=mɑ̃=lə=ʁə=ɡaʁ=vεʁ=la=vɑ̃ 11
  ʒə=paʁ=taʒəa=vεk=εllə=paʁ=y=nə=sɛ̃=plə=pɑ̃se 11
  ki=sɑ̃=vɔlə=vεʁ=lə=sjεl=kɔ=mə=puʁ=la=ʁa=sy=ʁe 13

  a=lɔʁ=ʒɑ̃=tɑ̃=sa=vwa 6
  kɔməœ̃=su=flə=œ̃=ne=ʃo 6
  ʒə=la=sɑ̃s=pʁε=də=mwa 6
  kɔmə=œ̃=fʁi=sɔ̃=dɑ̃=ldo 6
  εl=lə=su=ʁidə=mε=ʒwa 6
  mə=paʁ=dɔnə=mε=ze=ʁœʁ 6
  εllə=ε=œ=ʁøzə=puʁ=mwa 6
  ʒə=lə=sε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 6
  ʒɑ̃=tɑ̃=tu=ʒuʁ=sa=vwa 6

  εsə=ʁe=εl=u=pa=o=fɔ̃=kεlləɛ̃=pɔʁ=tɑ̃sə 10
  εlləε=la=a=vεk=mwa=a=ʃakə=fwa=kə=ʒipɑ̃sə 10
  sε=pø=εtʁə=ʒys=tə=mwa=dɔ̃=lə=kœʁ=nə=vø=pa 12
  u=blje=sə=ke=tεlə=du=sɔ̃də=sa=vwa 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/03/2017 15:48Lisador

Vraiment très beau...Et doux comme une jolie musique...Bravo, fluidité et très agréable lecture...Mes amitiés

👍
Auteur de Poésie
22/06/2018 20:24L'Âmour

C’est très beau, ça déborde de sentiments 🙂 merci