Poeme-France : Lecture Écrit Art

Poeme : Le Forgeron.

Poème Art
Publié le 11/05/2017 08:00

L'écrit contient 290 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Singe Vert

A Propos du Poeme

La noble tâche de transmettre, un art, un savoir et un métier.

Le Forgeron.

Le forgeron de mon village,
Salue, poli, son voisinage ;
Dresse ainsi l’acier le plus fier.
Tête en cristal et cœur de fer,
De va en arme, va en guerre,
Vieux grincheux et vieille rombière.

Il forge un sourire au visage,
De ces lavandières sans âge.
Forgeant de nobles cœurs sans rouille,
Qui en joie et gaieté « pastrouillent ».
Sourires sentant la lavande,
Tête en mistral et regard tendre.

L’homme à poigne s’étant forgé un beau renom,
Attire à sa forge un ferrailleur de fleuron.
Un antiquaire en manque d’hippique aventure,
Commande donc une épée pour sa garde-armure.

Le forgeron de mon village,
Un homme de bon voisinage,
Ne forge aucune arme tranchante.
Tête de plomb, pensée errante,
Triste en larme, triste en poussière,
Nostalgique histoire guerrière.

Tout comme le poète frappe de sa plume,
Le virtuose de l’acier, joue de l’enclume.
Patiemment l’artiste forge un cœur en fer blanc,
A un jeune apprenti forgeron de seize ans.

Le disciple reconnaissant envers son maître,
Se met du plus noble des matériaux en quête.
Un ange lui offre un bout d’étoile à forger ;
Que seul peut façonner, un cœur de vérité.

Un coup à pile, un coup à face,
Il forge l’astre à coup de masse.
Nait de la meule et de la lime,
Une clef à énigmes.
Serrures qui ferment les cœurs ;
Donjons imprenables d’humeurs.

Le novice offre la clef au vieux forgeron.
Orfèvrerie d’amitié, pour deux compagnons,
Qui s’échangent les hivers contre les printemps.
Qui transforment les fusils en outils des champs.
Forgeant l’acier arrogant, en soc de charrue,
Ils souhaitent à l’étranger la bienvenue.

Deux forgerons dans mon village,
Forgent la joie sur les visages.
 • Pieds Hyphénique: Le Forgeron.

  le=for=ge=ron=de=mon=vil=lage 8
  sa=lue=po=li=son=voi=si=nage 8
  dres=seain=si=la=cier=le=plus=fier 8
  tête=en=cris=tal=et=cœur=de=fer 8
  de=va=en=ar=me=va=en=guerre 8
  vieux=grin=cheux=et=viei=lle=rom=bière 8

  il=forgeun=sou=ri=re=au=vi=sage 8
  de=ces=la=van=diè=res=sans=âge 8
  for=geant=de=no=bles=cœurs=sans=rouille 8
  qui=en=joie=et=gaie=té=pas=trouillent 8
  sou=ri=res=sen=tant=la=la=vande 8
  tête=en=mis=tral=et=re=gard=tendre 8

  lhommeà=poi=gne=sé=tant=for=gé=un=beau=re=nom 11
  at=tireà=sa=for=ge=un=fer=railleur=de=fleu=ron 11
  un=an=ti=quaireen=man=que=dhip=pi=que=a=ven=ture 12
  com=mande=donc=u=neé=pée=pour=sa=gar=de=ar=mure 12

  le=for=ge=ron=de=mon=vil=lage 8
  un=hom=me=de=bon=voi=si=nage 8
  ne=forgeau=cu=ne=ar=me=tran=chante 8
  tê=te=de=plomb=pen=sée=er=rante 8
  tristeen=lar=me=tris=te=en=pous=sière 8
  nos=tal=gi=que=his=toire=guer=rière 8

  tout=comme=le=po=è=te=frap=pe=de=sa=plume 11
  le=vir=tuose=de=la=cier=joue=de=len=clume 10
  pa=tiem=ment=lar=tiste=forgeun=cœur=en=fer=blanc 10
  a=un=jeuneap=pren=ti=for=ge=ron=de=sei=ze=ans 12

  le=dis=ciple=re=con=nais=sant=en=vers=son=maître 11
  se=met=du=plus=noble=des=ma=té=riaux=en=quête 11
  un=ange=lui=of=freun=bout=dé=toi=le=à=for=ger 12
  que=seul=peut=fa=çon=ner=un=cœur=de=vé=ri=té 12

  un=coup=à=pile=un=coup=à=face 8
  il=forge=las=tre=à=coup=de=masse 8
  nait=de=la=meule=et=de=la=lime 8
  u=ne=clef=à=é=ni=gmes 7
  ser=ru=res=qui=fer=ment=les=cœurs 8
  don=jons=im=pre=nables=d=hu=meurs 8

  le=no=viceof=fre=la=clef=au=vieux=for=ge=ron 11
  or=fèvre=rie=da=mi=tié=pour=deux=com=pa=gnons 11
  qui=sé=changent=les=hi=vers=con=tre=les=prin=temps 11
  qui=trans=forment=les=fu=sils=en=ou=tils=des=champs 11
  for=geant=la=cier=ar=ro=gant=en=soc=de=char=rue 12
  ils=sou=haitent=à=lé=tran=ger=la=bien=ve=nue 11

  deux=for=ge=rons=dans=mon=vil=lage 8
  for=gent=la=joie=sur=les=vi=sages 8
 • Phonétique : Le Forgeron.

  lə fɔʁʒəʁɔ̃ də mɔ̃ vilaʒə,
  salɥ, pɔli, sɔ̃ vwazinaʒə,
  dʁεsə ɛ̃si lasje lə plys fje.
  tεtə ɑ̃ kʁistal e kœʁ də fεʁ,
  də va ɑ̃n- aʁmə, va ɑ̃ ɡeʁə,
  vjø ɡʁɛ̃ʃøz- e vjεjə ʁɔ̃bjεʁə.

  il fɔʁʒə œ̃ suʁiʁə o vizaʒə,
  də sε lavɑ̃djεʁə sɑ̃z- aʒə.
  fɔʁʒɑ̃ də nɔblə kœʁ sɑ̃ ʁujə,
  ki ɑ̃ ʒwa e ɡεəte « pastʁujεnt ».
  suʁiʁə sɑ̃tɑ̃ la lavɑ̃də,
  tεtə ɑ̃ mistʁal e ʁəɡaʁ tɑ̃dʁə.

  lɔmə a pwaɲə setɑ̃ fɔʁʒe œ̃ bo ʁənɔ̃,
  atiʁə a sa fɔʁʒə œ̃ feʁajœʁ də fləʁɔ̃.
  œ̃n- ɑ̃tikεʁə ɑ̃ mɑ̃kə dipikə avɑ̃tyʁə,
  kɔmɑ̃də dɔ̃k ynə epe puʁ sa ɡaʁdə aʁmyʁə.

  lə fɔʁʒəʁɔ̃ də mɔ̃ vilaʒə,
  œ̃n- ɔmə də bɔ̃ vwazinaʒə,
  nə fɔʁʒə okynə aʁmə tʁɑ̃ʃɑ̃tə.
  tεtə də plɔ̃, pɑ̃se eʁɑ̃tə,
  tʁistə ɑ̃ laʁmə, tʁistə ɑ̃ pusjεʁə,
  nɔstalʒikə istwaʁə ɡeʁjεʁə.

  tu kɔmə lə pɔεtə fʁapə də sa plymə,
  lə viʁtyozə də lasje, ʒu də lɑ̃klymə.
  pasjamɑ̃ laʁtistə fɔʁʒə œ̃ kœʁ ɑ̃ fεʁ blɑ̃,
  a œ̃ ʒənə apʁɑ̃ti fɔʁʒəʁɔ̃ də sεzə ɑ̃.

  lə disiplə ʁəkɔnεsɑ̃ ɑ̃vεʁ sɔ̃ mεtʁə,
  sə mεt dy plys nɔblə dε mateʁjoz- ɑ̃ kεtə.
  œ̃n- ɑ̃ʒə lɥi ɔfʁə œ̃ bu detwalə a fɔʁʒe,
  kə səl pø fasɔne, œ̃ kœʁ də veʁite.

  œ̃ ku a pilə, œ̃ ku a fasə,
  il fɔʁʒə lastʁə a ku də masə.
  nε də la mələ e də la limə,
  ynə kle a eniɡmə.
  seʁyʁə ki fεʁme lε kœʁ,
  dɔ̃ʒɔ̃z- ɛ̃pʁənablə dymœʁ.

  lə nɔvisə ɔfʁə la kle o vjø fɔʁʒəʁɔ̃.
  ɔʁfεvʁəʁi damitje, puʁ dø kɔ̃paɲɔ̃,
  ki seʃɑ̃ʒe lεz- ivεʁ kɔ̃tʁə lε pʁɛ̃tɑ̃.
  ki tʁɑ̃sfɔʁme lε fyzilz- ɑ̃n- uti dε ʃɑ̃.
  fɔʁʒɑ̃ lasje aʁɔɡɑ̃, ɑ̃ sɔk də ʃaʁy,
  il suεte a letʁɑ̃ʒe la bjɛ̃vənɥ.

  dø fɔʁʒəʁɔ̃ dɑ̃ mɔ̃ vilaʒə,
  fɔʁʒe la ʒwa syʁ lε vizaʒə.
 • Pieds Phonétique : Le Forgeron.

  lə=fɔʁ=ʒə=ʁɔ̃=də=mɔ̃=vi=la=ʒə 9
  salɥ=pɔ=li=sɔ̃=vwa=zi=na=ʒə 8
  dʁε=sə=ɛ̃=si=la=sje=lə=plys=fj=e 10
  tε=tə=ɑ̃=kʁis=tal=e=kœ=ʁə=də=fεʁ 10
  də=va=ɑ̃=na=ʁmə=va=ɑ̃=ɡe=ʁə 9
  vj=ø=ɡʁɛ̃=ʃø=ze=vjε=jə=ʁɔ̃=bjεʁ=ə 10

  il=fɔʁ=ʒə=œ̃=su=ʁi=ʁə=o=vi=zaʒə 10
  də=sε=la=vɑ̃=dj=ε=ʁə=sɑ̃=za=ʒə 10
  fɔʁ=ʒɑ̃=də=nɔ=blə=kœ=ʁə=sɑ̃=ʁuj=ə 10
  ki=ɑ̃=ʒwa=e=ɡε=ə=te=pas=tʁu=jεnt 10
  su=ʁi=ʁə=sɑ̃=tɑ̃=la=la=vɑ̃=də 9
  tε=tə=ɑ̃=mis=tʁal=e=ʁə=ɡaʁ=tɑ̃=dʁə 10

  lɔməa=pwa=ɲə=se=tɑ̃=fɔʁ=ʒe=œ̃=bo=ʁə=nɔ̃ 11
  a=tiʁəa=sa=fɔʁ=ʒə=œ̃=fe=ʁa=jœʁ=də=flə=ʁɔ̃ 12
  œ̃=nɑ̃=ti=kεʁəɑ̃=mɑ̃=kə=di=pi=kə=a=vɑ̃tyʁə 11
  kɔ=mɑ̃də=dɔ̃k=y=nəe=pe=puʁ=sa=ɡaʁ=də=aʁmyʁə 11

  lə=fɔʁ=ʒə=ʁɔ̃=də=mɔ̃=vi=la=ʒə 9
  œ̃=nɔ=mə=də=bɔ̃=vwa=zi=na=ʒə 9
  nə=fɔʁ=ʒə=o=ky=nə=aʁ=mə=tʁɑ̃=ʃɑ̃tə 10
  tε=tə=də=plɔ̃=pɑ̃=se=e=ʁɑ̃=tə 9
  tʁis=tə=ɑ̃=laʁ=mə=tʁis=tə=ɑ̃=pu=sjεʁə 10
  nɔs=tal=ʒi=kə=is=twa=ʁə=ɡe=ʁjε=ʁə 10

  tu=kɔmə=lə=pɔ=ε=tə=fʁa=pə=də=saplymə 10
  lə=viʁ=ty=ozə=də=la=sje=ʒu=də=lɑ̃klymə 10
  pa=sja=mɑ̃=laʁ=tistə=fɔʁ=ʒəœ̃=kœʁ=ɑ̃=fεʁ=blɑ̃ 11
  a=œ̃=ʒə=nəa=pʁɑ̃=ti=fɔʁʒə=ʁɔ̃=də=sε=zə=ɑ̃ 12

  lə=di=siplə=ʁə=kɔ=nε=sɑ̃=ɑ̃=vεʁ=sɔ̃mεtʁə 10
  sə=mεt=dy=plys=nɔblə=dε=ma=te=ʁjo=zɑ̃kεtə 10
  œ̃=nɑ̃ʒə=lɥi=ɔ=fʁəœ̃=bu=de=twa=lə=a=fɔʁ=ʒe 12
  kə=səl=pø=fa=sɔ=ne=œ̃=kœʁ=də=ve=ʁi=te 12

  œ̃=ku=a=pi=lə=œ̃=ku=a=fa=sə 10
  il=fɔʁ=ʒə=las=tʁə=a=ku=də=ma=sə 10
  nε=də=la=mə=lə=e=də=la=li=mə 10
  y=nə=kle=a=e=niɡ=mə 7
  se=ʁy=ʁə=ki=fεʁ=me=lε=kœ=ʁə 9
  dɔ̃=ʒɔ̃=zɛ̃=pʁə=na=blə=dy=mœ=ʁə 9

  lə=nɔ=visəɔ=fʁə=la=kle=o=vjø=fɔʁ=ʒə=ʁɔ̃ 11
  ɔʁ=fεvʁə=ʁi=da=mi=tje=puʁ=dø=kɔ̃=pa=ɲɔ̃ 11
  kise=ʃɑ̃=ʒe=lε=zi=vεʁ=kɔ̃=tʁə=lε=pʁɛ̃=tɑ̃ 11
  ki=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=lε=fy=zil=zɑ̃=nu=ti=dε=ʃɑ̃ 12
  fɔʁ=ʒɑ̃=la=sje=a=ʁɔ=ɡɑ̃=ɑ̃=sɔk=də=ʃa=ʁy 12
  il=su=ε=te=a=le=tʁɑ̃=ʒe=la=bjɛ̃=vənɥ 11

  dø=fɔʁ=ʒə=ʁɔ̃=dɑ̃=mɔ̃=vi=la=ʒə 9
  fɔʁ=ʒe=la=ʒwa=syʁ=lε=vi=za=ʒə 9

Récompense

0
3
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.