Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Panégyrique De La Dévotion Amoureuse

Poème Amour
Publié le 19/01/2019 14:17

L'écrit contient 226 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Sir Hughes De Caelford

Panégyrique De La Dévotion Amoureuse

Cueillons, camarades loyaux, cueillons
Chaleur qui consume l’être qui vit,
Oh ! goûtons, chers amis, la passion :
Que son tendre feu couvre nos envies ;
Que désirs et prières encensées
Soient véritables ; que notre âme vide
S’emplisse d’une douce crème ailée ;
Que notre ivresse soit albe et solide.
Oh ! oui, ne jouons pas les martyrs aigres
Buvons l’alacrité, la soif allègre…

Voyez ! Tendres époux, charmants amants
Aiment à flâner, les mains accrochées,
Sous nos fenêtres ; poussière du Temps,
Nous condamne à sommeiller tourmentés.
Vilenie de l’espoir, l’action dort
D’un lourd repos qu’il faut savoir briser.
Sans fin la tempête, le ciel encore,
Couverture azuréenne éclipsée
Un orage, une pluie, un voile maigre.
Buvons l’alacrité, la soif allègre…

Puis, la lumière transperce nos yeux,
Et donne à l’existence un goût sucré ;
Éclairés, sinon au cœur un pieu,
La mort et le chagrin pour amitié.
Oh ! compagnons fidèles, consommons
Ce nectar, sentons cette rose, ouvrons
Ce don ; l’éternité pour un amour,
La vie en une passion ; bravoure,
Égards aux bien-aimées probes, intègres !
Buvons l’alacrité, la soif allègre…

Amis, aimons l’autrui de notre cœur,
En l’attente de notre pénible heure.
La vie, duraille soit-elle, ne peut
Vivre, privée d’affection ; un peu,
Pour nulle âcreté, tel le vin besaigre.
Buvons l’alacrité, la soif allègre.
 • Pieds Hyphénique: Panégyrique De La Dévotion Amoureuse

  cueil=lons=ca=ma=ra=des=loyaux=cueil=lons 9
  cha=leur=qui=con=su=me=lê=tre=qui=vit 10
  oh=goû=tons=chers=a=mis=la=pas=si=on 10
  que=son=ten=dre=feu=cou=vre=nos=en=vies 10
  que=dé=sirs=et=pri=è=res=en=cen=sées 10
  soient=vé=ri=tables=que=no=tre=â=me=vide 10
  sem=plis=se=du=ne=douce=crè=me=ai=lée 10
  que=notre=i=vres=se=soit=al=beet=so=lide 10
  oh=oui=ne=jouons=pas=les=mar=tyrs=ai=gres 10
  bu=vons=la=la=cri=té=la=soif=al=lègre 10

  voyez=ten=dres=é=poux=char=mants=a=mants 9
  ai=ment=à=flâ=ner=les=mains=ac=cro=chées 10
  sous=nos=fe=nê=tres=pous=siè=re=du=temps 10
  nous=con=dam=ne=à=som=meiller=tour=men=tés 10
  vi=le=nie=de=les=poir=lac=ti=on=dort 10
  dun=lourd=re=pos=quil=faut=sa=voir=bri=ser 10
  sans=fin=la=tem=pê=te=le=ciel=en=core 10
  cou=ver=ture=a=zu=réen=ne=é=clip=sée 10
  un=o=ra=ge=une=pluie=un=voi=le=maigre 10
  bu=vons=la=la=cri=té=la=soif=al=lègre 10

  puis=la=lu=miè=re=trans=perce=nos=y=eux 10
  et=don=ne=à=lexis=tence=un=goût=su=cré 10
  é=clai=rés=si=non=au=cœur=un=pieu 9
  la=mort=et=le=cha=grin=pour=a=mi=tié 10
  oh=com=pa=gnons=fi=dè=les=con=som=mons 10
  ce=nec=tar=sen=tons=cette=ro=se=ou=vrons 10
  ce=don=lé=ter=ni=té=pour=un=a=mour 10
  la=vie=en=u=ne=pas=sion=bra=vou=re 10
  égards=aux=bien=ai=mées=pro=bes=in=tè=gres 10
  bu=vons=la=la=cri=té=la=soif=al=lègre 10

  a=mis=ai=mons=lau=trui=de=no=tre=cœur 10
  en=lat=tente=de=no=tre=pé=ni=ble=heure 10
  la=vie=du=rail=le=soit=tel=le=ne=peut 10
  vi=vre=pri=vée=daf=fec=ti=on=un=peu 10
  pour=nul=le=â=cre=té=tel=le=vin=be=saigre 11
  bu=vons=la=la=cri=té=la=soif=al=lègre 10
 • Phonétique : Panégyrique De La Dévotion Amoureuse

  kœjɔ̃, kamaʁadə lwajo, kœjɔ̃
  ʃalœʁ ki kɔ̃symə lεtʁə ki vit,
  ɔ ! ɡutɔ̃, ʃεʁz- ami, la pasjɔ̃ :
  kə sɔ̃ tɑ̃dʁə fø kuvʁə noz- ɑ̃vi,
  kə deziʁz- e pʁjεʁəz- ɑ̃sɑ̃se
  swae veʁitablə, kə nɔtʁə amə vidə
  sɑ̃plisə dynə dusə kʁεmə εle,
  kə nɔtʁə ivʁεsə swa albə e sɔlidə.
  ɔ ! ui, nə ʒuɔ̃ pa lε maʁtiʁz- εɡʁə
  byvɔ̃ lalakʁite, la swaf alεɡʁə…

  vwaje ! tɑ̃dʁəz- epu, ʃaʁmɑ̃z- amɑ̃
  εme a flane, lε mɛ̃z- akʁoʃe,
  su no fənεtʁə, pusjεʁə dy tɑ̃,
  nu kɔ̃damnə a sɔmεje tuʁmɑ̃te.
  viləni də lεspwaʁ, laksjɔ̃ dɔʁ
  dœ̃ luʁ ʁəpo kil fo savwaʁ bʁize.
  sɑ̃ fɛ̃ la tɑ̃pεtə, lə sjεl ɑ̃kɔʁə,
  kuvεʁtyʁə azyʁeεnə eklipse
  œ̃n- ɔʁaʒə, ynə plɥi, œ̃ vwalə mεɡʁə.
  byvɔ̃ lalakʁite, la swaf alεɡʁə…

  pɥi, la lymjεʁə tʁɑ̃spεʁsə noz- iø,
  e dɔnə a lεɡzistɑ̃sə œ̃ ɡu sykʁe,
  eklεʁe, sinɔ̃ o kœʁ œ̃ pjø,
  la mɔʁ e lə ʃaɡʁɛ̃ puʁ amitje.
  ɔ ! kɔ̃paɲɔ̃ fidεlə, kɔ̃sɔmɔ̃
  sə nεktaʁ, sɑ̃tɔ̃ sεtə ʁozə, uvʁɔ̃
  sə dɔ̃, letεʁnite puʁ œ̃n- amuʁ,
  la vi ɑ̃n- ynə pasjɔ̃, bʁavuʁə,
  eɡaʁdz- o bjɛ̃ εme pʁɔbə, ɛ̃tεɡʁə !
  byvɔ̃ lalakʁite, la swaf alεɡʁə…

  ami, εmɔ̃ lotʁɥi də nɔtʁə kœʁ,
  ɑ̃ latɑ̃tə də nɔtʁə peniblə œʁ.
  la vi, dyʁajə swa tεllə, nə pø
  vivʁə, pʁive dafεksjɔ̃, œ̃ pø,
  puʁ nylə akʁəte, tεl lə vɛ̃ bəzεɡʁə.
  byvɔ̃ lalakʁite, la swaf alεɡʁə.
 • Pieds Phonétique : Panégyrique De La Dévotion Amoureuse

  kœj=ɔ̃=ka=ma=ʁa=də=lwa=jo=kœj=ɔ̃ 10
  ʃa=lœʁ=ki=kɔ̃=sy=mə=lε=tʁə=ki=vit 10
  ɔ=ɡu=tɔ̃=ʃεʁ=za=mi=la=pa=sj=ɔ̃ 10
  kə=sɔ̃=tɑ̃=dʁə=fø=ku=vʁə=no=zɑ̃=vi 10
  kə=de=ziʁ=ze=pʁi=jεʁ=zɑ̃=sɑ̃=se 9
  swa=ve=ʁi=tablə=kə=nɔ=tʁə=a=mə=vidə 10
  sɑ̃=pli=sə=dynə=du=sə=kʁε=mə=ε=le 10
  kə=nɔtʁə=i=vʁε=sə=swa=al=bə=e=sɔlidə 10
  ɔ=ui=nə=ʒu=ɔ̃=pa=lε=maʁ=tiʁ=zεɡʁə 10
  by=vɔ̃=la=la=kʁi=te=la=swaf=a=lεɡʁə 10

  vwa=je=tɑ̃=dʁə=ze=pu=ʃaʁ=mɑ̃=za=mɑ̃ 10
  ε=me=a=fla=ne=lε=mɛ̃=za=kʁo=ʃe 10
  su=no=fə=nε=tʁə=pu=sjε=ʁə=dy=tɑ̃ 10
  nu=kɔ̃=dam=nəa=sɔ=mε=je=tuʁ=mɑ̃=te 10
  vi=lə=ni=də=lεs=pwaʁ=lak=sj=ɔ̃=dɔʁ 10
  dœ̃=luʁ=ʁə=po=kil=fo=sa=vwaʁ=bʁi=ze 10
  sɑ̃=fɛ̃=la=tɑ̃=pε=tə=lə=sjεl=ɑ̃=kɔʁə 10
  ku=vεʁ=tyʁəa=zy=ʁe=ε=nə=e=klip=se 10
  œ̃=nɔ=ʁa=ʒə=ynə=plɥi=œ̃=vwa=lə=mεɡʁə 10
  by=vɔ̃=la=la=kʁi=te=la=swaf=a=lεɡʁə 10

  pɥi=la=ly=mjεʁə=tʁɑ̃s=pεʁ=sə=no=zi=ø 10
  e=dɔnəa=lεɡ=zis=tɑ̃=sə=œ̃=ɡu=sy=kʁe 10
  e=klε=ʁe=si=nɔ̃=o=kœʁ=œ̃=pj=ø 10
  la=mɔʁ=e=lə=ʃa=ɡʁɛ̃=puʁ=a=mi=tje 10
  ɔ=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=fi=dε=lə=kɔ̃=sɔ=mɔ̃ 10
  sə=nεk=taʁ=sɑ̃=tɔ̃=sεtə=ʁo=zə=u=vʁɔ̃ 10
  sə=dɔ̃=le=tεʁ=ni=te=puʁ=œ̃=na=muʁ 10
  la=vi=ɑ̃=ny=nə=pa=sjɔ̃=bʁa=vuʁ=ə 10
  e=ɡaʁ=dzo=bjɛ̃=ε=me=pʁɔ=bə=ɛ̃=tεɡʁə 10
  by=vɔ̃=la=la=kʁi=te=la=swaf=a=lεɡʁə 10

  a=mi=ε=mɔ̃=lot=ʁɥi=də=nɔ=tʁə=kœʁ 10
  ɑ̃=la=tɑ̃=tə=də=nɔtʁə=pe=ni=blə=œʁ 10
  la=vi=dy=ʁa=jə=swa=tεl=lə=nə=pø 10
  vi=vʁə=pʁi=ve=da=fεk=sj=ɔ̃=œ̃=pø 10
  puʁ=nylə=a=kʁə=te=tεl=lə=vɛ̃=bə=zεɡʁə 10
  by=vɔ̃=la=la=kʁi=te=la=swaf=a=lεɡʁə 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/08/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.