Poeme : Prendre Un Instant

Prendre Un Instant

Maintenant que tu sais ce que je pense,
Tu ne nageras plus dans l’ignorance
J’espère que tu ne m’en veux pas
J’espère que tu ne t’en ira pas

Il ya tellement de temps qui a passé
Depuis que l’on s’est rencontrés
Il m’a fallu toute une année
Pour que je me rende compte
Que je t, ai toujours aimé
Mais encore plus de temps pour que j’ose
Te le déclarer

Je peux te paraître distante quelques fois
Mais il n’y a que toi qui compte pour moi
J’essais tout simplement de réaliser
Que je ne suis pas en train de rêver
Lorsque je me trouve à tes côtés

En ce moment,
Je suis près de toi
Et j’aimerais que tu prennes un instant
Pour que tu me dises combien je compte pour toi

Sk8ergirl

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Prendre Un Instant

  main=te=nant=que=tu=sais=ce=que=je=pense 10
  tu=ne=na=ge=ras=plus=dans=li=gno=rance 10
  jes=pè=re=que=tu=ne=men=veux=pas 9
  jes=pè=re=que=tu=ne=ten=i=ra=pas 10

  il=ya=tel=le=ment=de=temps=qui=a=pas=sé 11
  de=puis=que=lon=sest=ren=con=trés 8
  il=ma=fal=lu=tou=te=u=ne=an=née 10
  pour=que=je=me=ren=de=com=pte 8
  que=je=t=ai=tou=jours=ai=mé 8
  mais=en=co=re=plus=de=temps=pour=que=jose 10
  te=le=dé=cla=rer 5

  je=peux=te=pa=raître=dis=tan=te=quel=ques=fois 11
  mais=il=ny=a=que=toi=qui=comp=te=pour=moi 11
  jes=sais=tout=simple=ment=de=ré=a=li=ser 10
  que=je=ne=suis=pas=en=train=de=rê=ver 10
  lors=que=je=me=trou=ve=à=tes=cô=tés 10

  en=ce=mo=ment 4
  je=suis=près=de=toi 5
  et=jaime=rais=que=tu=pren=nes=un=ins=tant 10
  pour=que=tu=me=dises=com=bien=je=comp=te=pour=toi 12

  s=k=hu=it=er=girl 6
 • Phonétique : Prendre Un Instant

  mɛ̃tənɑ̃ kə ty sε sə kə ʒə pɑ̃sə,
  ty nə naʒəʁa plys dɑ̃ liɲɔʁɑ̃sə
  ʒεspεʁə kə ty nə mɑ̃ vø pa
  ʒεspεʁə kə ty nə tɑ̃n- iʁa pa

  il ia tεllmɑ̃ də tɑ̃ ki a pase
  dəpɥi kə lɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  il ma faly tutə ynə ane
  puʁ kə ʒə mə ʁɑ̃də kɔ̃tə
  kə ʒə te, ε tuʒuʁz- εme
  mεz- ɑ̃kɔʁə plys də tɑ̃ puʁ kə ʒozə
  tə lə deklaʁe

  ʒə pø tə paʁεtʁə distɑ̃tə kεlk fwa
  mεz- il ni a kə twa ki kɔ̃tə puʁ mwa
  ʒesε tu sɛ̃pləmɑ̃ də ʁealize
  kə ʒə nə sɥi pa ɑ̃ tʁɛ̃ də ʁεve
  lɔʁskə ʒə mə tʁuvə a tε kote

  ɑ̃ sə mɔmɑ̃,
  ʒə sɥi pʁε də twa
  e ʒεməʁε kə ty pʁεnəz- œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  puʁ kə ty mə dizə kɔ̃bjɛ̃ ʒə kɔ̃tə puʁ twa

  εs ka ɥit εʁʒiʁl
 • Syllabes Phonétique : Prendre Un Instant

  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ty=sε=sə=kə=ʒə=pɑ̃sə 10
  ty=nə=na=ʒə=ʁa=plys=dɑ̃=li=ɲɔ=ʁɑ̃sə 10
  ʒεs=pε=ʁə=kə=ty=nə=mɑ̃=vø=pa 9
  ʒεs=pε=ʁə=kə=ty=nə=tɑ̃=ni=ʁa=pa 10

  il=i=a=tεl=lmɑ̃də=tɑ̃=ki=a=pa=se 10
  dəp=ɥi=kə=lɔ̃=sε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 8
  il=ma=fa=ly=tu=tə=y=nə=a=ne 10
  puʁ=kə=ʒə=mə=ʁɑ̃=də=kɔ̃=tə 8
  kə=ʒə=te=ε=tu=ʒuʁ=zε=me 8
  mε=zɑ̃=kɔ=ʁə=plys=də=tɑ̃=puʁ=kə=ʒozə 10
  tə=lə=de=kla=ʁe 5

  ʒə=pøtə=pa=ʁε=tʁə=dis=tɑ̃=tə=kεl=kə=fwa 11
  mε=zil=ni=akə=twa=ki=kɔ̃=tə=puʁ=mwa 10
  ʒe=sε=tu=sɛ̃plə=mɑ̃=də=ʁe=a=li=ze 10
  kə=ʒə=nə=sɥi=pa=ɑ̃=tʁɛ̃=də=ʁε=ve 10
  lɔʁ=skə=ʒə=mə=tʁu=və=a=tε=ko=te 10

  ɑ̃=sə=mɔ=mɑ̃ 4
  ʒə=sɥi=pʁε=də=twa 5
  e=ʒε=mə=ʁεkə=ty=pʁε=nə=zœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 10
  puʁkə=ty=mə=di=zə=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=kɔ̃=tə=puʁ=twa 12

  ε=sə=ka=ɥ=it=εʁ=ʒiʁl 7

PostScriptum

Qu’en pensez-vous ? ? ? ?

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/07/2004 00:00Soahar

tt simplemen trè bo !
continu
Amitié,
Soahar

Auteur de Poésie
28/07/2004 00:00Sexygirl16

Tres bien. . . continue. . {} xxx @mico

Auteur de Poésie
29/08/2004 00:00~M@U«|3~

super beau continu