Poeme-France : Lecture Écrit Coeur

Poeme : Papa

Poème Coeur
Publié le 29/08/2005 00:00

L'écrit contient 292 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : *+*so Lau-Lau*+*

Papa

Papa, le 31. 05. 1935 tu a vu le jour !
A ce ki parait tu étais 1 ti enfan plin damour
Pe apré il y a u la guerre
Tu a vecu 6 ans de misère
Eloigné de ta famille
Tu avais pour seul compagni d larme ki brille

Puis, malgrè tout c malheur tu a grandi
Tu a u d enfan ki on fé le bonheur de ta vie
Tu a vecu pour eux, tu a fé de ton mieu
Meme si il ne te l’on pas tj rendu
Papa du plunprofon de mon enfance je me rapelle
D1 pere tj la pour aidé le gen d kon lapelle !

Papa depui ke je ss né meme si je le sais
Je ne t’es jamais entendu dire ma fille je t’aime alor ke joré aimé
Je ne ss jamais arivé nan plus a te direje t’aime papa
A cose de cette fierté ke toi é moi devron metre a bas
Papa le 31. 05. 2005 jour de t 70 ans
G apri ta maladi ki circulé ds ton sang

Papa depui ce jour je voi a kelle point tu conte pour moi
É ke petre me st conté lé jour passé opré de toi…
Papa jaimeré ratrapé tout le tem perdu
Le tem ke lon a passé a se detesté sans raison conu !
Papa j’aimeré ke tu guerisse pour ke tu puisse me voir grandir
Pour me laissais le tem de te dire je t’aime é osi de lentendre dir

Jaimeré tan kon ns laisse le temps pour kenfin tu soye fier de moi
Ke tu puisse voir tout ce ki feron de moi 1 femme grace a toi
Papa ba toi !
Fais le pour moi !
 • Pieds Hyphénique: Papa

  pa=pa=le=trenteet=un=point=zé=ro=cinq=point=mil=le=neuf=cent=tren=te=cinq=tu=a=vu=le=jour 22
  a=ce=ki=pa=rait=tu=é=tais=un=ti=en=fan=plin=da=mour 15
  pe=a=pré=il=y=a=u=la=gue=rre 10
  tu=a=ve=cu=six=ans=de=mi=sè=re 10
  eloi=gné=de=ta=fa=mi=lle 7
  tu=a=vais=pour=seul=com=pa=gni=d=lar=me=ki=bri=lle 14

  puis=mal=grè=tout=c=mal=heur=tu=a=gran=di 11
  tu=a=u=d=en=fan=ki=on=fé=le=bon=heur=de=ta=vie 15
  tu=a=ve=cu=pour=eux=tu=a=fé=de=ton=mieu 12
  me=me=si=il=ne=te=lon=pas=t=j=ren=du 12
  pa=pa=du=plun=pro=fon=de=mon=en=fan=ce=je=me=ra=pelle 15
  d=un=pe=re=t=j=la=pour=ai=dé=le=gen=d=kon=la=pel=le 17

  pa=pa=de=pui=ke=je=s=s=né=me=me=si=je=le=sais 15
  je=ne=tes=ja=mais=en=ten=du=di=re=ma=fille=je=tai=me=a=lor=ke=jo=ré=ai=mé 22
  je=ne=s=s=ja=mais=a=ri=vé=nan=plus=a=te=di=re=je=tai=me=pa=pa 20
  a=co=se=de=cet=te=fi=er=té=ke=toi=é=moi=de=vron=me=tre=a=bas 19
  pa=pa=le=trente=et=un=point=zé=ro=cinq=point=deux=mil=le=cinq=jour=de=t=soixan=te=dix=ans 22
  g=a=pri=ta=ma=la=di=ki=cir=cu=lé=d=s=ton=sang 15

  pa=pa=de=pui=ce=jour=je=voi=a=kel=le=point=tu=con=te=pour=moi 17
  é=ke=pe=tre=me=s=t=con=té=lé=jour=pas=sé=o=pré=de=toi 17
  pa=pa=jai=me=ré=ra=tra=pé=tout=le=tem=per=du 13
  le=tem=ke=lon=a=pas=sé=a=se=de=tes=té=sans=rai=son=co=nu 17
  pa=pa=jai=me=ré=ke=tu=gue=ris=se=pour=ke=tu=puis=se=me=voir=gran=dir 19
  pour=me=lais=sais=le=tem=de=te=di=re=je=tai=me=é=o=si=de=len=ten=dre=dir 21

  jai=me=ré=tan=kon=n=s=lais=se=le=temps=pour=ken=fin=tu=soye=fi=er=de=moi 20
  ke=tu=puis=se=voir=tout=ce=ki=fe=ron=de=moi=un=fem=me=gra=ce=a=toi 19
  pa=pa=ba=toi 4
  fais=le=pour=moi 4
 • Phonétique : Papa

  papa, lə tʁɑ̃tə e œ̃ pwɛ̃ zeʁo sɛ̃k pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ tʁɑ̃tə sɛ̃k ty a vy lə ʒuʁ !
  a sə ki paʁε ty etεz- œ̃ ti ɑ̃fɑ̃ plɛ̃ damuʁ
  pə apʁe il i a y la ɡeʁə
  ty a vəky siz- ɑ̃ də mizεʁə
  əlwaɲe də ta famijə
  ty avε puʁ səl kɔ̃paɲi de laʁmə ki bʁijə

  pɥi, malɡʁε tu se malœʁ ty a ɡʁɑ̃di
  ty a y de ɑ̃fɑ̃ ki ɔ̃ fe lə bɔnœʁ də ta vi
  ty a vəky puʁ ø, ty a fe də tɔ̃ mjø
  məmə si il nə tə lɔ̃ pa te ʒi ʁɑ̃dy
  papa dy plœ̃pʁɔfɔ̃ də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə ʒə mə ʁapεllə
  de œ̃ pəʁə te ʒi la puʁ εde lə ʒεn de kɔ̃ lapεllə !

  papa dəpɥi kə ʒə εs εs ne məmə si ʒə lə sε
  ʒə nə tε ʒamεz- ɑ̃tɑ̃dy diʁə ma fijə ʒə tεmə alɔʁ kə ʒɔʁe εme
  ʒə nə εs εs ʒamεz- aʁive nɑ̃ plysz- a tə diʁəʒə tεmə papa
  a kozə də sεtə fjεʁte kə twa e mwa dəvʁɔ̃ mεtʁə a ba
  papa lə tʁɑ̃tə e œ̃ pwɛ̃ zeʁo sɛ̃k pwɛ̃ dø milə sɛ̃k ʒuʁ də te swasɑ̃tə diz- ɑ̃
  ʒe apʁi ta maladi ki siʁkyle de εs tɔ̃ sɑ̃

  papa dəpɥi sə ʒuʁ ʒə vwa a kεllə pwɛ̃ ty kɔ̃tə puʁ mwa
  e kə pεtʁə mə εs te kɔ̃te le ʒuʁ pase ɔpʁe də twa…
  papa ʒεməʁe ʁatʁape tu lə tεm pεʁdy
  lə tεm kə lɔ̃ a pase a sə dətεste sɑ̃ ʁεzɔ̃ kɔny !
  papa ʒεməʁe kə ty ɡəʁisə puʁ kə ty pɥisə mə vwaʁ ɡʁɑ̃diʁ
  puʁ mə lεsε lə tεm də tə diʁə ʒə tεmə e ozi də lɑ̃tɑ̃dʁə diʁ

  ʒεməʁe tɑ̃ kɔ̃ εn εs lεsə lə tɑ̃ puʁ kɑ̃fɛ̃ ty swaj fje də mwa
  kə ty pɥisə vwaʁ tu sə ki fəʁɔ̃ də mwa œ̃ famə ɡʁasə a twa
  papa ba twa !
  fε lə puʁ mwa !
 • Pieds Phonétique : Papa

  pa=pa=lə=tʁɑ̃=tə=e=œ̃=pwɛ̃=ze=ʁo=sɛ̃k=pwɛ̃=mi=lə=nəf=sɑ̃=tʁɑ̃=tə=sɛ̃k=ty=a=vy=lə=ʒuʁ 24
  a=sə=ki=pa=ʁε=ty=e=tε=zœ̃=ti=ɑ̃=fɑ̃=plɛ̃=da=muʁ 15
  pə=a=pʁe=il=i=a=y=la=ɡe=ʁə 10
  ty=a=və=ky=si=zɑ̃=də=mi=zε=ʁə 10
  ə=lwa=ɲe=də=ta=fa=mi=jə 8
  ty=a=vε=puʁ=səl=kɔ̃=pa=ɲi=de=laʁ=mə=ki=bʁi=jə 14

  pɥi=mal=ɡʁε=tu=se=ma=lœ=ʁə=ty=a=ɡʁɑ̃=di 12
  ty=a=y=de=ɑ̃=fɑ̃=ki=ɔ̃=fe=lə=bɔ=nœʁ=də=ta=vi 15
  ty=a=və=ky=puʁ=ø=ty=a=fe=də=tɔ̃=mjø 12
  mə=mə=si=il=nə=tə=lɔ̃=pa=te=ʒi=ʁɑ̃=dy 12
  pa=pa=dy=plœ̃=pʁɔ=fɔ̃də=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=sə=ʒə=mə=ʁa=pεllə 14
  de=œ̃=pə=ʁə=te=ʒi=la=puʁ=ε=de=lə=ʒεn=de=kɔ̃=la=pεllə 16

  pa=pa=dəp=ɥikə=ʒəε=sə=ε=sə=ne=mə=mə=si=ʒə=lə=sε 15
  ʒə=nə=tε=ʒa=mε=zɑ̃=tɑ̃=dy=diʁə=ma=fi=jə=ʒə=tε=məa=lɔʁ=kə=ʒɔ=ʁe=ε=me 21
  ʒə=nəεsə=ε=sə=ʒa=mε=za=ʁi=ve=nɑ̃=plys=za=tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə=pa=pa 20
  a=kozə=də=sε=tə=fjεʁ=te=kə=twa=e=mwa=də=vʁɔ̃=mε=tʁəa=ba 16
  pa=palə=tʁɑ̃=təe=œ̃=pwɛ̃=ze=ʁo=sɛ̃k=pwɛ̃=dø=mi=lə=sɛ̃k=ʒuʁ=də=te=swa=sɑ̃=tə=di=zɑ̃ 22
  ʒe=a=pʁi=ta=ma=la=di=ki=siʁ=ky=le=de=εsə=tɔ̃=sɑ̃ 15

  pa=pa=dəp=ɥisə=ʒuʁ=ʒə=vwa=a=kεllə=pwɛ̃=ty=kɔ̃=tə=puʁ=mwa 15
  e=kə=pεtʁə=məε=sə=te=kɔ̃=te=le=ʒuʁ=pa=se=ɔ=pʁe=də=twa 16
  pa=pa=ʒεmə=ʁe=ʁa=tʁa=pe=tu=lə=tεm=pεʁ=dy 12
  lə=tεm=kə=lɔ̃=a=pase=a=sə=də=tεs=te=sɑ̃=ʁε=zɔ̃=kɔ=ny 16
  pa=pa=ʒεmə=ʁe=kə=ty=ɡə=ʁi=sə=puʁ=kə=ty=pɥi=sə=mə=vwaʁ=ɡʁɑ̃=diʁ 18
  puʁmə=lε=sε=lə=tεm=də=tə=di=ʁə=ʒə=tε=məe=o=zi=də=lɑ̃=tɑ̃=dʁə=diʁ 19

  ʒεmə=ʁe=tɑ̃=kɔ̃=εn=ε=sə=lε=sə=lə=tɑ̃=puʁ=kɑ̃=fɛ̃=ty=swaj=fje=də=mwa 19
  kə=ty=pɥisə=vwaʁ=tu=sə=ki=fə=ʁɔ̃=də=mwa=œ̃=fa=mə=ɡʁa=səa=twa 17
  pa=pa=ba=twa 4
  fε=lə=puʁ=mwa 4

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/08/2005 00:47:P Zaza :p

Il est magnifique, j’en ai les larmes aux yeux , dis lui que tu l’aimes, prend le dans tes bras, une fois le premier pas fai , tout ira tout seul , je suis désolé ... tres tres bien ecrit ton poeme , bon courage pour la suite