Poeme-France : Lecture Écrit Mensonge

Chanson : Je Pars…

Chanson Mensonge
Publié le 25/04/2011 02:10

L'écrit contient 181 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Soad

Je Pars…

Je ne peux pas le croire…
Je pense que je tombe de sommeil,
Ou peut être que je suis coincé dans un rêve,
Je ne veux même pas le savoir !
J’essaye de me réveiller mais ce rêve est toujours là !

Ne t’inquiète pas je vais bien…
J’ai juste perdu la raison ! ! ! ! !
Dis moi que c’est fini, je ne veux plus rien sentir,
Plus de conscience ni de sens tout a disparu,
Suis-je vraiment en vie cette nuit ? Paranoïaque au point de courir ?
Suis-je vraiment en vie cette nuit ?
Regarde moi dans les yeux, dis-moi que je vais bien.
Je ne sais pas si je suis toujours vivant…
Si c’est un au revoir, ton « pour toujours » est juste un mensonge,
Mais assez gros pour que tu veuilles essayer…
En une seule vie comment pouvons-nous vivre assez pour reposer en paix ?
Et ici alors que je tombe, main dans la main, l’autre sur le cœur,
Alors que je m’en vais, ce n’est pas si mal comme jour pour devenir un homme…
 • Pieds Hyphénique: Je Pars…

  je=ne=peux=pas=le=croi=re 7
  je=pen=se=que=je=tom=be=de=som=meil 10
  ou=peut=être=que=je=suis=coin=cé=dans=un=rêve 11
  je=ne=veux=mê=me=pas=le=sa=voir 9
  jes=saye=de=me=ré=vei=ller=mais=ce=rêveest=tou=jours=là 13

  ne=tin=qui=è=te=pas=je=vais=bien 9
  jai=jus=te=per=du=la=rai=son 8
  dis=moi=que=cest=fi=ni=je=ne=veux=plus=rien=sen=tir 13
  plus=de=cons=cience=ni=de=sens=tout=a=dis=pa=ru 12
  suis=je=vraiment=en=vie=cet=te=nuit=pa=ra=noïa=queau=point=de=cou=rir 16
  suis=je=vrai=ment=en=vie=cet=te=nuit 9
  re=gar=de=moi=dans=les=yeux=dis=moi=que=je=vais=bien 13
  je=ne=sais=pas=si=je=suis=tou=jours=vi=vant 11
  si=cest=un=au=re=voir=ton=pour=tou=jours=est=jus=teun=men=songe 15
  mais=as=sez=gros=pour=que=tu=veuilles=es=sayer 10
  en=une=seu=le=vie=com=ment=pou=vons=nous=vi=vreas=sez=pour=re=po=ser=en=paix 19
  et=i=ci=a=lors=que=je=tombe=main=dans=la=main=lau=tre=sur=le=cœur 17
  a=lors=que=je=men=vais=ce=nest=pas=si=mal=comme=jour=pour=de=ve=nir=un=homme 19
 • Phonétique : Je Pars…

  ʒə nə pø pa lə kʁwaʁə…
  ʒə pɑ̃sə kə ʒə tɔ̃bə də sɔmεj,
  u pø εtʁə kə ʒə sɥi kwɛ̃se dɑ̃z- œ̃ ʁεvə,
  ʒə nə vø mεmə pa lə savwaʁ !
  ʒesεj də mə ʁevεje mε sə ʁεvə ε tuʒuʁ la !

  nə tɛ̃kjεtə pa ʒə vε bjɛ̃…
  ʒε ʒystə pεʁdy la ʁεzɔ̃ ! ! !
  di mwa kə sε fini, ʒə nə vø plys ʁjɛ̃ sɑ̃tiʁ,
  plys də kɔ̃sjɑ̃sə ni də sɑ̃s tut- a dispaʁy,
  sɥi ʒə vʁεmɑ̃ ɑ̃ vi sεtə nɥi ? paʁanɔiakə o pwɛ̃ də kuʁiʁ ?
  sɥi ʒə vʁεmɑ̃ ɑ̃ vi sεtə nɥi ?
  ʁəɡaʁdə mwa dɑ̃ lεz- iø, di mwa kə ʒə vε bjɛ̃.
  ʒə nə sε pa si ʒə sɥi tuʒuʁ vivɑ̃…
  si sεt- œ̃n- o ʁəvwaʁ, tɔn « puʁ tuʒuʁs » εst ʒystə œ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə,
  mεz- ase ɡʁo puʁ kə ty vœjəz- esεje…
  ɑ̃n- ynə sələ vi kɔmɑ̃ puvɔ̃ nu vivʁə ase puʁ ʁəpoze ɑ̃ pε ?
  e isi alɔʁ kə ʒə tɔ̃bə, mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃, lotʁə syʁ lə kœʁ,
  alɔʁ kə ʒə mɑ̃ vε, sə nε pa si mal kɔmə ʒuʁ puʁ dəvəniʁ œ̃n- ɔmə…
 • Pieds Phonétique : Je Pars…

  ʒə=nə=pø=pa=lə=kʁwa=ʁə 7
  ʒə=pɑ̃sə=kə=ʒə=tɔ̃=bə=də=sɔ=mεj 9
  u=pø=ε=tʁə=kə=ʒə=sɥi=kwɛ̃=se=dɑ̃=zœ̃=ʁεvə 12
  ʒə=nə=vø=mεmə=pa=lə=sa=vwaʁ 8
  ʒe=sεj=də=mə=ʁe=vε=je=mεsə=ʁε=vəε=tu=ʒuʁ=la 13

  nə=tɛ̃=kjε=tə=pa=ʒə=vε=bjɛ̃ 8
  ʒε=ʒys=tə=pεʁ=dy=la=ʁε=zɔ̃ 8
  di=mwa=kə=sε=fi=niʒə=nə=vø=plys=ʁjɛ̃=sɑ̃=tiʁ 12
  plys=də=kɔ̃=sjɑ̃=sə=nidə=sɑ̃s=tu=ta=dis=pa=ʁy 12
  sɥiʒə=vʁε=mɑ̃=ɑ̃=vi=sε=tə=nɥi=pa=ʁa=nɔ=i=a=kəo=pwɛ̃=də=ku=ʁiʁ 18
  sɥi=ʒə=vʁε=mɑ̃=ɑ̃=vi=sε=tə=nɥi 9
  ʁə=ɡaʁdə=mwa=dɑ̃=lε=ziø=di=mwa=kə=ʒə=vε=bjɛ̃ 12
  ʒə=nə=sε=pa=si=ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=vi=vɑ̃ 11
  si=sε=tœ̃=noʁə=vwaʁ=tɔ=nə=puʁ=tu=ʒuʁs=εst=ʒys=təœ̃=mɑ̃=sɔ̃ʒə 15
  mε=za=se=ɡʁo=puʁ=kə=ty=vœ=jə=ze=sε=je 12
  ɑ̃=nynə=sə=lə=vi=kɔ=mɑ̃=pu=vɔ̃=nu=vi=vʁəa=se=puʁ=ʁə=po=ze=ɑ̃=pε 19
  e=i=si=a=lɔʁkə=ʒə=tɔ̃=bə=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=lo=tʁə=syʁ=lə=kœʁ 17
  a=lɔʁkə=ʒə=mɑ̃=vε=sə=nε=pa=si=mal=kɔ=mə=ʒuʁ=puʁ=də=və=niʁ=œ̃=nɔmə 19

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
13/12/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.