Poeme : J’illumine.

J’illumine.

J’illumine.
J’illumine.
Sur ces douces, calmes et merveilleuses notes.
Nous dansons, serrés l’un contre l’autre.
Nos mains rejointes, comme au port des menottes.
Nos jambes s’activent, se frôlent, s’apportent.

Et j’illumine.

Je rêve, je t’embrasse, je rêve.
Je goutte tes lèvres qui m’emportent et m’élèvent.
Ta main dans mon dos remonte et vient à mon cou.
Le caresse, l’appui pour m’attirer vers ton courroux.

Et j’illumine, encore.

Je souris, je te regarde, je t’embrasse toujours.
Tu fais de même, tu profites, nous profitons de cet amour.
Ta langue complice m’attaque, je riposte en un combat.
Elle tourne, cherche et s’abat.

Et j’illumine, toujours.

Nous rompons le baiser, nous nous regardons affamés, excités.
Tes yeux brillants, joyeux et animés rendent à la vie sa gaieté.
Nous nous approchons, créons le contact de nos fronts.
L’instant s’arrête, se libère et s’envole comme le son.

Et j’illumine, encore.

Nos nez se touchent, quelques secondes avant nos bouches.
Une deuxième fois je goute à ces lèvres farouches.
Nos dents se rencontrent, tes pensées me parviennent.
M’habitent un instant, comprenant qu’elles ressemblent aux miennes.

Et j’illumine.

Je découvre enfin la peau de ton dos, au creux de tes os.
Je te caresse, te câline, te transmet mes maux.
Ceux qui me tiennent loin de toi, loin de tes sentiments.
Alors j’arrête le temps, reste dans tes bras, jusqu’au dernier moment.

J’illumine.

Enfin cette dernière note, l’ultime seconde.
Je ne te lâche pas, émanant mon amour à trois kilomètres à la ronde.
Nous nous reverrons, bien après cette échéance, bien après cette chance.
Nous nous découvrirons, nous nous aimerons bien après cette danse.

Alors j’illumine.

Sofios.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’illumine.

  jil=lu=mi=ne 4
  jil=lu=mi=ne 4
  sur=ces=dou=ces=cal=mes=et=mer=veil=leu=ses=no=tes 13
  nous=dan=sons=ser=rés=lun=con=tre=lau=tre 10
  nos=mains=re=join=tes=com=me=au=port=des=me=no=ttes 13
  nos=jam=bes=sac=ti=vent=se=frô=lent=sap=portent 11

  et=jil=lu=mi=ne 5

  je=rê=ve=je=tem=bras=se=je=rê=ve 10
  je=gout=te=tes=lè=vres=qui=mem=por=tent=et=mé=lèvent 13
  ta=main=dans=mon=dos=re=mon=te=et=vient=à=mon=cou 13
  le=ca=res=se=lap=pui=pour=mat=ti=rer=vers=ton=cour=roux 14

  et=jil=lu=mi=ne=en=co=re 8

  je=sou=ris=je=te=re=gar=de=je=tem=bras=se=tou=jours 14
  tu=fais=de=même=tu=pro=fi=tes=nous=pro=fi=tons=de=cet=a=mour 16
  ta=lan=gue=com=plice=mat=ta=que=je=ri=pos=teen=un=com=bat 15
  el=le=tour=ne=cher=che=et=sa=bat 9

  et=jil=lu=mi=ne=tou=jours 7

  nous=rom=pons=le=bai=ser=nous=nous=re=gar=dons=af=fa=més=ex=ci=tés 17
  tes=yeux=brillants=joy=eux=et=a=ni=més=rendent=à=la=vie=sa=gaie=té 16
  nous=nous=ap=pro=chons=créons=le=con=tact=de=nos=fronts 12
  lins=tant=sar=rête=se=li=bè=reet=sen=vo=le=com=me=le=son 15

  et=jil=lu=mi=ne=en=co=re 8

  nos=nez=se=tou=chent=quel=ques=se=con=des=a=vant=nos=bouches 14
  u=ne=deuxiè=me=fois=je=gou=te=à=ces=lè=vres=fa=rouches 14
  nos=dents=se=ren=con=trent=tes=pen=sées=me=par=viennent 12
  mha=bitent=un=ins=tant=com=pre=nant=quel=les=res=sem=blent=aux=miennes 15

  et=jil=lu=mi=ne 5

  je=dé=couvreen=fin=la=peau=de=ton=dos=au=creux=de=tes=os 14
  je=te=ca=res=se=te=câ=li=ne=te=trans=met=mes=maux 14
  ceux=qui=me=tien=nent=loin=de=toi=loin=de=tes=sen=ti=ments 14
  a=lors=jar=rête=le=temps=res=te=dans=tes=bras=jus=quau=der=nier=moment 16

  jil=lu=mi=ne 4

  en=fin=cet=te=der=niè=re=no=te=lul=ti=me=se=conde 14
  je=ne=te=lâ=che=pas=é=ma=nant=mon=a=mour=à=trois=ki=lo=mètres=à=la=ronde 20
  nous=nous=re=ver=rons=bien=a=près=cetteé=ché=an=ce=bien=a=près=cet=te=chance 18
  nous=nous=dé=cou=vri=rons=nous=nous=aime=rons=bien=a=près=cet=te=danse 16

  a=lors=jil=lu=mi=ne 6

  so=fi=os 3
 • Phonétique : J’illumine.

  ʒilyminə.
  ʒilyminə.
  syʁ sε dusə, kalməz- e mεʁvεjøzə nɔtə.
  nu dɑ̃sɔ̃, seʁe lœ̃ kɔ̃tʁə lotʁə.
  no mɛ̃ ʁəʒwɛ̃tə, kɔmə o pɔʁ dε mənɔtə.
  no ʒɑ̃bə saktive, sə fʁole, sapɔʁte.

  e ʒilyminə.

  ʒə ʁεvə, ʒə tɑ̃bʁasə, ʒə ʁεvə.
  ʒə ɡutə tε lεvʁə- ki mɑ̃pɔʁte e melεve.
  ta mɛ̃ dɑ̃ mɔ̃ do ʁəmɔ̃tə e vjɛ̃ a mɔ̃ ku.
  lə kaʁεsə, lapɥi puʁ matiʁe vεʁ tɔ̃ kuʁʁu.

  e ʒilyminə, ɑ̃kɔʁə.

  ʒə suʁi, ʒə tə ʁəɡaʁdə, ʒə tɑ̃bʁasə tuʒuʁ.
  ty fε də mεmə, ty pʁɔfitə, nu pʁɔfitɔ̃ də sεt amuʁ.
  ta lɑ̃ɡ kɔ̃plisə matakə, ʒə ʁipɔstə ɑ̃n- œ̃ kɔ̃ba.
  εllə tuʁnə, ʃεʁʃə e saba.

  e ʒilyminə, tuʒuʁ.

  nu ʁɔ̃pɔ̃ lə bεze, nu nu ʁəɡaʁdɔ̃z- afame, εksite.
  tεz- iø bʁijɑ̃, ʒwajøz- e anime ʁɑ̃de a la vi sa ɡεəte.
  nu nuz- apʁoʃɔ̃, kʁeɔ̃ lə kɔ̃takt də no fʁɔ̃.
  lɛ̃stɑ̃ saʁεtə, sə libεʁə e sɑ̃vɔlə kɔmə lə sɔ̃.

  e ʒilyminə, ɑ̃kɔʁə.

  no ne sə tuʃe, kεlk səɡɔ̃dəz- avɑ̃ no buʃə.
  ynə døzjεmə fwa ʒə ɡutə a sε lεvʁə- faʁuʃə.
  no dɑ̃ sə ʁɑ̃kɔ̃tʁe, tε pɑ̃se mə paʁvjεne.
  mabite œ̃n- ɛ̃stɑ̃, kɔ̃pʁənɑ̃ kεllə ʁəsɑ̃ble o mjεnə.

  e ʒilyminə.

  ʒə dekuvʁə ɑ̃fɛ̃ la po də tɔ̃ do, o kʁø də tεz- os.
  ʒə tə kaʁεsə, tə kalinə, tə tʁɑ̃smε mε mo.
  sø ki mə tjεne lwɛ̃ də twa, lwɛ̃ də tε sɑ̃timɑ̃.
  alɔʁ ʒaʁεtə lə tɑ̃, ʁεstə dɑ̃ tε bʁa, ʒysko dεʁnje mɔmɑ̃.

  ʒilyminə.

  ɑ̃fɛ̃ sεtə dεʁnjεʁə nɔtə, lyltimə səɡɔ̃də.
  ʒə nə tə laʃə pa, emanɑ̃ mɔ̃n- amuʁ a tʁwa kilɔmεtʁəz- a la ʁɔ̃də.
  nu nu ʁəveʁɔ̃, bjɛ̃ apʁε sεtə eʃeɑ̃sə, bjɛ̃ apʁε sεtə ʃɑ̃sə.
  nu nu dekuvʁiʁɔ̃, nu nuz- εməʁɔ̃ bjɛ̃ apʁε sεtə dɑ̃sə.

  alɔʁ ʒilyminə.

  sɔfjo.
 • Syllabes Phonétique : J’illumine.

  ʒi=ly=mi=nə 4
  ʒi=ly=mi=nə 4
  syʁ=sε=du=sə=kal=mə=ze=mεʁ=vε=jø=zə=nɔ=tə 13
  nu=dɑ̃=sɔ̃=se=ʁe=lœ̃=kɔ̃=tʁə=lo=tʁə 10
  no=mɛ̃=ʁə=ʒwɛ̃=tə=kɔ=mə=o=pɔʁ=dε=mə=nɔ=tə 13
  no=ʒɑ̃=bə=sak=ti=ve=sə=fʁo=le=sa=pɔʁ=te 12

  e=ʒi=ly=mi=nə 5

  ʒə=ʁε=və=ʒə=tɑ̃=bʁa=sə=ʒə=ʁε=və 10
  ʒə=ɡu=tə=tε=lε=vʁə=ki=mɑ̃=pɔʁ=te=e=me=lε=ve 14
  ta=mɛ̃=dɑ̃=mɔ̃=do=ʁə=mɔ̃=tə=e=vj=ɛ̃=a=mɔ̃=ku 14
  lə=ka=ʁε=sə=lap=ɥi=puʁ=ma=ti=ʁe=vεʁ=tɔ̃=kuʁ=ʁu 14

  e=ʒi=ly=mi=nə=ɑ̃=kɔ=ʁə 8

  ʒə=su=ʁi=ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=də=ʒə=tɑ̃=bʁa=sə=tu=ʒuʁ 14
  ty=fεdə=mε=mə=ty=pʁɔ=fi=tə=nu=pʁɔ=fi=tɔ̃=də=sεt=a=muʁ 16
  ta=lɑ̃ɡ=kɔ̃=plisə=ma=ta=kə=ʒə=ʁi=pɔs=təɑ̃=nœ̃=kɔ̃=ba 14
  εl=lə=tuʁ=nə=ʃεʁ=ʃə=e=sa=ba 9

  e=ʒi=ly=mi=nə=tu=ʒuʁ 7

  nu=ʁɔ̃=pɔ̃lə=bε=ze=nu=nu=ʁə=ɡaʁ=dɔ̃=za=fa=me=εk=si=te 16
  tε=ziø=bʁi=jɑ̃=ʒwa=jø=ze=a=ni=me=ʁɑ̃=de=a=la=vi=sa=ɡεə=te 18
  nu=nu=za=pʁo=ʃɔ̃=kʁe=ɔ̃=lə=kɔ̃=takt=də=no=fʁɔ̃ 13
  lɛ̃s=tɑ̃=sa=ʁεtə=sə=li=bε=ʁəe=sɑ̃=vɔ=lə=kɔ=mə=lə=sɔ̃ 15

  e=ʒi=ly=mi=nə=ɑ̃=kɔ=ʁə 8

  no=ne=sə=tu=ʃe=kεlk=sə=ɡɔ̃=də=za=vɑ̃=no=bu=ʃə 14
  ynə=dø=zjε=mə=fwa=ʒə=ɡu=tə=a=sε=lε=vʁə=fa=ʁuʃə 14
  no=dɑ̃=sə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=tε=pɑ̃=se=mə=paʁ=vj=ε=ne 14
  ma=bi=te=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=kɔ̃pʁə=nɑ̃=kεl=ləʁə=sɑ̃=ble=o=mjεnə 14

  e=ʒi=ly=mi=nə 5

  ʒə=de=kuvʁəɑ̃=fɛ̃=la=po=də=tɔ̃=do=o=kʁø=də=tε=zos 14
  ʒə=tə=ka=ʁε=sə=tə=ka=li=nə=tə=tʁɑ̃s=mε=mε=mo 14
  sø=ki=mə=tjε=ne=lwɛ̃=də=twa=lwɛ̃=də=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 14
  a=lɔʁ=ʒa=ʁεtə=lə=tɑ̃=ʁεs=tə=dɑ̃=tε=bʁa=ʒys=ko=dεʁ=nje=mɔ=mɑ̃ 17

  ʒi=ly=mi=nə 4

  ɑ̃=fɛ̃=sε=tə=dεʁ=njε=ʁə=nɔ=tə=lyl=ti=mə=sə=ɡɔ̃də 14
  ʒə=nə=tə=laʃə=pa=e=ma=nɑ̃=mɔ̃=na=muʁ=a=tʁwa=ki=lɔ=mε=tʁə=za=la=ʁɔ̃də 20
  nu=nuʁə=ve=ʁɔ̃=bjɛ̃=a=pʁε=sε=təe=ʃe=ɑ̃=sə=bjɛ̃=a=pʁε=sε=tə=ʃɑ̃sə 18
  nu=nu=de=ku=vʁi=ʁɔ̃=nu=nu=zεmə=ʁɔ̃=bjɛ̃=a=pʁε=sε=tə=dɑ̃sə 16

  a=lɔʁ=ʒi=ly=mi=nə 6

  sɔ=fj=o 3

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/07/2012 20:05Sofios

Eh bien Evelyne ^^ Une fidèle lectrice 😃
Merci d’avoir lu, merci de ton commentaire et merci de cette note 🙂

Poème Amour
Publié le 14/07/2012 18:53

L'écrit contient 299 mots qui sont répartis dans 15 strophes.

Poete : Sofios