Poeme : Nous 2

Nous 2

Un regard puissant
Un sourire attendrissant
Quelques mots que tu me chuchotes
Je ne les entends pas
Pourtant je comprends tout
Tes bras m’enlacent longuement
Je sais alors que tu m’aimes

Un amour si fort
Et une si belle amitié
Ne peuvent exister
Qu’entre une femme et un homme
Qui ont pour point commun
D’aimer tous deux les hommes

Je crois en toi si fort
Toi qui m’a si bien dit
Que tu étais dans ma vie
L’homme qui ne me quitteras jamais

L’amour est si fragile
Mais devient si solide
Quand rempli d’amitié

Ces mots me poussent a dire
Que « toi et moi » ne va jamais finir

Je t’aime tout simplement

Oo Pour Mon « Grand Frere » oO

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Nous 2

  un=re=gard=puis=sant 5
  un=sou=rireat=ten=dris=sant 6
  quel=ques=mots=que=tu=me=chu=chotes 8
  je=ne=les=en=tends=pas 6
  pour=tant=je=com=prends=tout 6
  tes=bras=men=lacent=lon=guement 6
  je=sais=a=lors=que=tu=maimes 7

  un=a=mour=si=fort 5
  et=une=si=bel=lea=mi=tié 7
  ne=peu=vent=exis=ter 5
  quentreu=ne=fem=me=et=un=homme 7
  qui=ont=pour=point=com=mun 6
  dai=mer=tous=deux=les=hommes 6

  je=crois=en=toi=si=fort 6
  toi=qui=ma=si=bien=dit 6
  que=tu=é=tais=dans=ma=vie 7
  lhomme=qui=ne=me=quit=te=ras=ja=mais 9

  la=mour=est=si=fra=gile 6
  mais=de=vient=si=so=lide 6
  quand=rem=pli=da=mi=tié 6

  ces=mots=me=pous=sent=a=dire 7
  que=toi=et=moi=ne=va=ja=mais=fi=nir 10

  je=taime=tout=sim=ple=ment 6

  oo=pour=mon=grand=fre=re=oo 7
 • Phonétique : Nous 2

  œ̃ ʁəɡaʁ pɥisɑ̃
  œ̃ suʁiʁə atɑ̃dʁisɑ̃
  kεlk mo kə ty mə ʃyʃɔtə
  ʒə nə lεz- ɑ̃tɑ̃ pa
  puʁtɑ̃ ʒə kɔ̃pʁɑ̃ tu
  tε bʁa mɑ̃lase lɔ̃ɡəmɑ̃
  ʒə sεz- alɔʁ kə ty mεmə

  œ̃n- amuʁ si fɔʁ
  e ynə si bεllə amitje
  nə pəve εɡziste
  kɑ̃tʁə ynə famə e œ̃n- ɔmə
  ki ɔ̃ puʁ pwɛ̃ kɔmœ̃
  dεme tus dø lεz- ɔmə

  ʒə kʁwaz- ɑ̃ twa si fɔʁ
  twa ki ma si bjɛ̃ di
  kə ty etε dɑ̃ ma vi
  lɔmə ki nə mə kitəʁa ʒamε

  lamuʁ ε si fʁaʒilə
  mε dəvjɛ̃ si sɔlidə
  kɑ̃ ʁɑ̃pli damitje

  sε mo mə puse a diʁə
  kə « twa e mwa » nə va ʒamε finiʁ

  ʒə tεmə tu sɛ̃pləmɑ̃

  u puʁ mɔn « ɡʁɑ̃ fʁəʁə » u
 • Syllabes Phonétique : Nous 2

  œ̃=ʁə=ɡaʁ=pɥi=sɑ̃ 5
  œ̃=su=ʁiʁəa=tɑ̃=dʁi=sɑ̃ 6
  kεl=kə=mokə=ty=mə=ʃyʃɔtə 6
  ʒə=nə=lε=zɑ̃=tɑ̃=pa 6
  puʁ=tɑ̃=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=tu 6
  tε=bʁa=mɑ̃=lase=lɔ̃=ɡə=mɑ̃ 7
  ʒə=sε=za=lɔʁkə=ty=mεmə 6

  œ̃=na=muʁ=si=fɔʁ 5
  e=ynə=si=bεlləa=mi=tje 6
  nə=pə=ve=εɡ=zis=te 6
  kɑ̃tʁəy=nə=fa=mə=e=œ̃=nɔmə 7
  ki=ɔ̃=puʁ=pwɛ̃=kɔ=mœ̃ 6
  dε=me=tus=dø=lε=zɔmə 6

  ʒə=kʁwa=zɑ̃=twa=si=fɔʁ 6
  twa=ki=ma=si=bjɛ̃=di 6
  kə=ty=e=tε=dɑ̃=ma=vi 7
  lɔmə=ki=nə=mə=ki=tə=ʁa=ʒa=mε 9

  la=muʁ=ε=si=fʁa=ʒilə 6
  mε=də=vjɛ̃=si=sɔ=lidə 6
  kɑ̃=ʁɑ̃=pli=da=mi=tje 6

  sε=momə=pu=se=a=diʁə 6
  kə=twa=e=mwa=nə=va=ʒa=mε=fi=niʁ 10

  ʒə=tεmə=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 6

  u=puʁ=mɔnə=ɡʁɑ̃=fʁəʁə=u 6

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/07/2006 22:31Blackl+ldeath

je continue a dire que ta du talent. . Bravo !! ;)(jai lu ton comm. sur le poeme :Mais pourkoi, est sa ses vrmt passé, j’écrie toujours sur mon passer, ou ske je ressent. . 😉 ) amitier (K)