Poème-France.com

Poeme : Une Intime EvidenceUne Intime Evidence

C’est comme une indicible certitude,
Un instinct, un pressentiment ;
Notre amitié n’est qu’un prélude
A une grande histoire qui nous attend.

Elle est invisible à l’œil nu,
Imperceptible, à notre insu,
Mais elle naît doucement,
Elle prend tout son temps.

La foi peut soulever des montagnes ;
A force de croire, on gagne.
Je crois tellement à notre amour
Qu’il éclatera bien un jour.

Rien ne m’a sauté aux yeux ;
Je ne me suis pas dit « C’est lui ».
L’amour a mijoté à petit feu,
Pour être encore plus sûr de lui.

Je sais que tu ne le ressens pas encore,
Je ne pense pas pour autant avoir tort,
Lorsque l’amour vient lentement
Il s’installe ensuite pour longtemps.

J’ai compris au fil des semaines,
Des mois, des années même,
Que tu étais mon unique emblème,
Mon pays, ma religion, mon règne.

Tout nous rapproche, nous réunit :
Les mêmes besoins, mêmes envies.
Il ne reste que ton cœur à ouvrir
Et y laisser entrer ce que j’ai à t’offrir.

Je sais qu’il en a assez de souffrir,
Tu penses qu’il est à reconstruire,
Laisse-moi simplement te dire
Que je le porterai vers son avenir.

Laisse-toi aimer doucement,
Discrètement et tendrement,
Et tu verras tout bonnement
Que notre amour est évident.

Tu ne le sais pas encore,
Ou tu préfères ne pas le voir,
Par peur de l’envers du décor,
De la déception, du désespoir.

Pourtant je suis prête à t’aimer
A l’infini, pour l’éternité,
Au bout de l’univers et à jamais,
A t’épouser, te faire un bébé.

Mais ne t’inquiètes pas, j’attendrai.
Jamais je ne voudrais te brusquer.
Je laisserai ton cœur y voir clair
Même si le mien voit déjà la lumière.
Sophie Chazel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sε kɔmə ynə ɛ̃disiblə sεʁtitydə,
œ̃n- ɛ̃stɛ̃, œ̃ pʁəsɑ̃time,
nɔtʁə amitje nε kœ̃ pʁelydə
a ynə ɡʁɑ̃də istwaʁə ki nuz- atɑ̃.

εllə εt- ɛ̃viziblə a lœj ny,
ɛ̃pεʁsεptiblə, a nɔtʁə ɛ̃sy,
mεz- εllə nε dusəmɑ̃,
εllə pʁɑ̃ tu sɔ̃ tɑ̃.

la fwa pø suləve dε mɔ̃taɲə,
a fɔʁsə də kʁwaʁə, ɔ̃ ɡaɲə.
ʒə kʁwa tεllmɑ̃ a nɔtʁə amuʁ
kil eklatəʁa bjɛ̃ œ̃ ʒuʁ.

ʁjɛ̃ nə ma sote oz- iø,
ʒə nə mə sɥi pa dit « sε lɥi ».
lamuʁ a miʒɔte a pəti fø,
puʁ εtʁə ɑ̃kɔʁə plys syʁ də lɥi.

ʒə sε kə ty nə lə ʁəsɛ̃ pa ɑ̃kɔʁə,
ʒə nə pɑ̃sə pa puʁ otɑ̃ avwaʁ tɔʁ,
lɔʁskə lamuʁ vjɛ̃ lɑ̃təmɑ̃
il sɛ̃stalə ɑ̃sɥitə puʁ lɔ̃tɑ̃.

ʒε kɔ̃pʁiz- o fil dε səmεnə,
dε mwa, dεz- ane mεmə,
kə ty etε mɔ̃n- ynikə ɑ̃blεmə,
mɔ̃ pεi, ma ʁəliʒjɔ̃, mɔ̃ ʁεɲə.

tu nu ʁapʁoʃə, nu ʁeyni :
lε mεmə bəzwɛ̃, mεməz- ɑ̃vi.
il nə ʁεstə kə tɔ̃ kœʁ a uvʁiʁ
e i lεse ɑ̃tʁe sə kə ʒε a tɔfʁiʁ.

ʒə sε kil ɑ̃n- a ase də sufʁiʁ,
ty pɑ̃sə kil εt- a ʁəkɔ̃stʁɥiʁə,
lεsə mwa sɛ̃pləmɑ̃ tə diʁə
kə ʒə lə pɔʁtəʁε vεʁ sɔ̃n- avəniʁ.

lεsə twa εme dusəmɑ̃,
diskʁεtəmɑ̃ e tɑ̃dʁəmɑ̃,
e ty veʁa tu bɔnəmɑ̃
kə nɔtʁə amuʁ εt- evide.

ty nə lə sε pa ɑ̃kɔʁə,
u ty pʁefεʁə nə pa lə vwaʁ,
paʁ pœʁ də lɑ̃vεʁ dy dekɔʁ,
də la desεpsjɔ̃, dy dezεspwaʁ.

puʁtɑ̃ ʒə sɥi pʁεtə a tεme
a lɛ̃fini, puʁ letεʁnite,
o bu də lynivez- e a ʒamε,
a tepuze, tə fεʁə œ̃ bebe.

mε nə tɛ̃kjεtə pa, ʒatɑ̃dʁε.
ʒamε ʒə nə vudʁε tə bʁyske.
ʒə lεsəʁε tɔ̃ kœʁ i vwaʁ klεʁ
mεmə si lə mjɛ̃ vwa deʒa la lymjεʁə.