Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Prince Charmant

Poème Amour
Publié le 23/12/2004 13:58

L'écrit contient 130 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sophie The Best

Prince Charmant

Prince charmant
Plus solitaire qu’au cœur du lac le plus profond
Comme enlevée par un dragon aux cris enflammés
J’attends, au fil des saisons,
Mon prince entre larmes et naïveté.
Un jour c’est toi que j’ai vu,
Prince Audric, du royaume de mon cœur,
Ton si beau bras de statue,
Fit renaître sur mes joues un peu de couleurs.
Viens, je t’en prie, sauve-moi
Et tes cheveux blonds flotteront dans l’air,
Et tes yeux bleus brillant de mille éclats,
Viendront aux griffes du mal cette rose soustraire.
Est-ce que malgré mes cris, tu resteras sourd ?
Ou sauras-tu me trouver parmi 10 000 hectares,
Et rendre sympa le ciel de mes jours,
Portant au bout de ta lance mon si noir foulard ?
 • Pieds Hyphénique: Prince Charmant

  prin=ce=char=mant 4
  plus=so=li=taire=quau=cœur=du=lac=le=plus=pro=fond 12
  commeen=le=vée=par=un=dra=gon=aux=cris=en=flam=més 12
  jat=tends=au=fil=des=sai=sons 7
  mon=prin=ce=en=tre=lar=mes=et=naï=ve=té 11
  un=jour=cest=toi=que=jai=vu 7
  prin=ce=au=dric=du=ro=yau=me=de=mon=cœur 11
  ton=si=beau=bras=de=sta=tue 7
  fit=re=naî=tre=sur=mes=joues=un=peu=de=cou=leurs 12
  viens=je=ten=prie=sau=ve=moi 7
  et=tes=che=veux=blonds=flot=te=ront=dans=lair 10
  et=tes=y=eux=bleus=brillant=de=mil=le=é=clats 11
  vien=dront=aux=grif=fes=du=mal=cette=ro=se=sous=traire 12
  est=ce=que=mal=gré=mes=cris=tu=res=te=ras=sourd 12
  ou=sau=ras=tu=me=trou=ver=par=mi=dix=mille=hec=tares 13
  et=ren=dre=sym=pa=le=ciel=de=mes=jours 10
  por=tant=au=bout=de=ta=lance=mon=si=noir=fou=lard 12
 • Phonétique : Prince Charmant

  pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
  plys sɔlitεʁə ko kœʁ dy lak lə plys pʁɔfɔ̃
  kɔmə ɑ̃ləve paʁ œ̃ dʁaɡɔ̃ o kʁiz- ɑ̃flame
  ʒatɑ̃, o fil dε sεzɔ̃,
  mɔ̃ pʁɛ̃sə ɑ̃tʁə laʁməz- e najvəte.
  œ̃ ʒuʁ sε twa kə ʒε vy,
  pʁɛ̃sə odʁik, dy ʁwajomə də mɔ̃ kœʁ,
  tɔ̃ si bo bʁa də statɥ,
  fi ʁənεtʁə syʁ mε ʒuz- œ̃ pø də kulœʁ.
  vjɛ̃, ʒə tɑ̃ pʁi, sovə mwa
  e tε ʃəvø blɔ̃ flɔtəʁɔ̃ dɑ̃ lεʁ,
  e tεz- iø bløs bʁijɑ̃ də milə ekla,
  vjɛ̃dʁɔ̃ o ɡʁifə dy mal sεtə ʁozə sustʁεʁə.
  ε sə kə malɡʁe mε kʁi, ty ʁεstəʁa suʁ ?
  u soʁa ty mə tʁuve paʁmi di- milə εktaʁə,
  e ʁɑ̃dʁə sɛ̃pa lə sjεl də mε ʒuʁ,
  pɔʁtɑ̃ o bu də ta lɑ̃sə mɔ̃ si nwaʁ fulaʁ ?
 • Pieds Phonétique : Prince Charmant

  pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 4
  plys=sɔ=li=tεʁə=ko=kœʁ=dy=lak=lə=plys=pʁɔ=fɔ̃ 12
  kɔməɑ̃=lə=ve=paʁ=œ̃=dʁa=ɡɔ̃=o=kʁi=zɑ̃=fla=me 12
  ʒa=tɑ̃=o=fil=dε=sε=zɔ̃ 7
  mɔ̃=pʁɛ̃=sə=ɑ̃=tʁə=laʁ=mə=ze=naj=və=te 11
  œ̃=ʒuʁ=sε=twa=kə=ʒε=vy 7
  pʁɛ̃=sə=o=dʁik=dy=ʁwa=jo=mə=də=mɔ̃=kœ=ʁə 12
  tɔ̃=si=bo=bʁa=də=statɥ 6
  fi=ʁə=nε=tʁə=syʁ=mε=ʒu=zœ̃=pø=də=ku=lœʁ 12
  vj=ɛ̃=ʒə=tɑ̃=pʁi=so=və=mwa 8
  e=tε=ʃə=vø=blɔ̃=flɔ=tə=ʁɔ̃=dɑ̃=lεʁ 10
  e=tε=zi=ø=bløs=bʁi=jɑ̃=də=mi=lə=e=kla 12
  vjɛ̃=dʁɔ̃=o=ɡʁifə=dy=mal=sε=tə=ʁo=zə=sus=tʁεʁə 12
  ε=sə=kə=mal=ɡʁe=mε=kʁi=ty=ʁεs=tə=ʁa=suʁ 12
  u=so=ʁa=tymə=tʁu=ve=paʁ=mi=di=mi=ləεk=taʁə 12
  e=ʁɑ̃=dʁə=sɛ̃=pa=lə=sjεl=də=mε=ʒuʁ 10
  pɔʁ=tɑ̃=o=budə=ta=lɑ̃=sə=mɔ̃=si=nwaʁ=fu=laʁ 12

PostScriptum

Ce poeme est destine a AUdric Anex comme ca dit dans le poeme ! !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/12/2004 00:00Key

trop beau j’adore beaucoup ! 😉 ++++