Poeme : Mon Bonheur

Mon Bonheur

Cela fait longtemps, je ne fais que te croiser, t’apreçevoir
N’osant jamais te parler, ni venir te voir
Un tor de ma part car maintenant je ne peux plus me passer de ton regard
Je suis prêt à tout pour te voir
Traverser la terre entière, marcher seul dans le froid et le noir, juste pour ton regard
Quand tu pose tes yeux sur moi c’est comme si le temps s’arrêté
Plus rien ne compte, juste toi et moi dans l’intimitée
Une voix charnelle et tendre, en quelque sorte un besoin éternel de t’entendre
Ta peau si douce et ton visage si merveilleux remplissent ma vie d’un ciel éternellement bleu
Je sucombe a ton charme et devien totalement amoureux
Personne dans ce monde à part toi, ne peux me rendre plus heureux…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Bonheur

  ce=la=fait=long=temps=je=ne=fais=que=te=croi=ser=ta=pre=çe=voir 16
  no=sant=ja=mais=te=par=ler=ni=ve=nir=te=voir 12
  un=tor=de=ma=part=car=mainte=nant=je=ne=peux=plus=me=pas=ser=de=ton=re=gard 19
  je=suis=prêt=à=tout=pour=te=voir 8
  tra=ver=ser=la=terreen=tiè=re=mar=cher=seul=dans=le=froid=et=le=noir=jus=te=pour=ton=re=gard 22
  quand=tu=po=se=tes=y=eux=sur=moi=cest=com=me=si=le=temps=sar=rê=té 18
  plus=rien=ne=comp=te=jus=te=toi=et=moi=dans=lin=ti=mi=tée 15
  une=voix=char=nel=leet=ten=dre=en=quel=que=sor=te=un=be=soin=é=ter=nel=de=ten=tendre 21
  ta=peau=si=douceet=ton=vi=sa=ge=si=mer=veilleux=rem=plis=sent=ma=vie=dun=ciel=é=ter=nel=le=ment=bleu 24
  je=su=com=be=a=ton=char=me=et=de=vien=to=ta=le=ment=a=mou=reux 18
  per=son=ne=dans=ce=mon=de=à=part=toi=ne=peux=me=ren=dre=plus=heu=reux 18
 • Phonétique : Mon Bonheur

  səla fε lɔ̃tɑ̃, ʒə nə fε kə tə kʁwaze, tapʁəsəvwaʁ
  nozɑ̃ ʒamε tə paʁle, ni vəniʁ tə vwaʁ
  œ̃ tɔʁ də ma paʁ kaʁ mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə pø plys mə pase də tɔ̃ ʁəɡaʁ
  ʒə sɥi pʁε a tu puʁ tə vwaʁ
  tʁavεʁse la teʁə ɑ̃tjεʁə, maʁʃe səl dɑ̃ lə fʁwa e lə nwaʁ, ʒystə puʁ tɔ̃ ʁəɡaʁ
  kɑ̃ ty pozə tεz- iø syʁ mwa sε kɔmə si lə tɑ̃ saʁεte
  plys ʁjɛ̃ nə kɔ̃tə, ʒystə twa e mwa dɑ̃ lɛ̃timite
  ynə vwa ʃaʁnεllə e tɑ̃dʁə, ɑ̃ kεlkə sɔʁtə œ̃ bəzwɛ̃ etεʁnεl də tɑ̃tɑ̃dʁə
  ta po si dusə e tɔ̃ vizaʒə si mεʁvεjø ʁɑ̃plise ma vi dœ̃ sjεl etεʁnεllmɑ̃ blø
  ʒə sykɔ̃bə a tɔ̃ ʃaʁmə e dəvjɛ̃ tɔtaləmɑ̃ amuʁø
  pεʁsɔnə dɑ̃ sə mɔ̃də a paʁ twa, nə pø mə ʁɑ̃dʁə plysz- œʁø…
 • Syllabes Phonétique : Mon Bonheur

  sə=la=fε=lɔ̃=tɑ̃=ʒə=nə=fε=kə=tə=kʁwa=ze=ta=pʁə=sə=vwaʁ 16
  no=zɑ̃=ʒa=mε=tə=paʁ=le=ni=və=niʁ=tə=vwaʁ 12
  œ̃=tɔʁdə=ma=paʁ=kaʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=nə=pø=plys=mə=pa=se=də=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 19
  ʒə=sɥi=pʁε=a=tu=puʁ=tə=vwaʁ 8
  tʁa=vεʁse=la=te=ʁəɑ̃=tjε=ʁə=maʁ=ʃe=səl=dɑ̃=lə=fʁwa=e=lə=nwaʁ=ʒys=tə=puʁ=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 22
  kɑ̃=ty=po=zə=tε=zi=ø=syʁ=mwa=sε=kɔ=mə=si=lə=tɑ̃=sa=ʁε=te 18
  plys=ʁj=ɛ̃=nə=kɔ̃=tə=ʒys=tə=twa=e=mwa=dɑ̃=lɛ̃=ti=mi=te 16
  ynə=vwa=ʃaʁ=nεlləe=tɑ̃=dʁə=ɑ̃=kεl=kə=sɔʁ=tə=œ̃=bə=zwɛ̃=e=tεʁ=nεl=də=tɑ̃=tɑ̃dʁə 20
  ta=po=si=dusəe=tɔ̃=vi=za=ʒə=si=mεʁ=vε=jø=ʁɑ̃=pli=se=ma=vi=dœ̃=sjεl=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃=blø 24
  ʒə=sy=kɔ̃=bə=a=tɔ̃=ʃaʁ=mə=e=də=vjɛ̃=tɔ=ta=lə=mɑ̃=a=mu=ʁø 18
  pεʁ=sɔ=nə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=a=paʁ=twa=nə=pø=mə=ʁɑ̃=dʁə=plys=zœ=ʁø 18

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.