Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Revien

Poème Amour
Publié le 04/11/2004 23:30


L'écrit contient 201 mots qui sont répartis dans 8 strophes.
Poème d'Amour

Poete : Stanya

Revien

Je ne ve pa mourir
Sans avoir revu ton sourire
Je n’attend rien de toi
Juste une derniere fois te serré dans mé bras

Di moi, ou à tu disparu
Dans kel ville, dans kel rue
Tu etais rire et fantaisie
Toi l’amour de ma vie

Je fé des cauchemard ki me reveil
Ya du brouillard dans mé sommeil
Tu etais le soleil de mon cœur
Pkoi ma tu laisser seul dans cette demeure

Tu a mi mon cœur en prison
Kan tu la laisser à l’abandon
Jen ai marre de fouillé mé souvenir
Ki son ranger dans ce tiroir
Je ve te revoir
Revien me donné du plaisir

Je te promet, je vé telement t’aimé
Ke tu ne voudra plus me kitté
Laisse moi une seconde chance
Jen pe plus de ton absence

Revien opres de moi mon amour
Reffet moi demi tour
Je ve t’aimé, j’ve pa mourir
Je te jure de ne plus te faire souffrire

Je n’ai pa envie kon en reste la
Je ne pe te prometre, ke jamais on ne ce disputera
Mé ce don je pe te certifié
C ka jamais je vé t’aimé

ALORS REVIEN ! ! !
Stanya

 • Pieds Hyphénique: Revien

  je=ne=ve=pa=mou=rir 6
  sans=a=voir=re=vu=ton=sou=rire 8
  je=nat=tend=rien=de=toi 6
  jus=teu=ne=der=nie=re=fois=te=ser=ré=dans=mé=bras 13

  di=moi=ou=à=tu=dis=pa=ru 8
  dans=kel=vil=le=dans=kel=rue 7
  tu=e=tais=ri=reet=fan=taisie 7
  toi=la=mour=de=mavie 5

  je=fé=des=cau=che=mard=ki=me=re=veil 10
  ya=du=brouil=lard=dans=mé=som=meil 8
  tu=e=tais=le=so=leil=de=mon=cœur 9
  pkoi=ma=tu=lais=ser=seul=dans=cet=te=de=meure 11

  tu=a=mi=mon=cœur=en=pri=son 8
  kan=tu=la=lais=ser=à=la=ban=don 9
  jen=ai=mar=re=de=fouillé=mé=sou=ve=nir 10
  ki=son=ran=ger=dans=ce=ti=roir 8
  je=ve=te=re=voir 5
  re=vien=me=don=né=du=plai=sir 8

  je=te=pro=met=je=vé=te=le=ment=tai=mé 11
  ke=tu=ne=vou=dra=plus=me=kit=té 9
  lais=se=moi=u=ne=se=con=de=chance 9
  jen=pe=plus=de=ton=ab=sence 7

  re=vien=o=pres=de=moi=mon=a=mour 9
  ref=fet=moi=de=mi=tour 6
  je=ve=tai=mé=j=ve=pa=mou=rir 9
  je=te=ju=re=de=ne=plus=te=fai=re=souf=frire 12

  je=nai=pa=en=vie=kon=en=res=te=la 10
  je=ne=pe=te=pro=me=tre=ke=ja=mais=on=ne=ce=dis=pu=te=ra 17
  mé=ce=don=je=pe=te=cer=ti=fi 9
  c=ka=ja=mais=je=vé=tai=mé 8

  a=lors=re=vien 4
 • Phonétique : Revien

  ʒə nə və pa muʁiʁ
  sɑ̃z- avwaʁ ʁəvy tɔ̃ suʁiʁə
  ʒə natɑ̃ ʁjɛ̃ də twa
  ʒystə ynə dεʁnjəʁə fwa tə seʁe dɑ̃ me bʁa

  di mwa, u a ty dispaʁy
  dɑ̃ kεl vilə, dɑ̃ kεl ʁy
  ty ətε ʁiʁə e fɑ̃tεzi
  twa lamuʁ də ma vi

  ʒə fe dε koʃəmaʁ ki mə ʁəvεj
  ia dy bʁujaʁ dɑ̃ me sɔmεj
  ty ətε lə sɔlεj də mɔ̃ kœʁ
  pkwa ma ty lεse səl dɑ̃ sεtə dəməʁə

  ty a mi mɔ̃ kœʁ ɑ̃ pʁizɔ̃
  kɑ̃ ty la lεse a labɑ̃dɔ̃
  ʒεn ε maʁə də fuje me suvəniʁ
  ki sɔ̃ ʁɑ̃ʒe dɑ̃ sə tiʁwaʁ
  ʒə və tə ʁəvwaʁ
  ʁəvjɛ̃ mə dɔne dy plεziʁ

  ʒə tə pʁɔmε, ʒə ve tələmɑ̃ tεme
  kə ty nə vudʁa plys mə kite
  lεsə mwa ynə səɡɔ̃də ʃɑ̃sə
  ʒεn pə plys də tɔ̃n- absɑ̃sə

  ʁəvjɛ̃ ɔpʁə- də mwa mɔ̃n- amuʁ
  ʁefε mwa dəmi tuʁ
  ʒə və tεme, ʒvə pa muʁiʁ
  ʒə tə ʒyʁə də nə plys tə fεʁə sufʁiʁə

  ʒə nε pa ɑ̃vi kɔ̃ ɑ̃ ʁεstə la
  ʒə nə pə tə pʁɔmεtʁə, kə ʒamεz- ɔ̃ nə sə dispytəʁa
  me sə dɔ̃ ʒə pə tə sεʁtifje
  se ka ʒamε ʒə ve tεme

  alɔʁ ʁəvjɛ̃ ! ! !
 • Pieds Phonétique : Revien

  ʒə=nə=və=pa=mu=ʁiʁ 6
  sɑ̃=za=vwaʁ=ʁə=vy=tɔ̃=su=ʁiʁə 8
  ʒə=na=tɑ̃=ʁjɛ̃=də=twa 6
  ʒys=təy=nə=dεʁ=njə=ʁə=fwa=tə=se=ʁe=dɑ̃=me=bʁa 13

  di=mwa=u=a=ty=dis=pa=ʁy 8
  dɑ̃=kεl=vilə=dɑ̃=kεl=ʁy 6
  ty=ə=tε=ʁi=ʁəe=fɑ̃=tε=zi 8
  twa=la=muʁ=də=ma=vi 6

  ʒə=fe=dε=ko=ʃə=maʁ=ki=mə=ʁə=vεj 10
  i=a=dy=bʁu=jaʁ=dɑ̃=me=sɔ=mεj 9
  ty=ə=tε=lə=sɔ=lεj=də=mɔ̃=kœʁ 9
  pkwa=ma=ty=lε=se=səl=dɑ̃=sε=tə=də=mə=ʁə 12

  ty=a=mi=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=pʁi=zɔ̃ 8
  kɑ̃=ty=la=lε=se=a=la=bɑ̃=dɔ̃ 9
  ʒεn=ε=ma=ʁə=də=fu=j=e=me=su=və=niʁ 12
  ki=sɔ̃=ʁɑ̃=ʒe=dɑ̃=sə=ti=ʁwaʁ 8
  ʒə=və=tə=ʁə=vwaʁ 5
  ʁə=vjɛ̃=mə=dɔ=ne=dy=plε=ziʁ 8

  ʒə=tə=pʁɔ=mε=ʒə=ve=tə=lə=mɑ̃=tε=me 11
  kə=ty=nə=vu=dʁa=plys=mə=ki=te 9
  lε=sə=mwa=y=nə=sə=ɡɔ̃=də=ʃɑ̃sə 9
  ʒεn=pə=plys=də=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 7

  ʁə=vjɛ̃=ɔ=pʁə=də=mwa=mɔ̃=na=muʁ 9
  ʁe=fε=mwa=də=mi=tuʁ 6
  ʒə=və=tε=me=ʒvə=pa=mu=ʁiʁ 8
  ʒə=tə=ʒy=ʁə=də=nə=plys=tə=fε=ʁə=su=fʁiʁə 12

  ʒə=nε=pa=ɑ̃=vi=kɔ̃=ɑ̃=ʁεs=tə=la 10
  ʒə=nə=pə=tə=pʁɔ=mεtʁə=kə=ʒa=mε=zɔ̃=nə=sə=dis=py=tə=ʁa 16
  me=sə=dɔ̃=ʒə=pə=tə=sεʁ=ti=fj=e 10
  se=ka=ʒa=mε=ʒə=ve=tε=me 8

  a=lɔʁ=ʁə=vjɛ̃ 4Récompense

💝
0
👍
0
👎
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/11/2004 00:00(K)Parfumer(K)

tres bo poeme franchement là je crake tu va me fere pleurer moi ki pleur jamai(ou preske)
si c un poeme-messaje je te souhaite kil "revienne’ sinon bè tre bo poeme!sniff
poètikement---------lui----------