Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Merci

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/02/2006 21:43

L'écrit contient 414 mots qui sont répartis dans 13 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : (L)(F)Stefou(F)(L)

Merci

Le 12 Septembre tout a commencé
En après-midi le téléphone a sonné
À se moment là je ne savais pas dans quoi j’allais m’embarquer
Dans qu’elle toubillion tu allais m’emporter

Pourtant tou avait bien commencé,
Sur un nuage j’avais l’impression de voller.
Dans t’es bras je me sentais en sécurité
Jamais je n’aurais voulu m’en échaper

Puis la première fille est arrivée
Et bien sûr les autres on suivient
Moi je t’e regarder faire et je t’es sourie
Je t’aimais, j’étais prette a tout te pardonner

A partir de se moment tout à dégénéré
Les chicanne on commencer a s’enchainer
Mais moi je continuais a te pardonner
Sans me rendre compte que tu étais entrain de me tuer

J’ai fini par me tanné
Du recule je t’es demander.
Je voulais pas partir
J’avais juste besoin de réfléchir.

Mais toi tu ne la pas pris comme sa,
Tu pensais que je ne voulais plus de toi.
Tu a décider de cassé,
Pour une fois de plus me dépasser.

Quelque jour apres j’ai compris
Une fois de plus il y avais quelqu’un de plus dans ta vie.
Moi comme une idiote je suis rester acrocher,
Et j’ai continuer a t’aimer.

J’ai continuer a espéré
Moi je croyais te voir revenir un moment donner.
Encore une fois je me suis tromper
Depuis déjà un moment tu m’avais oublier

Je suis tout de même rester là pour t’apuyer
Même si sa me fesais mal de te voir
J’avais encore plus mal a t’aimer
Mais au fond de moi je gardais un lueur d’espoire

Mais aujourd’hui j’ai vue qui tu étais vraiment,
Je pense que je ne t’es jamais détester autant.
C’est fou comme tu as changer,
Tu n’est plus le gars que j’ai aimer

La personne que j’ai tant aimer,
Est morte maintenant.
Tu n’est plus celui que tu étais avant
Tu n’est plus celui que j’ai aimer

Maintenant je suis prette a t’oublier
De mon cœur, je vais t’effacer.
Non je ne vais pas le regretter,
Et oui je vais y arriver.

Juste avant d’en finir, je voulais te dire merci,
Merci d’Avoir tuer celle que tu aimais,
Tu as fait revenir celle que j’étais,
Celle qui ne te comptais pas dans sa vie…
 • Pieds Hyphénique: Merci

  le=dou=ze=sep=tem=bre=tout=a=com=men=cé 11
  en=a=près=mi=di=le=té=lé=phone=a=son=né 12
  à=se=moment=là=je=ne=sa=vais=pas=dans=quoi=jal=lais=mem=bar=quer 16
  dans=quel=le=tou=bil=lion=tu=al=lais=mem=por=ter 12

  pour=tant=tou=a=vait=bien=com=men=cé 9
  sur=un=nu=age=ja=vais=lim=pres=sion=de=vol=ler 12
  dans=tes=bras=je=me=sen=tais=en=sé=cu=ri=té 12
  ja=mais=je=nau=rais=vou=lu=men=é=cha=per 11

  puis=la=pre=mi=è=re=fi=lle=est=ar=ri=vée 12
  et=bien=sûr=les=au=tres=on=sui=vient 9
  moi=je=te=re=gar=der=faire=et=je=tes=sou=rie 12
  je=tai=mais=jé=tais=prette=a=tout=te=par=don=ner 12

  a=par=tir=de=se=moment=tout=à=dé=gé=né=ré 12
  les=chi=can=ne=on=com=men=cer=a=sen=chai=ner 12
  mais=moi=je=con=ti=nuais=a=te=par=don=ner 11
  sans=me=rendre=comp=te=que=tu=é=tais=en=train=de=me=tuer 14

  jai=fi=ni=par=me=tan=né 7
  du=re=cu=le=je=tes=de=man=der 9
  je=vou=lais=pas=par=tir 6
  ja=vais=jus=te=be=soin=de=ré=flé=chir 10

  mais=toi=tu=ne=la=pas=pris=com=me=sa 10
  tu=pen=sais=que=je=ne=vou=lais=plus=de=toi 11
  tu=a=dé=ci=der=de=cas=sé 8
  pour=u=ne=fois=de=plus=me=dé=pas=ser 10

  quel=que=jour=a=pres=jai=com=pris 8
  une=fois=de=plus=il=y=a=vais=quel=quun=de=plus=dans=ta=vie 15
  moi=commeu=ne=i=dio=te=je=suis=res=ter=a=cro=cher 13
  et=jai=con=ti=nuer=a=tai=mer 8

  jai=con=ti=nuer=a=es=pé=ré 8
  moi=je=cro=yais=te=voir=re=ve=nir=un=moment=don=ner 13
  en=co=re=u=ne=fois=je=me=suis=trom=per 11
  de=puis=dé=jà=un=mo=ment=tu=ma=vais=ou=blier 12

  je=suis=tout=de=mê=me=res=ter=là=pour=ta=puyer 12
  mê=me=si=sa=me=fe=sais=mal=de=te=voir 11
  ja=vais=en=co=re=plus=mal=a=tai=mer 10
  mais=au=fond=de=moi=je=gar=dais=un=lueur=des=poire 12

  mais=au=jourd=hui=jai=vue=qui=tu=é=tais=vrai=ment 12
  je=pense=que=je=ne=tes=ja=mais=dé=tes=ter=au=tant 13
  cest=fou=com=me=tu=as=chan=ger 8
  tu=nest=plus=le=gars=que=jai=ai=mer 9

  la=per=son=ne=que=jai=tant=ai=mer 9
  est=mor=te=main=te=nant 6
  tu=nest=plus=ce=lui=que=tu=é=tais=a=vant 11
  tu=nest=plus=ce=lui=que=jai=ai=mer 9

  main=te=nant=je=suis=pret=te=a=tou=bli=er 11
  de=mon=cœur=je=vais=tef=fa=cer 8
  non=je=ne=vais=pas=le=re=gret=ter 9
  et=oui=je=vais=y=ar=ri=ver 8

  jus=tea=vant=den=fi=nir=je=vou=lais=te=dire=mer=ci 13
  mer=ci=da=voir=tuer=cel=le=que=tu=ai=mais 11
  tu=as=fait=re=ve=nir=cel=le=que=jé=tais 11
  cel=le=qui=ne=te=comp=tais=pas=dans=sa=vie 11
 • Phonétique : Merci

  lə duzə sεptɑ̃bʁə tut- a kɔmɑ̃se
  ɑ̃n- apʁε midi lə telefɔnə a sɔne
  a sə mɔmɑ̃ la ʒə nə savε pa dɑ̃ kwa ʒalε mɑ̃baʁke
  dɑ̃ kεllə tubijjɔ̃ ty alε mɑ̃pɔʁte

  puʁtɑ̃ tu avε bjɛ̃ kɔmɑ̃se,
  syʁ œ̃ nɥaʒə ʒavε lɛ̃pʁesjɔ̃ də vɔle.
  dɑ̃ tε bʁa ʒə mə sɑ̃tεz- ɑ̃ sekyʁite
  ʒamε ʒə noʁε vuly mɑ̃n- eʃape

  pɥi la pʁəmjεʁə fijə εt- aʁive
  e bjɛ̃ syʁ lεz- otʁəz- ɔ̃ sɥivjɛ̃
  mwa ʒə tə ʁəɡaʁde fεʁə e ʒə tε suʁi
  ʒə tεmε, ʒetε pʁεtə a tu tə paʁdɔne

  a paʁtiʁ də sə mɔmɑ̃ tut- a deʒeneʁe
  lε ʃikanə ɔ̃ kɔmɑ̃se a sɑ̃ʃεne
  mε mwa ʒə kɔ̃tinɥεz- a tə paʁdɔne
  sɑ̃ mə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə kə ty etεz- ɑ̃tʁɛ̃ də mə tɥe

  ʒε fini paʁ mə tane
  dy ʁəkylə ʒə tε dəmɑ̃de.
  ʒə vulε pa paʁtiʁ
  ʒavε ʒystə bəzwɛ̃ də ʁefleʃiʁ.

  mε twa ty nə la pa pʁi kɔmə sa,
  ty pɑ̃sε kə ʒə nə vulε plys də twa.
  ty a deside də kase,
  puʁ ynə fwa də plys mə depase.

  kεlkə ʒuʁ apʁə- ʒε kɔ̃pʁi
  ynə fwa də plysz- il i avε kεlkœ̃ də plys dɑ̃ ta vi.
  mwa kɔmə ynə idjɔtə ʒə sɥi ʁεste akʁoʃe,
  e ʒε kɔ̃tinɥe a tεme.

  ʒε kɔ̃tinɥe a εspeʁe
  mwa ʒə kʁwajε tə vwaʁ ʁəvəniʁ œ̃ mɔmɑ̃ dɔne.
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe
  dəpɥi deʒa œ̃ mɔmɑ̃ ty mavεz- ublje

  ʒə sɥi tu də mεmə ʁεste la puʁ tapyie
  mεmə si sa mə fəzε mal də tə vwaʁ
  ʒavεz- ɑ̃kɔʁə plys mal a tεme
  mεz- o fɔ̃ də mwa ʒə ɡaʁdεz- œ̃ lɥœʁ dεspwaʁə

  mεz- oʒuʁdɥi ʒε vɥ ki ty etε vʁεmɑ̃,
  ʒə pɑ̃sə kə ʒə nə tε ʒamε detεste otɑ̃.
  sε fu kɔmə ty a ʃɑ̃ʒe,
  ty nε plys lə ɡaʁ kə ʒε εme

  la pεʁsɔnə kə ʒε tɑ̃ εme,
  ε mɔʁtə mɛ̃tənɑ̃.
  ty nε plys səlɥi kə ty etεz- avɑ̃
  ty nε plys səlɥi kə ʒε εme

  mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥi pʁεtə a tublje
  də mɔ̃ kœʁ, ʒə vε tefase.
  nɔ̃ ʒə nə vε pa lə ʁəɡʁεte,
  e ui ʒə vεz- i aʁive.

  ʒystə avɑ̃ dɑ̃ finiʁ, ʒə vulε tə diʁə mεʁsi,
  mεʁsi davwaʁ tɥe sεllə kə ty εmε,
  ty a fε ʁəvəniʁ sεllə kə ʒetε,
  sεllə ki nə tə kɔ̃tε pa dɑ̃ sa vi…
 • Pieds Phonétique : Merci

  lə=du=zə=sεp=tɑ̃bʁə=tu=ta=kɔ=mɑ̃=se 10
  ɑ̃=na=pʁε=mi=dilə=te=le=fɔ=nəa=sɔ=ne 11
  asə=mɔ=mɑ̃=la=ʒə=nə=sa=vε=pa=dɑ̃=kwa=ʒa=lε=mɑ̃=baʁ=ke 16
  dɑ̃=kεllə=tu=bi=jjɔ̃=ty=a=lε=mɑ̃=pɔʁ=te 11

  puʁ=tɑ̃=tu=a=vε=bj=ɛ̃=kɔ=mɑ̃=se 10
  syʁ=œ̃=nɥ=aʒə=ʒa=vε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=vɔ=le 12
  dɑ̃=tε=bʁaʒə=mə=sɑ̃=tε=zɑ̃=se=ky=ʁi=te 11
  ʒa=mεʒə=no=ʁε=vu=ly=mɑ̃=ne=ʃa=pe 10

  pɥi=la=pʁə=mjεʁə=fi=jə=ε=ta=ʁi=ve 10
  e=bjɛ̃=syʁ=lε=zo=tʁə=zɔ̃=sɥi=vj=ɛ̃ 10
  mwaʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=de=fε=ʁəe=ʒə=tε=su=ʁi 11
  ʒə=tε=mε=ʒe=tεpʁεtəa=tu=tə=paʁ=dɔ=ne 10

  a=paʁ=tiʁ=də=sə=mɔ=mɑ̃=tu=ta=de=ʒe=ne=ʁe 13
  lε=ʃi=kanəɔ̃=kɔ=mɑ̃=se=a=sɑ̃=ʃε=ne 10
  mε=mwaʒə=kɔ̃=tin=ɥε=za=tə=paʁ=dɔ=ne 10
  sɑ̃mə=ʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=tə=kə=ty=e=tε=zɑ̃=tʁɛ̃=də=mə=tɥe 14

  ʒε=fi=ni=paʁ=mə=ta=ne 7
  dy=ʁə=ky=lə=ʒə=tε=də=mɑ̃=de 9
  ʒə=vu=lε=pa=paʁ=tiʁ 6
  ʒa=vε=ʒys=tə=bə=zwɛ̃=də=ʁe=fle=ʃiʁ 10

  mε=twa=ty=nə=la=pa=pʁi=kɔ=mə=sa 10
  ty=pɑ̃=sεkə=ʒə=nə=vu=lε=plys=də=twa 10
  ty=a=de=si=de=də=ka=se 8
  puʁ=y=nə=fwa=də=plys=mə=de=pa=se 10

  kεl=kə=ʒuʁ=a=pʁə=ʒε=kɔ̃=pʁi 8
  ynə=fwa=də=plys=zil=i=a=vε=kεl=kœ̃=də=plys=dɑ̃=ta=vi 15
  mwa=kɔməy=nə=i=djɔtə=ʒə=sɥi=ʁεs=te=a=kʁo=ʃe 12
  e=ʒε=kɔ̃=tin=ɥe=a=tε=me 8

  ʒε=kɔ̃=tin=ɥe=a=εs=pe=ʁe 8
  mwaʒə=kʁwa=jε=tə=vwaʁ=ʁə=və=niʁ=œ̃=mɔ=mɑ̃=dɔ=ne 13
  ɑ̃=kɔ=ʁə=ynə=fwa=ʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe 10
  dəp=ɥi=de=ʒa=œ̃=mɔ=mɑ̃=ty=ma=vε=zu=blje 12

  ʒə=sɥi=tudə=mε=mə=ʁεs=te=la=puʁ=ta=py=i=e 13
  mε=mə=si=samə=fə=zε=mal=də=tə=vwaʁ 10
  ʒa=vε=zɑ̃=kɔ=ʁə=plys=mal=a=tε=me 10
  mε=zo=fɔ̃də=mwa=ʒə=ɡaʁ=dε=zœ̃=lɥœʁ=dεs=pwaʁə 11

  mε=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒε=vɥ=ki=ty=e=tε=vʁε=mɑ̃ 12
  ʒə=pɑ̃sə=kə=ʒə=nə=tε=ʒa=mε=de=tεs=te=o=tɑ̃ 13
  sε=fu=kɔ=mə=ty=a=ʃɑ̃=ʒe 8
  ty=nε=plys=lə=ɡaʁ=kə=ʒε=ε=me 9

  la=pεʁ=sɔ=nə=kə=ʒε=tɑ̃=ε=me 9
  ε=mɔʁ=tə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 6
  ty=nε=plys=səl=ɥikə=ty=e=tε=za=vɑ̃ 10
  ty=nε=plys=səl=ɥi=kə=ʒε=ε=me 9

  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=pʁε=tə=a=tu=blje 10
  də=mɔ̃=kœ=ʁə=ʒə=vε=te=fa=se 9
  nɔ̃=ʒə=nə=vε=pa=lə=ʁə=ɡʁε=te 9
  e=u=i=ʒə=vε=zi=a=ʁi=ve 9

  ʒys=təa=vɑ̃=dɑ̃=fi=niʁ=ʒə=vu=lεtə=di=ʁə=mεʁ=si 13
  mεʁ=si=da=vwaʁ=tɥe=sεllə=kə=ty=ε=mε 10
  ty=a=fεʁə=və=niʁ=sεl=lə=kə=ʒe=tε 10
  sεl=lə=kinə=tə=kɔ̃=tε=pa=dɑ̃=sa=vi 10

PostScriptum

Ce poeme c’est celui qui marque le début d’une nouvelle vie. . . mais surtout celui qui te prouve que je ne t’aime plus. . .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/04/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.