Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Ton Début, Ma Fin

Poème Mort
Publié le 03/05/2004 00:00

L'écrit contient 271 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Steph!

Ton Début, Ma Fin

« Elle est morte »
Quand je les appris il étais déja trop tard
Tu avais déja péris dans un someil infini.
Pourtant depuis la derniere année
C’étais ce que tu voulais
Trouver tes ailes.
« Ne t’inquete pas, elle ne soufre plus… »
Elle peu etre que non
Mais moi c fou comme je soufre.
Tu as toujours eu la soif de vivre
Et tu as toujours voulu vivre peu importe les sirconstance.
Mais cloué a un lit d’hopital ce n’est pas une vie
A cause d’une hopital de… on ta perdu
Comme du sable tu nous a glisser entre les doigt
« Ce n’est qu’un virus, ca va vous passer madame »
Ouin ca va passer. virus mon oeil
Cétais pas la gastro comme il te lavais dit
Mais le cancer que tu avais.
Tu as passer une tonne de radio
Mais il non rien découvert.
Je ne leur pardonnerais jamais.
Maman ne voulais pas que jaille te voir
Mais je les obliger 2 fois a maporter
Et ces 2 fois je les regretter
Tu voulais tellement que je vois que tout allais bien
Et que tu allais ten sortir
Mais ton regard ta trahis
Il étais si vide, plus aucun espoire ne brillais.
Mais tu sais quoi ?
L’hopital na pas trouer ton cancer
Et quand tu est morte il on dit
Que cétais génétique.
Maman est aller passer les tests
Et depuis, a chaque fois que je lui en parle
Elle détourne le sujet.
Je ne sais pas dans combien de temps
Mais bientot tu ne sera plus seule
Parce que maman va mourir comme toi…
 • Pieds Hyphénique: Ton Début, Ma Fin

  el=le=est=mor=te 6
  quand=je=les=ap=pris=il=é=tais=dé=ja=trop=tard 12
  tu=a=vais=dé=ja=pé=ris=dans=un=so=meil=in=fi=ni 14
  pour=tant=de=puis=la=der=nie=re=an=née 10
  cé=tais=ce=que=tu=vou=lais 7
  trou=ver=tes=ai=les 5
  ne=tin=que=te=pas=el=le=ne=sou=fre=plus 12
  el=le=peu=e=tre=que=non 7
  mais=moi=c=fou=com=me=je=sou=fre 9
  tu=as=tou=jours=eu=la=soif=de=vi=vre 10
  et=tu=as=tou=jours=vou=lu=vivre=peu=im=por=te=les=sir=cons=tance 16
  mais=cloué=a=un=lit=d=ho=pi=tal=ce=nest=pas=une=vie 14
  a=cau=se=du=ne=ho=pi=tal=de=on=ta=per=du 13
  com=me=du=sa=ble=tu=nous=a=glis=ser=en=tre=les=doigt 14
  ce=nest=quun=vi=rus=ca=va=vous=pas=ser=ma=da=me 14
  ouin=ca=va=pas=ser=vi=rus=mon=oeil 9
  cé=tais=pas=la=gas=tro=com=me=il=te=la=vais=dit 13
  mais=le=can=cer=que=tu=a=vais 8
  tu=as=pas=ser=u=ne=ton=ne=de=ra=di=o 12
  mais=il=non=rien=dé=cou=vert 7
  je=ne=leur=par=don=ne=rais=ja=mais 9
  ma=man=ne=vou=lais=pas=que=jail=le=te=voir 11
  mais=je=les=o=bli=ger=deux=fois=a=ma=por=ter 12
  et=ces=deux=fois=je=les=re=gret=ter 9
  tu=vou=lais=tel=le=ment=que=je=vois=que=tout=al=lais=bien 14
  et=que=tu=al=lais=ten=sor=tir 8
  mais=ton=re=gard=ta=tra=his 7
  il=é=tais=si=vi=de=plus=au=cun=es=poi=re=ne=brillais 14
  mais=tu=sais=quoi 4
  l=ho=pi=tal=na=pas=trou=er=ton=can=cer 11
  et=quand=tu=est=mor=te=il=on=dit 9
  que=cé=tais=gé=né=tique 6
  ma=man=est=al=ler=pas=ser=les=tests 9
  et=de=puis=a=cha=que=fois=que=je=lui=en=pa=rle 13
  el=le=dé=tour=ne=le=su=jet 8
  je=ne=sais=pas=dans=com=bien=de=temps 9
  mais=bien=tot=tu=ne=se=ra=plus=seu=le 10
  par=ce=que=ma=man=va=mou=rir=com=me=toi 11
 • Phonétique : Ton Début, Ma Fin

  « εllə ε mɔʁtə »
  kɑ̃ ʒə lεz- apʁiz- il etε deʒa tʁo taʁ
  ty avε deʒa peʁi dɑ̃z- œ̃ sɔmεj ɛ̃fini.
  puʁtɑ̃ dəpɥi la dεʁnjəʁə ane
  setε sə kə ty vulε
  tʁuve tεz- εlə.
  « nə tɛ̃kətə pa, εllə nə sufʁə plys… »
  εllə pø εtʁə kə nɔ̃
  mε mwa se fu kɔmə ʒə sufʁə.
  ty a tuʒuʁz- y la swaf də vivʁə
  e ty a tuʒuʁ vuly vivʁə pø ɛ̃pɔʁtə lε siʁkɔ̃stɑ̃sə.
  mε klue a œ̃ li dɔpital sə nε pa ynə vi
  a kozə dynə ɔpital də… ɔ̃ ta pεʁdy
  kɔmə dy sablə ty nuz- a ɡlise ɑ̃tʁə lε dwa
  « sə nε kœ̃ viʁys, ka va vu pase madamə »
  uɛ̃ ka va pase. viʁys mɔ̃n- ɔεj
  setε pa la ɡastʁo kɔmə il tə lavε di
  mε lə kɑ̃se kə ty avε.
  ty a pase ynə tɔnə də ʁadjo
  mεz- il nɔ̃ ʁjɛ̃ dekuvεʁ.
  ʒə nə lœʁ paʁdɔnəʁε ʒamε.
  mamɑ̃ nə vulε pa kə ʒajə tə vwaʁ
  mε ʒə lεz- ɔbliʒe dø fwaz- a mapɔʁte
  e sε dø fwa ʒə lε ʁəɡʁεte
  ty vulε tεllmɑ̃ kə ʒə vwa kə tut- alε bjɛ̃
  e kə ty alε tεn sɔʁtiʁ
  mε tɔ̃ ʁəɡaʁ ta tʁai
  il etε si vidə, plysz- okœ̃ εspwaʁə nə bʁijε.
  mε ty sε kwa ?
  lɔpital na pa tʁue tɔ̃ kɑ̃se
  e kɑ̃ ty ε mɔʁtə il ɔ̃ di
  kə setε ʒenetikə.
  mamɑ̃ εt- ale pase lε tεst
  e dəpɥi, a ʃakə fwa kə ʒə lɥi ɑ̃ paʁlə
  εllə detuʁnə lə syʒε.
  ʒə nə sε pa dɑ̃ kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃
  mε bjɛ̃to ty nə səʁa plys sələ
  paʁsə kə mamɑ̃ va muʁiʁ kɔmə twa…
 • Pieds Phonétique : Ton Début, Ma Fin

  εl=lə=ε=mɔʁ=tə 6
  kɑ̃ʒə=lε=za=pʁi=zil=e=tε=de=ʒa=tʁo=taʁ 11
  ty=a=vε=de=ʒa=pe=ʁi=dɑ̃=zœ̃=sɔ=mεj=ɛ̃=fi=ni 14
  puʁ=tɑ̃=dəp=ɥi=la=dεʁ=njə=ʁə=a=ne 10
  se=tε=sə=kə=ty=vu=lε 7
  tʁu=ve=tε=zε=lə 5
  nə=tɛ̃kə=tə=pa=εl=lə=nə=su=fʁə=plys 11
  εl=lə=pø=ε=tʁə=kə=nɔ̃ 7
  mε=mwa=se=fu=kɔ=mə=ʒə=sufʁə 8
  ty=a=tu=ʒuʁ=zy=la=swaf=də=vivʁə 9
  e=ty=a=tu=ʒuʁ=vu=ly=vivʁə=pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=lε=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃sə 16
  mε=klu=e=a=œ̃=li=dɔ=pi=tal=sə=nε=pa=ynə=vi 14
  a=kozə=dy=nəɔ=pi=tal=də=ɔ̃=ta=pεʁ=dy 11
  kɔmə=dy=sa=blə=ty=nu=za=ɡli=se=ɑ̃=tʁə=lε=dwa 13
  sə=nε=kœ̃=vi=ʁys=ka=va=vu=pase=ma=damə 12
  u=ɛ̃=ka=va=pase=vi=ʁys=mɔ̃=nɔ=εj 10
  se=tε=pa=la=ɡas=tʁo=kɔmə=il=tə=la=vε=di 12
  mε=lə=kɑ̃=se=kə=ty=a=vε 8
  ty=a=pa=se=ynə=tɔ=nə=də=ʁa=djo 10
  mε=zil=nɔ̃=ʁj=ɛ̃=de=ku=vεʁ 8
  ʒə=nə=lœ=ʁə=paʁ=dɔ=nə=ʁε=ʒa=mε 10
  ma=mɑ̃=nə=vu=lε=pakə=ʒa=jə=tə=vwaʁ 10
  mεʒə=lε=zɔ=bli=ʒe=dø=fwa=za=ma=pɔʁ=te 11
  e=sε=dø=fwa=ʒə=lε=ʁə=ɡʁε=te 9
  ty=vu=lε=tεl=lmɑ̃kə=ʒə=vwa=kə=tu=ta=lε=bjɛ̃ 12
  e=kə=ty=a=lε=tεn=sɔʁ=tiʁ 8
  mε=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ta=tʁa=i 7
  il=e=tε=si=vidə=plys=zo=kœ̃=εs=pwa=ʁə=nə=bʁi=jε 14
  mε=ty=sε=kwa 4
  lɔ=pi=tal=na=pa=tʁu=e=tɔ̃=kɑ̃=se 10
  e=kɑ̃=ty=ε=mɔʁ=tə=il=ɔ̃=di 9
  kə=se=tε=ʒe=ne=ti=kə 7
  ma=mɑ̃=ε=ta=le=pa=se=lε=tεst 9
  e=dəp=ɥi=a=ʃakə=fwa=kə=ʒə=lɥi=ɑ̃paʁlə 10
  εl=lə=de=tuʁ=nə=lə=sy=ʒε 8
  ʒə=nə=sε=pa=dɑ̃=kɔ̃=bj=ɛ̃=də=tɑ̃ 10
  mε=bjɛ̃=to=ty=nə=sə=ʁa=plys=sə=lə 10
  paʁsə=kə=ma=mɑ̃=va=mu=ʁiʁ=kɔ=mə=twa 10

PostScriptum

écrit lannée derniere

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/05/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est si beau mais si triste. . .
Ton inspiration est présente dans chacun de ts mots.
Félicitations-0

Auteur de Poésie
01/07/2004 00:00(U)Aurore

comme le dit petite puce il est si bo mai triste il me donne les larme au yx
continue comme ca bisou
juliette.

Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00(K)J£$$(K)

c’est clair qu’il donne els larmes aux yeux c tellement triste mais si joliment écris continue {}amitié