Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Futile

Poème - Sans Thème -
Publié le 23/07/2012 14:04

L'écrit contient 239 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Suivreletoile

Futile

FUTILE
C’est peut être une question de matière première.
C’est peut être une question de religion, de prière.
Une façon d’écouler les armes en ayant la manière.
Une réponse trop facile à nos pulsions guerrières.
Le peuple lui, pauvre pion, en échec et qu’on mate.
Sacrifice devenu banal aux jeux des diplomates.
Voudrait vivre autre chose qu’une vie d’automate.
Parfois il rêve d’être David écrasant les Goliath,
Que font les démocraties avides et corrompues
A part envoyer ici et là quelques jeunes recrues
Se dire on a essayé, se dire on y a cru
Et puis se retrouver solidaire à l’eau nue.
Les dictatures pas de soucis ont encore de beaux jours
Si meurt un Kadhafi soit tranquille un autre prendra sa tour
Accueilli bras ouverts par nos ministres et par leur cour.
Au nom des droits de l’homme qui chez eux non pas cours.
Le poète, spectateur incrédule, inutile rêveur
Ne peut sortir un cri, et par ses mots il pleure
Le monde est ainsi fait, le pouvoir, c’est la peur.
Les rimes sont ici bien futiles, reste la rancœur.
C’est surement une question vénale et monétaire
C’est la justification du contrat donné au militaire
C’est la liberté qu’on a mis depuis un bail aux fers
C’est la raison d’état qui règne et nous fait taire.
Suivreletoile,
Pessac/Bordeaux, 05 Août 2011
 • Pieds Hyphénique: Futile

  fu=ti=le 3
  cest=peut=être=u=ne=ques=ti=on=de=ma=tiè=re=pre=mière 14
  cest=peut=être=u=ne=ques=tion=de=re=li=gion=de=pri=ère 14
  une=fa=çon=dé=cou=ler=les=ar=mes=en=ayant=la=ma=nière 14
  u=ne=ré=pon=se=trop=fa=cile=à=nos=pul=sions=guer=rières 14
  le=peu=ple=lui=pau=vre=pion=en=é=chec=et=quon=ma=te 14
  sa=cri=fice=de=ve=nu=ba=nal=aux=jeux=des=di=plo=mates 14
  vou=drait=vi=vre=au=tre=cho=se=quu=ne=vie=dau=to=mate 14
  par=fois=il=rêve=dê=tre=da=vid=é=cra=sant=les=go=lia=th 15
  que=font=les=dé=mo=cra=ties=a=vi=des=et=cor=rom=pues 14
  a=part=en=voyer=i=ci=et=là=quel=ques=jeu=nes=re=crues 14
  se=di=re=on=a=es=sayé=se=di=re=on=y=a=cru 14
  et=puis=se=re=trou=ver=so=li=dai=re=à=leau=nue 13
  les=dic=ta=tures=pas=de=sou=cis=ont=en=co=re=de=beaux=jours 15
  si=meurt=un=kadha=fi=soit=tran=quille=un=autre=pren=dra=sa=tour 14
  ac=cueilli=bras=ou=verts=par=nos=mi=nis=tres=et=par=leur=cour 14
  au=nom=des=droits=de=l=hom=me=qui=chez=eux=non=pas=cours 14
  le=po=ète=s=pec=ta=teur=in=cré=du=le=i=nu=tile=rê=veur 16
  ne=peut=sor=tir=un=cri=et=par=ses=mots=il=pleu=re 13
  le=mon=de=est=ain=si=fait=le=pou=voir=cest=la=peur 13
  les=rimes=sont=i=ci=bien=fu=ti=les=res=te=la=ran=cœur 14
  cest=sure=ment=u=ne=ques=tion=vé=na=le=et=mo=né=taire 14
  cest=la=jus=ti=fi=ca=tion=du=con=trat=don=né=au=mi=li=taire 16
  cest=la=li=ber=té=quon=a=mis=de=puis=un=bail=aux=fers 14
  cest=la=rai=son=dé=tat=qui=rè=gne=et=nous=fait=tai=re 14
  sui=vre=le=toi=le 5
  pes=sac=s=la=sh=bor=deaux=vir=gule=zé=ro=cinq=a=oût=deux=milleonze 16
 • Phonétique : Futile

  fytilə
  sε pø εtʁə ynə kεstjɔ̃ də matjεʁə pʁəmjεʁə.
  sε pø εtʁə ynə kεstjɔ̃ də ʁəliʒjɔ̃, də pʁjεʁə.
  ynə fasɔ̃ dekule lεz- aʁməz- ɑ̃n- εjɑ̃ la manjεʁə.
  ynə ʁepɔ̃sə tʁo fasilə a no pylsjɔ̃ ɡeʁjεʁə.
  lə pəplə lɥi, povʁə pjɔ̃, ɑ̃n- eʃεk e kɔ̃ matə.
  sakʁifisə dəvəny banal o ʒø dε diplɔmatə.
  vudʁε vivʁə otʁə ʃozə kynə vi dotɔmatə.
  paʁfwaz- il ʁεvə dεtʁə david ekʁazɑ̃ lε ɡɔljat,
  kə fɔ̃ lε demɔkʁasiz- avidəz- e kɔʁɔ̃pɥ
  a paʁ ɑ̃vwaje isi e la kεlk ʒənə ʁəkʁy
  sə diʁə ɔ̃n- a esεje, sə diʁə ɔ̃n- i a kʁy
  e pɥi sə ʁətʁuve sɔlidεʁə a lo nɥ.
  lε diktatyʁə pa də susiz- ɔ̃ ɑ̃kɔʁə də bo ʒuʁ
  si məʁ œ̃ kadafi swa tʁɑ̃kjə œ̃n- otʁə pʁɑ̃dʁa sa tuʁ
  akœji bʁaz- uvεʁ paʁ no ministʁəz- e paʁ lœʁ kuʁ.
  o nɔ̃ dε dʁwa də lɔmə ki ʃez- ø nɔ̃ pa kuʁ.
  lə pɔεtə, spεktatœʁ ɛ̃kʁedylə, inytilə ʁεvœʁ
  nə pø sɔʁtiʁ œ̃ kʁi, e paʁ sε moz- il plœʁə
  lə mɔ̃də εt- ɛ̃si fε, lə puvwaʁ, sε la pœʁ.
  lε ʁimə sɔ̃t- isi bjɛ̃ fytilə, ʁεstə la ʁɑ̃kœʁ.
  sε syʁəmɑ̃ ynə kεstjɔ̃ venalə e mɔnetεʁə
  sε la ʒystifikasjɔ̃ dy kɔ̃tʁa dɔne o militεʁə
  sε la libεʁte kɔ̃n- a mi dəpɥiz- œ̃ baj o fεʁ
  sε la ʁεzɔ̃ deta ki ʁεɲə e nu fε tεʁə.
  sɥivʁələtwalə,
  pesak slaʃ bɔʁdo viʁɡylə zeʁo sɛ̃k aut dø milə ɔ̃zə
 • Pieds Phonétique : Futile

  fy=ti=lə 3
  sε=pø=ε=tʁə=y=nə=kεs=tjɔ̃=də=ma=tjε=ʁə=pʁə=mjεʁə 14
  sε=pø=εtʁə=y=nə=kεs=tjɔ̃=də=ʁə=li=ʒjɔ̃=də=pʁi=jεʁ 14
  ynə=fa=sɔ̃=de=ku=le=lε=zaʁ=mə=zɑ̃=nε=jɑ̃=la=ma=njεʁə 15
  ynə=ʁe=pɔ̃=sə=tʁo=fa=si=lə=a=no=pyl=sjɔ̃=ɡe=ʁjεʁə 14
  lə=pə=plə=lɥi=po=vʁə=pjɔ̃=ɑ̃=ne=ʃεk=e=kɔ̃=ma=tə 14
  sa=kʁi=fisə=də=və=ny=ba=nal=o=ʒø=dε=di=plɔ=matə 14
  vu=dʁε=vi=vʁə=o=tʁə=ʃo=zə=ky=nə=vi=do=tɔ=matə 14
  paʁ=fwa=zil=ʁεvə=dε=tʁə=da=vid=e=kʁa=zɑ̃=lε=ɡɔ=ljat 14
  kə=fɔ̃=lε=de=mɔ=kʁa=si=za=vi=də=ze=kɔ=ʁɔ̃pɥ 13
  a=paʁ=ɑ̃=vwa=je=i=si=e=la=kεl=kə=ʒə=nəʁə=kʁy 14
  sə=diʁə=ɔ̃=na=e=sε=je=sə=di=ʁə=ɔ̃=ni=a=kʁy 14
  e=pɥi=sə=ʁə=tʁu=ve=sɔ=li=dε=ʁə=a=lo=nɥ 13
  lε=dik=ta=tyʁə=pa=də=su=si=zɔ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=də=bo=ʒuʁ 15
  si=məʁ=œ̃=ka=da=fi=swa=tʁɑ̃=kjəœ̃=notʁə=pʁɑ̃=dʁa=sa=tuʁ 14
  a=kœji=bʁa=zu=vεʁ=paʁ=no=mi=nis=tʁə=ze=paʁ=lœʁ=kuʁ 14
  o=nɔ̃=dε=dʁwa=də=lɔ=mə=ki=ʃe=zø=nɔ̃=pa=kuʁ 13
  lə=pɔ=εtə=spεk=ta=tœʁ=ɛ̃=kʁe=dy=lə=i=ny=ti=lə=ʁε=vœʁ 16
  nə=pø=sɔʁ=tiʁ=œ̃=kʁi=e=paʁ=sε=mo=zil=plœ=ʁə 13
  lə=mɔ̃=də=ε=tɛ̃=si=fε=lə=pu=vwaʁ=sε=la=pœ=ʁə 14
  lε=ʁimə=sɔ̃=ti=si=bjɛ̃=fy=ti=lə=ʁεs=tə=la=ʁɑ̃=kœʁ 14
  sε=syʁə=mɑ̃=y=nə=kεs=tjɔ̃=ve=na=lə=e=mɔ=ne=tεʁə 14
  sε=la=ʒys=ti=fi=ka=sjɔ̃=dy=kɔ̃=tʁa=dɔ=ne=o=mi=li=tεʁə 16
  sε=la=li=bεʁ=te=kɔ̃=na=mi=dəp=ɥi=zœ̃=baj=o=fεʁ 14
  sε=la=ʁε=zɔ̃=de=ta=ki=ʁε=ɲə=e=nu=fε=tε=ʁə 14
  sɥi=vʁə=lə=twa=lə 5
  pe=sak=slaʃ=bɔʁ=do=viʁ=ɡylə=ze=ʁo=sɛ̃k=a=ut=dø=mi=ləɔ̃zə 15

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.