Poeme : Alternative

A Propos du Poeme

Autre vie.

Alternative

Gendarmes du monde
Froidure d ’ envergure
Des balles inhumaines
Humanité non crédible.
Contradictoires visions
L ’ humain est nu
Éclairer la coopération
Renaissance d ’ univers.

Consternant.
Sentiers dévastés
Replis de la vie
Aventure calcinée
Portes de violence.
Ruse d ’ embuscade
Des tueries Russes
Cadavres emmêlés
Déclenchent émotion.

Cadastres de cadavres
Cale les longs corps
Collecteurs des âmes
Spiritualité des ravages.
Capturer amples vies
Amour de la haine
Aux cratères des peurs
Humanité des blindés.
Agrandir…

Foi de tuer. .
Ai perdu mon âme
Mes yeux clignotent
Horizons longs sangs
Anéantir beaux amours.
Idéologie des doctrines
Sauvegade l ’ hypocrisie
L ’ Humanité belliqueuse
Cohésion d ’ irresponsable.

Glauque énergie.
Mâchoires de tenailles
Usure d ’ encerclement
L ’ avancée de preuves
Théâtre des envergures.
La douleur du cœur
Des regards calcinés
Beaux murs chantent
Actualités du Pays.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Alternative

  gen=dar=mes=du=mon=de 6
  froi=du=re=den=ver=gure 6
  des=bal=les=in=hu=maines 6
  hu=ma=ni=té=non=cré=dible 7
  contra=dic=toi=res=vi=sions 6
  l=hu=main=est=nu 5
  é=clai=rer=la=coo=pé=ra=tion 8
  re=nais=sance=du=ni=vers 6

  conster=nant 2
  sen=ti=ers=dé=vas=tés 6
  re=plis=de=la=vie 5
  aven=tu=re=cal=ci=née 6
  por=tes=de=vio=len=ce 6
  ru=se=dem=bus=ca=de 6
  des=tue=ries=ru=sses 5
  ca=da=vres=em=mê=lés 6
  dé=clen=chent=é=mo=tion 6

  ca=das=tres=de=ca=davres 6
  ca=le=les=longs=corps 5
  col=lec=teurs=des=âmes 5
  spi=ri=tua=li=té=des=ra=vages 8
  cap=tu=rer=am=ples=vies 6
  amour=de=la=hai=ne 5
  aux=cra=tè=res=des=peurs 6
  hu=ma=ni=té=des=blin=dés 7
  agran=dir 2

  foi=de=tuer 3
  ai=per=du=mon=âme 5
  mes=y=eux=cli=gnotent 5
  ho=ri=zons=longs=sang=s 6
  ané=an=tir=beaux=a=mours 6
  idéo=lo=gie=des=doc=trines 6
  sauve=gade=lhy=po=cri=sie 6
  lhu=ma=ni=té=bel=li=queuse 7
  co=hé=sion=dir=res=pon=sable 7

  glau=que=éner=gie 4
  mâ=choires=de=te=nail=les 6
  usu=re=den=cer=cle=ment 6
  la=van=cée=de=preu=ves 6
  théâ=tre=des=en=ver=gures 6
  la=dou=leur=du=cœur 5
  des=re=gards=cal=ci=nés 6
  beaux=murs=chantent 3
  ac=tua=li=tés=du=pa=ys 7
 • Phonétique : Alternative

  ʒɑ̃daʁmə- dy mɔ̃də
  fʁwadyʁə dɑ̃vεʁɡyʁə
  dε baləz- inymεnə
  ymanite nɔ̃ kʁediblə.
  kɔ̃tʁadiktwaʁə vizjɔ̃
  lymɛ̃ ε ny
  eklεʁe la kupeʁasjɔ̃
  ʁənεsɑ̃sə dynive.

  kɔ̃stεʁnɑ̃.
  sɑ̃tje devaste
  ʁəpli də la vi
  avɑ̃tyʁə kalsine
  pɔʁtə- də vjɔlɑ̃sə.
  ʁyzə dɑ̃byskadə
  dε tɥəʁi ʁysə
  kadavʁəz- ɑ̃mεle
  deklɑ̃ʃe emɔsjɔ̃.

  kadastʁə- də kadavʁə
  kalə lε lɔ̃ɡ kɔʁ
  kɔlεktœʁ dεz- amə
  spiʁitɥalite dε ʁavaʒə.
  kaptyʁe ɑ̃plə vi
  amuʁ də la-εnə
  o kʁatεʁə dε pœʁ
  ymanite dε blɛ̃de.
  aɡʁɑ̃diʁ…

  fwa də tɥe.
  ε pεʁdy mɔ̃n- amə
  mεz- iø kliɲɔte
  ɔʁizɔ̃ lɔ̃ɡ sɑ̃ɡ
  aneɑ̃tiʁ boz- amuʁ.
  ideɔlɔʒi dε dɔktʁinə
  sovɡadə lipɔkʁizi
  lymanite bεllikøzə
  kɔezjɔ̃ diʁεspɔ̃sablə.

  ɡlokə enεʁʒi.
  maʃwaʁə də tənajə
  yzyʁə dɑ̃sεʁkləmɑ̃
  lavɑ̃se də pʁəvə
  teatʁə dεz- ɑ̃vεʁɡyʁə.
  la dulœʁ dy kœʁ
  dε ʁəɡaʁd kalsine
  bo myʁ ʃɑ̃te
  aktɥalite dy pεi.
 • Syllabes Phonétique : Alternative

  ʒɑ̃=daʁ=mə=dy=mɔ̃=də 6
  fʁwa=dy=ʁə=dɑ̃=vεʁ=ɡyʁə 6
  dε=ba=lə=zi=ny=mεnə 6
  y=ma=ni=te=nɔ̃=kʁe=diblə 7
  kɔ̃=tʁa=dik=twaʁə=vi=zjɔ̃ 6
  ly=mɛ̃=ε=ny 4
  e=klε=ʁe=la=ku=pe=ʁa=sjɔ̃ 8
  ʁə=nε=sɑ̃sə=dy=ni=veʁ 6

  kɔ̃s=tεʁ=nɑ̃ 3
  sɑ̃=tj=e=de=vas=te 6
  ʁə=pli=də=la=vi 5
  a=vɑ̃=tyʁə=kal=si=ne 6
  pɔʁ=tə=də=vjɔ=lɑ̃=sə 6
  ʁy=zə=dɑ̃=bys=ka=də 6
  dε=tɥə=ʁi=ʁy=sə 5
  ka=da=vʁə=zɑ̃=mε=le 6
  de=klɑ̃=ʃe=e=mɔ=sjɔ̃ 6

  ka=das=tʁə=də=ka=davʁə 6
  ka=lə=lε=lɔ̃ɡ=kɔʁ 5
  kɔ=lεk=tœʁ=dε=za=mə 6
  spi=ʁit=ɥa=li=te=dεʁavaʒə 6
  kap=ty=ʁe=ɑ̃=plə=vi 6
  a=muʁ=də=la-ε=nə 6
  o=kʁa=tε=ʁə=dε=pœʁ 6
  y=ma=ni=te=dε=blɛ̃=de 7
  a=ɡʁɑ̃=diʁ 3

  fwa=də=tɥe 3
  ε=pεʁ=dy=mɔ̃=na=mə 6
  mε=zi=ø=kli=ɲɔ=te 6
  ɔ=ʁi=zɔ̃=lɔ̃ɡ=sɑ̃ɡ 5
  a=ne=ɑ̃=tiʁ=bo=za=muʁ 7
  i=de=ɔ=lɔ=ʒi=dε=dɔk=tʁinə 8
  sov=ɡadə=li=pɔ=kʁi=zi 6
  ly=ma=ni=te=bεl=likøzə 6
  kɔ=e=zjɔ̃=di=ʁεs=pɔ̃sablə 6

  ɡlo=kə=e=nεʁ=ʒi 5
  ma=ʃwaʁə=də=tə=na=jə 6
  y=zyʁə=dɑ̃=sεʁ=klə=mɑ̃ 6
  la=vɑ̃=se=də=pʁə=və 6
  te=atʁə=dε=zɑ̃=vεʁ=ɡyʁə 6
  la=du=lœ=ʁə=dy=kœʁ 6
  dε=ʁə=ɡaʁd=kal=si=ne 6
  bo=myʁ=ʃɑ̃=te 4
  ak=tɥa=li=te=dy=pε=i 7

PostScriptum

Amour négatif.

Historique des Modifications

06/04/2022 15:16
06/04/2022 15:14
06/04/2022 15:13
06/04/2022 15:10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.