Poeme : Trace Du Tour

A Propos du Poeme

Anse.

Trace Du Tour

Histoire des équipes.
Tout en prolongement
Banesto devient Reynolds Movistar
Kwantum devient Ti Raleigh Jumbo-Vista
Mapei devient Quick -Step Soudal (2023)
Astana devient Trek - Segafredo et plus.
Des fiançailles des cycles d ’ argent
Des dopage des roues d ’ histoire.

Houle.
Foix des houles
Au vent d ’ Hugo
Sentimentale course
Croix des vies
Pédale de frère
Jambes du lointain
Rêves des aides
Mains d ’ espérance.

Équipiers.
Histoire des équipes.
Tout en prolongement
Banesto devient Reynolds Movistar
Kwantum devient Ti Raleigh Jumbo-Vista
Mapei devient Quick -Step Soudal (2023)
Astana devient Trek - Segafredo et plus.
Des fiançailles des cycles d ’ argent
Des dopage des roues d ’ histoire.

Tour offert.
Tour est assommé
Acte des tragédies
Ribambelle de chutes
Jonas est vainqueur.
Tadej de répétition
Tu es immense
Théâtre du Tour
Des elfes coureurs.

Altitude.
Boucle des vitamines
Charme du paysage
Lourdes des chutes
Gravillons désespoir.
Sommets enchaînés
Pedaleurs d ’ exploit
Souffle du berge
Tragédie du Tour.

France d ’ étape.
Flot des espoirs
Mirage s ’ en fut
Loto des songes
Et Laporte arrive.
Chaos de Cahors
Malice de lucidité
Le peloton affolé
Édition de records.

Trône.
Rythme d ’ insolence
Rafle de victoires
La coquette nouvelle
Fait vibrer Copenhague.
Coureur danois modèle
Œuvre à la pédale
Et Jonas a surgi
La cuvée du sacre.

Renaissance.
Reine du cyclisme
Tour au Feminin
La nouvelle étape
Pas du cyclisme.
Coureuse des rêves
Faire belle carrière
La belle pédalée
Déclinaison du Tour.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Trace Du Tour

  his=toi=re=des=é=quipes 6
  tout=en=pro=lon=ge=ment 6
  banes=to=de=vient=rey=nolds=mo=vis=tar 9
  kwan=tum=de=vient=ti=ra=leigh=jum=bo=vis=ta 11
  ma=pei=de=vient=qui=ck=step=sou=dal=deux=mille=vingt=trois 13
  asta=na=de=vient=trek=se=gafre=do=et=plus 10
  des=fian=çailles=des=cy=cles=dargent 7
  des=do=page=des=roues=dhis=toire 7

  hou=le 2
  foix=des=hou=les 4
  au=vent=d=hu=go 5
  sen=ti=men=ta=le=course 6
  croix=des=vies 3
  pé=da=le=de=frè=re 6
  jam=bes=du=loin=tain 5
  rê=ves=des=ai=des 5
  mains=des=pé=ran=ce 5

  équi=pi=ers 3
  his=toi=re=des=é=quipes 6
  tout=en=pro=lon=ge=ment 6
  banes=to=de=vient=rey=nolds=mo=vis=tar 9
  kwan=tum=de=vient=ti=ra=leigh=jum=bo=vis=ta 11
  ma=pei=de=vient=qui=ck=step=sou=dal=deux=mille=vingt=trois 13
  asta=na=de=vient=trek=se=gafre=do=et=plus 10
  des=fian=çailles=des=cy=cles=dargent 7
  des=do=page=des=roues=dhis=toire 7

  tour=of=fert 3
  tour=est=as=som=mé 5
  ac=te=des=tra=gé=dies 6
  ri=bam=bel=le=de=chutes 6
  jo=nas=est=vain=queur 5
  ta=dej=de=ré=pé=ti=tion 7
  tu=es=im=men=se 5
  théâ=tre=du=tour 4
  des=el=fes=cou=reurs 5

  al=ti=tu=de 4
  bou=cle=des=vi=ta=mines 6
  char=me=du=pay=sa=ge 6
  lour=des=des=chu=tes 5
  gra=vil=lons=dé=ses=poir 6
  som=mets=en=chaî=nés 5
  pe=da=leurs=dex=ploit 5
  souf=fle=du=ber=ge 5
  tra=gé=die=du=tour 5

  fran=ce=dé=ta=pe 5
  flot=des=es=poirs 4
  mi=ra=ge=sen=fut 5
  lo=to=des=son=ges 5
  et=la=por=te=ar=rive 6
  chaos=de=ca=hors 4
  ma=lice=de=lu=ci=di=té 7
  le=pe=lo=ton=af=fo=lé 7
  édi=ti=on=de=re=cords 6

  trô=ne 2
  ryth=me=din=so=len=ce 6
  ra=fle=de=vic=toi=res 6
  la=co=quet=te=nou=velle 6
  fait=vi=brer=co=pen=hague 6
  cou=reur=da=nois=mo=dèle 6
  œu=vre=à=la=pé=dale 6
  et=jo=nas=a=sur=gi 6
  la=cu=vée=du=sa=cre 6

  re=nais=san=ce 4
  rei=ne=du=cy=clis=me 6
  tour=au=fe=mi=nin 5
  la=nou=vel=le=é=tape 6
  pas=du=cy=clis=me 5
  cou=reu=se=des=rê=ves 6
  fai=re=bel=le=car=rière 6
  la=bel=le=pé=da=lée 6
  dé=cli=nai=son=du=tour 6
 • Phonétique : Trace Du Tour

  istwaʁə dεz- ekipə.
  tut- ɑ̃ pʁɔlɔ̃ʒəmɑ̃
  banεsto dəvjɛ̃ ʁenɔld mɔvistaʁ
  kwɑ̃tɔm dəvjɛ̃ ti ʁalεɡ ʒœ̃bo vista
  mapε dəvjɛ̃ kik stεp sudal (dø milə vɛ̃t- tʁwas)
  astana dəvjɛ̃ tʁεk səɡafʁədo e plys.
  dε fjɑ̃sajə dε siklə daʁʒe
  dε dɔpaʒə dε ʁu distwaʁə.

  ulə.
  fwa dεz- ulə
  o vɑ̃ dyɡo
  sɑ̃timɑ̃alə kuʁsə
  kʁwa dε vi
  pedalə də fʁεʁə
  ʒɑ̃bə dy lwɛ̃tɛ̃
  ʁεvə dεz- εdə
  mɛ̃ dεspeʁɑ̃sə.

  ekipje.
  istwaʁə dεz- ekipə.
  tut- ɑ̃ pʁɔlɔ̃ʒəmɑ̃
  banεsto dəvjɛ̃ ʁenɔld mɔvistaʁ
  kwɑ̃tɔm dəvjɛ̃ ti ʁalεɡ ʒœ̃bo vista
  mapε dəvjɛ̃ kik stεp sudal (dø milə vɛ̃t- tʁwas)
  astana dəvjɛ̃ tʁεk səɡafʁədo e plys.
  dε fjɑ̃sajə dε siklə daʁʒe
  dε dɔpaʒə dε ʁu distwaʁə.

  tuʁ ɔfεʁ.
  tuʁ εt- asɔme
  aktə dε tʁaʒedi
  ʁibɑ̃bεllə də ʃytə
  ʒɔnaz- ε vɛ̃kœʁ.
  tadεʒ də ʁepetisjɔ̃
  ty ε imɑ̃sə
  teatʁə dy tuʁ
  dεz- εlfə kuʁœʁ.

  altitydə.
  buklə dε vitaminə
  ʃaʁmə dy pεizaʒə
  luʁdə- dε ʃytə
  ɡʁavilɔ̃ dezεspwaʁ.
  sɔmεz- ɑ̃ʃεne
  pədalœʁ dεksplwa
  suflə dy bεʁʒə
  tʁaʒedi dy tuʁ.

  fʁɑ̃sə detapə.
  flo dεz- εspwaʁ
  miʁaʒə sɑ̃ fy
  lɔto dε sɔ̃ʒə
  e lapɔʁtə aʁivə.
  ʃao də kaɔʁ
  malisə də lysidite
  lə pəlɔtɔ̃ afɔle
  edisjɔ̃ də ʁəkɔʁd.

  tʁonə.
  ʁitmə dɛ̃sɔlɑ̃sə
  ʁaflə də viktwaʁə
  la kɔkεtə nuvεllə
  fε vibʁe kɔpɑ̃aɡ.
  kuʁœʁ danwa mɔdεlə
  œvʁə a la pedalə
  e ʒɔnaz- a syʁʒi
  la kyve dy sakʁə.

  ʁənεsɑ̃sə.
  ʁεnə dy siklismə
  tuʁ o fəminɛ̃
  la nuvεllə etapə
  pa dy siklismə.
  kuʁøzə dε ʁεvə
  fεʁə bεllə kaʁjεʁə
  la bεllə pedale
  deklinεzɔ̃ dy tuʁ.
 • Syllabes Phonétique : Trace Du Tour

  is=twa=ʁə=dε=ze=kipə 6
  tu=tɑ̃=pʁɔ=lɔ̃=ʒə=mɑ̃ 6
  banεstodə=vjɛ̃=ʁe=nɔld=mɔ=vis=taʁ 7
  kwɑ̃tɔmdə=vjɛ̃=ti=ʁa=lεɡ=ʒœ̃=bo=vis=ta 9
  mapεdə=vjɛ̃=kik=stεp=su=dal=dø=milə=vɛ̃t=tʁws 10
  as=tanadə=vjɛ̃=tʁεk=sə=ɡafʁə=do=e=plys 9
  dε=fjɑ̃=sajə=dεsiklə=daʁ=ʒe 6
  dε=dɔpaʒə=dε=ʁu=dis=twaʁə 6

  u=lə 2
  fwa=dε=zu=lə 4
  o=vɑ̃=dy=ɡo 4
  sɑ̃=ti=mɑ̃=a=lə=kuʁsə 6
  kʁwa=dε=vi 3
  pe=da=lə=də=fʁε=ʁə 6
  ʒɑ̃=bə=dy=lwɛ̃=tɛ̃ 5
  ʁε=və=dε=zε=də 5
  mɛ̃=dεs=pe=ʁɑ̃=sə 5

  e=ki=pj=e 4
  is=twa=ʁə=dε=ze=kipə 6
  tu=tɑ̃=pʁɔ=lɔ̃=ʒə=mɑ̃ 6
  banεstodə=vjɛ̃=ʁe=nɔld=mɔ=vis=taʁ 7
  kwɑ̃tɔmdə=vjɛ̃=ti=ʁa=lεɡ=ʒœ̃=bo=vis=ta 9
  mapεdə=vjɛ̃=kik=stεp=su=dal=dø=milə=vɛ̃t=tʁws 10
  as=tanadə=vjɛ̃=tʁεk=sə=ɡafʁə=do=e=plys 9
  dε=fjɑ̃=sajə=dεsiklə=daʁ=ʒe 6
  dε=dɔpaʒə=dε=ʁu=dis=twaʁə 6

  tuʁ=ɔ=fεʁ 3
  tuʁ=ε=ta=sɔ=me 5
  ak=tə=dε=tʁa=ʒe=di 6
  ʁi=bɑ̃=bεl=lə=də=ʃytə 6
  ʒɔ=na=zε=vɛ̃=kœ=ʁə 6
  ta=dεʒ=də=ʁe=pe=ti=s=jɔ̃ 8
  ty=ε=i=mɑ̃=sə 5
  te=a=tʁə=dy=tuʁ 5
  dε=zεl=fə=ku=ʁœ=ʁə 6

  al=ti=ty=də 4
  bu=klə=dε=vi=ta=minə 6
  ʃaʁ=mə=dy=pε=i=zaʒə 6
  luʁ=də=dε=ʃy=tə 5
  ɡʁa=vi=lɔ̃=de=zεs=pwaʁ 6
  sɔ=mε=zɑ̃=ʃε=ne 5
  pə=da=lœ=ʁə=dεks=plw 6
  su=flə=dy=bεʁ=ʒə 5
  tʁa=ʒe=di=dy=tuʁ 5

  fʁɑ̃=sə=de=ta=pə 5
  flo=dε=zεs=pwaʁ 4
  mi=ʁa=ʒə=sɑ̃=fy 5
  lɔ=to=dε=sɔ̃=ʒə 5
  e=la=pɔʁ=tə=a=ʁivə 6
  ʃa=o=də=ka=ɔʁ 5
  malisə=də=ly=si=di=te 6
  lə=pə=lɔ=tɔ̃=a=fɔ=le 7
  e=di=sjɔ̃=də=ʁə=kɔʁd 6

  tʁo=nə 2
  ʁit=mə=dɛ̃=sɔ=lɑ̃=sə 6
  ʁa=flə=də=vik=twa=ʁə 6
  la=kɔ=kεtə=nu=vεl=lə 6
  fε=vi=bʁe=kɔ=pɑ̃=aɡ 6
  ku=ʁœʁ=da=nwa=mɔ=dεlə 6
  œ=vʁə=a=la=pe=dalə 6
  e=ʒɔ=na=za=syʁ=ʒi 6
  la=ky=ve=dy=sa=kʁə 6

  ʁə=nε=sɑ̃=sə 4
  ʁε=nə=dy=si=klis=mə 6
  tuʁ=o=fə=mi=nɛ̃ 5
  la=nu=vεl=lə=e=tapə 6
  pa=dy=si=klis=mə 5
  ku=ʁø=zə=dε=ʁε=və 6
  fε=ʁə=bεl=lə=ka=ʁjεʁə 6
  la=bεl=lə=pe=da=le 6
  de=kli=nε=zɔ̃=dy=tuʁ 6

PostScriptum

Futur vélo.

Historique des Modifications

24/07/2022 17:52
24/07/2022 17:50
24/07/2022 17:49
24/07/2022 17:46
24/07/2022 17:44
24/07/2022 17:42
24/07/2022 17:40

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.