Poeme : La Sirène

A Propos du Poeme

Histoire de Femme.

La Sirène

La « femme parfaite »
Invente le maillot de bain
La gracieuse plongeuse
La Vénus de Milo
Elle joue nue
Film « La fille des Dieux »
Annette Kellerman Australienne
Femme extraordinaire 1886 1 975.

« Superstar de son temps, surnommée » la femme parfaite «, la nageuse australienne Annette Kellerman est surtout celle qui a libéré les femmes des inénarrables » costumes de bain « en inventant le maillot – qui leur permettrait désormais de nager sans entrave. »

« La jeune femme est contrainte à l’abandon, comme les autres nageurs de cette aventure. Précision : si les hommes ont le droit de s’élancer nus dans cette traversée, Annette Kellerman est contrainte de porter une combinaison faite d’un pantalon cousu avec une chemise, ce qui ne facilite pas ses mouvements.

Forte de son expérience, elle décide de bricoler un premier maillot de bain à partir de sous-vêtements féminins, moulant et sans manches, qui lui permet d’évoluer beaucoup plus aisément dans l’eau. Évidemment c’est un scandale car l’époque n’est pas encore à l’exposition des corps. Elle est même arrêtée en 1907 à Boston pour » indécence «. Elle est cependant relaxée par le juge qui prend en compte les arguments sportifs de la jeune femme et les nageuses sont autorisées à enfiler un maillot, à condition cependant qu’elles portent une robe avant d’entrer dans l’eau.
Profitant de cette forme d’entre-deux juridique, Annette lance alors sa première ligne de maillots de bain, qui permettent aux femmes – de plus en plus nombreuses à vouloir nager – d’évoluer librement dans l’eau. La popularité de ce nouveau vêtement et de son inventrice est telle qu’on l’appelle » le Kellerman «.
Habillé de ce maillot, Annette Kellerman multiplie les courses et se lance dans les spectacles aquatiques. En 1913, cette amoureuse de Paris se produit à l’Alhambra. »

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Sirène

  la=fem=me=par=fai=te 6
  inven=te=le=maillot=de=bain 6
  la=gra=cieu=se=plon=geuse 6
  la=vé=nus=de=mi=lo 6
  el=le=joue=nue 4
  film=la=fi=lle=des=dieux 6
  annette=kel=ler=man=aus=tra=lienne 7
  fem=me=ex=tra=or=di=naire=mille=hu=it=cent=quatre=vingt=six=mille=neuf=cent=soixante=quinze 19

  su=per=star=de=son=temps=sur=nom=mée=la=fem=me=par=faite=la=na=geu=seaus=tra=lienneannet=te=kel=ler=man=est=sur=tout=cel=le=qui=a=li=bé=ré=les=fem=mes=des=i=né=nar=ra=bles=cos=tu=mes=de=bain=en=in=ven=tant=le=maillot=–=qui=leur=per=met=trait=dé=sor=mais=de=na=ger=sans=en=trave 70

  la=jeune=fem=meest=con=trainteà=la=ban=don=comme=les=au=tres=na=geurs=de=cet=tea=ven=tu=re=pré=ci=sion=si=les=hom=mes=ont=le=droit=de=sé=lan=cer=nus=dans=cet=te=tra=ver=sée=an=net=te=kel=ler=man=est=con=train=te=de=por=ter=u=ne=com=bi=nai=son=fai=te=dun=pan=ta=lon=cou=su=a=vec=u=ne=che=mi=se=ce=qui=ne=fa=ci=li=te=pas=ses=mou=ve=ments 89

  forte=de=son=ex=pé=rience=el=le=dé=cide=de=bri=co=ler=un=pre=mier=maillot=de=bain=à=par=tir=de=sous=vê=te=ments=fé=mi=nins=mou=lant=et=sans=man=ches=qui=lui=per=met=dé=vo=luer=beau=coup=plus=ai=sé=ment=dans=leau=évi=dem=ment=cest=un=s=can=da=le=car=lé=po=que=nest=pas=en=co=reà=lex=po=si=tion=des=corps=el=leest=mê=mear=rê=tée=en=mille=neuf=cent=sept=à=bos=ton=pour=in=dé=cen=ce=el=le=est=ce=pen=dant=re=laxée=par=le=ju=ge=qui=prend=en=comp=te=les=ar=gu=ments=spor=tifs=de=la=jeu=ne=fem=me=et=les=na=geu=ses=sont=au=to=ri=sées=à=en=fi=ler=un=maillot=à=con=di=tion=ce=pen=dant=quel=les=por=tent=u=ne=ro=be=a=vant=den=trer=dans=leau 161
  pro=fi=tant=de=cette=forme=dentre=deux=ju=ri=di=que=an=net=te=lan=cea=lors=sa=pre=miè=re=li=gne=de=maillots=de=bain=qui=per=met=tent=aux=fem=mes=–=de=plus=en=plus=nom=breu=ses=à=vou=loir=na=ger=–=dé=vo=luer=li=bre=ment=dans=leau=la=po=pu=la=ri=té=de=ce=nou=veau=vê=te=ment=et=de=son=in=ven=tri=ceest=tel=le=quon=lap=pel=le=le=kel=ler=man 87
  ha=billé=de=ce=maillot=annette=kel=ler=man=mul=ti=plie=les=courses=et=se=lan=ce=dans=les=s=pec=ta=cles=a=qua=tiques=en=mille=neuf=cent=trei=ze=cet=tea=mou=reu=se=de=pa=ris=se=pro=duit=à=lalham=bra 47
 • Phonétique : La Sirène

  la « famə paʁfεtə »
  ɛ̃vɑ̃tə lə majo də bɛ̃
  la ɡʁasjøzə plɔ̃ʒøzə
  la venys də milo
  εllə ʒu nɥ
  film « la fijə dε djøks »
  anεtə kεllεʁmɑ̃ ostʁaljεnə
  famə εkstʁaɔʁdinεʁə milə ɥi sɑ̃ katʁə vɛ̃- sis, milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə kɛ̃zə.

  « sypεʁstaʁ də sɔ̃ tɑ̃, syʁnɔmeə » la famə paʁfεtə «, la naʒøzə ostʁaljεnə anεtə kεllεʁmɑ̃ ε syʁtu sεllə ki a libeʁe lε famə dεz- inenaʁabləs » kɔstymə də bεn « εn ɛ̃vɑ̃tɑ̃ lə majo ki lœʁ pεʁmεtʁε dezɔʁmε də naʒe sɑ̃z- ɑ̃tʁavə. »

  « la ʒənə famə ε kɔ̃tʁɛ̃tə a labɑ̃dɔ̃, kɔmə lεz- otʁə- naʒœʁ də sεtə avɑ̃tyʁə. pʁesizjɔ̃ : si lεz- ɔməz- ɔ̃ lə dʁwa də selɑ̃se nys dɑ̃ sεtə tʁavεʁse, anεtə kεllεʁmɑ̃ ε kɔ̃tʁɛ̃tə də pɔʁte ynə kɔ̃binεzɔ̃ fεtə dœ̃ pɑ̃talɔ̃ kuzy avεk ynə ʃəmizə, sə ki nə fasilitə pa sε muvəmɑ̃.

  fɔʁtə də sɔ̃n- εkspeʁjɑ̃sə, εllə desidə də bʁikɔle œ̃ pʁəmje majo də bɛ̃ a paʁtiʁ də su vεtəmɑ̃ feminɛ̃, mulɑ̃ e sɑ̃ mɑ̃ʃə, ki lɥi pεʁmε devɔlɥe boku plysz- εzemɑ̃ dɑ̃ lo. evidamɑ̃ sεt- œ̃ skɑ̃dalə kaʁ lepɔkə nε pa ɑ̃kɔʁə a lεkspozisjɔ̃ dε kɔʁ. εllə ε mεmə aʁεte ɑ̃ milə nəf sɑ̃ sεt a bɔstɔ̃ puʁ » ɛ̃desɑ̃sə «. εllə ε səpɑ̃dɑ̃ ʁəlakse paʁ lə ʒyʒə ki pʁɑ̃t- ɑ̃ kɔ̃tə lεz- aʁɡymɑ̃ spɔʁtif də la ʒənə famə e lε naʒøzə sɔ̃t- otɔʁizez- a ɑ̃file œ̃ majo, a kɔ̃disjɔ̃ səpɑ̃dɑ̃ kεllə pɔʁte ynə ʁɔbə avɑ̃ dɑ̃tʁe dɑ̃ lo.
  pʁɔfitɑ̃ də sεtə fɔʁmə dɑ̃tʁə dø ʒyʁidikə, anεtə lɑ̃sə alɔʁ sa pʁəmjεʁə liɲə də majo də bɛ̃, ki pεʁmεte o famə də plysz- ɑ̃ plys nɔ̃bʁøzəz- a vulwaʁ naʒe devɔlɥe libʁəmɑ̃ dɑ̃ lo. la pɔpylaʁite də sə nuvo vεtəmɑ̃ e də sɔ̃n- ɛ̃vɑ̃tʁisə ε tεllə kɔ̃ lapεllə » lə kεllεʁman «.
  abije də sə majo, anεtə kεllεʁmɑ̃ myltipli lε kuʁsəz- e sə lɑ̃sə dɑ̃ lε spεktakləz- akatik. ɑ̃ milə nəf sɑ̃ tʁεzə, sεtə amuʁøzə də paʁi sə pʁɔdɥi a lalɑ̃bʁa. »
 • Syllabes Phonétique : La Sirène

  la=fa=mə=paʁ=fε=tə 6
  ɛ̃vɑ̃tə=lə=ma=jo=də=bɛ̃ 6
  la=ɡʁa=sjø=zə=plɔ̃=ʒøzə 6
  la=ve=nys=də=mi=lo 6
  εl=lə=ʒu=nɥ 4
  film=la=fi=jə=dε=djøks 6
  anεtə=kεl=lεʁ=mɑ̃=os=tʁa=ljεnə 7
  faməεk=stʁ=ɔʁ=dinεʁə=mi=lə=ɥi=sɑ̃=ka=tʁə=vɛ̃=sis=mi=lə=nəf=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=kɛ̃zə 20

  sypεʁstaʁdə=sɔ̃=tɑ̃=syʁ=nɔ=me=ə=la=fa=mə=paʁ=fε=tə=la=na=ʒø=zəos=tʁa=ljε=nəa=nε=tə=kεl=lεʁ=mɑ̃=ε=syʁ=tu=sεllə=ki=a=li=be=ʁe=lε=fa=mə=dε=zi=ne=na=ʁa=bləs=kɔs=ty=mə=də=bεn=εn=ɛ̃=vɑ̃=tɑ̃=lə=ma=jo=ki=lœʁ=pεʁ=mε=tʁε=de=zɔʁ=mε=də=na=ʒe=sɑ̃=zɑ̃=tʁa=və 71

  laʒə=nə=fa=məε=kɔ̃=tʁɛ̃təa=la=bɑ̃=dɔ̃=kɔmə=lε=zo=tʁə=na=ʒœʁ=də=sε=təa=vɑ̃=ty=ʁə=pʁe=si=zjɔ̃=si=lε=zɔ=mə=zɔ̃=lə=dʁwa=də=se=lɑ̃=se=nys=dɑ̃=sε=tə=tʁa=vεʁ=se=a=nε=tə=kεl=lεʁ=mɑ̃=ε=kɔ̃=tʁɛ̃=tə=də=pɔʁ=te=y=nə=kɔ̃=bi=nε=zɔ̃=fε=tə=dœ̃=pɑ̃=ta=lɔ̃=ku=zy=a=vεk=y=nə=ʃə=mi=zə=sə=ki=nə=fa=si=li=tə=pa=sε=mu=və=mɑ̃ 89

  fɔʁtə=də=sɔ̃=nεk=spe=ʁjɑ̃sə=εl=lə=de=sidə=də=bʁi=kɔ=le=œ̃=pʁə=mje=ma=jo=də=bɛ̃=a=paʁ=tiʁ=də=su=vε=tə=mɑ̃=fe=mi=nɛ̃=mu=lɑ̃=e=sɑ̃=mɑ̃=ʃə=ki=lɥi=pεʁ=mε=de=vɔl=ɥe=bo=ku=plys=zε=ze=mɑ̃=dɑ̃=lo=e=vi=da=mɑ̃=sε=tœ̃=skɑ̃=da=lə=kaʁ=le=pɔ=kə=nε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁəa=lεk=spo=zi=sjɔ̃=dε=kɔʁ=εl=ləε=mε=məa=ʁε=te=ɑ̃=mi=lə=nəf=sɑ̃=sεt=a=bɔs=tɔ̃=puʁ=ɛ̃=de=sɑ̃=sə=εl=lə=ε=sə=pɑ̃=dɑ̃=ʁə=lak=se=paʁ=lə=ʒy=ʒə=ki=pʁɑ̃=tɑ̃=kɔ̃=tə=lε=zaʁ=ɡy=mɑ̃=spɔʁ=tif=də=la=ʒə=nə=fa=mə=e=lε=na=ʒø=zə=sɔ̃=to=tɔ=ʁi=ze=za=ɑ̃=fi=le=œ̃=ma=jo=a=kɔ̃=di=sjɔ̃=sə=pɑ̃=dɑ̃=kεllə=pɔʁ=te=y=nə=ʁɔ=bə=a=vɑ̃=dɑ̃=tʁe=dɑ̃=lo 164
  pʁɔfitɑ̃də=sε=tə=fɔʁ=mə=dɑ̃=tʁə=dø=ʒy=ʁi=di=kə=a=nε=tə=lɑ̃=səa=lɔʁ=sa=pʁə=mjε=ʁə=li=ɲə=də=ma=jo=də=bɛ̃=ki=pεʁ=mε=te=o=fa=mə=də=plys=zɑ̃=plys=nɔ̃=bʁø=zə=za=vu=lwaʁ=na=ʒe=de=vɔl=ɥe=li=bʁə=mɑ̃=dɑ̃=lo=la=pɔ=py=la=ʁi=te=də=sə=nu=vo=vε=tə=mɑ̃=e=də=sɔ̃=nɛ̃=vɑ̃=tʁi=səε=tεllə=kɔ̃=la=pεllə=lə=kεl=lεʁ=man 84
  a=bi=je=də=sə=ma=jo=anεtə=kεl=lεʁ=mɑ̃=myl=ti=pli=lε=kuʁsə=ze=sə=lɑ̃=sə=dɑ̃=lε=spεk=ta=klə=za=ka=tik=ɑ̃=mi=lə=nəf=sɑ̃=tʁε=zə=sε=təa=mu=ʁø=zə=də=pa=ʁi=sə=pʁɔd=ɥi=a=la=lɑ̃=bʁa 50

PostScriptum

Bain féminin.

Historique des Modifications

02/08/2022 07:53
02/08/2022 07:51

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.