Poeme : Histoire Du Pays

A Propos du Poeme

Foot.

Histoire Du Pays

Nation de sable et de caillasse
Construite par les immigrés
Fierté des mondes arabes
Qatar un micro - état gazier
Est indépendant depuis 1 971
Doha était un gros village
Est devenu capitale tentacule.
Famille régnante depuis 1 878 Al -Thani.

Petit émir.
Population 2, 9 millions d ’ habitants
90 % sont des étrangers
Sommes pharaoniques pour
Construire stades de football.
Sévère attribution opaque
2015 Championnat du monde hand ball
2019 Championnat du monde Athlétisme
Le Qatar Moyen - Orient des sports.

Retentissant.
Hymne du silence
Visages impassibles
Ballon de Révolution
Souhaite la Paix.
Être avec le Peuple
Jusqu’au dernier souffle
Cheveux sont libres
Du retentissant silence.

Stress.
Blessure de dose
Ressenti s ’ imlsce
Muscles bavards
Chargent le corps.
La cruelle histoire
Contrarie le destin
De limpide finitude
Collectif aux abois.

Blessure.
Rêve des Sables
Absolue dimension
Automne d ’ été
Sacre de lumière.
Corps a lâché
Palmarès d ’ arrêt
Déchirure invitée
Le souffle brisé.
Le Ballon d ’ or
Doit être touché.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Histoire Du Pays

  na=tion=de=sableet=de=caillasse 6
  construite=par=les=im=mi=grés 6
  fier=té=des=mondes=a=rabes 6
  qa=tar=un=mi=cro=é=tat=ga=zier 9
  est=in=dépen=dant=de=puis=mille=neuf=cent=soixan=teet=onze 12
  do=ha=é=tait=un=gros=vil=lage 8
  est=de=ve=nu=ca=pi=tale=ten=ta=cule 10
  fa=mille=ré=gnante=de=puis=mille=hu=it=cent=soixante=dix=hu=it=al=tha=ni 17

  pe=tit=é=mir 4
  po=pu=la=tion=deux=vir=gule=neuf=millions=dha=bi=tants 12
  quatre=vingt=dix=pour=cent=sont=des=é=tran=gers 10
  sommes=pha=rao=ni=ques=pour 6
  construire=sta=des=de=foot=ball 6
  sé=vèreat=tri=bu=tion=o=paque 7
  deux=mille=quinze=cham=pion=nat=du=monde=hand=ball 10
  deux=mille=dix=neuf=cham=pion=nat=du=mondeath=lé=tisme 11
  le=qa=tar=moyen=o=rient=des=sports 8

  re=ten=tis=sant 4
  hym=ne=du=si=len=ce 6
  vi=sa=ges=im=pas=sibles 6
  bal=lon=de=ré=vo=lu=tion 7
  sou=hai=te=la=paix 5
  ê=tre=a=vec=le=peuple 6
  jus=quau=der=nier=sou=ffle 6
  che=veux=sont=li=bres 5
  du=re=ten=tis=sant=si=lence 7

  stress 1
  bles=su=re=de=do=se 6
  res=sen=ti=sim=lsce 5
  mus=cles=ba=vards 4
  char=gent=le=corps 4
  la=cruel=le=his=toi=re 6
  contra=rie=le=des=tin 5
  de=lim=pide=fi=ni=tude 6
  col=lec=tif=aux=a=bois 6

  bles=su=re 3
  rê=ve=des=sa=bles 5
  ab=so=lue=di=men=sion 6
  au=tom=ne=dé=té 5
  sa=cre=de=lu=miè=re 6
  corps=a=lâ=ché 4
  pal=ma=rès=dar=rêt 5
  dé=chi=rure=in=vi=tée 6
  le=souf=fle=bri=sé 5
  le=bal=lon=dor 4
  doit=ê=tre=tou=ché 5
 • Phonétique : Histoire Du Pays

  nasjɔ̃ də sablə e də kajasə
  kɔ̃stʁɥitə paʁ lεz- imiɡʁe
  fjεʁte dε mɔ̃dəz- aʁabə
  kataʁ œ̃ mikʁo eta ɡazje
  εt- ɛ̃depɑ̃dɑ̃ dəpɥi milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə e ɔ̃zə
  dɔa etε œ̃ ɡʁo vilaʒə
  ε dəvəny kapitalə tɑ̃takylə.
  famijə ʁeɲɑ̃tə dəpɥi milə ɥi sɑ̃ swasɑ̃tə diz- ɥit al tani.

  pəti emiʁ.
  pɔpylasjɔ̃ dø viʁɡylə nəf miljɔ̃ dabitɑ̃
  katʁə vɛ̃- di- puʁ sɑ̃ sɔ̃ dεz- etʁɑ̃ʒe
  sɔmə faʁaɔnik puʁ
  kɔ̃stʁɥiʁə stadə də futbal.
  sevεʁə atʁibytjɔ̃ ɔpakə
  dø milə kɛ̃zə ʃɑ̃pjɔna dy mɔ̃də-ɑ̃ bal
  dø milə diz- nəf ʃɑ̃pjɔna dy mɔ̃də atletismə
  lə kataʁ mwajɛ̃ ɔʁje dε spɔʁ.

  ʁətɑ̃tisɑ̃.
  imnə dy silɑ̃sə
  vizaʒəz- ɛ̃pasiblə
  balɔ̃ də ʁevɔlysjɔ̃
  suεtə la pε.
  εtʁə avεk lə pəplə
  ʒysko dεʁnje suflə
  ʃəvø sɔ̃ libʁə
  dy ʁətɑ̃tisɑ̃ silɑ̃sə.

  stʁεs.
  blesyʁə də dozə
  ʁəsɑ̃ti sɛ̃lsə
  mysklə bavaʁd
  ʃaʁʒe lə kɔʁ.
  la kʁyεllə istwaʁə
  kɔ̃tʁaʁi lə dεstɛ̃
  də lɛ̃pidə finitydə
  kɔlεktif oz- abwa.

  blesyʁə.
  ʁεvə dε sablə
  absɔlɥ dimɑ̃sjɔ̃
  otɔmnə dete
  sakʁə də lymjεʁə.
  kɔʁz- a laʃe
  palmaʁε daʁε
  deʃiʁyʁə ɛ̃vite
  lə suflə bʁize.
  lə balɔ̃ dɔʁ
  dwa εtʁə tuʃe.
 • Syllabes Phonétique : Histoire Du Pays

  na=sjɔ̃=də=sablə=e=də=ka=jasə 8
  kɔ̃s=tʁɥ=tə=paʁ=lε=zi=mi=ɡʁe 8
  fjεʁ=te=dε=mɔ̃=də=za=ʁa=bə 8
  ka=taʁ=œ̃=mi=kʁo=e=ta=ɡa=zje 9
  ε=tɛ̃=de=pɑ̃=dɑ̃=dəp=ɥimilə=nəf=sɑ̃=swa=sɑ̃=təe=ɔ̃zə 13
  dɔ=a=e=tε=œ̃=ɡʁo=vi=laʒə 8
  εdə=və=ny=ka=pi=talə=tɑ̃=takylə 8
  fa=mi=jə=ʁe=ɲɑ̃tə=dəp=ɥimilə=ɥi=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=diz=ɥ=it=al=ta=ni 18

  pə=ti=e=miʁ 4
  pɔ=py=la=sjɔ̃=dø=viʁ=ɡylə=nəf=mi=ljɔ̃=da=bi=tɑ̃ 13
  katʁə=vɛ̃=di=puʁ=sɑ̃=sɔ̃=dε=ze=tʁɑ̃=ʒe 10
  sɔ=mə=fa=ʁa=ɔ=nik=puʁ 7
  kɔ̃s=tʁɥ=ʁə=sta=də=də=fut=bal 8
  se=vεʁə=a=tʁi=by=tjɔ̃=ɔ=pakə 8
  dømilə=kɛ̃zə=ʃɑ̃=pjɔ=na=dy=mɔ̃=də-ɑ̃=bal 10
  dømilə=diz=nəf=ʃɑ̃=pjɔ=na=dy=mɔ̃=dəa=tle=tismə 11
  lə=ka=taʁ=mwa=jɛ̃=ɔ=ʁje=dε=spɔʁ 9

  ʁə=tɑ̃=ti=sɑ̃ 4
  im=nə=dy=si=lɑ̃=sə 6
  vi=za=ʒə=zɛ̃=pa=si=blə 7
  ba=lɔ̃=də=ʁe=vɔ=ly=s=jɔ̃ 8
  su=ε=tə=la=pε 5
  ε=tʁə=a=vεk=lə=pə=plə 7
  ʒys=ko=dεʁ=nj=e=su=flə 7
  ʃə=vø=sɔ̃=li=bʁə 5
  dy=ʁə=tɑ̃=ti=sɑ̃=si=lɑ̃=sə 8

  stʁεs 1
  ble=sy=ʁə=də=do=zə 6
  ʁə=sɑ̃=ti=sɛ̃l=sə 5
  mys=klə=ba=vaʁd 4
  ʃaʁ=ʒe=lə=kɔʁ 4
  la=kʁy=εl=lə=is=twa=ʁə 7
  kɔ̃=tʁa=ʁi=lə=dεs=tɛ̃ 6
  də=lɛ̃=pi=də=fi=ni=ty=də 8
  kɔ=lεk=tif=o=za=bwa 6

  ble=sy=ʁə 3
  ʁε=və=dε=sa=blə 5
  ab=sɔlɥ=di=mɑ̃=sj=ɔ̃ 6
  o=tɔm=nə=de=te 5
  sa=kʁə=də=ly=mj=ε=ʁə 7
  kɔʁ=za=la=ʃe 4
  pal=ma=ʁε=da=ʁε 5
  de=ʃi=ʁy=ʁə=ɛ̃=vi=te 7
  lə=su=flə=bʁi=ze 5
  lə=ba=lɔ̃=dɔʁ 4
  dwa=ε=tʁə=tu=ʃe 5

PostScriptum

Foot.

Historique des Modifications

22/11/2022 20:29
22/11/2022 17:12

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/11/2022 18:52Guy

bien dit