Univers de poésie d'un auteur

Poème:Hauts Sports

A Propos du Poeme

Action .

Le Poème

Sacrées.
Le match avance
La défense verrouille
L ’ attaque masterclass
Effectif du Sacre.
Jeu de fluidité
Un air de joie
L ’ œuvre collective
Vers Jeux Olympiques.
Grande Léna Grandvaux
Elle enchaîne les buts.
Hand Ball Féminin

Taulière.
Portière d ’ épopée
Décroche la lucarne
Chemin se libére
Traverse le terrain.
Explosive d ’ instinct
Balancer autre revers
Tâche de couronne
Envoie des sacres.

Commande.
Carabine se libére
Les skis justifient
Offensive stratégie
Vitesse d ’ éclair.
Cibles des temps
Armada de joie
Grâce s ’ allonge
Mène belle quête.
Biathlon

Football de Palestine.
Rêves des décombres
Joueurs sont abattus
L ’ issue des buts
Vaincre sur le terrain.
Toucher des dignités
Poudrière des enjeux
Guerre des victoires
Les âmes se driblent.
Jeu des Libérations
Ballon de convivialité
Le sens de tournure
Des liens d ’ armes.
Des frappes d ’ Israël
Palestine est qualifiée.

Syllabe de passe.
Des discours puissants
Coiffés d ’ arc - en - ciels
Des oiseaux chamarrés
Sifflent fin de la partie.
Des écumes de pensée
Élaborent un autre monde
Jolis cœurs au vent
Créent univers méridien.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Résultats .

Poeme de Svalbard

Poète Svalbard

Svalbard a publié sur le site 3266 écrits. Svalbard est membre du site depuis l'année 2019.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Hauts Sportssa=crées 2
le=mat=ch=a=van=ce 6
la=dé=fen=se=ver=rouille 6
lat=ta=que=mas=ter=class 6
ef=fec=tif=du=sa=cre 6
jeu=de=flui=di=té 5
un=air=de=joie 4
lœu=vre=col=lec=ti=ve 6
vers=jeux=o=lym=piques 5
gran=de=lé=na=grand=vaux 6
el=le=en=chaîne=les=buts 6
hand=ball=fé=mi=nin 5

tau=li=è=re 4
por=tiè=re=dé=po=pée 6
dé=cro=che=la=lu=carne 6
che=min=se=li=bé=re 6
tra=ver=se=le=ter=rain 6
ex=plo=si=ve=dins=tinct 6
ba=lan=cer=autre=re=vers 6
tâ=che=de=cou=ron=ne 6
en=voie=des=sa=cres 5

com=man=de 3
ca=ra=bine=se=li=bére 6
les=s=kis=jus=ti=fient 6
of=fen=sive=stra=té=gie 6
vi=tes=se=dé=clair 5
ci=bles=des=temps 4
ar=ma=da=de=joie 5
grâ=ce=sal=lon=ge 5
mè=ne=bel=le=quê=te 6
bi=ath=lon 3

foot=ball=de=pa=les=tine 6
rê=ves=des=dé=com=bres 6
joueurs=sont=a=bat=tus 5
lis=sue=des=buts 4
vain=cre=sur=le=ter=rain 6
tou=cher=des=di=gni=tés 6
pou=driè=re=des=en=jeux 6
guer=re=des=vic=toi=res 6
les=â=mes=se=driblent 5
jeu=des=li=bé=ra=tions 6
bal=lon=de=con=vi=via=li=té 8
le=sens=de=tour=nu=re 6
des=liens=da=rmes 4
des=frap=pes=dis=raël 5
pales=ti=neest=qua=li=fi=ée 7

syl=la=be=de=pas=se 6
des=dis=cours=puis=sants 5
coif=fés=darc=en=ciels 5
des=oi=seaux=cha=mar=rés 6
sif=flent=fin=de=la=par=tie 7
des=é=cumes=de=pen=sée 6
éla=borent=un=au=tre=monde 6
jo=lis=cœurs=au=vent 5
créent=u=ni=vers=mé=ri=dien 7
Phonétique : Hauts Sportssakʁe.
lə matʃ avɑ̃sə
la defɑ̃sə veʁujə
latakə mastεʁklas
efεktif dy sakʁə.
ʒø də flɥidite
œ̃n- εʁ də ʒwa
lœvʁə kɔlεktivə
vεʁ ʒøz- ɔlɛ̃pik.
ɡʁɑ̃də lena ɡʁɑ̃dvo
εllə ɑ̃ʃεnə lε byt.
ɑ̃ bal feminɛ̃

toljεʁə.
pɔʁtjεʁə depɔpe
dekʁoʃə la lykaʁnə
ʃəmɛ̃ sə libeʁə
tʁavεʁsə lə teʁɛ̃.
εksplozivə dɛ̃stɛ̃
balɑ̃se otʁə ʁəve
taʃə də kuʁɔnə
ɑ̃vwa dε sakʁə.

kɔmɑ̃də.
kaʁabinə sə libeʁə
lε ski ʒystifje
ɔfɑ̃sivə stʁateʒi
vitεsə deklεʁ.
siblə dε tɑ̃
aʁmada də ʒwa
ɡʁasə salɔ̃ʒə
mεnə bεllə kεtə.
bjatlɔ̃

futbal də palεstinə.
ʁεvə dε dekɔ̃bʁə
ʒuœʁ sɔ̃t- abatys
lisɥ dε byt
vɛ̃kʁə syʁ lə teʁɛ̃.
tuʃe dε diɲite
pudʁjεʁə dεz- ɑ̃ʒø
ɡeʁə dε viktwaʁə
lεz- amə sə dʁible.
ʒø dε libeʁasjɔ̃
balɔ̃ də kɔ̃vivjalite
lə sɑ̃s də tuʁnyʁə
dε ljɛ̃ daʁmə.
dε fʁapə disʁaεl
palεstinə ε kalifje.

silabə də pasə.
dε diskuʁ pɥisɑ̃
kwafe daʁk ɑ̃ sjεl
dεz- wazo ʃamaʁe
sifle fɛ̃ də la paʁti.
dεz- ekymə də pɑ̃se
elabɔʁe œ̃n- otʁə mɔ̃də
ʒɔli kœʁz- o vɑ̃
kʁee ynive meʁidjɛ̃.
Syllabes Phonétique : Hauts Sportssa=kʁe 2
lə=matʃ=a=vɑ̃=sə 5
la=de=fɑ̃sə=ve=ʁu=jə 6
la=ta=kə=mas=tεʁ=klas 6
e=fεk=tif=dy=sa=kʁə 6
ʒø=də=flɥi=di=te 5
œ̃=nεʁ=də=ʒwa 4
lœ=vʁə=kɔ=lεk=ti=və 6
vεʁ=ʒø=zɔ=lɛ̃=pik 5
ɡʁɑ̃=də=le=na=ɡʁɑ̃d=vo 6
εl=lə=ɑ̃=ʃεnə=lε=byt 6
ɑ̃=bal=fe=mi=nɛ̃ 5

to=lj=ε=ʁə 4
pɔʁ=tjε=ʁə=de=pɔ=pe 6
de=kʁo=ʃə=la=ly=kaʁnə 6
ʃə=mɛ̃=sə=li=be=ʁə 6
tʁa=vεʁ=sə=lə=te=ʁɛ̃ 6
εk=spl=zi=və=dɛ̃s=tɛ̃ 6
ba=lɑ̃se=o=tʁə=ʁə=ve 6
ta=ʃə=də=ku=ʁɔ=nə 6
ɑ̃=vwa=dε=sa=kʁə 5

kɔ=mɑ̃=də 3
ka=ʁa=binə=sə=li=beʁə 6
lε=ski=ʒys=ti=fj=e 6
ɔ=fɑ̃=sivə=stʁa=te=ʒi 6
vi=tε=sə=de=klεʁ 5
si=blə=dε=tɑ̃ 4
aʁ=ma=da=də=ʒwa 5
ɡʁa=sə=sa=lɔ̃=ʒə 5
mε=nə=bεl=lə=kε=tə 6
bj=a=tlɔ̃ 3

fut=bal=də=pa=lεs=tinə 6
ʁε=və=dε=de=kɔ̃=bʁə 6
ʒu=œʁ=sɔ̃=ta=ba=tys 6
lisɥ=dε=byt 3
vɛ̃=kʁə=syʁ=lə=te=ʁɛ̃ 6
tu=ʃe=dε=di=ɲi=te 6
pu=dʁjε=ʁə=dε=zɑ̃=ʒø 6
ɡe=ʁə=dε=vik=twa=ʁə 6
lε=za=mə=sə=dʁi=ble 6
ʒø=dε=li=be=ʁa=sjɔ̃ 6
balɔ̃də=kɔ̃=vi=vja=li=te 6
lə=sɑ̃s=də=tuʁ=ny=ʁə 6
dε=lj=ɛ̃=daʁ=mə 5
dε=fʁa=pə=di=sʁa=εl 6
pa=lεs=tinəε=ka=li=fje 6

si=la=bə=də=pa=sə 6
dε=dis=kuʁ=pɥi=sɑ̃ 5
kwa=fe=daʁk=ɑ̃=sjεl 5
dε=zwa=zo=ʃa=ma=ʁe 6
si=fle=fɛ̃də=la=paʁ=ti 6
dε=ze=ky=mə=də=pɑ̃se 6
e=la=bɔ=ʁe=œ̃=notʁə=mɔ̃də 7
ʒɔ=li=kœ=ʁə=zo=vɑ̃ 6
kʁe=e=y=ni=veʁ=me=ʁi=djɛ̃ 8

Historique des Modifications

18/12/2023 23:45
18/12/2023 17:49
18/12/2023 11:53
18/12/2023 11:33
18/12/2023 11:23

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
18/12/2023 23:25Anya

Magnifique poéme d’amour! Mon coup de coeur!

Poème Art
Du 18/12/2023 11:21

L'écrit contient 171 mots qui sont répartis dans 5 strophes.