Poeme : Déboussolé

Déboussolé

Toujours cette envie de regarder derriere soi

Encore cette sensation qu’elle est là sans y être
Faisant parti de moi mais la repoussant de mon être
Conflit démentiel entre ce que tu peux et ce que tu veux
Réalité écarté et rêve abordé ; étrange abandon dangereux

Souffrance continuelle d’un désir affligeant. . destructeur et aveuglant
Pression étouffante d’imaginer perdre autant
Complicité intense entre deux maîtres
Dédoublement par désir de savoir, pour lui permettre

Promesses intenables, invivables, m’éreintant
Je suis le mal et l’apaiseur par le poison de mes épines
Je suis le père comme l’amant quand je m’imagine
Insoluble mélange d’un perfide dessein comme m’aliénant

Tu es ma protégé et je suis ton assassin
Prisonnier de mes maux, condamné à revivre mes souvenirs
Trop de choses à recommencer, à reconstruire si vite proche de leur fin
Comprendre, accepter, désirer, s’interdire, se torturer à en mourir

Tellement à dire… et si peu l’occasion de le faire
Quand tu sais que j’ai tant souffert et que je t’ai fais tant souffrir

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Déboussolé

  tou=jours=cet=te=en=vie=de=re=gar=der=der=rie=re=soi 14

  en=core=cet=te=sen=sa=tion=quel=le=est=là=sans=y=être 14
  fai=sant=par=ti=de=moi=mais=la=re=pous=sant=de=mon=être 14
  conflit=démen=tiel=en=tre=ce=que=tu=peux=et=ce=que=tu=veux 14
  ré=a=li=té=é=car=té=et=rêvea=bor=dé=é=tran=ge=a=ban=don=dan=ge=reux 20

  souf=france=con=ti=nuel=le=dun=dé=sir=af=fli=geant=des=truc=teur=et=a=veu=glant 19
  pres=sion=é=touf=fan=te=di=ma=gi=ner=per=dre=au=tant 14
  com=pli=ci=té=in=ten=se=en=tre=deux=maî=tres 12
  dé=dou=ble=ment=par=dé=sir=de=sa=voir=pour=lui=per=mettre 14

  pro=mes=ses=in=te=na=bles=in=vi=va=bles=mé=rein=tant 14
  je=suis=le=mal=et=la=pai=seur=par=le=poi=son=de=mes=é=pines 16
  je=suis=le=pè=re=com=me=la=mant=quand=je=mi=ma=gine 14
  in=so=luble=mé=lan=ge=dun=per=fi=de=des=sein=com=me=ma=lié=nant 17

  tu=es=ma=pro=té=gé=et=je=suis=ton=as=sas=sin 13
  pri=son=nier=de=mes=maux=con=dam=né=à=re=vivre=mes=sou=ve=nirs 16
  trop=de=choses=à=re=com=men=cer=à=re=cons=trui=re=si=vi=te=pro=che=de=leur=fin 21
  compren=dre=ac=cep=ter=dé=si=rer=sin=ter=di=re=se=tor=tu=rer=à=en=mou=rir 20

  tel=le=ment=à=dire=et=si=peu=loc=ca=sion=de=le=faire 14
  quand=tu=sais=que=jai=tant=souf=fert=et=que=je=tai=fais=tant=souf=frir 16
 • Phonétique : Déboussolé

  tuʒuʁ sεtə ɑ̃vi də ʁəɡaʁde dəʁjəʁə swa

  ɑ̃kɔʁə sεtə sɑ̃sasjɔ̃ kεllə ε la sɑ̃z- i εtʁə
  fəzɑ̃ paʁti də mwa mε la ʁəpusɑ̃ də mɔ̃n- εtʁə
  kɔ̃fli demɑ̃sjεl ɑ̃tʁə sə kə ty pøz- e sə kə ty vø
  ʁealite ekaʁte e ʁεvə abɔʁde, etʁɑ̃ʒə abɑ̃dɔ̃ dɑ̃ʒəʁø

  sufʁɑ̃sə kɔ̃tinɥεllə dœ̃ deziʁ afliʒɑ̃. dεstʁyktœʁ e avøɡlɑ̃
  pʁesjɔ̃ etufɑ̃tə dimaʒine pεʁdʁə otɑ̃
  kɔ̃plisite ɛ̃tɑ̃sə ɑ̃tʁə dø mεtʁə
  dedubləmɑ̃ paʁ deziʁ də savwaʁ, puʁ lɥi pεʁmεtʁə

  pʁɔmesəz- ɛ̃tənablə, ɛ̃vivablə, meʁɛ̃tɑ̃
  ʒə sɥi lə mal e lapεzœʁ paʁ lə pwazɔ̃ də mεz- epinə
  ʒə sɥi lə pεʁə kɔmə lamɑ̃ kɑ̃ ʒə mimaʒinə
  ɛ̃sɔlyblə melɑ̃ʒə dœ̃ pεʁfidə desɛ̃ kɔmə maljenɑ̃

  ty ε ma pʁɔteʒe e ʒə sɥi tɔ̃n- asasɛ̃
  pʁizɔnje də mε mo, kɔ̃damne a ʁəvivʁə mε suvəniʁ
  tʁo də ʃozəz- a ʁəkɔmɑ̃se, a ʁəkɔ̃stʁɥiʁə si vitə pʁoʃə də lœʁ fɛ̃
  kɔ̃pʁɑ̃dʁə, aksεpte, deziʁe, sɛ̃tεʁdiʁə, sə tɔʁtyʁe a ɑ̃ muʁiʁ

  tεllmɑ̃ a diʁə… e si pø lɔkazjɔ̃ də lə fεʁə
  kɑ̃ ty sε kə ʒε tɑ̃ sufεʁ e kə ʒə tε fε tɑ̃ sufʁiʁ
 • Syllabes Phonétique : Déboussolé

  tu=ʒuʁ=sε=tə=ɑ̃=vi=də=ʁə=ɡaʁ=de=də=ʁjə=ʁə=swa 14

  ɑ̃=kɔʁə=sε=tə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=kεl=lə=ε=la=sɑ̃=zi=εtʁə 14
  fə=zɑ̃=paʁ=ti=də=mwa=mε=la=ʁə=pu=sɑ̃=də=mɔ̃=nεtʁə 14
  kɔ̃=fli=de=mɑ̃=sjεl=ɑ̃tʁə=sə=kə=ty=pø=ze=sə=kə=ty=vø 15
  ʁe=a=li=te=e=kaʁ=te=e=ʁεvəa=bɔʁ=de=e=tʁɑ̃=ʒə=a=bɑ̃=dɔ̃=dɑ̃=ʒə=ʁø 20

  su=fʁɑ̃sə=kɔ̃=tin=ɥεllə=dœ̃=de=ziʁ=a=fli=ʒɑ̃=dεs=tʁyk=tœʁ=e=a=vø=ɡlɑ̃ 18
  pʁe=sjɔ̃=e=tu=fɑ̃=tə=di=ma=ʒi=ne=pεʁ=dʁə=o=tɑ̃ 14
  kɔ̃=pli=si=te=ɛ̃=tɑ̃=sə=ɑ̃=tʁə=dø=mε=tʁə 12
  de=du=blə=mɑ̃=paʁ=de=ziʁ=də=sa=vwaʁ=puʁ=lɥi=pεʁ=mεtʁə 14

  pʁɔ=me=sə=zɛ̃=tə=na=blə=ɛ̃=vi=va=blə=me=ʁɛ̃=tɑ̃ 14
  ʒə=sɥilə=mal=e=la=pε=zœʁ=paʁ=lə=pwa=zɔ̃=də=mε=ze=pinə 15
  ʒə=sɥi=lə=pε=ʁə=kɔ=mə=la=mɑ̃=kɑ̃=ʒə=mi=ma=ʒinə 14
  ɛ̃=sɔ=lyblə=me=lɑ̃=ʒə=dœ̃=pεʁ=fi=də=de=sɛ̃=kɔ=mə=ma=lje=nɑ̃ 17

  ty=ε=ma=pʁɔ=te=ʒe=e=ʒə=sɥi=tɔ̃=na=sa=sɛ̃ 13
  pʁi=zɔ=nje=də=mε=mo=kɔ̃=dam=ne=aʁə=vi=vʁə=mε=su=və=niʁ 16
  tʁodə=ʃo=zə=za=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=a=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=si=vi=tə=pʁo=ʃə=də=lœʁ=fɛ̃ 21
  kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=ak=sεp=te=de=zi=ʁe=sɛ̃=tεʁ=di=ʁə=sə=tɔʁ=ty=ʁe=a=ɑ̃=mu=ʁiʁ 20

  tεl=lmɑ̃=a=di=ʁə=e=si=pø=lɔ=ka=zjɔ̃=də=lə=fεʁə 14
  kɑ̃=ty=sεkə=ʒε=tɑ̃=su=fεʁ=e=kə=ʒə=tε=fε=tɑ̃=su=fʁiʁ 15

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/05/2006 12:16Painoir

Magnifique (k)

Auteur de Poésie
08/05/2006 17:46Rachel Piguet

Je ne pourrais pas t’expliquer pourquoi. . ou comment. . mai se texte ma fais penser a des images, a des souvenir. . . il em fai repartire dans am mémoire. . re penser a certaine chose. . . pas simple, et pourtant magnifique! j’aime bcp! bravo!! !!

Auteur de Poésie
08/05/2006 17:48Rachel Piguet

Je ne pourrais pas t’expliquer pourquoi. . ou comment. . mai se texte ma fais penser a des images, a des souvenir. . . il em fai repartire dans am mémoire. . re penser a certaine chose. . . pas simple, et pourtant magnifique! j’aime bcp! bravo!! !!