Poeme : Première Douleur

Première Douleur

Le temps s’écoule
Les minutes défilent
Tu attends un signe
Tu en perds la boule
Le téléphone à coté
Elle va appeller
Cela fait trois jours
Tu prends peur
Sois combien d’heure ?
Que fais tu mon amour ?
Je ne peux l’appeller
Question d’orgueil
Je suis sur le seuil
Je regarde le sentier
J’avance dans le noir
Je me mets à boire
Premiere gorgée
Je me brûle la trachée
Je réchauffe mon corps
Je me lamente sur mon sort
Mon téléphone dans la main
Je décide de mon destin
Je ne peux plus attendre
Il me faut savoir en cet instant
Mon cœur se remplit de sang
Je suis en train de me pendre
J’étouffe de plus en plus
La tonalité se fait entendre
Je ferme les yeux, je sue
Tous mes muscles se tendent
Elle decroche enfin
Elle me dit que c’est fini
Que notre relation est sans lendemain
Je lui demande pourquoi cette fin ?
Mon cœur est transpercé
Elle vient de me poignarder
Mon corps se consume
Quand elle prononce ces mots
Je t’ai trompé, j’assume
Il était trop beau
Sentiment d’impuissance
Tu n’as plus que tes larmes
Elle est si loin de ton essence
Si loin de ton charme
Tu veux la serrer contre toi
Lui dire non c’est moi
Tu n’as pas le droit
Tu ne peux me faire ca
Mais tu ne respires plus
Tu ne sais plus rien dire
Tu demandes à mourir
Puis tu sens le jus
Qui monte dans ta bouche
Tu fermes les yeux
Ce goût est affreux
Le flux forme une couche
Tu tombes dedans
Ton corps est secoué
Un filet sort de ton nez brulant
Ta tête plonge dans la chaleur recrachée
Tu n’arrives toujours pas à crier
Je suis détruit
Je suis anéantis
J’ai perdu ma moitié
Mon être n’a plus de but
Elle m’a trahis
Elle m’a tout pris
Elle a prémédité ma chute
Je me meurs depuis ce jour
Et je fais le sourd
A cette amour qui a fait
Sans jamais hésiter
De ma vie un enfer
Et de mon cœur
Un morceau de pierre
Je porterais à jamais cette rancœur

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Première Douleur

  le=temps=sé=cou=le 5
  les=mi=nu=tes=dé=filent 6
  tu=at=tends=un=si=gne 6
  tu=en=perds=la=bou=le 6
  le=té=lé=phoneà=co=té 6
  el=le=va=ap=pel=ler 6
  ce=la=fait=trois=jours 5
  tu=prends=peur 3
  sois=com=bien=d=heu=re 6
  que=fais=tu=mon=a=mour 6
  je=ne=peux=lap=pel=ler 6
  ques=ti=on=dor=gueil 5
  je=suis=sur=le=seuil 5
  je=re=gar=de=le=sen=tier 7
  ja=van=ce=dans=le=noir 6
  je=me=mets=à=boi=re 6
  pre=mie=re=gor=gée 5
  je=me=brû=le=la=tra=chée 7
  je=ré=chauf=fe=mon=corps 6
  je=me=lamen=te=sur=mon=sort 7
  mon=té=lé=phone=dans=la=main 7
  je=dé=cide=de=mon=des=tin 7
  je=ne=peux=plus=at=tendre 6
  il=me=faut=sa=voir=en=cet=ins=tant 9
  mon=cœur=se=rem=plit=de=sang 7
  je=suis=en=train=de=me=pendre 7
  jé=touf=fe=de=plus=en=plus 7
  la=to=na=li=té=se=fait=en=tendre 9
  je=ferme=les=yeux=je=sue 6
  tous=mes=mus=cles=se=tendent 6
  el=le=de=croche=en=fin 6
  elle=me=dit=que=cest=fi=ni 7
  que=notre=re=la=tion=est=sans=len=de=main 10
  je=lui=de=mande=pour=quoi=cet=te=fin 9
  mon=cœur=est=trans=per=cé 6
  elle=vient=de=me=poi=gnar=der 7
  mon=corps=se=con=su=me 6
  quand=elle=pro=nonce=ces=mots 6
  je=tai=trom=pé=jas=sume 6
  il=é=tait=trop=beau 5
  sen=ti=ment=dim=puis=sance 6
  tu=nas=plus=que=tes=larmes 6
  elleest=si=loin=de=ton=es=sence 7
  si=loin=de=ton=cha=rme 6
  tu=veux=la=ser=rer=contre=toi 7
  lui=di=re=non=cest=moi 6
  tu=nas=pas=le=droit 5
  tu=ne=peux=me=faire=ca 6
  mais=tu=ne=res=pires=plus 6
  tu=ne=sais=plus=rien=dire 6
  tu=de=mandes=à=mou=rir 6
  puis=tu=sens=le=jus 5
  qui=mon=te=dans=ta=bouche 6
  tu=fer=mes=les=y=eux 6
  ce=goût=est=af=freux 5
  le=flux=forme=u=ne=couche 6
  tu=tom=bes=de=dans 5
  ton=corps=est=se=cou=é 6
  un=filet=sort=de=ton=nez=bru=lant 8
  ta=tête=plon=ge=dans=la=cha=leur=re=cra=chée 11
  tu=nar=rives=tou=jours=pas=à=crier 8
  je=suis=dé=truit 4
  je=suis=a=né=an=tis 6
  jai=per=du=ma=moi=tié 6
  mon=être=na=plus=de=but 6
  el=le=ma=tra=his 5
  el=le=ma=tout=pris 5
  ellea=pré=mé=di=té=ma=chute 7
  je=me=meurs=de=puis=ce=jour 7
  et=je=fais=le=sourd 5
  a=cettea=mour=qui=a=fait 6
  sans=ja=mais=hé=si=ter 6
  de=ma=vie=un=en=fer 6
  et=de=mon=cœur 4
  un=mor=ceau=de=pier=re 6
  je=porte=rais=à=ja=mais=cet=te=ran=cœur 10
 • Phonétique : Première Douleur

  lə tɑ̃ sekulə
  lε minytə defile
  ty atɑ̃z- œ̃ siɲə
  ty ɑ̃ pεʁd la bulə
  lə telefɔnə a kɔte
  εllə va apεlle
  səla fε tʁwa ʒuʁ
  ty pʁɑ̃ pœʁ
  swa kɔ̃bjɛ̃ dœʁ ?
  kə fε ty mɔ̃n- amuʁ ?
  ʒə nə pø lapεlle
  kεstjɔ̃ dɔʁɡœj
  ʒə sɥi syʁ lə səj
  ʒə ʁəɡaʁdə lə sɑ̃tje
  ʒavɑ̃sə dɑ̃ lə nwaʁ
  ʒə mə mεtz- a bwaʁə
  pʁəmjəʁə ɡɔʁʒe
  ʒə mə bʁylə la tʁaʃe
  ʒə ʁeʃofə mɔ̃ kɔʁ
  ʒə mə lamɑ̃tə syʁ mɔ̃ sɔʁ
  mɔ̃ telefɔnə dɑ̃ la mɛ̃
  ʒə desidə də mɔ̃ dεstɛ̃
  ʒə nə pø plysz- atɑ̃dʁə
  il mə fo savwaʁ ɑ̃ sεt ɛ̃stɑ̃
  mɔ̃ kœʁ sə ʁɑ̃pli də sɑ̃
  ʒə sɥiz- ɑ̃ tʁɛ̃ də mə pɑ̃dʁə
  ʒetufə də plysz- ɑ̃ plys
  la tɔnalite sə fε ɑ̃tɑ̃dʁə
  ʒə fεʁmə lεz- iø, ʒə sɥ
  tus mε mysklə sə tɑ̃de
  εllə dəkʁoʃə ɑ̃fɛ̃
  εllə mə di kə sε fini
  kə nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ ε sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃
  ʒə lɥi dəmɑ̃də puʁkwa sεtə fɛ̃ ?
  mɔ̃ kœʁ ε tʁɑ̃spεʁse
  εllə vjɛ̃ də mə pwaɲaʁde
  mɔ̃ kɔʁ sə kɔ̃symə
  kɑ̃t- εllə pʁonɔ̃sə sε mo
  ʒə tε tʁɔ̃pe, ʒasymə
  il etε tʁo bo
  sɑ̃timɑ̃ dɛ̃pɥisɑ̃sə
  ty na plys kə tε laʁmə
  εllə ε si lwɛ̃ də tɔ̃n- esɑ̃sə
  si lwɛ̃ də tɔ̃ ʃaʁmə
  ty vø la seʁe kɔ̃tʁə twa
  lɥi diʁə nɔ̃ sε mwa
  ty na pa lə dʁwa
  ty nə pø mə fεʁə ka
  mε ty nə ʁεspiʁə plys
  ty nə sε plys ʁjɛ̃ diʁə
  ty dəmɑ̃dəz- a muʁiʁ
  pɥi ty sɑ̃s lə ʒy
  ki mɔ̃tə dɑ̃ ta buʃə
  ty fεʁmə- lεz- iø
  sə ɡu εt- afʁø
  lə flyks fɔʁmə ynə kuʃə
  ty tɔ̃bə dədɑ̃
  tɔ̃ kɔʁz- ε səkue
  œ̃ filε sɔʁ də tɔ̃ ne bʁylɑ̃
  ta tεtə plɔ̃ʒə dɑ̃ la ʃalœʁ ʁəkʁaʃe
  ty naʁivə tuʒuʁ pa a kʁje
  ʒə sɥi detʁɥi
  ʒə sɥiz- aneɑ̃ti
  ʒε pεʁdy ma mwatje
  mɔ̃n- εtʁə na plys də byt
  εllə ma tʁai
  εllə ma tu pʁi
  εllə a pʁemedite ma ʃytə
  ʒə mə mœʁ dəpɥi sə ʒuʁ
  e ʒə fε lə suʁ
  a sεtə amuʁ ki a fε
  sɑ̃ ʒamεz- ezite
  də ma vi œ̃n- ɑ̃fe
  e də mɔ̃ kœʁ
  œ̃ mɔʁso də pjeʁə
  ʒə pɔʁtəʁεz- a ʒamε sεtə ʁɑ̃kœʁ
 • Syllabes Phonétique : Première Douleur

  lə=tɑ̃=se=ku=lə 5
  lε=mi=nytə=de=fi=le 6
  ty=a=tɑ̃=zœ̃=si=ɲə 6
  ty=ɑ̃=pεʁd=la=bu=lə 6
  lə=te=le=fɔnəa=kɔ=te 6
  εl=lə=va=a=pεl=le 6
  sə=la=fε=tʁwa=ʒuʁ 5
  ty=pʁɑ̃=pœ=ʁə 4
  swa=kɔ̃=bj=ɛ̃=dœ=ʁə 6
  kə=fε=ty=mɔ̃=na=muʁ 6
  ʒə=nə=pø=la=pεl=le 6
  kεs=tj=ɔ̃=dɔʁ=ɡœj 5
  ʒə=sɥi=syʁ=lə=səj 5
  ʒə=ʁə=ɡaʁdə=lə=sɑ̃=tje 6
  ʒa=vɑ̃=sə=dɑ̃=lə=nwaʁ 6
  ʒə=mə=mεt=za=bwa=ʁə 6
  pʁə=mj=ə=ʁə=ɡɔʁ=ʒe 6
  ʒə=mə=bʁylə=la=tʁa=ʃe 6
  ʒə=ʁe=ʃo=fə=mɔ̃=kɔʁ 6
  ʒə=mə=la=mɑ̃tə=syʁ=mɔ̃=sɔʁ 7
  mɔ̃=te=le=fɔnə=dɑ̃=la=mɛ̃ 7
  ʒə=de=sidə=də=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 7
  ʒə=nə=pø=plys=za=tɑ̃dʁə 6
  il=mə=fo=sa=vwaʁ=ɑ̃=sεt=ɛ̃s=tɑ̃ 9
  mɔ̃=kœʁ=sə=ʁɑ̃=plidə=sɑ̃ 6
  ʒə=sɥi=zɑ̃=tʁɛ̃də=mə=pɑ̃dʁə 6
  ʒe=tufə=də=plys=zɑ̃=plys 6
  la=tɔ=na=li=te=sə=fε=ɑ̃=tɑ̃dʁə 9
  ʒə=fεʁmə=lε=ziø=ʒə=sɥ 6
  tus=mε=mys=klə=sə=tɑ̃=de 7
  εl=lə=də=kʁoʃə=ɑ̃=fɛ̃ 6
  εllə=mə=dikə=sε=fi=ni 6
  kə=nɔtʁə=ʁə=la=sjɔ̃=ε=sɑ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 10
  ʒə=lɥidə=mɑ̃=də=puʁ=kwa=sε=tə=fɛ̃ 9
  mɔ̃=kœʁ=ε=tʁɑ̃s=pεʁ=se 6
  εllə=vjɛ̃də=mə=pwa=ɲaʁ=de 6
  mɔ̃=kɔʁ=sə=kɔ̃=sy=mə 6
  kɑ̃=tεllə=pʁo=nɔ̃sə=sε=mo 6
  ʒə=tε=tʁɔ̃=pe=ʒa=symə 6
  il=e=tε=tʁo=bo 5
  sɑ̃=ti=mɑ̃=dɛ̃p=ɥi=sɑ̃sə 6
  ty=na=plys=kə=tε=laʁmə 6
  εlləε=si=lwɛ̃də=tɔ̃=ne=sɑ̃sə 6
  si=lwɛ̃=də=tɔ̃=ʃaʁ=mə 6
  ty=vø=lase=ʁe=kɔ̃=tʁə=twa 7
  lɥi=di=ʁə=nɔ̃=sε=mwa 6
  ty=na=pa=lə=dʁwa 5
  tynə=pø=mə=fε=ʁə=ka 6
  mε=tynə=ʁεs=pi=ʁə=plys 6
  ty=nə=sε=plys=ʁjɛ̃=diʁə 6
  tydə=mɑ̃=də=za=mu=ʁiʁ 6
  pɥi=ty=sɑ̃s=lə=ʒy 5
  ki=mɔ̃=tə=dɑ̃=ta=buʃə 6
  ty=fεʁ=mə=lε=zi=ø 6
  sə=ɡu=ε=ta=fʁø 5
  lə=flyks=fɔʁmə=y=nə=kuʃə 6
  ty=tɔ̃=bə=də=dɑ̃ 5
  tɔ̃=kɔʁ=zε=sə=ku=e 6
  œ̃=fi=lεsɔʁdə=tɔ̃=ne=bʁy=lɑ̃ 7
  ta=tεtə=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=la=ʃa=lœʁ=ʁə=kʁa=ʃe 11
  ty=na=ʁivə=tu=ʒuʁ=pa=a=kʁje 8
  ʒə=sɥi=det=ʁɥi 4
  ʒə=sɥi=za=ne=ɑ̃=ti 6
  ʒε=pεʁ=dy=ma=mwa=tje 6
  mɔ̃=nεtʁə=na=plys=də=byt 6
  εl=lə=ma=tʁa=i 5
  εl=lə=ma=tu=pʁi 5
  εlləa=pʁe=me=di=te=ma=ʃytə 7
  ʒə=mə=mœʁ=dəp=ɥisə=ʒuʁ 6
  e=ʒə=fε=lə=suʁ 5
  a=sεtəa=muʁ=ki=a=fε 6
  sɑ̃=ʒa=mε=ze=zi=te 6
  də=ma=vi=œ̃=nɑ̃=fe 6
  e=də=mɔ̃=kœ=ʁə 5
  œ̃=mɔʁ=so=də=pje=ʁə 6
  ʒə=pɔʁtə=ʁε=za=ʒa=mε=sε=tə=ʁɑ̃=kœʁ 10

PostScriptum

cicatrice éternelle marquant la fin de l’enfance par sa naiveté et sa vision d’un monde peuplé de rêves et d’un bonheur parfait. . . La fin du premier amour restera pour moi l’une des blessures les plus profonde qui marquera à vie le reste de mon existenc

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/06/2004 00:00Sheron

de cet amour gardes en aussi les bonheurs. . très jolis écrits bravo
Amitié

Auteur de Poésie
07/05/2006 01:24Rachel Piguet

Une blessure profonde, un regret immonde. . une histoire passée, une erreur effectuée. . . Un coeur fendu, un ange déchu, un espoir qui s’en va, un desepoir qui est la. . .

Magnifique texte, je l’adore¨! continu comme sa ton ecrit me touche et me plait bcp. . bravo!
bisous

ps: merci BCP pour ton commentaire. . . .