Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Coeur Est Confus

Poème Amour
Publié le 07/10/2006 00:16

L'écrit contient 304 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Sweetdream

Mon Coeur Est Confus

Je ne suis qu’une simple lueur s’échappant
Par ton souffle qui la ruine de plus en plus
Que lui arrive t-il a sa passion qui dorénavant
Perd sa vitalité et sa brillance, loin de ta vue…

L’incompréhension me torture les entrailles
Que des larmes se déversent sur mon visage immobile
J’ai peur du futur et encore plus du mal
Du pouvoir accordé par amour, m’aime t-il ?

Une fois encore tu demeures obscure et lointain
Le ciel se fait sombre, hantant mon âme en entier
Je ne sais plus, la confusion domine puis attristée
Je recherche tes yeux a jamais dans les miens

Et lorsque les frissons m’emportent et m’assassinent
Ma voix tremblante, trahie la grandeur de mes tourments
J’essaie de lire derrière ces mots de magie qui te suivent
Alors que mon regard se meurrent par ton enchantement

Écoute la pluie et sa tristesse par ses larmes qui tombent
Peut-être y percevras-tu mes souffrances et l’orage qui gronde
Au creux de mon cœur telle une explosion qui le détruit
C’est le volcan de mes craintes qui renait chaque nuit

Si chaque minute je pourrais les passer dans tes bras
Alors j’y créerais mon refuge, mon seul et unique habitat
De faites que ces cauchemars cessent de s’introduire
Dans ma conscience, me poussant a te fuir…

Comment savoir si j’existe toujours au seuil de ses rêves
Amoureux, de romance et de douce mélancolie
N’existe-il pas une potion ou un remède
Contre les ébats de l’amour qui me détruit

Ce soir, sous mes paupières, tu réapparaîtra
Et dans mes songes, la couleur de ton image éblouie
Sommeillera d’un amour continue, je te ferai roi
De ces tourtures, que j’endurerai pour toi a l’infini
 • Pieds Hyphénique: Mon Coeur Est Confus

  je=ne=suis=quu=ne=sim=ple=lueur=sé=chap=pant 11
  par=ton=souf=fle=qui=la=rui=ne=de=plus=en=plus 12
  que=lui=ar=ri=ve=t=il=a=sa=pas=sion=qui=do=ré=na=vant 16
  perd=sa=vi=ta=li=té=et=sa=brillan=ce=loin=de=ta=vue 14

  lin=com=pré=hen=si=on=me=tor=tu=re=les=en=trail=les 14
  que=des=lar=mes=se=dé=ver=sent=sur=mon=vi=sa=ge=im=mo=bile 16
  jai=peur=du=fu=tur=et=en=co=re=plus=du=mal 12
  du=pou=voir=ac=cor=dé=par=a=mour=mai=me=t=il 13

  u=ne=fois=en=co=re=tu=de=meu=res=obs=cu=re=et=loin=tain 16
  le=ciel=se=fait=som=bre=han=tant=mon=â=me=en=en=tier 14
  je=ne=sais=plus=la=con=fu=sion=do=mine=puis=at=tris=tée 14
  je=re=cher=che=tes=y=eux=a=ja=mais=dans=les=miens 13

  et=lors=que=les=fris=sons=mem=por=tent=et=mas=sas=sinent 13
  ma=voix=trem=blan=te=tra=hie=la=gran=deur=de=mes=tour=ments 14
  jes=saie=de=lire=der=riè=re=ces=mots=de=ma=gie=qui=te=suivent 15
  a=lors=que=mon=re=gard=se=meur=rent=par=ton=en=chante=ment 14

  é=coute=la=pluieet=sa=tris=tes=se=par=ses=lar=mes=qui=tombent 14
  peut=têtre=y=per=ce=vras=tu=mes=souf=fran=ces=et=lo=ra=ge=qui=gronde 17
  au=creux=de=mon=cœur=tel=leune=ex=plo=sion=qui=le=dé=truit 14
  cest=le=vol=can=de=mes=crain=tes=qui=re=nait=cha=que=nuit 14

  si=cha=que=mi=nute=je=pour=rais=les=pas=ser=dans=tes=bras 14
  a=lors=jy=crée=rais=mon=re=fuge=mon=seul=et=u=ni=que=ha=bi=tat 17
  de=fai=tes=que=ces=cau=che=mars=ces=sent=de=sin=tro=duire 14
  dans=ma=cons=cien=ce=me=pous=sant=a=te=fu=ir 12

  com=ment=sa=voir=si=jexis=te=tou=jours=au=seuil=de=ses=rêves 14
  amou=reux=de=ro=man=ce=et=de=dou=ce=mé=lan=co=lie 14
  nexis=te=il=pas=u=ne=po=ti=on=ou=un=re=mè=de 14
  con=tre=les=é=bats=de=la=mour=qui=me=dé=truit 12

  ce=soir=sous=mes=pau=pi=è=res=tu=ré=ap=pa=raî=tra 14
  et=dans=mes=songes=la=cou=leur=de=ton=i=ma=ge=é=blouie 14
  som=meille=ra=dun=a=mour=con=ti=nue=je=te=fe=rai=roi 14
  de=ces=tour=tures=que=jen=du=re=rai=pour=toi=a=lin=fi=ni 15
 • Phonétique : Mon Coeur Est Confus

  ʒə nə sɥi kynə sɛ̃plə lɥœʁ seʃapɑ̃
  paʁ tɔ̃ suflə ki la ʁɥinə də plysz- ɑ̃ plys
  kə lɥi aʁivə te il a sa pasjɔ̃ ki dɔʁenavɑ̃
  pεʁ sa vitalite e sa bʁijɑ̃sə, lwɛ̃ də ta vɥ…

  lɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃ mə tɔʁtyʁə lεz- ɑ̃tʁajə
  kə dε laʁmə- sə devεʁse syʁ mɔ̃ vizaʒə imɔbilə
  ʒε pœʁ dy fytyʁ e ɑ̃kɔʁə plys dy mal
  dy puvwaʁ akɔʁde paʁ amuʁ, mεmə te il ?

  ynə fwaz- ɑ̃kɔʁə ty dəməʁəz- ɔpskyʁə e lwɛ̃tɛ̃
  lə sjεl sə fε sɔ̃bʁə, ɑ̃tɑ̃ mɔ̃n- amə ɑ̃n- ɑ̃tje
  ʒə nə sε plys, la kɔ̃fyzjɔ̃ dɔminə pɥiz- atʁiste
  ʒə ʁəʃεʁʃə tεz- iøz- a ʒamε dɑ̃ lε mjɛ̃

  e lɔʁskə lε fʁisɔ̃ mɑ̃pɔʁte e masasine
  ma vwa tʁɑ̃blɑ̃tə, tʁai la ɡʁɑ̃dœʁ də mε tuʁmɑ̃
  ʒesε də liʁə dəʁjεʁə sε mo də maʒi ki tə sɥive
  alɔʁ kə mɔ̃ ʁəɡaʁ sə məʁe paʁ tɔ̃n- ɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃

  ekutə la plɥi e sa tʁistεsə paʁ sε laʁmə- ki tɔ̃be
  pø tεtʁə i pεʁsεvʁa ty mε sufʁɑ̃səz- e lɔʁaʒə ki ɡʁɔ̃də
  o kʁø də mɔ̃ kœʁ tεllə ynə εksplozjɔ̃ ki lə detʁɥi
  sε lə vɔlkɑ̃ də mε kʁɛ̃tə ki ʁənε ʃakə nɥi

  si ʃakə minytə ʒə puʁʁε lε pase dɑ̃ tε bʁa
  alɔʁ ʒi kʁeəʁε mɔ̃ ʁəfyʒə, mɔ̃ səl e ynikə-abita
  də fεtə kə sε koʃəmaʁ sese də sɛ̃tʁɔdɥiʁə
  dɑ̃ ma kɔ̃sjɑ̃sə, mə pusɑ̃ a tə fɥiʁ…

  kɔmɑ̃ savwaʁ si ʒεɡzistə tuʒuʁz- o səj də sε ʁεvə
  amuʁø, də ʁɔmɑ̃sə e də dusə melɑ̃kɔli
  nεɡzistə il pa ynə pɔsjɔ̃ u œ̃ ʁəmεdə
  kɔ̃tʁə lεz- eba də lamuʁ ki mə detʁɥi

  sə swaʁ, su mε popjεʁə, ty ʁeapaʁεtʁa
  e dɑ̃ mε sɔ̃ʒə, la kulœʁ də tɔ̃n- imaʒə eblui
  sɔmεjʁa dœ̃n- amuʁ kɔ̃tinɥ, ʒə tə fəʁε ʁwa
  də sε tuʁtyʁə, kə ʒɑ̃dyʁəʁε puʁ twa a lɛ̃fini
 • Pieds Phonétique : Mon Coeur Est Confus

  ʒə=nə=sɥi=ky=nə=sɛ̃=plə=lɥœ=ʁə=se=ʃa=pɑ̃ 12
  paʁ=tɔ̃=su=flə=ki=la=ʁɥi=nə=də=plys=zɑ̃=plys 12
  kə=lɥi=a=ʁi=və=te=il=a=sa=pa=sjɔ̃=ki=dɔ=ʁe=na=vɑ̃ 16
  pεʁ=sa=vi=ta=li=te=e=sa=bʁi=j=ɑ̃=sə=lwɛ̃=də=ta=vɥ 16

  lɛ̃=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃=mə=tɔʁ=ty=ʁə=lε=zɑ̃=tʁajə 12
  kə=dε=laʁ=mə=sə=de=vεʁ=se=syʁ=mɔ̃=vi=za=ʒə=i=mɔ=bilə 16
  ʒε=pœ=ʁə=dy=fy=tyʁ=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=dy=mal 13
  dy=pu=vwaʁ=a=kɔʁ=de=paʁ=a=muʁ=mε=mə=te=il 13

  y=nə=fwa=zɑ̃=kɔ=ʁə=ty=də=mə=ʁə=zɔp=sky=ʁə=e=lwɛ̃=tɛ̃ 16
  lə=sjεl=sə=fε=sɔ̃=bʁə=ɑ̃=tɑ̃=mɔ̃=na=mə=ɑ̃=nɑ̃=tj=e 15
  ʒə=nə=sε=plys=la=kɔ̃=fy=zj=ɔ̃=dɔ=mi=nə=pɥi=za=tʁis=te 16
  ʒə=ʁə=ʃεʁ=ʃə=tε=zi=ø=za=ʒa=mε=dɑ̃=lε=mj=ɛ̃ 14

  e=lɔʁ=skə=lε=fʁi=sɔ̃=mɑ̃=pɔʁ=te=e=ma=sa=si=ne 14
  ma=vwa=tʁɑ̃=blɑ̃=tə=tʁa=i=la=ɡʁɑ̃=dœ=ʁə=də=mε=tuʁ=mɑ̃ 15
  ʒe=sεdə=li=ʁə=də=ʁjε=ʁə=sε=mo=də=ma=ʒi=ki=tə=sɥi=ve 16
  a=lɔʁ=kə=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=sə=mə=ʁe=paʁ=tɔ̃=nɑ̃=ʃɑ̃=tə=mɑ̃ 15

  e=kutə=la=plɥi=e=sa=tʁis=tε=sə=paʁ=sε=laʁ=mə=ki=tɔ̃=be 16
  pø=tεtʁə=i=pεʁ=sε=vʁa=ty=mε=su=fʁɑ̃=sə=ze=lɔ=ʁa=ʒə=ki=ɡʁɔ̃də 17
  o=kʁø=də=mɔ̃=kœʁ=tεl=lə=y=nə=εk=splo=zjɔ̃=ki=lə=det=ʁɥi 16
  sε=lə=vɔl=kɑ̃=də=mε=kʁɛ̃=tə=ki=ʁə=nε=ʃa=kə=nɥi 14

  si=ʃa=kə=mi=ny=tə=ʒə=puʁ=ʁε=lε=pa=se=dɑ̃=tε=bʁa 15
  a=lɔʁ=ʒi=kʁe=ə=ʁε=mɔ̃ʁə=fy=ʒə=mɔ̃=səl=e=y=ni=kə-a=bi=ta 18
  də=fε=tə=kə=sε=ko=ʃə=maʁ=se=se=də=sɛ̃=tʁɔd=ɥi=ʁə 15
  dɑ̃=ma=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə=mə=pu=sɑ̃=a=tə=fɥ=iʁ 13

  kɔ=mɑ̃=sa=vwaʁ=si=ʒεɡ=zis=tə=tu=ʒuʁ=zo=səj=də=sε=ʁε=və 16
  a=mu=ʁø=də=ʁɔ=mɑ̃=sə=e=də=du=sə=me=lɑ̃=kɔ=li 15
  nεɡ=zis=tə=il=pa=y=nə=pɔ=sj=ɔ̃=u=œ̃=ʁə=mε=də 15
  kɔ̃=tʁə=lε=ze=ba=də=la=muʁ=ki=mə=det=ʁɥi 12

  sə=swaʁ=su=mε=po=pjεʁ=ə=ty=ʁe=a=pa=ʁε=tʁa 13
  e=dɑ̃=mε=sɔ̃=ʒə=la=ku=lœʁ=də=tɔ̃=ni=ma=ʒə=e=blu=i 16
  sɔ=mεj=ʁa=dœ̃=na=muʁ=kɔ̃=tinɥ=ʒə=tə=fə=ʁε=ʁwa 13
  də=sε=tuʁ=ty=ʁə=kə=ʒɑ̃=dy=ʁə=ʁε=puʁ=twa=a=lɛ̃=fi=ni 16

PostScriptum

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/04/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.