Poème-France.com

Poeme : Visions 3. Absinthe Absente… AbsencesVisions 3. Absinthe Absente… Absences

Je ne parviens pas à évacuer
Par ou tout à commencer
Dans ma tête sans doute
Cette histoire me dégoûte

Le mélancolique son
D’une mélodie sauvage
Un enfant bien sage
Sous le soleil profond

Je ne suis plus le même
Je ne sais plus qui m’aime
Mes défuntes femmes
Ont éteint toute flamme

Contenir cette peine
Au son de cet enfant
Hurlant toute sa haine
Fait il seulement semblant ?
Sydtama

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə paʁvjɛ̃ pa a evakɥe
paʁ u tut- a kɔmɑ̃se
dɑ̃ ma tεtə sɑ̃ dutə
sεtə istwaʁə mə deɡutə

lə melɑ̃kɔlikə sɔ̃
dynə melɔdi sovaʒə
œ̃n- ɑ̃fɑ̃ bjɛ̃ saʒə
su lə sɔlεj pʁɔfɔ̃

ʒə nə sɥi plys lə mεmə
ʒə nə sε plys ki mεmə
mε defœ̃tə famə
ɔ̃ etɛ̃ tutə flamə

kɔ̃təniʁ sεtə pεnə
o sɔ̃ də sεt ɑ̃fɑ̃
yʁlɑ̃ tutə sa-εnə
fε il sələmɑ̃ sɑ̃blɑ̃ ?