Poème-France.com

Poeme : Prélude À Ta MortPrélude À Ta Mort

Avance, parcours le chemin noir
Vas mettre tes crimes de côté
Explore le sombre couloir
Quelque part, ils peuvent s’oublier

Reste calme, détendu, impassible
Ne laisse pas filer tes sentiments
Diriges toi vers le cœur de la cible
Pas à pas, lentement, patiemment

Souhaites tu cette situation
Ne pouvez tu pas faire attention
Mais c’est trop tard
Brûlant désespoir

Refuse l’abandon
Affirme ta détermination
Tu es condamné
Chaque pas est programmé

Ta chair est mise à nu
Tu ne peux la cacher
Elle ne t’appartient plus
Seulement dans tes pensées

Ton corps fond comme un glaçon
Et derrière tes petits yeux
S’agite le démon
Qui te consume à petit feu

Complais toi de cette pitance
Essaye de combler l’ignorance
De ton cœur en partance
Pour une longue transhumance

Ton destin est comme une profonde crevasse
Pleine de failles et de crasse
Une caverne fermée à la lumière du jour
Une éclipse totale pour toujours.

Avance, parcours le chemin noir
Vas mettre tes crimes de côté
Explore le sombre couloir
Quelque part, ils peuvent s’oublier

Odieux souvenirs qui t’écorchent et te déchirent
Faisant de toi un objet impuissant du passé
Tu ne peux apaiser cette douleur qui te fait souffrir
Le remords, tu ne peux l’oublier
Tu ne peux plus ne pas penser.

La frayeur est dans ton cœur
La mort dans ton regard
Tes pensées s’écoulent en pleurs
Eparpillées au hasard

Accepte la situation
Progresse dans la dérision
Il est bien trop tard
Il n’y a plus d’espoir.

La lumière n’apparaîtra jamais
Tu ne verras pas l’éternité
Ce jour est une nuit éternelle
Une souffrance perpétuelle
Qui te recouvre et t’enterre

Plus de bruit, plus de vue
Plus d’odeur, plus d’air
Plus de souffle, juste te taire
Petit être tu n’es plus.

Ferme les yeux, fuite
Envoûtement silencieux
Ton âme te quitte
Lentement, peu à peu

Voici le néant et l’infini
Ouverture des portes divines
De la mort, suite à ta vie…
Ou es tu ? devine !
Au second acte de ton existance.
Sydtama

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avɑ̃sə, paʁkuʁ lə ʃəmɛ̃ nwaʁ
va mεtʁə tε kʁimə də kote
εksplɔʁə lə sɔ̃bʁə kulwaʁ
kεlkə paʁ, il pəve sublje

ʁεstə kalmə, detɑ̃dy, ɛ̃pasiblə
nə lεsə pa file tε sɑ̃timɑ̃
diʁiʒə twa vεʁ lə kœʁ də la siblə
pa a pa, lɑ̃təmɑ̃, pasjamɑ̃

suεtə ty sεtə sitɥasjɔ̃
nə puve ty pa fεʁə atɑ̃sjɔ̃
mε sε tʁo taʁ
bʁylɑ̃ dezεspwaʁ

ʁəfyzə labɑ̃dɔ̃
afiʁmə ta detεʁminasjɔ̃
ty ε kɔ̃damne
ʃakə pa ε pʁɔɡʁame

ta ʃεʁ ε mizə a ny
ty nə pø la kaʃe
εllə nə tapaʁtjɛ̃ plys
sələmɑ̃ dɑ̃ tε pɑ̃se

tɔ̃ kɔʁ fɔ̃ kɔmə œ̃ ɡlasɔ̃
e dəʁjεʁə tε pətiz- iø
saʒitə lə demɔ̃
ki tə kɔ̃symə a pəti fø

kɔ̃plε twa də sεtə pitɑ̃sə
esεj də kɔ̃ble liɲɔʁɑ̃sə
də tɔ̃ kœʁ ɑ̃ paʁtɑ̃sə
puʁ ynə lɔ̃ɡ tʁɑ̃ʃymɑ̃sə

tɔ̃ dεstɛ̃ ε kɔmə ynə pʁɔfɔ̃də kʁəvasə
plεnə də fajəz- e də kʁasə
ynə kavεʁnə fεʁme a la lymjεʁə dy ʒuʁ
ynə eklipsə tɔtalə puʁ tuʒuʁ.

avɑ̃sə, paʁkuʁ lə ʃəmɛ̃ nwaʁ
va mεtʁə tε kʁimə də kote
εksplɔʁə lə sɔ̃bʁə kulwaʁ
kεlkə paʁ, il pəve sublje

ɔdjø suvəniʁ ki tekɔʁʃe e tə deʃiʁe
fəzɑ̃ də twa œ̃n- ɔbʒε ɛ̃pɥisɑ̃ dy pase
ty nə pøz- apεze sεtə dulœʁ ki tə fε sufʁiʁ
lə ʁəmɔʁd, ty nə pø lublje
ty nə pø plys nə pa pɑ̃se.

la fʁεjœʁ ε dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
la mɔʁ dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ
tε pɑ̃se sekule ɑ̃ plœʁ
əpaʁpijez- o-azaʁ

aksεptə la sitɥasjɔ̃
pʁɔɡʁεsə dɑ̃ la deʁizjɔ̃
il ε bjɛ̃ tʁo taʁ
il ni a plys dεspwaʁ.

la lymjεʁə napaʁεtʁa ʒamε
ty nə veʁa pa letεʁnite
sə ʒuʁ εt- ynə nɥi etεʁnεllə
ynə sufʁɑ̃sə pεʁpetɥεllə
ki tə ʁəkuvʁə e tɑ̃teʁə

plys də bʁɥi, plys də vɥ
plys dɔdœʁ, plys dεʁ
plys də suflə, ʒystə tə tεʁə
pəti εtʁə ty nε plys.

fεʁmə lεz- iø, fɥitə
ɑ̃vutəmɑ̃ silɑ̃sjø
tɔ̃n- amə tə kitə
lɑ̃təmɑ̃, pø a pø

vwasi lə neɑ̃ e lɛ̃fini
uvεʁtyʁə dε pɔʁtə- divinə
də la mɔʁ, sɥitə a ta vi…
u ε ty ? dəvinə !
o səɡɔ̃t- aktə də tɔ̃n- εɡzistɑ̃sə.