Poeme : Visions – 6

Visions – 6

VISIONS – 6

Toi, bois, bois bois
Tu es comme englouti
Lorsque tu bois du natema
Ton corps se refroidit
Ton âme fonctionne au ralentit.
Toi bois, a moi, à moi
Je te vois sous ce nuage
Alors, ai-je la puissance
J’ai bu ton natema
Mon corps a froid, mon esprit nage

L’essence divine réside en nous
Sommes nous en train de devenir fou ?

Muni d’un grand bâton
Nous frappons aux portes artificielles
Des cascades des neiges éternelles
Et libérons les esprits en perdition

Nous devenons de plus en plus fort
Nous condamnons le mal qui fait le tort
Et cumulons la force de son esprit
Mais méfiance, car l’ennemi
Libère une âme vengeresse
Qu’il faut maintenir prisonnière
Dans le crâne de son propriétaire
Afin qu’elle cesse
Rituel sans faiblesse.
Ensorcellement,
Envoûtement.

Lorsque l’on boit le natema
Mais longuement sans avaler
Jusqu’à la prochaine gorgée
Les novices ne sont pas épargnés
Par la puissance de ce magma

Message reçu pendant la transe
Les chants succèdent aux danses
Et accompagnent notre parcours
A l’intérieur de notre amour
Jumelage de nos esprits
Et tout autour… de notre commune vie
De notre chemin sans retour

Tiens bois, bois, bois
A moi, à moi, à moi
Voyage spirituel
Quête surnaturelle
Second rituel
Enveloppe charnelle
Abandon naturel.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Visions – 6

  vi=si=ons=six 4

  toi=bois=bois=bois 4
  tu=es=com=me=en=glou=ti 7
  lors=que=tu=bois=du=na=te=ma 8
  ton=corps=se=re=froi=dit 6
  ton=â=me=fonc=ti=onneau=ralen=tit 8
  toi=bois=a=moi=à=moi 6
  je=te=vois=sous=ce=nua=ge 7
  a=lors=ai=je=la=puis=san=ce 8
  jai=bu=ton=na=te=ma 6
  mon=corps=a=froid=mon=es=prit=nage 8

  les=sence=di=vine=ré=si=deen=nous 8
  sommes=nous=en=train=de=de=ve=nir=fou 9

  mu=ni=dun=grand=bâ=ton 6
  nous=frap=pons=aux=portes=ar=ti=fi=cielles 9
  des=cas=cades=des=nei=ges=é=ter=nelles 9
  et=li=bé=rons=les=es=prits=en=per=di=tion 11

  nous=de=ve=nons=de=plus=en=plus=fort 9
  nous=con=dam=nons=le=mal=qui=fait=le=tort 10
  et=cu=mu=lons=la=force=de=son=es=prit 10
  mais=mé=fian=ce=car=len=ne=mi 8
  li=bèreu=ne=â=me=ven=ge=resse 8
  quil=faut=main=te=nir=pri=son=nière 8
  dans=le=crâ=ne=de=son=pro=prié=taire 9
  a=fin=quel=le=cesse 5
  ri=tuel=sans=fai=blesse 5
  en=sor=cel=le=ment 5
  en=voû=te=ment 4

  lors=que=lon=boit=le=na=te=ma 8
  mais=lon=gue=ment=sans=a=va=ler 8
  jus=quà=la=pro=chai=ne=gor=gée 8
  les=no=vices=ne=sont=pas=é=par=gnés 9
  par=la=puis=sance=de=ce=mag=ma 8

  mes=sage=re=çu=pen=dant=la=transe 8
  les=chants=suc=cè=dent=aux=dan=ses 8
  et=ac=com=pagnent=no=tre=par=cours 8
  a=lin=té=rieur=de=notre=a=mour 8
  ju=me=la=ge=de=nos=es=prits 8
  et=tout=au=tour=de=notre=com=mune=vie 9
  de=no=tre=che=min=sans=re=tour 8

  tiens=bois=bois=bois 4
  a=moi=à=moi=à=moi 6
  voy=a=ge=s=pi=ri=tuel 7
  quê=te=sur=na=tu=relle 6
  se=cond=ri=tuel 4
  en=ve=lop=pe=char=nelle 6
  aban=don=na=tu=rel 5
 • Phonétique : Visions – 6

  vizjɔ̃ sis

  twa, bwa, bwa bwa
  ty ε kɔmə ɑ̃ɡluti
  lɔʁskə ty bwa dy natəma
  tɔ̃ kɔʁ sə ʁəfʁwadi
  tɔ̃n- amə fɔ̃ksjɔnə o ʁalɑ̃ti.
  twa bwa, a mwa, a mwa
  ʒə tə vwa su sə nɥaʒə
  alɔʁ, ε ʒə la pɥisɑ̃sə
  ʒε by tɔ̃ natəma
  mɔ̃ kɔʁz- a fʁwa, mɔ̃n- εspʁi naʒə

  lesɑ̃sə divinə ʁezidə ɑ̃ nu
  sɔmə nuz- ɑ̃ tʁɛ̃ də dəvəniʁ fu ?

  myni dœ̃ ɡʁɑ̃ batɔ̃
  nu fʁapɔ̃z- o pɔʁtəz- aʁtifisjεllə
  dε kaskadə dε nεʒəz- etεʁnεllə
  e libeʁɔ̃ lεz- εspʁiz- ɑ̃ pεʁdisjɔ̃

  nu dəvənɔ̃ də plysz- ɑ̃ plys fɔʁ
  nu kɔ̃damnɔ̃ lə mal ki fε lə tɔʁ
  e kymylɔ̃ la fɔʁsə də sɔ̃n- εspʁi
  mε mefjɑ̃sə, kaʁ lεnəmi
  libεʁə ynə amə vɑ̃ʒəʁεsə
  kil fo mɛ̃təniʁ pʁizɔnjεʁə
  dɑ̃ lə kʁanə də sɔ̃ pʁɔpʁjetεʁə
  afɛ̃ kεllə sεsə
  ʁitɥεl sɑ̃ fεblεsə.
  ɑ̃sɔʁsεllmɑ̃,
  ɑ̃vutəmɑ̃.

  lɔʁskə lɔ̃ bwa lə natəma
  mε lɔ̃ɡəmɑ̃ sɑ̃z- avale
  ʒyska la pʁoʃεnə ɡɔʁʒe
  lε nɔvisə nə sɔ̃ pa epaʁɲe
  paʁ la pɥisɑ̃sə də sə maɡma

  mesaʒə ʁəsy pɑ̃dɑ̃ la tʁɑ̃zə
  lε ʃɑ̃ syksεde o dɑ̃sə
  e akɔ̃paɲe nɔtʁə paʁkuʁ
  a lɛ̃teʁjœʁ də nɔtʁə amuʁ
  ʒyməlaʒə də noz- εspʁi
  e tut- otuʁ… də nɔtʁə kɔmynə vi
  də nɔtʁə ʃəmɛ̃ sɑ̃ ʁətuʁ

  tjɛ̃ bwa, bwa, bwa
  a mwa, a mwa, a mwa
  vwajaʒə spiʁitɥεl
  kεtə syʁnatyʁεllə
  səɡɔ̃ ʁitɥεl
  ɑ̃vəlɔpə ʃaʁnεllə
  abɑ̃dɔ̃ natyʁεl.
 • Syllabes Phonétique : Visions – 6

  vi=zj=ɔ̃=sis 4

  twa=bwa=bwa=bwa 4
  ty=ε=kɔ=mə=ɑ̃=ɡlu=ti 7
  lɔʁ=skə=ty=bwa=dy=na=tə=ma 8
  tɔ̃=kɔʁ=sə=ʁə=fʁwa=di 6
  tɔ̃=namə=fɔ̃k=sjɔ=nəo=ʁa=lɑ̃=ti 8
  twa=bwa=a=mwa=a=mwa 6
  ʒə=tə=vwa=su=sə=nɥ=a=ʒə 8
  a=lɔʁ=ε=ʒə=la=pɥi=sɑ̃=sə 8
  ʒε=by=tɔ̃=na=tə=ma 6
  mɔ̃=kɔʁ=za=fʁwa=mɔ̃=nεs=pʁi=naʒə 8

  le=sɑ̃sə=di=vinə=ʁe=zi=dəɑ̃=nu 8
  sɔmə=nu=zɑ̃=tʁɛ̃=də=də=və=niʁ=fu 9

  my=ni=dœ̃=ɡʁɑ̃=ba=tɔ̃ 6
  nu=fʁa=pɔ̃=zopɔʁtə=zaʁ=ti=fi=sjεllə 8
  dε=kas=kadə=dε=nεʒə=ze=tεʁ=nεllə 8
  e=li=be=ʁɔ̃=lε=zεs=pʁi=zɑ̃=pεʁ=di=s=jɔ̃ 12

  nu=də=və=nɔ̃də=plys=zɑ̃=plys=fɔʁ 8
  nu=kɔ̃=dam=nɔ̃lə=mal=ki=fε=lə=tɔʁ 9
  e=ky=my=lɔ̃=lafɔʁsə=də=sɔ̃=nεs=pʁi 9
  mε=me=fjɑ̃=sə=kaʁ=lε=nə=mi 8
  li=bεʁəy=nə=a=mə=vɑ̃=ʒə=ʁεsə 8
  kil=fo=mɛ̃=tə=niʁ=pʁi=zɔ=njεʁə 8
  dɑ̃lə=kʁa=nə=də=sɔ̃=pʁɔ=pʁje=tεʁə 8
  a=fɛ̃=kεl=lə=sε=sə 6
  ʁit=ɥεl=sɑ̃=fε=blε=sə 6
  ɑ̃=sɔʁ=sεl=lmɑ̃ 4
  ɑ̃=vu=tə=mɑ̃ 4

  lɔʁ=skə=lɔ̃=bwa=lə=na=tə=ma 8
  mε=lɔ̃=ɡə=mɑ̃=sɑ̃=za=va=le 8
  ʒys=ka=la=pʁo=ʃε=nə=ɡɔʁ=ʒe 8
  lε=nɔ=visə=nə=sɔ̃=pa=e=pa=ʁɲe 9
  paʁ=la=pɥi=sɑ̃sə=də=sə=maɡ=ma 8

  me=saʒə=ʁə=sy=pɑ̃=dɑ̃=la=tʁɑ̃zə 8
  lε=ʃɑ̃=syk=sε=de=o=dɑ̃=sə 8
  e=a=kɔ̃=pa=ɲe=nɔtʁə=paʁ=kuʁ 8
  a=lɛ̃=te=ʁjœʁ=də=nɔtʁə=a=muʁ 8
  ʒy=mə=la=ʒə=də=no=zεs=pʁi 8
  e=tu=totuʁdə=nɔ=tʁə=kɔ=my=nə=vi 9
  də=nɔ=tʁə=ʃə=mɛ̃=sɑ̃=ʁə=tuʁ 8

  tj=ɛ̃=bwa=bwa=bwa 5
  a=mwa=a=mwa=a=mwa 6
  vwa=ja=ʒə=spi=ʁit=ɥεl 6
  kε=tə=syʁ=na=ty=ʁεl=lə 7
  sə=ɡɔ̃=ʁit=ɥεl 4
  ɑ̃=və=lɔ=pə=ʃaʁ=nεl=lə 7
  a=bɑ̃=dɔ̃=na=ty=ʁεl 6

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/06/2004 00:00Xander

encore un beau poème j’aodre te lire 🙂 tes thémes sont très bien exploitées et le vocabulaire est d’une belle intensté te smessages en plus sont bien retrenscrit