Poeme : Prélude À Ta Mort

Prélude À Ta Mort

Avance, parcours le chemin noir
Vas mettre tes crimes de côté
Explore le sombre couloir
Quelque part, ils peuvent s’oublier

Reste calme, détendu, impassible
Ne laisse pas filer tes sentiments
Diriges toi vers le cœur de la cible
Pas à pas, lentement, patiemment

Souhaites tu cette situation
Ne pouvez tu pas faire attention
Mais c’est trop tard
Brûlant désespoir

Refuse l’abandon
Affirme ta détermination
Tu es condamné
Chaque pas est programmé

Ta chair est mise à nu
Tu ne peux la cacher
Elle ne t’appartient plus
Seulement dans tes pensées

Ton corps fond comme un glaçon
Et derrière tes petits yeux
S’agite le démon
Qui te consume à petit feu

Complais toi de cette pitance
Essaye de combler l’ignorance
De ton cœur en partance
Pour une longue transhumance

Ton destin est comme une profonde crevasse
Pleine de failles et de crasse
Une caverne fermée à la lumière du jour
Une éclipse totale pour toujours.

Avance, parcours le chemin noir
Vas mettre tes crimes de côté
Explore le sombre couloir
Quelque part, ils peuvent s’oublier

Odieux souvenirs qui t’écorchent et te déchirent
Faisant de toi un objet impuissant du passé
Tu ne peux apaiser cette douleur qui te fait souffrir
Le remords, tu ne peux l’oublier
Tu ne peux plus ne pas penser.

La frayeur est dans ton cœur
La mort dans ton regard
Tes pensées s’écoulent en pleurs
Eparpillées au hasard

Accepte la situation
Progresse dans la dérision
Il est bien trop tard
Il n’y a plus d’espoir.

La lumière n’apparaîtra jamais
Tu ne verras pas l’éternité
Ce jour est une nuit éternelle
Une souffrance perpétuelle
Qui te recouvre et t’enterre

Plus de bruit, plus de vue
Plus d’odeur, plus d’air
Plus de souffle, juste te taire
Petit être tu n’es plus.

Ferme les yeux, fuite
Envoûtement silencieux
Ton âme te quitte
Lentement, peu à peu

Voici le néant et l’infini
Ouverture des portes divines
De la mort, suite à ta vie…
Ou es tu ? devine !
Au second acte de ton existance.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Prélude À Ta Mort

  avan=ce=par=cours=le=che=min=noir 8
  vas=mettre=tes=cri=mes=de=cô=té 8
  ex=plo=re=le=som=bre=cou=loir 8
  quel=que=part=ils=peu=vent=sou=blier 8

  res=te=cal=me=déten=du=im=pas=sible 9
  ne=laisse=pas=fi=ler=tes=sen=timents 8
  di=riges=toi=vers=le=cœur=de=la=cible 9
  pas=à=pas=lente=ment=pa=tiem=ment 8

  sou=haites=tu=cet=te=si=tua=tion 8
  ne=pou=vez=tu=pas=faireat=ten=tion 8
  mais=cest=trop=tard 4
  brû=lant=dé=ses=poir 5

  re=fu=se=la=ban=don 6
  af=fir=me=ta=dé=ter=mi=na=tion 9
  tu=es=con=dam=né 5
  cha=que=pas=est=pro=gram=mé 7

  ta=chair=est=mi=se=à=nu 7
  tu=ne=peux=la=ca=cher 6
  el=le=ne=tap=par=tient=plus 7
  seu=le=ment=dans=tes=pen=sées 7

  ton=corps=fond=com=me=un=gla=çon 8
  et=der=rière=tes=pe=tits=y=eux 8
  sa=gi=te=le=dé=mon 6
  qui=te=con=sume=à=pe=tit=feu 8

  com=plais=toi=de=cet=te=pi=tance 8
  es=saye=de=com=bler=li=gno=rance 8
  de=ton=cœur=en=par=tan=ce 7
  pour=u=ne=lon=gue=trans=hu=mance 8

  ton=des=tin=est=commeu=ne=pro=fon=de=cre=vasse 11
  plei=ne=de=fail=les=et=de=crasse 8
  une=ca=ver=ne=fer=mée=à=la=lu=miè=re=du=jour 13
  uneé=clip=se=to=tale=pour=tou=jours 8

  avan=ce=par=cours=le=che=min=noir 8
  vas=mettre=tes=cri=mes=de=cô=té 8
  ex=plo=re=le=som=bre=cou=loir 8
  quel=que=part=ils=peu=vent=sou=blier 8

  odieux=souve=nirs=qui=té=cor=chent=et=te=dé=chirent 11
  fai=sant=de=toi=un=ob=jet=im=puis=sant=du=pas=sé 13
  tu=ne=peux=a=pai=ser=cette=dou=leur=qui=te=fait=souf=frir 14
  le=re=mords=tu=ne=peux=lou=blier 8
  tu=ne=peux=plus=ne=pas=pen=ser 8

  la=fray=eur=est=dans=ton=cœur 7
  la=mort=dans=ton=re=gard 6
  tes=pen=sées=sé=cou=lent=en=pleurs 8
  epar=pil=lées=au=ha=sard 6

  ac=cep=te=la=si=tua=ti=on 8
  pro=gres=se=dans=la=dé=ri=sion 8
  il=est=bien=trop=tard 5
  il=ny=a=plus=des=poir 6

  la=lu=mière=nap=pa=raî=tra=ja=mais 9
  tu=ne=ver=ras=pas=lé=ter=ni=té 9
  ce=jour=est=une=nuit=é=ter=nelle 8
  u=ne=souf=fran=ce=per=pé=tuelle 8
  qui=te=re=cou=vre=et=ten=terre 8

  plus=de=bruit=plus=de=vue 6
  plus=do=deur=plus=dair 5
  plus=de=souf=fle=jus=te=te=taire 8
  pe=tit=ê=tre=tu=nes=plus 7

  fer=me=les=y=eux=fui=te 7
  en=voû=te=ment=si=len=cieux 7
  ton=â=me=te=qui=tte 6
  len=te=ment=peu=à=peu 6

  voi=ci=le=né=ant=et=lin=fi=ni 9
  ou=ver=ture=des=por=tes=di=vines 8
  de=la=mort=sui=te=à=ta=vie 8
  ou=es=tu=de=vi=ne 6
  au=se=cond=ac=te=de=ton=exis=tance 9
 • Phonétique : Prélude À Ta Mort

  avɑ̃sə, paʁkuʁ lə ʃəmɛ̃ nwaʁ
  va mεtʁə tε kʁimə də kote
  εksplɔʁə lə sɔ̃bʁə kulwaʁ
  kεlkə paʁ, il pəve sublje

  ʁεstə kalmə, detɑ̃dy, ɛ̃pasiblə
  nə lεsə pa file tε sɑ̃timɑ̃
  diʁiʒə twa vεʁ lə kœʁ də la siblə
  pa a pa, lɑ̃təmɑ̃, pasjamɑ̃

  suεtə ty sεtə sitɥasjɔ̃
  nə puve ty pa fεʁə atɑ̃sjɔ̃
  mε sε tʁo taʁ
  bʁylɑ̃ dezεspwaʁ

  ʁəfyzə labɑ̃dɔ̃
  afiʁmə ta detεʁminasjɔ̃
  ty ε kɔ̃damne
  ʃakə pa ε pʁɔɡʁame

  ta ʃεʁ ε mizə a ny
  ty nə pø la kaʃe
  εllə nə tapaʁtjɛ̃ plys
  sələmɑ̃ dɑ̃ tε pɑ̃se

  tɔ̃ kɔʁ fɔ̃ kɔmə œ̃ ɡlasɔ̃
  e dəʁjεʁə tε pətiz- iø
  saʒitə lə demɔ̃
  ki tə kɔ̃symə a pəti fø

  kɔ̃plε twa də sεtə pitɑ̃sə
  esεj də kɔ̃ble liɲɔʁɑ̃sə
  də tɔ̃ kœʁ ɑ̃ paʁtɑ̃sə
  puʁ ynə lɔ̃ɡ tʁɑ̃ʃymɑ̃sə

  tɔ̃ dεstɛ̃ ε kɔmə ynə pʁɔfɔ̃də kʁəvasə
  plεnə də fajəz- e də kʁasə
  ynə kavεʁnə fεʁme a la lymjεʁə dy ʒuʁ
  ynə eklipsə tɔtalə puʁ tuʒuʁ.

  avɑ̃sə, paʁkuʁ lə ʃəmɛ̃ nwaʁ
  va mεtʁə tε kʁimə də kote
  εksplɔʁə lə sɔ̃bʁə kulwaʁ
  kεlkə paʁ, il pəve sublje

  ɔdjø suvəniʁ ki tekɔʁʃe e tə deʃiʁe
  fəzɑ̃ də twa œ̃n- ɔbʒε ɛ̃pɥisɑ̃ dy pase
  ty nə pøz- apεze sεtə dulœʁ ki tə fε sufʁiʁ
  lə ʁəmɔʁd, ty nə pø lublje
  ty nə pø plys nə pa pɑ̃se.

  la fʁεjœʁ ε dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
  la mɔʁ dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ
  tε pɑ̃se sekule ɑ̃ plœʁ
  əpaʁpijez- o-azaʁ

  aksεptə la sitɥasjɔ̃
  pʁɔɡʁεsə dɑ̃ la deʁizjɔ̃
  il ε bjɛ̃ tʁo taʁ
  il ni a plys dεspwaʁ.

  la lymjεʁə napaʁεtʁa ʒamε
  ty nə veʁa pa letεʁnite
  sə ʒuʁ εt- ynə nɥi etεʁnεllə
  ynə sufʁɑ̃sə pεʁpetɥεllə
  ki tə ʁəkuvʁə e tɑ̃teʁə

  plys də bʁɥi, plys də vɥ
  plys dɔdœʁ, plys dεʁ
  plys də suflə, ʒystə tə tεʁə
  pəti εtʁə ty nε plys.

  fεʁmə lεz- iø, fɥitə
  ɑ̃vutəmɑ̃ silɑ̃sjø
  tɔ̃n- amə tə kitə
  lɑ̃təmɑ̃, pø a pø

  vwasi lə neɑ̃ e lɛ̃fini
  uvεʁtyʁə dε pɔʁtə- divinə
  də la mɔʁ, sɥitə a ta vi…
  u ε ty ? dəvinə !
  o səɡɔ̃t- aktə də tɔ̃n- εɡzistɑ̃sə.
 • Syllabes Phonétique : Prélude À Ta Mort

  a=vɑ̃sə=paʁ=kuʁ=lə=ʃə=mɛ̃=nwaʁ 8
  va=mεtʁə=tε=kʁi=mə=də=ko=te 8
  εk=splɔ=ʁə=lə=sɔ̃=bʁə=ku=lwaʁ 8
  kεl=kə=paʁ=il=pə=ve=su=blje 8

  ʁεstə=kal=mə=de=tɑ̃=dy=ɛ̃=pasiblə 8
  nə=lεsə=pa=fi=le=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  di=ʁiʒə=twa=vεʁ=lə=kœʁ=də=lasiblə 8
  pa=a=pa=lɑ̃tə=mɑ̃=pa=sja=mɑ̃ 8

  su=εtə=ty=sε=tə=sit=ɥa=sjɔ̃ 8
  nə=pu=ve=ty=pa=fεʁəa=tɑ̃=sjɔ̃ 8
  mε=sε=tʁo=taʁ 4
  bʁy=lɑ̃=de=zεs=pwaʁ 5

  ʁə=fy=zə=la=bɑ̃=dɔ̃ 6
  a=fiʁ=mə=ta=de=tεʁ=mi=na=sjɔ̃ 9
  ty=ε=kɔ̃=dan 4
  ʃa=kə=pa=ε=pʁɔ=ɡʁa=me 7

  ta=ʃεʁ=ε=mi=zə=a=ny 7
  ty=nə=pø=la=ka=ʃe 6
  εl=lə=nə=ta=paʁ=tj=ɛ̃=plys 8
  sə=lə=mɑ̃=dɑ̃=tε=pɑ̃=se 7

  tɔ̃=kɔʁ=fɔ̃=kɔ=mə=œ̃=ɡla=sɔ̃ 8
  e=də=ʁjεʁə=tε=pə=ti=zi=ø 8
  sa=ʒi=tə=lə=de=mɔ̃ 6
  ki=tə=kɔ̃=symə=a=pə=ti=fø 8

  kɔ̃=plε=twa=də=sε=tə=pi=tɑ̃sə 8
  e=sεj=də=kɔ̃=ble=li=ɲɔ=ʁɑ̃sə 8
  də=tɔ̃=kœ=ʁə=ɑ̃=paʁ=tɑ̃=sə 8
  puʁ=y=nə=lɔ̃ɡ=tʁɑ̃=ʃy=mɑ̃=sə 8

  tɔ̃=dεs=tɛ̃=ε=kɔməy=nə=pʁɔ=fɔ̃=də=kʁə=vasə 11
  plε=nə=də=fa=jə=ze=də=kʁasə 8
  ynə=ka=vεʁ=nə=fεʁ=me=a=la=ly=mjε=ʁə=dy=ʒuʁ 13
  ynəe=klip=sə=tɔ=ta=lə=puʁ=tu=ʒuʁ 9

  a=vɑ̃sə=paʁ=kuʁ=lə=ʃə=mɛ̃=nwaʁ 8
  va=mεtʁə=tε=kʁi=mə=də=ko=te 8
  εk=splɔ=ʁə=lə=sɔ̃=bʁə=ku=lwaʁ 8
  kεl=kə=paʁ=il=pə=ve=su=blje 8

  ɔ=djø=suvə=niʁ=ki=te=kɔʁ=ʃe=e=tə=de=ʃi=ʁe 13
  fə=zɑ̃də=twa=œ̃=nɔb=ʒε=ɛ̃p=ɥi=sɑ̃=dy=pase 11
  tynə=pø=za=pε=ze=sεtə=du=lœʁ=ki=tə=fε=su=fʁiʁ 13
  lə=ʁə=mɔʁd=ty=nə=pø=lu=blje 8
  ty=nə=pø=plys=nə=pa=pɑ̃=se 8

  la=fʁε=jœ=ʁə=ε=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ 8
  la=mɔʁ=dɑ̃=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 6
  tε=pɑ̃=se=se=ku=le=ɑ̃=plœʁ 8
  ə=paʁ=pi=j=e=zo-a=zaʁ 8

  ak=sεp=tə=la=sit=ɥa=s=jɔ̃ 8
  pʁɔ=ɡʁε=sə=dɑ̃=la=de=ʁi=zjɔ̃ 8
  il=ε=bj=ɛ̃=tʁo=taʁ 6
  il=ni=a=plys=dεs=pwaʁ 6

  la=ly=mjεʁə=na=pa=ʁε=tʁa=ʒa=mε 9
  tynə=ve=ʁa=pa=le=tεʁ=ni=te 8
  sə=ʒuʁ=ε=tynə=nɥi=e=tεʁ=nεllə 8
  y=nə=su=fʁɑ̃sə=pεʁ=pet=ɥεl=lə 8
  ki=tə=ʁə=kuvʁə=e=tɑ̃=te=ʁə 8

  plys=də=bʁɥi=plys=də=vɥ 6
  plys=dɔ=dœ=ʁə=plys=dεʁ 6
  plys=də=su=flə=ʒys=tə=tə=tεʁə 8
  pə=ti=ε=tʁə=ty=nε=plys 7

  fεʁ=mə=lε=zi=ø=fɥi=tə 7
  ɑ̃=vu=tə=mɑ̃=si=lɑ̃=sj=ø 8
  tɔ̃=na=mə=tə=ki=tə 6
  lɑ̃=tə=mɑ̃=pø=a=pø 6

  vwa=silə=ne=ɑ̃=e=lɛ̃=fi=ni 8
  u=vεʁ=tyʁə=dε=pɔʁ=tə=di=vinə 8
  də=la=mɔʁ=sɥi=tə=a=ta=vi 8
  u=ε=ty=də=vi=nə 6
  osə=ɡɔ̃=tak=tə=də=tɔ̃=nεɡ=zistɑ̃sə 8

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/06/2004 00:00Silent_Innocence

hum Ne pouvais-tu* (pas ne pouvez tu)
il est très fort ce poeme 🙂 riche en sens et en rimes. . .
certains quatrains vmt vmt forts :
’La frayeur est dans ton cœur
La mort dans ton regard
Tes pensées s’écoulent en pleurs
Eparpillées au hasard’
celui là par exemple (mon préféré) 🙂
enfin bon vmt Bravo je c pas ou tu trouves ton inspiration ces temps ci mais tes poemes sont incroyablement bien écrits. . .
Bravo simplement 🙂
Amicalement,
Richard. . 🙂

Auteur de Poésie
02/06/2004 00:00Malko Ducher

Toujours orienté vers la réincarnation je vois :))
Bon, admirable fatalité que tes mots ainsi posés. L’acceleration est perceptible dans sa lecture. . . et ce non-retour tellement présent dés le premier parag, enfin le refrain quoi 😛
Même si c’est pas mon voyage préféré :)), on s’y plonge aisément, du grand art. . .

Peut-être un peu trop proche à mon gout( dans la description ) de la méditation,
mais les points communs sont évidents. . . je te soupçonne même de t’en etre servi pour décrire :)). . .

Amicalement.

Auteur de Poésie
04/06/2004 00:00Xander

bravo belle chose que la réincarnation que tu utilise avec brio je sens la rédemption des actes mais je pense que si un jour je me rincarner j’espere que ca sera mieux que ce que je suis

Auteur de Poésie
05/06/2004 00:00-0titefleur-0

BRAVO!!! wow!!!

Auteur de Poésie
24/07/2005 22:32Cindy Limpens

Tu avance pas à pas
Parce que tu n’as plus le choix
Parce que c’est la fin
Parce que tu te réveilleras plus demain
Tu avance lentement
Vers cet autre vie qui t’attend
Vers cet autre monde,
Dans la beauté ou l’immonde
Dans le Paradis ou l’Enfer
Tu quittes cette Terre....

............Bisous de La Petite Fille...{}{}(F)