Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Au Revoir (Lettre)

Poème Amitié
Publié le 01/09/2005 12:59

L'écrit contient 472 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Talissa

Au Revoir (Lettre)

Bon c’est pas un poème que je vais écrire là mais plutôt un message, pour remercier toute les personnes de ce site qui ont pu prendre le temps de m’écouter, de me parler tout simplement d’essayer de me connaître. Je veux vous dire que vous m’avez aidé à évoluer et surtout à supporter certaines situations, car ce site a été pour moi une véritable échappatoire. Quand je ne me sentais pas bien c’est ici que je venais et grâce a cela j’arriver souvent à aller mieux.
Maintenant pour te répondre ma puce (Kindersurprise sur ce site) je ne sais pas si je vais revenir, aujourd’hui je ne suis plus sur de rien, ce qui c’est passé dernièrement m’a fait douté de tout, encore plus que je ne le faisait déjà, c’est pour ça que je suis partie : besoin de réfléchir, de me recueillir, seule. On m’a trop dit ce que je devais faire ou ne pas faire, et je veux aujourd’hui en décider de moi-même. Si je suis assez forte pour continuer, je veux me le prouver être sure de mon choix, et me dire que si je vis, c’est pour moi, et pas parce qu’on m’a dit que c’était la meilleure solution. Je veux aussi ne plus vivre pour elle, mais vivre avec elle, avec son souvenir avec son amour, avec tout ce qu’elle a pu m’apporter et ce qu’elle m’apporte encore, mais pas toujours dans son ombre, pas en pensant que c’est ce qu’elle aurait voulu, justement parce que c’est pas ce qu’elle aurait voulu. Et si je n’y arrive pas, tu sauras que je l’ai rejoins et que je suis heureuse avec elle. Mais ce qui est sur c’est qu’avant d’en arriver la je vais me battre et tout faire pour que la situation s’améliore.
Tout ça pour te dire qu’en fait j’ai besoin de temps pour savoir où j’en suis et ce que je veux. En tout cas sache que la ou je suis-je ne pas te joindre, même si j’ai pu aujourd’hui écrire cela je risque de ne pas pouvoir me reconnecter mais ne t’inquiète pas pour ça je sais ou dormir ou manger et je pense qu l’on se reverra un jour même si je ne sais pas encore ou, car tu as vraiment été une amie formidable et je veux que tu sache que tu m’as énormément aidé, mais maintenant c’est a moi de m’aider moi-même et de prendre les choses en main.
Je reviendrait peut être quand je serait prête, je vous dit donc pas adieu, mais au revoir.
Amitié.
Talissa
 • Pieds Hyphénique: Au Revoir (Lettre)

  bon=cest=pas=un=po=è=me=que=je=vais=é=cri=re=là=mais=plu=tôt=un=mes=sa=ge=pour=re=mer=cier=tou=te=les=per=son=nes=de=ce=si=te=qui=ont=pu=pren=dre=le=temps=de=mé=cou=ter=de=me=par=ler=tout=sim=ple=ment=des=sayer=de=me=con=naî=tre=je=veux=vous=di=re=que=vous=ma=vez=ai=dé=à=é=vo=luer=et=sur=tout=à=sup=por=ter=cer=tai=nes=si=tua=tions=car=ce=si=te=a=é=té=pour=moi=u=ne=vé=ri=ta=ble=é=chap=pa=toire=quand=je=ne=me=sen=tais=pas=bien=cest=i=ci=que=je=ve=nais=et=grâ=ce=a=ce=la=jar=ri=ver=sou=vent=à=al=ler=mieux 138
  mainte=nant=pour=te=ré=pon=dre=ma=pu=ce=kin=der=sur=pri=se=sur=ce=si=te=je=ne=sais=pas=si=je=vais=re=ve=nir=au=jourdhui=je=ne=suis=plus=sur=de=rien=ce=qui=cest=pas=sé=der=niè=re=ment=ma=fait=dou=té=de=tout=en=co=re=plus=que=je=ne=le=fai=sait=dé=jà=cest=pour=ça=que=je=suis=par=tie=be=soin=de=ré=flé=chir=de=me=re=cueillir=seu=le=on=ma=trop=dit=ce=que=je=de=vais=fai=reou=ne=pas=fai=re=et=je=veux=au=jourd=hui=en=dé=ci=der=de=moi=mê=me=si=je=suis=as=sez=for=te=pour=con=ti=nuer=je=veux=me=le=prou=ver=ê=tre=su=re=de=mon=choix=et=me=di=re=que=si=je=vis=cest=pour=moi=et=pas=par=ce=quon=ma=dit=que=cé=tait=la=meilleu=re=so=lu=tion=je=veux=aus=si=ne=plus=vi=vre=pour=elle=mais=vi=vre=a=vec=el=le=a=vec=son=sou=ve=nir=a=vec=son=a=mour=a=vec=tout=ce=quel=le=a=pu=map=por=ter=et=ce=quel=le=map=por=te=en=co=re=mais=pas=tou=jours=dans=son=ombre=pas=en=pen=sant=que=cest=ce=quel=le=au=rait=vou=lu=jus=te=ment=par=ce=que=cest=pas=ce=quel=le=au=rait=vou=lu=et=si=je=ny=ar=ri=ve=pas=tu=sau=ras=que=je=lai=re=joins=et=que=je=suis=heu=reu=se=a=vec=elle=mais=ce=qui=est=sur=cest=qua=vant=den=ar=ri=ver=la=je=vais=me=bat=tre=et=tout=fai=re=pour=que=la=si=tua=tion=sa=mé=liore 306
  tout=ça=pour=te=dire=quen=fait=jai=be=soin=de=temps=pour=sa=voir=où=jen=suis=et=ce=que=je=veux=en=tout=cas=sa=che=que=la=ou=je=suis=je=ne=pas=te=join=dre=mê=me=si=jai=pu=au=jourdhui=é=cri=re=ce=la=je=ris=que=de=ne=pas=pou=voir=me=re=con=nec=ter=mais=ne=tin=quiè=te=pas=pour=ça=je=sais=ou=dor=mir=ou=man=ger=et=je=pen=se=qu=lon=se=re=ver=ra=un=jour=mê=me=si=je=ne=sais=pas=en=co=reou=car=tu=as=vrai=ment=é=té=u=ne=a=mie=for=mi=da=ble=et=je=veux=que=tu=sa=che=que=tu=mas=é=nor=mé=ment=ai=dé=mais=main=te=nant=cest=a=moi=de=mai=der=moi=mê=me=et=de=pren=dre=les=cho=ses=en=main 155
  je=re=vien=drait=peut=ê=tre=quand=je=se=rait=prê=te=je=vous=dit=donc=pas=a=dieu=mais=au=re=voir 24
  a=mi=ti=é 4
  ta=lis=sa 3
 • Phonétique : Au Revoir (Lettre)

  bɔ̃ sε pa œ̃ pɔεmə kə ʒə vεz- ekʁiʁə la mε plyto œ̃ mesaʒə, puʁ ʁəmεʁsje tutə lε pεʁsɔnə də sə sitə ki ɔ̃ py pʁɑ̃dʁə lə tɑ̃ də mekute, də mə paʁle tu sɛ̃pləmɑ̃ desεje də mə kɔnεtʁə. ʒə vø vu diʁə kə vu mavez- εde a evɔlɥe e syʁtu a sypɔʁte sεʁtεnə sitɥasjɔ̃, kaʁ sə sitə a ete puʁ mwa ynə veʁitablə eʃapatwaʁə. kɑ̃ ʒə nə mə sɑ̃tε pa bjɛ̃ sεt- isi kə ʒə vənεz- e ɡʁasə a səla ʒaʁive suvɑ̃ a ale mjø.
  mɛ̃tənɑ̃ puʁ tə ʁepɔ̃dʁə ma pysə (kɛ̃dεʁsyʁpʁizə syʁ sə sitə) ʒə nə sε pa si ʒə vε ʁəvəniʁ, oʒuʁdɥi ʒə nə sɥi plys syʁ də ʁjɛ̃, sə ki sε pase dεʁnjεʁəmɑ̃ ma fε dute də tu, ɑ̃kɔʁə plys kə ʒə nə lə fəzε deʒa, sε puʁ sa kə ʒə sɥi paʁti : bəzwɛ̃ də ʁefleʃiʁ, də mə ʁəkœjiʁ, sələ. ɔ̃ ma tʁo di sə kə ʒə dəvε fεʁə u nə pa fεʁə, e ʒə vøz- oʒuʁdɥi ɑ̃ deside də mwa mεmə. si ʒə sɥiz- ase fɔʁtə puʁ kɔ̃tinɥe, ʒə vø mə lə pʁuve εtʁə syʁə də mɔ̃ ʃwa, e mə diʁə kə si ʒə vis, sε puʁ mwa, e pa paʁsə kɔ̃ ma di kə setε la mεjəʁə sɔlysjɔ̃. ʒə vøz- osi nə plys vivʁə puʁ εllə, mε vivʁə avεk εllə, avεk sɔ̃ suvəniʁ avεk sɔ̃n- amuʁ, avεk tu sə kεllə a py mapɔʁte e sə kεllə mapɔʁtə ɑ̃kɔʁə, mε pa tuʒuʁ dɑ̃ sɔ̃n- ɔ̃bʁə, pa ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ kə sε sə kεllə oʁε vuly, ʒystəmɑ̃ paʁsə kə sε pa sə kεllə oʁε vuly. e si ʒə ni aʁivə pa, ty soʁa kə ʒə lε ʁəʒwɛ̃z- e kə ʒə sɥiz- œʁøzə avεk εllə. mε sə ki ε syʁ sε kavɑ̃ dɑ̃n- aʁive la ʒə vε mə batʁə e tu fεʁə puʁ kə la sitɥasjɔ̃ sameljɔʁə.
  tu sa puʁ tə diʁə kɑ̃ fε ʒε bəzwɛ̃ də tɑ̃ puʁ savwaʁ u ʒɑ̃ sɥiz- e sə kə ʒə vø. ɑ̃ tu ka saʃə kə la u ʒə sɥi ʒə nə pa tə ʒwɛ̃dʁə, mεmə si ʒε py oʒuʁdɥi ekʁiʁə səla ʒə ʁiskə də nə pa puvwaʁ mə ʁəkɔnεkte mε nə tɛ̃kjεtə pa puʁ sa ʒə sεz- u dɔʁmiʁ u mɑ̃ʒe e ʒə pɑ̃sə k lɔ̃ sə ʁəveʁa œ̃ ʒuʁ mεmə si ʒə nə sε pa ɑ̃kɔʁə u, kaʁ ty a vʁεmɑ̃ ete ynə ami fɔʁmidablə e ʒə vø kə ty saʃə kə ty ma enɔʁmemɑ̃ εde, mε mɛ̃tənɑ̃ sεt- a mwa də mεde mwa mεmə e də pʁɑ̃dʁə lε ʃozəz- ɑ̃ mɛ̃.
  ʒə ʁəvjɛ̃dʁε pø εtʁə kɑ̃ ʒə səʁε pʁεtə, ʒə vu di dɔ̃k pa adjø, mεz- o ʁəvwaʁ.
  amitje.
  talisa
 • Pieds Phonétique : Au Revoir (Lettre)

  bɔ̃=sε=pa=œ̃=pɔ=ε=mə=kə=ʒə=vε=ze=kʁi=ʁə=la=mε=ply=to=œ̃=me=sa=ʒə=puʁ=ʁə=mεʁ=sje=tu=tə=lε=pεʁ=sɔ=nə=də=sə=si=tə=ki=ɔ̃=py=pʁɑ̃=dʁə=lə=tɑ̃=də=me=ku=te=də=mə=paʁ=le=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=de=sε=je=də=mə=kɔ=nε=tʁə=ʒə=vø=vu=di=ʁə=kə=vu=ma=ve=zε=de=a=e=vɔl=ɥe=e=syʁ=tu=a=sy=pɔʁ=te=sεʁ=tε=nə=sit=ɥa=sjɔ̃=kaʁ=sə=si=tə=a=e=te=puʁ=mwa=y=nə=ve=ʁi=ta=blə=e=ʃa=pa=twa=ʁə=kɑ̃=ʒə=nə=mə=sɑ̃=tε=pa=bjɛ̃=sε=ti=si=kə=ʒə=və=nε=ze=ɡʁa=sə=a=sə=la=ʒa=ʁi=ve=su=vɑ̃=a=a=le=mjø 140
  mɛ̃tə=nɑ̃=puʁ=tə=ʁe=pɔ̃=dʁə=ma=py=sə=kɛ̃=dεʁ=syʁ=pʁi=zə=syʁ=sə=si=tə=ʒə=nə=sε=pa=si=ʒə=vε=ʁə=və=niʁ=o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=nə=sɥi=plys=syʁ=də=ʁjɛ̃=sə=ki=sε=pa=se=dεʁ=njε=ʁə=mɑ̃=ma=fε=du=te=də=tu=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=kə=ʒə=nə=lə=fə=zε=de=ʒa=sε=puʁ=sa=kə=ʒə=sɥi=paʁ=ti=bə=zwɛ̃=də=ʁe=fle=ʃiʁ=də=mə=ʁə=kœjiʁ=sə=lə=ɔ̃=ma=tʁo=di=sə=kə=ʒə=də=vε=fε=ʁəu=nə=pa=fε=ʁə=e=ʒə=vø=zo=ʒuʁ=dɥi=ɑ̃=de=si=de=də=mwa=mε=mə=si=ʒə=sɥi=za=se=fɔʁ=tə=puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=ʒə=vø=mə=lə=pʁu=ve=ε=tʁə=sy=ʁə=də=mɔ̃=ʃwa=e=mə=di=ʁə=kə=si=ʒə=vis=sε=puʁ=mwa=e=pa=paʁ=sə=kɔ̃=ma=di=kə=se=tε=la=mεjə=ʁə=sɔ=ly=sjɔ̃=ʒə=vø=zo=si=nə=plys=vi=vʁə=puʁ=εllə=mε=vi=vʁə=a=vεk=εl=lə=a=vεk=sɔ̃=su=və=niʁ=a=vεk=sɔ̃=na=muʁ=a=vεk=tu=sə=kεl=lə=a=py=ma=pɔʁ=te=e=sə=kεl=lə=ma=pɔʁ=tə=ɑ̃=kɔ=ʁə=mε=pa=tu=ʒuʁ=dɑ̃=sɔ̃=nɔ̃bʁə=pa=ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=kə=sε=sə=kεl=lə=o=ʁε=vu=ly=ʒys=tə=mɑ̃=paʁ=sə=kə=sε=pa=sə=kεl=lə=o=ʁε=vu=ly=e=si=ʒə=ni=a=ʁi=və=pa=ty=so=ʁa=kə=ʒə=lε=ʁə=ʒwɛ̃=ze=kə=ʒə=sɥi=zœ=ʁø=zə=a=vεk=εl=lə=mε=sə=ki=ε=syʁ=sε=ka=vɑ̃=dɑ̃=na=ʁi=ve=la=ʒə=vε=mə=ba=tʁə=e=tu=fε=ʁə=puʁ=kə=la=sit=ɥa=sjɔ̃=sa=me=ljɔʁə 308
  tu=sa=puʁtə=di=ʁə=kɑ̃=fε=ʒε=bə=zwɛ̃=də=tɑ̃=puʁ=sa=vwaʁ=u=ʒɑ̃=sɥi=ze=sə=kə=ʒə=vø=ɑ̃=tu=ka=sa=ʃə=kə=la=u=ʒə=sɥi=ʒə=nə=pa=tə=ʒwɛ̃=dʁə=mε=mə=si=ʒε=py=o=ʒuʁ=dɥi=e=kʁi=ʁə=sə=la=ʒə=ʁis=kə=də=nə=pa=pu=vwaʁ=mə=ʁə=kɔ=nεk=te=mε=nə=tɛ̃=kjε=tə=pa=puʁ=sa=ʒə=sε=zu=dɔʁ=miʁ=u=mɑ̃=ʒe=e=ʒə=pɑ̃=sə=k=lɔ̃=sə=ʁə=ve=ʁa=œ̃=ʒuʁ=mε=mə=si=ʒə=nə=sε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁəu=kaʁ=ty=a=vʁε=mɑ̃=e=te=y=nə=a=mi=fɔʁ=mi=da=blə=e=ʒə=vø=kə=ty=sa=ʃə=kə=ty=ma=e=nɔʁ=me=mɑ̃=ε=de=mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=ta=mwa=də=mε=de=mwa=mε=mə=e=də=pʁɑ̃=dʁə=lε=ʃo=zə=zɑ̃=mɛ̃ 156
  ʒə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁε=pø=ε=tʁə=kɑ̃=ʒə=sə=ʁε=pʁε=tə=ʒə=vu=di=dɔ̃k=pa=a=djø=mε=zo=ʁə=vwaʁ 25
  a=mi=tj=e 4
  ta=li=sa 3

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/09/2005 13:08Illusion

Bon Talissa prend soin de toi et reviens nous vite plus souriante et plus éclatante que jamais...
Je te souhaite bcp de courrage et surement a plus tard.

Amitiè Sébastien

Auteur de Poésie
01/09/2005 14:03Calimero_23922

courage à toi !! croit en la vie, croit au bonheur, mais surtout, croit en toi, c’est le plus important. croti en tes capacité. ne fait pas de bétises, c’est tout ce que je te demande.
on t’adore, je t’adore.
et, même si on ne ce connaît pas beaucoup, toi et ta couleur violette foncée sur le tchat, sa me manque fortement :-s
a rès bientôt,
ton caliméro

Auteur de Poésie
01/09/2005 14:39Cindy Limpens

C’est si triste que tu t’en ailles mais je te souhaites tout le courage possible pour que tu puisses trouver des réponses à tes questions et revenir plus forte que jamais. Je suis de tout coeur avec toi (F)A bientot

Auteur de Poésie
01/09/2005 20:04Kindersurprise

OK ma puce, merci d’avoir quand meme laissé un message, j’espere que tu reviendra le plus tot possible chez toi car ici il a des gens qui t’aime, bcp plus que tu ne le pense. Tu vas enormement me manquer mais si tu as besoin de ca pour alez mieu alors je respect ton choix en esperant que tu vas trouver ce que tu cherche. en tout cas je te le souhaite de tout coeur et sache que je t’aime trés fort, ma choupinette a moi et tu restera toujours ma meilleure amie quoi qu’il arrive. Je sais que tu es assez forte pour surmonter les epreuve et meme si celle ci nous eloigne temporairement j’espere qu’elle nous rapprochera encore plus a long terme.
Si tu as besoin de quoique ce soit je serait toujours la pour toi n’esite pas.
a bientot j’en suis sure. je t’adore ma cherie.

Auteur de Poésie
05/09/2005 14:13(F)Fleurlune Mimi(F)

ca rassure que ca ne soit qu’un aurevoir mais j’espere bien te revoir a nouveau sur le site comme ta dis kindersurprise ya bcp de personne qui tm et t’appreci dan s le site dont moi je t’ai souvent parlé au chat et je te trouve sympas et gentille tu mérite pas tt ces souffrances ma chérie surtt prend soin de toi et réflechi bien avant de prendre quelquonque descision
on tous de tt coeur avec toi et on pense a toi tjs
j’espere que tu lira ce com
revient nous

la fleur de lune qui te souhaite tt le bonheur (f)