Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pourquoi Tu Es Partie

Poème Amour
Publié le 30/03/2004 00:00

L'écrit contient 348 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Toutoune

Pourquoi Tu Es Partie

Tu es partie c’est fini
Je te prenais pour ma mere, mais c’est finit
On n’est plus que des grandes amies
Tu es partie

Je t’aimais plus que ma propre mere
Mais c’est finit, tu es partie
Tu étais ma vie
Il ne reste plus qu’aller en enfer

Je pleurais toute les nuits
Je m’ennuie
On s’appelait
On s’écrivait

On c’est revue
C’étais dur
J’espere que tu es heureuse
Parce que moi quand je pense a toi je suis malheureuse

Depuis que tu es partie
Ce n’est plus pareille
J’essaie de ne pas le montrer a mes amies
Mais c’est dur, tu es partie

J’espere te revoir pur te parler
Je ne devrais pas trop rever
Je le sais
Mais je le voudrais

Tu ne veut plus me revoir
Tu dit que je ne suis plus dans ta vie
Toi non plus tu n’est plus dans ma vie
Mais je ne peut pas toublier je ne peut pas
Faire autrement que d’esperer te revoir

Je sais des chose que je ne devrais pas savoir
Jaimerais te revoir
Sa ferais ma joie
Mon bonheur

Pourquoi
Pourquoi tu es partie
C’est fini
Pour toute ma vie

J’ai 11 ans
Je ne suis plus une enfant
Mais je suis incapable je toublier
Darreter de taimer

Tu es parti
Je ne le voulais pas
Tu mas vu grandir pas a pas
Mais c’est fini

Je tes connu a 3 ans
Jai appris a te connaitre
On a été cote a cote pendant 7 ans
Mais sa fais trop longtemps
Jaurais de la misere a te reconaitre

Aujourd’hui je tes presque oublier
Mais quand je suis seul
Je pense a toi et sa me fais pleurer
Mais si tu reviens je pense
Que sa ne serais plus pareil

Je voulais te revoir pour te parler
Mais si tu trouve se papier
Tu vas savoir ce que je ressens au fond de moi
Je sais que ce n’est pas la joie
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi Tu Es Partie

  tu=es=par=tie=cest=fi=ni 7
  je=te=pre=nais=pour=ma=me=re=mais=cest=fi=nit 12
  on=nest=plus=que=des=grandes=a=mies 8
  tu=es=par=tie 4

  je=tai=mais=plus=que=ma=propre=mere 8
  mais=cest=fi=nit=tu=es=par=tie 8
  tu=é=tais=ma=vie 5
  il=ne=res=te=plus=qual=ler=en=en=fer 10

  je=pleu=rais=tou=te=les=nuits 7
  je=men=nuie 3
  on=sap=pe=lait 4
  on=sé=cri=vait 4

  on=cest=re=vue 4
  cé=tais=dur 3
  jes=pe=re=que=tu=es=heu=reuse 8
  par=ce=que=moi=quand=je=pensea=toi=je=suis=malheu=reuse 12

  de=puis=que=tu=es=par=tie 7
  ce=nest=plus=pa=rei=lle 6
  jes=saie=de=ne=pas=le=mon=trer=a=mes=a=mies 12
  mais=cest=dur=tu=es=par=tie 7

  jes=pe=re=te=re=voir=pur=te=par=ler 10
  je=ne=de=vrais=pas=trop=re=ver 8
  je=le=sais 3
  mais=je=le=vou=drais 5

  tu=ne=veut=plus=me=re=voir 7
  tu=dit=que=je=ne=suis=plus=dans=ta=vie 10
  toi=non=plus=tu=nest=plus=dans=ma=vie 9
  mais=je=ne=peut=pas=tou=blier=je=ne=peut=pas 11
  faireau=tre=ment=que=des=pe=rer=te=re=voir 10

  je=sais=des=chose=que=je=ne=de=vrais=pas=sa=voir 12
  jai=me=rais=te=re=voir 6
  sa=fe=rais=ma=joie 5
  mon=bon=heur 3

  pour=quoi 2
  pour=quoi=tu=es=par=tie 6
  cest=fi=ni 3
  pour=tou=te=ma=vie 5

  jai=on=ze=ans 4
  je=ne=suis=plus=u=ne=en=fant 8
  mais=je=suis=in=ca=pable=je=tou=blier 9
  dar=re=ter=de=tai=mer 6

  tu=es=par=ti 4
  je=ne=le=vou=lais=pas 6
  tu=mas=vu=gran=dir=pas=a=pas 8
  mais=cest=fi=ni 4

  je=tes=con=nu=a=trois=ans 7
  jai=ap=pris=a=te=con=nai=tre 8
  on=a=é=té=cotea=co=te=pen=dant=sept=ans 11
  mais=sa=fais=trop=long=temps 6
  jau=rais=de=la=mise=rea=te=re=co=naitre 10

  au=jourdhui=je=tes=pres=que=ou=blier 8
  mais=quand=je=suis=seul 5
  je=pensea=toi=et=sa=me=fais=pleu=rer 9
  mais=si=tu=re=viens=je=pen=se 8
  que=sa=ne=se=rais=plus=pa=reil 8

  je=vou=lais=te=re=voir=pour=te=par=ler 10
  mais=si=tu=trou=ve=se=pa=pier 8
  tu=vas=sa=voir=ce=que=je=res=sens=au=fond=de=moi 13
  je=sais=que=ce=nest=pas=la=joie 8
 • Phonétique : Pourquoi Tu Es Partie

  ty ε paʁti sε fini
  ʒə tə pʁənε puʁ ma məʁə, mε sε fini
  ɔ̃ nε plys kə dε ɡʁɑ̃dəz- ami
  ty ε paʁti

  ʒə tεmε plys kə ma pʁɔpʁə məʁə
  mε sε fini, ty ε paʁti
  ty etε ma vi
  il nə ʁεstə plys kale ɑ̃n- ɑ̃fe

  ʒə pləʁε tutə lε nɥi
  ʒə mɑ̃nɥi
  ɔ̃ sapəlε
  ɔ̃ sekʁivε

  ɔ̃ sε ʁəvɥ
  setε dyʁ
  ʒεspəʁə kə ty ε œʁøzə
  paʁsə kə mwa kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa ʒə sɥi maləʁøzə

  dəpɥi kə ty ε paʁti
  sə nε plys paʁεjə
  ʒesε də nə pa lə mɔ̃tʁe a mεz- ami
  mε sε dyʁ, ty ε paʁti

  ʒεspəʁə tə ʁəvwaʁ pyʁ tə paʁle
  ʒə nə dəvʁε pa tʁo ʁəve
  ʒə lə sε
  mε ʒə lə vudʁε

  ty nə vø plys mə ʁəvwaʁ
  ty di kə ʒə nə sɥi plys dɑ̃ ta vi
  twa nɔ̃ plys ty nε plys dɑ̃ ma vi
  mε ʒə nə pø pa tublje ʒə nə pø pa
  fεʁə otʁəmɑ̃ kə dεspəʁe tə ʁəvwaʁ

  ʒə sε dε ʃozə kə ʒə nə dəvʁε pa savwaʁ
  ʒεməʁε tə ʁəvwaʁ
  sa fəʁε ma ʒwa
  mɔ̃ bɔnœʁ

  puʁkwa
  puʁkwa ty ε paʁti
  sε fini
  puʁ tutə ma vi

  ʒε ɔ̃zə ɑ̃
  ʒə nə sɥi plysz- ynə ɑ̃fɑ̃
  mε ʒə sɥiz- ɛ̃kapablə ʒə tublje
  daʁəte də tεme

  ty ε paʁti
  ʒə nə lə vulε pa
  ty mas vy ɡʁɑ̃diʁ pa a pa
  mε sε fini

  ʒə tε kɔny a tʁwaz- ɑ̃
  ʒε apʁiz- a tə kɔnεtʁə
  ɔ̃n- a ete kɔtə a kɔtə pɑ̃dɑ̃ sεt ɑ̃
  mε sa fε tʁo lɔ̃tɑ̃
  ʒoʁε də la mizəʁə a tə ʁəkɔnεtʁə

  oʒuʁdɥi ʒə tε pʁεskə ublje
  mε kɑ̃ ʒə sɥi səl
  ʒə pɑ̃sə a twa e sa mə fε pləʁe
  mε si ty ʁəvjɛ̃ ʒə pɑ̃sə
  kə sa nə səʁε plys paʁεj

  ʒə vulε tə ʁəvwaʁ puʁ tə paʁle
  mε si ty tʁuvə sə papje
  ty va savwaʁ sə kə ʒə ʁəsɛ̃z- o fɔ̃ də mwa
  ʒə sε kə sə nε pa la ʒwa
 • Pieds Phonétique : Pourquoi Tu Es Partie

  ty=ε=paʁ=ti=sε=fi=ni 7
  ʒə=tə=pʁə=nε=puʁ=mamə=ʁə=mε=sε=fi=ni 11
  ɔ̃=nε=plys=kə=dε=ɡʁɑ̃də=za=mi 8
  ty=ε=paʁ=ti 4

  ʒə=tε=mε=plys=kə=ma=pʁɔpʁə=məʁə 8
  mε=sε=fi=ni=ty=ε=paʁ=ti 8
  ty=e=tε=ma=vi 5
  il=nə=ʁεstə=plys=ka=le=ɑ̃=nɑ̃=fe 9

  ʒə=plə=ʁε=tu=tə=lε=nɥi 7
  ʒə=mɑ̃n=ɥi 3
  ɔ̃=sa=pə=lε 4
  ɔ̃=se=kʁi=vε 4

  ɔ̃=sε=ʁəvɥ 3
  se=tε=dyʁ 3
  ʒεs=pə=ʁə=kə=ty=ε=œ=ʁøzə 8
  paʁsə=kə=mwa=kɑ̃=ʒə=pɑ̃səa=twa=ʒə=sɥi=ma=lə=ʁøzə 12

  dəp=ɥi=kə=ty=ε=paʁ=ti 7
  sə=nε=plys=pa=ʁε=jə 6
  ʒe=sεdə=nə=pa=lə=mɔ̃=tʁe=a=mε=za=mi 11
  mε=sε=dyʁ=ty=ε=paʁ=ti 7

  ʒεspəʁə=tə=ʁə=vwaʁ=pyʁ=tə=paʁ=le 8
  ʒə=nə=də=vʁε=pa=tʁo=ʁə=ve 8
  ʒə=lə=sε 3
  mε=ʒə=lə=vu=dʁε 5

  ty=nə=vø=plys=mə=ʁə=vwaʁ 7
  ty=dikə=ʒə=nə=sɥi=plys=dɑ̃=ta=vi 9
  twa=nɔ̃=plys=ty=nε=plys=dɑ̃=ma=vi 9
  mεʒə=nə=pø=pa=tu=blje=ʒə=nə=pø=pa 10
  fεʁəo=tʁə=mɑ̃=kə=dεs=pə=ʁe=tə=ʁə=vwaʁ 10

  ʒə=sε=dε=ʃozə=kə=ʒə=nə=də=vʁε=pa=sa=vwaʁ 12
  ʒε=mə=ʁε=tə=ʁə=vwaʁ 6
  sa=fə=ʁε=ma=ʒwa 5
  mɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 4

  puʁ=kwa 2
  puʁ=kwa=ty=ε=paʁ=ti 6
  sε=fi=ni 3
  puʁ=tu=tə=ma=vi 5

  ʒε=ɔ̃=zə=ɑ̃ 4
  ʒə=nə=sɥi=plys=zy=nə=ɑ̃=fɑ̃ 8
  mεʒə=sɥi=zɛ̃=ka=pa=blə=ʒə=tu=blje 9
  da=ʁə=te=də=tε=me 6

  ty=ε=paʁ=ti 4
  ʒə=nə=lə=vu=lε=pa 6
  ty=mas=vy=ɡʁɑ̃=diʁ=pa=a=pa 8
  mε=sε=fi=ni 4

  ʒə=tε=kɔ=ny=a=tʁwa=zɑ̃ 7
  ʒε=a=pʁi=za=tə=kɔ=nε=tʁə 8
  ɔ̃=na=e=te=kɔtəa=kɔ=tə=pɑ̃=dɑ̃=sεt=ɑ̃ 11
  mε=sa=fε=tʁo=lɔ̃=tɑ̃ 6
  ʒo=ʁεdə=la=mi=zə=ʁəa=tə=ʁə=kɔnεtʁə 9

  o=ʒuʁ=dɥiʒə=tε=pʁεs=kə=u=blje 8
  mε=kɑ̃=ʒə=sɥi=səl 5
  ʒə=pɑ̃səa=twa=e=sa=mə=fε=plə=ʁe 9
  mε=si=ty=ʁə=vjɛ̃=ʒə=pɑ̃=sə 8
  kə=sa=nə=sə=ʁε=plys=pa=ʁεj 8

  ʒə=vu=lεtəʁə=vwaʁ=puʁ=tə=paʁ=le 8
  mε=si=ty=tʁu=və=sə=pa=pje 8
  ty=va=sa=vwaʁsə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=zo=fɔ̃=də=mwa 12
  ʒə=sε=kə=sə=nε=pa=la=ʒwa 8

PostScriptum

c’est le premier poeme que j’ai écrit j’avais 11 ans !

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/11/2004 00:00Ti Bou

Wouaou pas d’autres mots tu m’en donne des frissons bravo mes compliments.

Auteur de Poésie
04/11/2004 00:00Ti Bou

Wouaou pas d’autres mots tu m’en donne des frissons bravo mes compliments.