Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : J’Ai Oublié

Poème Amour
Publié le 11/06/2004 00:00

L'écrit contient 264 mots qui sont répartis dans 15 strophes.

Poete : Tialude

J’Ai Oublié

Je ne peux te retrouver
Ce n’est plus possible
J’ai bien trop avancé
Dans ton image si paisible

Tout me semble différent
Pourtant rien à changer
Mais je ne reconnait plus notre présent
Peut-être que c’est moi qui ai changé

Toutes ces peintures
Ecrite sur le mur
Je les ai effacé

Cette encre noir
Antonyme de l’espoir
Je l’ai modifié

Ta présence
Synonime d’éspérance
Je l’ai oublier…

Ma vision s’est enfin éclairé
Les visages on arrêtaient de tourner
Ma vie s’est éclaircit
Rien ne m’a parru plus ambélie

Le noir qui me hanté
Et devenu ma liberté
Tu m’as ouvert mes yeux
Pour les tourner vers les cieux

Merci de me donner
Ce que le ciel t’as apporté
Grace à toi je n’ai pas succombé
Dans le froid qui m’enfermé

De cette mort
Qui me donne tord
Je l’ai effacé

Ma vie satanique
Est devenu angelique
Je l’ai modifié

Ta bouche
Qui me touche
Je l’ai oublié…

Comment te dire
Que je ne rêve de partir
De découvrir la vie
Comme tu me l’as appris

De retrouver ma liberté
Sans pourtant t’effacer
De retrouver ce qu’on m’apporter
Sans pourtant m’oublier

Je ne dépends plus de ta présence
Tu as sue me faire grandir
Pour que j’accepte ton absence
Qui me permétra de partir

Quand je percevé ma fin
Que je ne voyais pas demain
Ma vie s’est entrouverte
Mes ailes se sont ouverte
Grace à toi mon ami
MERCI
 • Pieds Hyphénique: J’Ai Oublié

  je=ne=peux=te=re=trou=ver 7
  ce=nest=plus=pos=si=ble 6
  jai=bien=trop=a=van=cé 6
  dans=ton=i=mage=si=pai=sible 7

  tout=me=sem=ble=dif=férent 6
  pour=tant=rien=à=chan=ger 6
  mais=je=ne=re=con=nait=plus=notre=présent 9
  peut=têtre=que=cest=moi=qui=ai=chan=gé 9

  tou=tes=ces=pein=tu=res 6
  ecri=te=sur=le=mur 5
  je=les=ai=ef=fa=cé 6

  cet=te=en=cre=noir 5
  an=to=ny=me=de=les=poir 7
  je=lai=mo=di=fi=é 6

  ta=pré=sen=ce 4
  sy=no=nime=dés=pé=rance 6
  je=lai=ou=bli=er 5

  ma=vi=sion=sest=en=fin=é=clai=ré 9
  les=vi=sages=on=ar=rê=taient=de=tour=ner 10
  ma=vie=sest=é=clair=cit 6
  rien=ne=ma=par=ru=plus=am=bé=lie 9

  le=noir=qui=me=han=té 6
  et=de=ve=nu=ma=li=ber=té 8
  tu=mas=ou=vert=mes=yeux 6
  pour=les=tour=ner=vers=les=cieux 7

  mer=ci=de=me=don=ner 6
  ce=que=le=ciel=tas=ap=por=té 8
  graceà=toi=je=nai=pas=suc=com=bé 8
  dans=le=froid=qui=men=fer=mé 7

  de=cet=te=mort 4
  qui=me=don=ne=tord 5
  je=lai=ef=fa=cé 5

  ma=vie=sa=ta=nique 5
  est=de=ve=nu=ange=lique 6
  je=lai=mo=di=fi=é 6

  ta=bou=che 3
  qui=me=tou=che 4
  je=lai=ou=bli=é 5

  com=ment=te=di=re 5
  que=je=ne=rêve=de=par=tir 7
  de=dé=cou=vrir=la=vie 6
  comme=tu=me=las=ap=pris 6

  de=re=trou=ver=ma=li=ber=té 8
  sans=pour=tant=tef=fa=cer 6
  de=re=trou=ver=ce=quon=map=por=ter 9
  sans=pour=tant=mou=bli=er 6

  je=ne=dé=pends=plus=de=ta=pré=sence 9
  tu=as=sue=me=faire=gran=dir 7
  pour=que=jac=cep=te=ton=ab=sence 8
  qui=me=per=mé=tra=de=par=tir 8

  quand=je=perce=vé=ma=fin 6
  que=je=ne=vo=yais=pas=de=main 8
  ma=vie=sest=en=trou=verte 6
  mes=ailes=se=sont=ou=verte 6
  grace=à=toi=mon=a=mi 6
  mer=ci 2
 • Phonétique : J’Ai Oublié

  ʒə nə pø tə ʁətʁuve
  sə nε plys pɔsiblə
  ʒε bjɛ̃ tʁo avɑ̃se
  dɑ̃ tɔ̃n- imaʒə si pεziblə

  tu mə sɑ̃blə difeʁɑ̃
  puʁtɑ̃ ʁjɛ̃ a ʃɑ̃ʒe
  mε ʒə nə ʁəkɔnε plys nɔtʁə pʁezɑ̃
  pø tεtʁə kə sε mwa ki ε ʃɑ̃ʒe

  tutə sε pɛ̃tyʁə
  εkʁitə syʁ lə myʁ
  ʒə lεz- ε efase

  sεtə ɑ̃kʁə nwaʁ
  ɑ̃tɔnimə də lεspwaʁ
  ʒə lε mɔdifje

  ta pʁezɑ̃sə
  sɛ̃ɔnimə despeʁɑ̃sə
  ʒə lε ublje…

  ma vizjɔ̃ sεt- ɑ̃fɛ̃ eklεʁe
  lε vizaʒəz- ɔ̃n- aʁεtε də tuʁne
  ma vi sεt- eklεʁsi
  ʁjɛ̃ nə ma paʁy plysz- ɑ̃beli

  lə nwaʁ ki mə-ɑ̃te
  e dəvəny ma libεʁte
  ty ma uvεʁ mεz- iø
  puʁ lε tuʁne vεʁ lε sjø

  mεʁsi də mə dɔne
  sə kə lə sjεl ta apɔʁte
  ɡʁasə a twa ʒə nε pa sykɔ̃be
  dɑ̃ lə fʁwa ki mɑ̃fεʁme

  də sεtə mɔʁ
  ki mə dɔnə tɔʁ
  ʒə lε efase

  ma vi satanikə
  ε dəvəny ɑ̃ʒəlikə
  ʒə lε mɔdifje

  ta buʃə
  ki mə tuʃə
  ʒə lε ublje…

  kɔmɑ̃ tə diʁə
  kə ʒə nə ʁεvə də paʁtiʁ
  də dekuvʁiʁ la vi
  kɔmə ty mə la apʁi

  də ʁətʁuve ma libεʁte
  sɑ̃ puʁtɑ̃ tefase
  də ʁətʁuve sə kɔ̃ mapɔʁte
  sɑ̃ puʁtɑ̃ mublje

  ʒə nə depɑ̃ plys də ta pʁezɑ̃sə
  ty a sɥ mə fεʁə ɡʁɑ̃diʁ
  puʁ kə ʒaksεptə tɔ̃n- absɑ̃sə
  ki mə pεʁmetʁa də paʁtiʁ

  kɑ̃ ʒə pεʁsəve ma fɛ̃
  kə ʒə nə vwajε pa dəmɛ̃
  ma vi sεt- ɑ̃tʁuvεʁtə
  mεz- εlə sə sɔ̃t- uvεʁtə
  ɡʁasə a twa mɔ̃n- ami
  mεʁsi
 • Pieds Phonétique : J’Ai Oublié

  ʒə=nə=pøtə=ʁə=tʁu=ve 6
  sə=nε=plys=pɔ=si=blə 6
  ʒε=bjɛ̃=tʁo=a=vɑ̃=se 6
  dɑ̃=tɔ̃=ni=maʒə=si=pεziblə 6

  tumə=sɑ̃=blə=di=fe=ʁɑ̃ 6
  puʁ=tɑ̃=ʁjɛ̃=a=ʃɑ̃=ʒe 6
  mεʒə=nə=ʁə=kɔ=nε=plys=nɔ=tʁə=pʁe=zɑ̃ 10
  pø=tεtʁə=kə=sε=mwa=ki=ε=ʃɑ̃=ʒe 9

  tu=tə=sε=pɛ̃=ty=ʁə 6
  ε=kʁi=tə=syʁ=lə=myʁ 6
  ʒə=lε=zε=e=fa=se 6

  sε=tə=ɑ̃=kʁə=nwaʁ 5
  ɑ̃=tɔ=nimə=də=lεs=pwaʁ 6
  ʒə=lε=mɔ=di=fj=e 6

  ta=pʁe=zɑ̃=sə 4
  sɛ̃=ɔ=nimə=des=pe=ʁɑ̃sə 6
  ʒə=lε=u=blj=e 5

  ma=vi=zjɔ̃=sε=tɑ̃=fɛ̃=e=klε=ʁe 9
  lε=vi=zaʒə=zɔ̃=na=ʁε=tε=də=tuʁ=ne 10
  ma=vi=sε=te=klεʁ=si 6
  ʁjɛ̃nə=ma=pa=ʁy=plys=zɑ̃=be=li 8

  lə=nwaʁ=ki=mə-ɑ̃=te 6
  e=də=və=ny=ma=li=bεʁ=te 8
  ty=ma=u=vεʁ=mε=ziø 6
  puʁ=lε=tuʁ=ne=vεʁ=lε=sjø 7

  mεʁ=si=də=mə=dɔ=ne 6
  sə=kə=lə=sjεl=ta=a=pɔʁ=te 8
  ɡʁasəa=twa=ʒə=nε=pa=sy=kɔ̃=be 8
  dɑ̃lə=fʁwa=ki=mɑ̃=fεʁ=me 6

  də=sε=tə=mɔʁ 4
  ki=mə=dɔ=nə=tɔʁ 5
  ʒə=lε=e=fa=se 5

  ma=vi=sa=ta=ni=kə 6
  εdə=və=ny=ɑ̃=ʒə=likə 6
  ʒə=lε=mɔ=di=fj=e 6

  ta=bu=ʃə 3
  ki=mə=tu=ʃə 4
  ʒə=lε=u=blj=e 5

  kɔ=mɑ̃=tə=di=ʁə 5
  kə=ʒə=nə=ʁεvə=də=paʁ=tiʁ 7
  də=de=ku=vʁiʁ=la=vi 6
  kɔmə=ty=mə=la=a=pʁi 6

  də=ʁə=tʁu=ve=ma=li=bεʁ=te 8
  sɑ̃=puʁ=tɑ̃=te=fa=se 6
  də=ʁə=tʁu=ve=sə=kɔ̃=ma=pɔʁ=te 9
  sɑ̃=puʁ=tɑ̃=mu=blj=e 6

  ʒə=nə=de=pɑ̃=plys=də=ta=pʁe=zɑ̃sə 9
  ty=a=sɥ=mə=fεʁə=ɡʁɑ̃=diʁ 7
  puʁkə=ʒak=sεp=tə=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 7
  kimə=pεʁ=me=tʁa=də=paʁ=tiʁ 7

  kɑ̃ʒə=pεʁ=sə=ve=ma=fɛ̃ 6
  kə=ʒə=nə=vwa=jε=padə=mɛ̃ 7
  ma=vi=sε=tɑ̃=tʁu=vεʁtə 6
  mε=zεlə=sə=sɔ̃=tu=vεʁtə 6
  ɡʁasə=a=twa=mɔ̃=na=mi 6
  mεʁ=si 2

PostScriptum

Pour un garçon qui m’as aidé

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/08/2004 00:00Lodamencie

continue d’écrire ta un style bien a toi vraiment trés bien