Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : … Veines Esperances…

Poème - Sans Thème -
Publié le 15/11/2012 21:35

L'écrit contient 191 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Tifeufeu

… Veines Esperances…

Alors que le vent vient s’engouffrer dans les clochers
Comme une musique insaisissable, un violon qui pleure
Je revois ton visage, mes yeux évanouis dans mes pensées
Réveille de mes souvenirs, une larme sur le coin de mon cœur

Dans le silence de la nuit qui emporte ton sourire
Je reste à rêver devant le tableau de mes souvenirs
Toile d’une vie passée, esquisse usée d’un vieux bleu
Plume tourmentée de cette encre tombée de mes yeux

Pour sauver mes lèvres aphones sans les baisers de tes mots
Et mes mains devenues orphelines sans la douceur de ta peau
Je reprendrais volontiers ce frisson d’un instant que je t’ai volé
Je reboirais surement le temps que tu pourrais m’abandonné

Alors que tous ces souvenirs qui me brisent un peu plus encore
Je revis la naissance de mon sourire sur tes lèvres, mon cœur a froid
Et même si tu enchaînes encore tous mes anges auprès de ton cœur
Je fermerai une nouvelle fois les yeux, alors pourquoi ne reviens-tu pas ?

… . . Veines espérances d’un espoir qui se meure sur le coin de mon regard… . .
 • Pieds Hyphénique: … Veines Esperances…

  a=lors=que=le=vent=vient=sen=gouf=frer=dans=les=clo=chers 13
  com=me=u=ne=mu=si=que=in=sai=sis=sa=ble=un=vio=lon=qui=pleu=re 18
  je=re=vois=ton=vi=sa=ge=mes=y=eux=é=va=nouis=dans=mes=pen=sées 17
  ré=vei=lle=de=mes=sou=ve=nirs=u=ne=lar=me=sur=le=coin=de=mon=cœur 18

  dans=le=si=len=ce=de=la=nuit=qui=em=por=te=ton=sou=ri=re 16
  je=res=te=à=rê=ver=de=vant=le=ta=bleau=de=mes=sou=ve=nirs 16
  toi=le=du=ne=vie=pas=sée=es=quis=se=u=sée=dun=vieux=bleu 15
  plu=me=tour=men=tée=de=cet=te=en=cre=tom=bée=de=mes=y=eux 16

  pour=sau=ver=mes=lè=vres=a=pho=nes=sans=les=bai=sers=de=tes=mots 16
  et=mes=mains=de=ve=nues=orphe=li=nes=sans=la=dou=ceur=de=ta=peau 16
  je=re=pren=drais=vo=lon=tiers=ce=fris=son=dun=ins=tant=que=je=tai=vo=lé 18
  je=re=boi=rais=sure=ment=le=temps=que=tu=pour=rais=ma=ban=don=né 16

  a=lors=que=tous=ces=souve=nirs=qui=me=bri=sent=un=peu=plus=en=core 16
  je=re=vis=la=nais=sance=de=mon=sou=ri=re=sur=tes=lè=vres=mon=cœur=a=froid 19
  et=même=si=tu=en=chaî=nes=en=co=re=tous=mes=an=ges=au=près=de=ton=cœur 19
  je=ferme=rai=u=ne=nou=vel=le=fois=les=yeux=a=lors=pour=quoi=ne=re=viens=tu=pas 20

  veines=es=pé=ran=ces=dun=es=poir=qui=se=meu=re=sur=le=coin=de=mon=re=gard 20
 • Phonétique : … Veines Esperances…

  alɔʁ kə lə vɑ̃ vjɛ̃ sɑ̃ɡufʁe dɑ̃ lε kloʃe
  kɔmə ynə myzikə ɛ̃sεzisablə, œ̃ vjɔlɔ̃ ki plœʁə
  ʒə ʁəvwa tɔ̃ vizaʒə, mεz- iøz- evanui dɑ̃ mε pɑ̃se
  ʁevεjə də mε suvəniʁ, ynə laʁmə syʁ lə kwɛ̃ də mɔ̃ kœʁ

  dɑ̃ lə silɑ̃sə də la nɥi ki ɑ̃pɔʁtə tɔ̃ suʁiʁə
  ʒə ʁεstə a ʁεve dəvɑ̃ lə tablo də mε suvəniʁ
  twalə dynə vi pase, εskisə yze dœ̃ vjø blø
  plymə tuʁmɑ̃te də sεtə ɑ̃kʁə tɔ̃be də mεz- iø

  puʁ sove mε lεvʁəz- afɔnə sɑ̃ lε bεze də tε mo
  e mε mɛ̃ dəvənɥz- ɔʁfəlinə sɑ̃ la dusœʁ də ta po
  ʒə ʁəpʁɑ̃dʁε vɔlɔ̃tje sə fʁisɔ̃ dœ̃n- ɛ̃stɑ̃ kə ʒə tε vɔle
  ʒə ʁəbwaʁε syʁəmɑ̃ lə tɑ̃ kə ty puʁʁε mabɑ̃dɔne

  alɔʁ kə tus sε suvəniʁ ki mə bʁize œ̃ pø plysz- ɑ̃kɔʁə
  ʒə ʁəvi la nεsɑ̃sə də mɔ̃ suʁiʁə syʁ tε lεvʁə, mɔ̃ kœʁ a fʁwa
  e mεmə si ty ɑ̃ʃεnəz- ɑ̃kɔʁə tus mεz- ɑ̃ʒəz- opʁε də tɔ̃ kœʁ
  ʒə fεʁməʁε ynə nuvεllə fwa lεz- iø, alɔʁ puʁkwa nə ʁəvjɛ̃ ty pa ?

  … vεnəz- εspeʁɑ̃sə dœ̃n- εspwaʁ ki sə məʁə syʁ lə kwɛ̃ də mɔ̃ ʁəɡaʁ…
 • Pieds Phonétique : … Veines Esperances…

  a=lɔʁ=kə=lə=vɑ̃=vj=ɛ̃=sɑ̃=ɡu=fʁe=dɑ̃=lε=klo=ʃe 14
  kɔ=mə=y=nə=my=zi=kə=ɛ̃=sε=zi=sa=blə=œ̃=vjɔ=lɔ̃=ki=plœ=ʁə 18
  ʒə=ʁə=vwa=tɔ̃=vi=za=ʒə=mε=zi=ø=ze=va=nu=i=dɑ̃=mε=pɑ̃=se 18
  ʁe=vε=jə=də=mε=su=və=niʁ=y=nə=laʁ=mə=syʁ=lə=kwɛ̃=də=mɔ̃=kœʁ 18

  dɑ̃=lə=si=lɑ̃=sə=də=la=nɥi=ki=ɑ̃=pɔʁ=tə=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 16
  ʒə=ʁεs=tə=a=ʁε=ve=də=vɑ̃=lə=ta=blo=də=mε=su=və=niʁ 16
  twa=lə=dy=nə=vi=pa=se=εs=ki=sə=y=ze=dœ̃=vj=ø=blø 16
  ply=mə=tuʁ=mɑ̃=te=də=sε=tə=ɑ̃=kʁə=tɔ̃=be=də=mε=zi=ø 16

  puʁ=so=ve=mε=lε=vʁə=za=fɔ=nə=sɑ̃=lε=bε=ze=də=tε=mo 16
  e=mε=mɛ̃=də=vən=ɥzɔʁ=fə=li=nə=sɑ̃=la=du=sœʁ=də=ta=po 16
  ʒəʁə=pʁɑ̃=dʁε=vɔ=lɔ̃=tje=sə=fʁi=sɔ̃=dœ̃=nɛ̃s=tɑ̃kə=ʒə=tε=vɔ=le 16
  ʒə=ʁə=bwa=ʁε=syʁə=mɑ̃=lə=tɑ̃=kə=ty=puʁ=ʁε=ma=bɑ̃=dɔ=ne 16

  a=lɔʁkə=tus=sε=su=və=niʁ=ki=mə=bʁi=ze=œ̃=pø=plys=zɑ̃=kɔʁə 16
  ʒə=ʁə=vi=la=nε=sɑ̃sə=də=mɔ̃=su=ʁi=ʁə=syʁ=tε=lε=vʁə=mɔ̃=kœʁ=a=fʁwa 19
  e=mεmə=si=ty=ɑ̃=ʃε=nə=zɑ̃=kɔ=ʁə=tus=mε=zɑ̃=ʒə=zo=pʁε=də=tɔ̃=kœʁ 19
  ʒə=fεʁmə=ʁε=y=nə=nu=vεllə=fwa=lε=ziø=a=lɔʁ=puʁ=kwa=nə=ʁə=vjɛ̃=ty=pa 19

  vεnə=zεs=pe=ʁɑ̃=sə=dœ̃=nεs=pwaʁ=ki=sə=mə=ʁə=syʁ=lə=kwɛ̃=də=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ 20

PostScriptum

Inspiration d’un instant…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/11/2012 16:58Tulipe Noire

très joli poème, bravo.

Auteur de Poésie
19/11/2012 17:03Eden33

Bel écrit ......Bien imagé.....du beau travail....merci pour ce partage.....
Amitié....Daniel dit LaGantoise.....(ordi pr^eté par gmlavie)

Auteur de Poésie
20/11/2012 06:21La Petite Etoile

De mon ciel, impuissante, je te vois tourmenté
Par ces souvenirs qui reviennent te hanter
Ne sachant pas quoi faire pour te soulager
Je partage ta peine que j’aimerais effacer

Ta petite Etoile qui t’embrasse et pense à toi du haut de son ciel

Auteur de Poésie
20/11/2012 18:40Tifeufeu

Merci Tulipe.....
Merci Daniel.....

Auteur de Poésie
20/11/2012 18:43Tifeufeu

De ton ciel, ton sourire apaise mes peines.....
Bisous du coeur ma petite étoile.....ton ange de l’ombre.....