Poeme : La Ballade D’un Souvenir

La Ballade D’un Souvenir

Je marche, épaules baissées, dans Lyon.
J’erre dans le corridor de ma mémoire,
Je me heurte aux portes closes de ma raison,
Je suis mon imagination dans ce couloir.
J’avance dans le labyrinthe des souvenirs,
En esperant te retrouver à la sortie,
Je reviens sur mes pas pour encor te sentir,
Mais là, derrière moi, il n’y a plus un bruit.
Quand mon fol esprit se laisse à imagainer,
Que tu pourrais bien devant moi apparaître,
Au coin d’une rue je sens mon cœur s’emballer,
Quand vient à claquer le bruit d’une portière.
Coincée dans les embouteillages d’émotions,
Je repose mon esprit dans les nuages,
Retrouvant la sérénité de ma passion,
Imaginant faire avec toi ce beau voyage.
Sur les quais, bercée par cette eau qui résonne
Au cours de la Saône je donne mes rêveries,
Elle danse et toujours avance vers le Rhône
A la chaleur du souvenir de cette nuit.

A Jonathan. A jamais dans mon cœur.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Ballade D’un Souvenir

  je=mar=che=é=pau=les=bais=sées=dans=ly=on 11
  jer=re=dans=le=cor=ri=dor=de=ma=mé=moi=re 12
  je=me=heur=te=aux=portes=clo=ses=de=ma=rai=son 12
  je=suis=mon=i=ma=gi=na=tion=dans=ce=cou=loir 12
  ja=vance=dans=le=la=by=rin=the=des=sou=ve=nirs 12
  en=es=pe=rant=te=re=trou=ver=à=la=sor=tie 12
  je=re=viens=sur=mes=pas=pour=en=cor=te=sen=tir 12
  mais=là=der=riè=re=moi=il=ny=a=plus=un=bruit 12
  quand=mon=fol=es=prit=se=laisse=à=i=ma=gai=ner 12
  que=tu=pour=rais=bien=de=vant=moi=ap=pa=raî=tre 12
  au=coin=du=ne=rue=je=sens=mon=cœur=sem=bal=ler 12
  quand=vient=à=cla=quer=le=bruit=du=ne=por=tiè=re 12
  coin=cée=dans=les=em=bou=teilla=ges=dé=mo=ti=ons 12
  je=re=po=se=mon=es=prit=dans=les=nu=a=ges 12
  re=trou=vant=la=sé=ré=ni=té=de=ma=pas=sion 12
  ima=gi=nant=fai=re=a=vec=toi=ce=beau=voya=ge 12
  sur=les=quais=ber=cée=par=cet=te=eau=qui=ré=sonne 12
  au=cours=de=la=saône=je=don=ne=mes=rê=ve=ries 12
  el=le=danse=et=tou=jours=a=van=ce=vers=le=rhône 12
  a=la=cha=leur=du=sou=ve=nir=de=cet=te=nuit 12

  a=jo=na=than=a=ja=mais=dans=mon=cœur 10
 • Phonétique : La Ballade D’un Souvenir

  ʒə maʁʃə, epolə bεse, dɑ̃ liɔ̃.
  ʒeʁə dɑ̃ lə kɔʁidɔʁ də ma memwaʁə,
  ʒə mə œʁtə o pɔʁtə- klozə də ma ʁεzɔ̃,
  ʒə sɥi mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃ dɑ̃ sə kulwaʁ.
  ʒavɑ̃sə dɑ̃ lə labiʁɛ̃tə dε suvəniʁ,
  ɑ̃n- εspəʁɑ̃ tə ʁətʁuve a la sɔʁti,
  ʒə ʁəvjɛ̃ syʁ mε pa puʁ ɑ̃kɔʁ tə sɑ̃tiʁ,
  mε la, dəʁjεʁə mwa, il ni a plysz- œ̃ bʁɥi.
  kɑ̃ mɔ̃ fɔl εspʁi sə lεsə a imaɡεne,
  kə ty puʁʁε bjɛ̃ dəvɑ̃ mwa apaʁεtʁə,
  o kwɛ̃ dynə ʁy ʒə sɑ̃s mɔ̃ kœʁ sɑ̃bale,
  kɑ̃ vjɛ̃ a klake lə bʁɥi dynə pɔʁtjεʁə.
  kwɛ̃se dɑ̃ lεz- ɑ̃butεjaʒə demɔsjɔ̃,
  ʒə ʁəpozə mɔ̃n- εspʁi dɑ̃ lε nɥaʒə,
  ʁətʁuvɑ̃ la seʁenite də ma pasjɔ̃,
  imaʒinɑ̃ fεʁə avεk twa sə bo vwajaʒə.
  syʁ lε kε, bεʁse paʁ sεtə o ki ʁezɔnə
  o kuʁ də la saonə ʒə dɔnə mε ʁεvəʁi,
  εllə dɑ̃sə e tuʒuʁz- avɑ̃sə vεʁ lə ʁonə
  a la ʃalœʁ dy suvəniʁ də sεtə nɥi.

  a ʒɔnatɑ̃. a ʒamε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.
 • Syllabes Phonétique : La Ballade D’un Souvenir

  ʒə=maʁ=ʃə=e=po=lə=bε=se=dɑ̃=li=ɔ̃ 11
  ʒe=ʁə=dɑ̃=lə=kɔ=ʁi=dɔʁ=də=ma=me=mwa=ʁə 12
  ʒə=mə=œʁ=tə=o=pɔʁtə=klo=zə=də=ma=ʁε=zɔ̃ 12
  ʒə=sɥi=mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃=dɑ̃=sə=ku=lwaʁ 12
  ʒa=vɑ̃sə=dɑ̃=lə=la=bi=ʁɛ̃=tə=dε=su=və=niʁ 12
  ɑ̃=nεs=pə=ʁɑ̃=tə=ʁə=tʁu=ve=a=la=sɔʁ=ti 12
  ʒə=ʁə=vjɛ̃=syʁ=mε=pa=puʁ=ɑ̃=kɔʁ=tə=sɑ̃=tiʁ 12
  mε=la=də=ʁjε=ʁə=mwa=il=ni=a=plys=zœ̃=bʁɥi 12
  kɑ̃=mɔ̃=fɔl=εs=pʁisə=lε=sə=a=i=ma=ɡε=ne 12
  kə=ty=puʁ=ʁε=bjɛ̃=də=vɑ̃=mwa=a=pa=ʁε=tʁə 12
  o=kwɛ̃=dy=nə=ʁy=ʒə=sɑ̃s=mɔ̃=kœʁ=sɑ̃=ba=le 12
  kɑ̃=vjɛ̃=a=kla=ke=lə=bʁɥi=dy=nə=pɔʁ=tjε=ʁə 12
  kwɛ̃=se=dɑ̃=lε=zɑ̃=bu=tε=ja=ʒə=de=mɔ=sjɔ̃ 12
  ʒə=ʁə=po=zə=mɔ̃=nεs=pʁi=dɑ̃=lε=nɥ=a=ʒə 12
  ʁə=tʁu=vɑ̃=la=se=ʁe=ni=te=də=ma=pa=sjɔ̃ 12
  i=ma=ʒi=nɑ̃=fεʁə=a=vεk=twa=sə=bo=vwa=jaʒə 12
  syʁ=lε=kε=bεʁ=se=paʁ=sε=tə=o=ki=ʁe=zɔnə 12
  o=kuʁdə=la=sa=o=nə=ʒə=dɔ=nə=mε=ʁε=və=ʁi 13
  εl=lə=dɑ̃sə=e=tu=ʒuʁ=za=vɑ̃=sə=vεʁ=lə=ʁonə 12
  a=la=ʃa=lœʁ=dy=su=və=niʁ=də=sε=tə=nɥi 12

  a=ʒɔ=na=tɑ̃=a=ʒa=mε=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 11

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/08/2010 14:49Illusion

Très beau poéme !

Auteur de Poésie
08/08/2010 09:56Marcel42

Belle balade empreint de romantisme et de nostalgie. On attends sans impatience, avec toi, dans ces embouteillages de souvenirs.

Auteur de Poésie
28/09/2010 21:25Mikie95

tres jolie ballade