Poeme : Amandine

Amandine

Amandine

Amandine désirable jeunesse cherche son soi
Elle a l’âge où l’on quête distrait l’émoi
Pour se nicher mystérieuse sous tous les toits
On la surprend sur de vagues pensées libertines
Elle ne gère pas que de belles idées enfantines
Mais s’expose aux vivaces danses rarissimes

Ses yeux billent éperdus d’un feu invincible
Où bouillonne contrit un regard destructible
Il se promène sur d’alléchantes lèvres cibles
Son cœur entame docile une douce chamade
Lui offre d’instinct la saveur du nouveau vert cépage
Que l’on cueille aux plus hautes cimes de l’alpage

Ses courbes légères parfument les bons désirs
Ceux du bel adolescent acceptant de la faire s’amuïr
Là comme lettre pour la dévorer exalté sans languir
La robe frissonne et une main tendre se rapproche
De cette taille surfine et libre ; naïve elle s’accroche
Et valse aux domaines des abîmes trop proches

La voilà parcourant le sentier de la petite mort
Qui la conduit affolée sans aucun remord
Vers un coma furtif de cet amour qui vous endort
L’allegro du duo rythme la passion des silences
En ces moments de paradis, ils ne connaissent souffrances
Un duo vogue au secret des plus belles alliances

Le cycle de la vie leur à offert découverte
Le sentiment nouveau leur laisse porte ouverte
Pour trouver fidèle la trace du devenir de l’amour
Ô Laissons-les sur ces chemins trouver le soleil
Quand les beaux jours laissent fleurir les merveilles
Ð₣C

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amandine

  aman=di=ne 3

  aman=di=ne=dé=si=ra=ble=jeu=nes=se=cher=che=son=soi 14
  el=le=a=lâ=ge=où=lon=quê=te=dis=trait=lé=moi 13
  pour=se=ni=cher=mys=té=rieu=se=sous=tous=les=toits 12
  on=la=sur=prend=sur=de=va=gues=pen=sées=li=ber=ti=nes 14
  el=le=ne=gère=pas=que=de=bel=les=i=dées=en=fan=tines 14
  mais=sex=po=se=aux=vi=va=ces=dan=ses=ra=ris=si=mes 14

  ses=y=eux=bil=lent=é=per=dus=dun=feu=in=vin=ci=ble 14
  où=bou=il=lon=ne=con=trit=un=re=gard=des=truc=ti=ble 14
  il=se=pro=mè=ne=sur=dal=lé=chan=tes=lè=vres=ci=bles 14
  son=cœur=en=ta=me=do=ci=le=u=ne=dou=ce=cha=made 14
  lui=of=fre=dins=tinct=la=sa=veur=du=nou=veau=vert=cé=page 14
  que=lon=cuei=lle=aux=plus=hau=tes=ci=mes=de=lal=pa=ge 14

  ses=cour=bes=lé=gè=res=par=fu=ment=les=bons=dé=sirs 13
  ceux=du=bel=a=doles=cent=ac=cep=tant=de=la=fai=re=sa=muïr 15
  là=comme=let=tre=pour=la=dé=vo=rer=exal=té=sans=lan=guir 14
  la=robe=fris=son=ne=et=u=ne=main=ten=dre=se=rap=proche 14
  de=cette=taille=sur=fi=ne=et=li=bre=naï=ve=elle=sac=croche 14
  et=val=se=aux=do=mai=nes=des=a=bî=mes=trop=pro=ches 14

  la=voi=là=par=cou=rant=le=sen=tier=de=la=pe=tite=mort 14
  qui=la=con=duit=af=fo=lée=sans=au=cun=re=mord 12
  vers=un=co=ma=fur=tif=de=cet=a=mour=qui=vous=en=dort 14
  lal=le=gro=du=duo=ryth=me=la=pas=sion=des=si=len=ces 14
  en=ces=moments=de=pa=ra=dis=ils=ne=con=nais=sent=souf=frances 14
  un=duo=vo=gue=au=se=cret=des=plus=bel=les=al=lian=ces 14

  le=cy=cle=de=la=vie=leur=à=of=fert=dé=cou=ver=te 14
  le=sen=ti=ment=nou=veau=leur=lais=se=por=te=ou=ver=te 14
  pour=trou=ver=fi=dèle=la=tra=ce=du=de=ve=nir=de=la=mour 15
  ô=lais=sons=les=sur=ces=che=mins=trou=ver=le=so=leil 13
  quand=les=beaux=jours=lais=sent=fleu=rir=les=mer=vei=lles 12
  ð₣c 1
 • Phonétique : Amandine

  amɑ̃dinə

  amɑ̃dinə deziʁablə ʒənεsə ʃεʁʃə sɔ̃ swa
  εllə a laʒə u lɔ̃ kεtə distʁε lemwa
  puʁ sə niʃe misteʁjøzə su tus lε twa
  ɔ̃ la syʁpʁɑ̃ syʁ də vaɡ pɑ̃se libεʁtinə
  εllə nə ʒεʁə pa kə də bεlləz- idez- ɑ̃fɑ̃tinə
  mε sεkspozə o vivasə dɑ̃sə ʁaʁisimə

  sεz- iø bije epεʁdys dœ̃ fø ɛ̃vɛ̃siblə
  u bujɔnə kɔ̃tʁi œ̃ ʁəɡaʁ dεstʁyktiblə
  il sə pʁɔmεnə syʁ daleʃɑ̃tə lεvʁə- siblə
  sɔ̃ kœʁ ɑ̃tamə dɔsilə ynə dusə ʃamadə
  lɥi ɔfʁə dɛ̃stɛ̃ la savœʁ dy nuvo vεʁ sepaʒə
  kə lɔ̃ kœjə o plys-otə simə də lalpaʒə

  sε kuʁbə- leʒεʁə paʁfyme lε bɔ̃ deziʁ
  sø dy bεl adɔlesɑ̃ aksεptɑ̃ də la fεʁə samyiʁ
  la kɔmə lεtʁə puʁ la devɔʁe εɡzalte sɑ̃ lɑ̃ɡiʁ
  la ʁɔbə fʁisɔnə e ynə mɛ̃ tɑ̃dʁə sə ʁapʁoʃə
  də sεtə tajə syʁfinə e libʁə, najvə εllə sakʁoʃə
  e valsə o dɔmεnə dεz- abimə tʁo pʁoʃə

  la vwala paʁkuʁɑ̃ lə sɑ̃tje də la pətitə mɔʁ
  ki la kɔ̃dɥi afɔle sɑ̃z- okœ̃ ʁəmɔʁ
  vεʁz- œ̃ kɔma fyʁtif də sεt amuʁ ki vuz- ɑ̃dɔʁ
  lalεɡʁo dy dyo ʁitmə la pasjɔ̃ dε silɑ̃sə
  ɑ̃ sε mɔmɑ̃ də paʁadi, il nə kɔnεse sufʁɑ̃sə
  œ̃ dyo vɔɡ o sεkʁε dε plys bεlləz- aljɑ̃sə

  lə siklə də la vi lœʁ a ɔfεʁ dekuvεʁtə
  lə sɑ̃timɑ̃ nuvo lœʁ lεsə pɔʁtə uvεʁtə
  puʁ tʁuve fidεlə la tʁasə dy dəvəniʁ də lamuʁ
  o lεsɔ̃ lε syʁ sε ʃəmɛ̃ tʁuve lə sɔlεj
  kɑ̃ lε bo ʒuʁ lεse fləʁiʁ lε mεʁvεjə
  k
 • Syllabes Phonétique : Amandine

  a=mɑ̃=di=nə 4

  a=mɑ̃=di=nə=de=zi=ʁablə=ʒə=nε=sə=ʃεʁ=ʃə=sɔ̃=swa 14
  εl=lə=a=la=ʒə=u=lɔ̃=kε=tə=dis=tʁε=le=mwa 13
  puʁ=sə=ni=ʃe=mis=te=ʁj=ø=zə=su=tus=lε=twa 13
  ɔ̃=la=syʁ=pʁɑ̃=syʁ=də=va=ɡə=pɑ̃=se=li=bεʁ=ti=nə 14
  εl=lə=nə=ʒεʁə=pa=kə=də=bεl=lə=zi=de=zɑ̃=fɑ̃=tinə 14
  mε=sεk=spo=zə=o=vi=va=sə=dɑ̃=sə=ʁa=ʁi=si=mə 14

  sε=zi=ø=bi=je=e=pεʁ=dys=dœ̃=fø=ɛ̃=vɛ̃=si=blə 14
  u=bu=jɔ=nə=kɔ̃=tʁi=œ̃=ʁə=ɡaʁ=dεs=tʁyk=ti=blə 13
  il=sə=pʁɔ=mε=nə=syʁ=da=le=ʃɑ̃=tə=lε=vʁə=si=blə 14
  sɔ̃=kœʁ=ɑ̃=ta=mə=dɔ=si=lə=y=nə=du=sə=ʃa=madə 14
  lɥi=ɔ=fʁə=dɛ̃s=tɛ̃=la=sa=vœʁ=dy=nu=vo=vεʁ=se=paʒə 14
  kə=lɔ̃=kœ=jə=o=plys-o=tə=si=mə=də=lal=pa=ʒə 14

  sε=kuʁ=bə=le=ʒε=ʁə=paʁ=fy=me=lε=bɔ̃=de=ziʁ 13
  sø=dy=bεl=a=dɔ=le=sɑ̃=ak=sεp=tɑ̃də=la=fε=ʁə=sa=my=iʁ 16
  la=kɔmə=lε=tʁə=puʁ=la=de=vɔ=ʁe=εɡ=zal=te=sɑ̃=lɑ̃=ɡiʁ 15
  la=ʁɔbə=fʁi=sɔ=nə=e=y=nə=mɛ̃=tɑ̃=dʁə=sə=ʁa=pʁoʃə 14
  də=sεtə=tajə=syʁ=fi=nə=e=li=bʁə=naj=və=εllə=sa=kʁoʃə 14
  e=val=sə=o=dɔ=mε=nə=dε=za=bi=mə=tʁo=pʁo=ʃə 14

  la=vwa=la=paʁ=ku=ʁɑ̃lə=sɑ̃=tje=də=la=pə=ti=tə=mɔʁ 14
  ki=la=kɔ̃d=ɥi=a=fɔ=le=sɑ̃=zo=kœ̃=ʁə=mɔʁ 12
  vεʁ=zœ̃=kɔ=ma=fyʁ=tif=də=sεt=a=muʁ=ki=vu=zɑ̃=dɔʁ 14
  la=lε=ɡʁo=dy=dy=o=ʁit=mə=la=pa=sjɔ̃=dε=si=lɑ̃sə 14
  ɑ̃=sε=mɔ=mɑ̃də=pa=ʁa=di=il=nə=kɔ=nε=se=su=fʁɑ̃sə 14
  œ̃=dy=o=vɔɡ=o=sε=kʁε=dε=plys=bεl=lə=za=ljɑ̃=sə 14

  lə=si=klə=də=la=vi=lœʁ=a=ɔ=fεʁ=de=ku=vεʁ=tə 14
  lə=sɑ̃=ti=mɑ̃=nu=vo=lœʁ=lε=sə=pɔʁ=tə=u=vεʁ=tə 14
  puʁ=tʁu=ve=fi=dεlə=la=tʁa=sə=dy=də=və=niʁ=də=la=muʁ 15
  o=lε=sɔ̃=lε=syʁ=sε=ʃə=mɛ̃=tʁu=ve=lə=sɔ=lεj 13
  kɑ̃=lε=bo=ʒuʁ=lε=se=flə=ʁiʁ=lε=mεʁ=vε=jə 12
  k 1

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/08/2011 10:21

L'écrit contient 250 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0