Poeme : Viens Ne Reste Pas Là

Viens Ne Reste Pas Là

Viens ne reste pas là
Te voilà sur les genoux de ma bonne pensée
Et mon esprit te berce attentif au bel espoir
Non, je ne peux te perdre toi ma tendre aimée
Que ne t’ai je pas donné sûr, au-delà du devoir
Reste la colombe du grand arbre de ma folie
Qui veillait pour picorer altruiste mes lèvres
J’en conserve, heureux, les miettes hardies
Qui coulent comme le nectar du riche orfèvre
Que ne te plaise mon corps ! Il sera meilleur
Je le serti de ce miel succédané à ton envie
Je le parsème du pollen royal de ma douceur
Il saura te saouler assidu, à tous mes désirs
Mes mots, levain riche de la liqueur de mon âme
Te chanteront d’affriolantes danses mystiques
Où tu puiseras tes réponses en douces tirades
« Que toi ! Eternité de mon amour… », C’est chic
Mes sens je les dope royal d’un infini serment
Te donner, te dissoudre sagace en mon corps
Sans répit jusqu’à ta placidité très simplement
Pour que tu t’endormes sans aucun désaccord
Viens, ne reste pas là, tu n’es pas encore repu
Jette l’ancre et assure les vagues qui refluent
Réveille ta sirène et corne fort pour offrir ton obole
Tu vois, comme promis, je reste ta sage boussole.
ÐC₣

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Viens Ne Reste Pas Là

  viens=ne=res=te=pas=là 6
  te=voi=là=sur=les=ge=noux=de=ma=bon=ne=pen=sée 13
  et=mon=es=prit=te=ber=ce=at=ten=tif=au=bel=es=poir 14
  non=je=ne=peux=te=per=dre=toi=ma=ten=dre=ai=mée 13
  que=ne=tai=je=pas=don=né=sûr=au=de=là=du=de=voir 14
  res=te=la=co=lom=be=du=grand=ar=bre=de=ma=fo=lie 14
  qui=veillait=pour=pi=co=rer=al=truis=te=mes=lè=vres 12
  jen=con=ser=ve=heu=reux=les=miet=tes=har=dies 11
  qui=cou=lent=com=me=le=nec=tar=du=ri=che=or=fè=vre 14
  que=ne=te=plai=se=mon=corps=il=se=ra=meil=leur 12
  je=le=ser=ti=de=ce=miel=suc=cé=da=né=à=ton=en=vie 15
  je=le=par=sè=me=du=pol=len=royal=de=ma=dou=ceur 13
  il=sau=ra=te=saou=ler=as=si=du=à=tous=mes=dé=sirs 14
  mes=mots=le=vain=ri=che=de=la=li=queur=de=mon=âme 13
  te=chan=te=ront=daf=fri=o=lan=tes=dan=ses=mys=tiques 13
  où=tu=pui=se=ras=tes=ré=pon=ses=en=dou=ces=ti=rades 14
  que=toi=e=ter=ni=té=de=mon=a=mour=cest=chic 13
  mes=sens=je=les=do=pe=royal=dun=in=fi=ni=serment 12
  te=don=ner=te=dis=sou=dre=sa=ga=ce=en=mon=corps 13
  sans=ré=pit=jus=quà=ta=pla=ci=di=té=très=sim=ple=ment 14
  pour=que=tu=ten=dor=mes=sans=au=cun=dé=sac=cord 12
  viens=ne=res=te=pas=là=tu=nes=pas=en=co=re=re=pu 14
  jet=te=lan=cre=et=as=su=re=les=va=gues=qui=re=fluent 14
  ré=veille=ta=si=rè=neet=cor=ne=fort=pour=of=frir=ton=o=bole 15
  tu=vois=com=me=pro=mis=je=res=te=ta=sa=ge=bous=sole 14
  ðc₣ 1
 • Phonétique : Viens Ne Reste Pas Là

  vjɛ̃ nə ʁεstə pa la
  tə vwala syʁ lε ʒənu də ma bɔnə pɑ̃se
  e mɔ̃n- εspʁi tə bεʁsə atɑ̃tif o bεl εspwaʁ
  nɔ̃, ʒə nə pø tə pεʁdʁə twa ma tɑ̃dʁə εme
  kə nə tε ʒə pa dɔne syʁ, o dəla dy dəvwaʁ
  ʁεstə la kɔlɔ̃bə dy ɡʁɑ̃t- aʁbʁə də ma fɔli
  ki vεjε puʁ pikɔʁe altʁɥistə mε lεvʁə
  ʒɑ̃ kɔ̃sεʁvə, œʁø, lε mjεtə-aʁdi
  ki kule kɔmə lə nεktaʁ dy ʁiʃə ɔʁfεvʁə
  kə nə tə plεzə mɔ̃ kɔʁ ! il səʁa mεjœʁ
  ʒə lə sεʁti də sə mjεl syksedane a tɔ̃n- ɑ̃vi
  ʒə lə paʁsεmə dy pɔlɛ̃ ʁwajal də ma dusœʁ
  il soʁa tə saule asidy, a tus mε deziʁ
  mε mo, ləvɛ̃ ʁiʃə də la likœʁ də mɔ̃n- amə
  tə ʃɑ̃təʁɔ̃ dafʁjɔlɑ̃tə dɑ̃sə mistik
  u ty pɥizəʁa tε ʁepɔ̃səz- ɑ̃ dusə tiʁadə
  « kə twa ! ətεʁnite də mɔ̃n- amuʁ… », sε ʃik
  mε sɑ̃s ʒə lε dɔpə ʁwajal dœ̃n- ɛ̃fini sεʁme
  tə dɔne, tə disudʁə saɡasə ɑ̃ mɔ̃ kɔʁ
  sɑ̃ ʁepi ʒyska ta plasidite tʁε sɛ̃pləmɑ̃
  puʁ kə ty tɑ̃dɔʁmə- sɑ̃z- okœ̃ dezakɔʁ
  vjɛ̃, nə ʁεstə pa la, ty nε pa ɑ̃kɔʁə ʁəpy
  ʒεtə lɑ̃kʁə e asyʁə lε vaɡ ki ʁəflɥe
  ʁevεjə ta siʁεnə e kɔʁnə fɔʁ puʁ ɔfʁiʁ tɔ̃n- ɔbɔlə
  ty vwa, kɔmə pʁɔmi, ʒə ʁεstə ta saʒə busɔlə.
  k
 • Syllabes Phonétique : Viens Ne Reste Pas Là

  vj=ɛ̃=nə=ʁεs=tə=pa=la 7
  tə=vwa=la=syʁ=lε=ʒə=nu=də=ma=bɔ=nə=pɑ̃=se 13
  e=mɔ̃=nεs=pʁi=tə=bεʁ=sə=a=tɑ̃=tif=o=bεl=εs=pwaʁ 14
  nɔ̃=ʒə=nə=pø=tə=pεʁ=dʁə=twa=ma=tɑ̃=dʁə=ε=me 13
  kə=nə=tε=ʒə=pa=dɔ=ne=syʁ=o=də=la=dy=də=vwaʁ 14
  ʁεs=tə=la=kɔ=lɔ̃=bə=dy=ɡʁɑ̃=taʁ=bʁə=də=ma=fɔ=li 14
  ki=vε=j=ε=puʁ=pi=kɔ=ʁe=al=tʁɥis=tə=mε=lε=vʁə 14
  ʒɑ̃=kɔ̃=sεʁ=və=œ=ʁø=lε=mj=ε=tə-aʁ=di 12
  ki=ku=le=kɔ=mə=lə=nεk=taʁ=dy=ʁi=ʃə=ɔʁ=fε=vʁə 14
  kə=nə=tə=plε=zə=mɔ̃=kɔʁ=il=sə=ʁa=mε=jœ=ʁə 13
  ʒə=lə=sεʁ=tidə=sə=mjεl=syk=se=da=ne=a=tɔ̃=nɑ̃=vi 14
  ʒə=lə=paʁ=sε=mə=dy=pɔ=lɛ̃=ʁwa=jal=də=ma=du=sœʁ 14
  il=so=ʁatə=sa=u=le=a=si=dy=a=tus=mε=de=ziʁ 14
  mε=mo=lə=vɛ̃=ʁi=ʃə=də=la=li=kœʁ=də=mɔ̃=na=mə 14
  tə=ʃɑ̃=tə=ʁɔ̃=da=fʁj=ɔ=lɑ̃=tə=dɑ̃=sə=mis=tik 13
  u=ty=pɥi=zə=ʁa=tε=ʁe=pɔ̃=sə=zɑ̃=du=sə=ti=ʁadə 14
  kə=twa=ə=tεʁ=ni=te=də=mɔ̃=na=muʁ=sε=ʃik 13
  mε=sɑ̃s=ʒə=lε=dɔ=pə=ʁwa=jal=dœ̃=nɛ̃=fi=ni=sεʁ=me 14
  tə=dɔ=ne=tə=di=su=dʁə=sa=ɡa=sə=ɑ̃=mɔ̃=kɔʁ 13
  sɑ̃=ʁe=pi=ʒys=ka=ta=pla=si=di=te=tʁε=sɛ̃=plə=mɑ̃ 14
  puʁ=kə=ty=tɑ̃=dɔʁ=mə=sɑ̃=zo=kœ̃=de=za=kɔʁ 12
  vjɛ̃=nə=ʁεs=tə=pa=la=ty=nε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʁə=py 14
  ʒε=tə=lɑ̃=kʁə=e=a=sy=ʁə=lε=va=ɡə=ki=ʁəf=lɥe 14
  ʁe=vεjə=ta=si=ʁεnəe=kɔʁ=nə=fɔʁ=puʁ=ɔ=fʁiʁ=tɔ̃=nɔ=bɔlə 14
  ty=vwa=kɔ=mə=pʁɔ=mi=ʒə=ʁεs=tə=ta=sa=ʒə=bu=sɔlə 14
  k 1

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/08/2011 11:22

L'écrit contient 220 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0